مطالب مرتبط با کلید واژه

انتخاب سبد سهام


۱.

تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران براساس نظریه ارزش در معرض ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انتخاب سبد سهام سبد سهام بهینه الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۲
تحقیقات بسیاری در سال های اخیر برای توسعه روش های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (GA) سبد سهام بهینه ای به دست می آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز VaR در نظر گرفته شده است. این معیار به سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می کند. روش GA، از جمله الگوریتم های بهینه سازی عددی بوده که از ژنتیک طبیعی و روند تکامل در طبیعت الهام گرفته اند. مزیت اصلی این الگوریتم ها، انعطاف پذیری بسیار بالای آن ها در برخورد با مسایل پیچیده و عدم نیاز به شرایط ریاضی خاص مانند پیوستگی و مشتق پذیری توابع است. شبیه سازی برای سبد سهامی متشکل از 12 شرکت مختلف در بازار بورس تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشانگر کارایی روش مدل سازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه سازی الگوریتم های ژنتیک در به دست آوردن وزن های بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت بر روی دیسک است.
۲.

بررسی ارتباط عملکرد شرکتها و نقدشوندگی بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرآیند تحلیل شبکه ای انتخاب سبد سهام تکنیک تاپسیس الگوریتم ممتیک. طبقه بندی موضوعی: G11،C61

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۱۲
این مقاله،ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. در کشورهایی که بازار سرمایه یکی از منابع اصلی تامین مالی واحدهای تجاری آنها است ، تحقیقات زیادی در این زمینه وجود دارد که با رشد سریع بازار سرمایه در ایران، ضرورت چنین تحقیقاتی بیش از گذشته آشکار می گردد. لذا در این تحقیق با بررسی داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبین سالهای 1383 و 1388 با روش مطالعه ترکیبی، رابطه میان عملکرد واحد تجاری و نقدشوندگی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به پشتوانه تئوری های نمایندگی و بازخورد، ارتباط میان معیارهای عملکرد و نقدشوندگی سهام با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی و با یکدیگر مقایسه گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای نقدشوندگی و عملکرد شرکت رابطه معنی دار قوی وجود دارد. همچنین با مقایسه دو معیار عملکرد (بازده دارایی ها و شاخص Q توبین) مشاهده گردید که شاخص Q توبین به دلیل بهره گیری از ارزش های بازار، معیار مناسب-تری برای مطالعه ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت ها است.
۳.

طراحی مدل ریاضی متنوع سازی سبد سهام و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۹۶۱
میزان مطلوبیت سرمایه گذار از انتخاب مجموعه دارایی های سرمایه گذاری به وسیله معیارهای ریسک و بازده مشخص می شود. با توجه به عدم اطمینان سرمایه گذار نسبت به آینده، یکی از روش های مطرح در مباحث سرمایه گذاری برای کاهش ریسک، متنوع سازی سبد سرمایه گذاری است. در این پژوهش علاوه بر معرفی معیار فاصله اقلیدسی به عنوان یک معیار اندازه گیری تنوع سبد سهام، مدلی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام طراحی شده است. مدل ارائه شده در این پژوهش درصدد حداکثر سازی بازدهی و تنوع و حداقل کردن ریسک غیر سیستماتیک سبد سهام است. با توجه به اینکه مدل ارائه شده غیرخطی است و از نظر پیچیدگی محاسباتی جزو مسائل «حل نشدنی چندجمله ای سخت» قرار می گیرد؛ بنابراین پژوهش با توجه به کارایی محاسباتی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی، برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج اجرای مدل دو هدفه (بازدهی و تنوع) و سه هدفه (بازدهی، تنوع و ریسک غیر سیستماتیک) در تکرارهای متعدد نشان داد که متوسط بازدهی سبدهای سهام انتخاب شده با مدل این پژوهش بالاتر از حد مطلوب است. بررسی شاخص های عملکرد سبد سهام نیز نمایانگر کارایی مدل دوهدفه (بازدهی و تنوع) است.
۴.

بررسی ارتباط میان شاخص های فرار مالیاتی، کیفیت اطلاعات حسابرسی و انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
در این مطالعه، ما ویژگی حافظه حسابرسی های مالیاتی را برای بررسی مشکل فرار مالیاتی از دیدگاه انتخاب سبد سهام در نظر می گیریم. ما مفاهیم دارایی حافظه برای فرار مالیاتی، مصرف و تخصیص دارایی را بررسی می کنیم. بدین منظور تأثیر گذاری کیفیت اطلاعات حسابرسی و انتخاب سبد سهام بر شاخص فرار مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی واقع میگردد. در این پژوهش نتیجه گیری میشود که ویژگی حافظه دارایی مؤثر عامل در دارایی پرخطر را تغییر نمی دهد و تأثیرات آن بر فرار و مصرف مالیات با ریسک گریزی عامل تعیین میشود. پس از برازش مدل رگرسیونی مشخص شد که کیفیت اطلاعات حسابرسی و انتخاب سبد سهام بر فرار مالیاتی تأثیر گذار هستند.