آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵

چکیده

هدف: طبق پژوهش ژیادونگ و همکاران در سال 2021؛ شرکت ها برای بهبود عملکرد خود می بایست به انعطاف پذیری مالی دقت نمایند تا بتوانند براساس آن عملکرد شرکت را تقویت نمایند از طرفی دارایی های مشهود نیز در این زمینه می تواند به آنها کمک نماید. هدف از انجام این مطالعه تعیین و بررسی نقش انعطاف پذیری مالی در توسعه پایدار بر عملکرد شرکت در طول بحران بیماری کوید 19 با توجه به دارایی های مشهود (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، می باشد. روش: جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1396 الی 1399 و به مدت 4 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 101 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد که انعطاف پذیری مالی در توسعه پایدار بر عملکرد شرکت در طول بحران بیماری کوید 19 با توجه به دارایی های مشهود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش مثبت و معناداری دارد. نتایج: بنابراین نتایج حاکی از آن است که مدیران شرکت ها می بایست جهت افزایش عملکرد شرکت در طول بحران بیماری کوید 19، به انعطاف پذیری مالی و نقدی و بدهی توجه نمایند تا بدین وسیله توانایی شرکت را تقویت نمایند و مانع از ضرر و زیان شرکت گردند.

تبلیغات