ایوب شیخی

ایوب شیخی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

Investigating Ideals of Professional Ethics in Islamic banking(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 554
Introduction: Islamic banking is a type of banking or banking activity that is consistent with the rules of Islam and naturally emphasizes moral issues. The purpose of this study is to examine the ideals of professional ethics in Islamic banking in Iran. Material & Methods: According to the purpose of the present research, it is an applied research type and according to the method of data collection, it is a non-experimental research type of correlation research and structural equation modeling. The statistical population included the managers of the Agricultural Bank, who were selected by a complete sampling of 430 people. The instrument was a questionnaire. Finally, the data were analyzed by structural equation method. Results: The results show that there is a significant and positive relationship between the two dimensions of organizational structure and the ideas of professional ethics, as well as between the legal, public, free and royal thinking styles of managers and the ideas of professional ethics. While there is a significant and negative relationship between conservative thinking style and ideals of professional ethics. Conclusion: The presence of moral values in the banking industry means the elimination of all criminal operations including fraud, bribery and corruption, and it is undoubtedly influenced by the thinking styles of employees and managers and organizational variables.
۲.

الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری: رویکردی برای توسعه منابع انسانی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک نوآوری سازمانی منابع انسانی سنتزپژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 923
توجه به رویکردهای نوین برنامه ریزی استراتژیک سازمانی مورد توجه سازمان های پیشرو و شرکت های چند ملیتی برای توسعه منابع انسانی خود است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری سازمانی برای توسعه منابع انساتی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالات قابل دسترس هستند (124 مقاله) که از سال 2012 تا سال 2023 میلادی که در مورد برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری سازمانی در پایگاه های تخصصی و علمی ارائه شده اند. نمونه پژوهش 31 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. با تجزیه و تحلیل داده ها، مولفه ها و شاخص های الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نوآوری سازمانی در 6 بُعد، 18 محور و 60 مقوله سازماندهی شدند. محورهای منتخب در این زمینه شامل شش مؤلفه منتخب مؤلفه های مدیریتی، مؤلفه های عملکردی در سازمان، ارزشیابی استراتژیک، مؤلفه های اخلاقی-فرهنگی، مؤلفه های ساختاری و شناسایی چالش ها و منابع سازمانی بود. از این رو با توجه به نتایج جهت برنامه ریزی استراتژیک توجه به شاخص های درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه است.
۳.

بررسی تأثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی ساختاری رفتار شهروندی سازمانی فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 813
پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تأثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می با شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضای هیأت علمی وزارت علوم می باشند که تعداد آنها ۱۸۲۸۲ نفر است، حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۵۱۵ نفر برآورد و به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تصادفی انتخاب شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه، شرایط اثربخشی کیفیت کار -2 لاسچینگر و همکاران (۲۰۰۱)که توانمند سازی ساختاری و تعدیلگر جنسیت را مد نظر قرار داده، رفتار شهروندی لی و آلن (2002) و  فرسودگی شغلی ماسلچ (1993)، استفاده شد. جهت تعیین روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و برای سنجش پیاپی پرسش نامه ها نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. آلفای کرونباخ سه متغیر پژوهش بزرگ تر از 70/۰ به دست آمد که مبین سطح پایایی مطلوب پرسش نامه ها بوده است. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد، توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی تأثیری منفی دارد. همچنین نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط توانمندسازی ساختاری با فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی به تأیید رسید اما نقش تعدیلگری جنسیت در ارتباط توانمندسازی ساختاری با فرسودگی شغلی به تأیید نرسید.
۴.

ارائه مدلی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران (مورد: دستگاه های اجرایی استان کرمان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل فرهنگی نظام اداری سیاست های کلی نظام اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 373
مقدمه و هدف پژوهش: عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیاست های نظام اداری دارد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش: با بررسی مبانی نظری، مؤلفه های اصلی و فرعی و شاخص های مؤثر بر الگو شناسایی و سپس با روش دلفی و بر مبنای رویکرد قیاسی، شاخص ها و مؤلفه های تحقیق توسط خبرگان (50 نفر از اساتید دانشگاه رشته مدیریت) تائید گردید. با استفاده از پرسشنامه سنجش عوامل دربین پاسخ دهندگان (580 نفر ازمدیران میانی و پایه) صورت گرفت. در نهایت الگوی بدست آمده در این مرحله با تایید و تعدیل خبرگان به الگوی اثربخش ختم شده است. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی است و حاکی از آن است که میان مؤلفه های عوامل فرهنگی در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی بر اجرای سیاست های کلی نظام اداری تأثیر معنی داری دارند. نتیجه گیری : به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی نظام اداری باید به عوامل فرهنگی در همه سطوح توجه شود .
۵.

انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه خدمت عمومی عوامل سازمانی عوامل غیرسازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 906
مفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه می گردد از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بهره وری نیروی انسانی مطرح می باشد. انگیزش کارمندان دولت، مدت هاست که از موضوعات جذاب بوده است. این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه  در خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی–همبستگی انجام شده است. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری های استان خراسان رضوی بوده که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شده اند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی  و عوامل غیرسازمانی گردآوری شد و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمد و به منظور اطمینان از تناسب شاخص ها با مؤلفه ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده ها با نرم افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شاخص های سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.
۶.

تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار کاری نوآورانه در بخش دولتی ایران: تحلیل نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی و نقش تعدیلگر مهارت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه خدمت عمومی بخش دولتی ایران رفتار کاری نوآورانه رهبری خدمتگزار مهارت سی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 239 تعداد دانلود : 102
هدف: این پژوهش قصد دارد تأثیر رهبری خدمتگزار را بر رفتار کاری نوآورانه بررسی کرده و نقشی را که انگیزه خدمت عمومی و مهارت سیاسی به عنوان میانجی و تعدیلگر در رابطه بین این دو متغیر ایفا می کنند، آشکار کند. روش: در این پژوهش توصیفی جامعه آماری متشکل از کارکنان متخصص شاغل در سطوح استانی سازما ن های دولتی در سراسر ایران است. با توجه به اینکه حجم نمونه 384 نفر است، در مجموع 480 پرسش نامه بین پاسخ گویانی که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند، توزیع شده و 395 پرسش نامه جمع وریآ آوری شد. ابزار سنجش این پژوهش چهار پرسش نامه استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها در آزمون های انجام شده به تأیید رسید. یافته ها: نتایج مدل یابی معادله های ساختاری نشان داد که رهبری خدمتگزار بر انگیزه خدمت عمومی و رفتار کاری نوآورانه اثر مثبت و مستقیم دارد. به علاوه، نقش انگیزه خدمت عمومی به عنوان میانجی و نقش مهارت سیاسی به عنوان تعدیلگر، در رابطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار کاری نوآورانه به تأیید رسید. نتیجه گیری: این پژوهش علاوه بر برخی نوآوری در توسعه تئوری، برای بخش دولتی ایران برخی دستاوردهای کاربردی دارد. از جنبه کاربردی، این پژوهش، شناختی از وضعیت متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها ارائه کرده است که می توان آن را مبنای برنامه ریزی مدیران سطح عالی برای افزایش سطح رفتار کاری نوآورانه کارکنان در سازما ن های دولتی ایران قرار داد. مبتنی بر یافته ها، در این برنامه ریزی باید به صورت هم زمان ارتقای سطح مهارت سیاسی کارکنان و افزایش سطح اجرای مؤلفه های رهبری خدمتگزار توسط مدیران مد نظر باشد.
۷.

نقش میانجی سواد اطلاعاتی کارکنان در رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی سواد اطلاعاتی پذیرش فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 727
موضوع تحقیق حاضر «بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی کارکنان در رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج» است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می باشد که تعداد آنها 120 نفر می باشد و تعداد 95 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه تحقیق که شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون، جی. ای (1990)، پرسشنامه سواد اطلاعاتی محقق ساخته و پرسشنامه پذیرش فن آوری اطلاعات شیخ شعایی و علومی (1386) بود تکمیل کنند. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که: مهارتهای ارتباطی مدیران از طریق متغیر میانجی سواد اطلاعاتی با پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی داری دارد. بعلاوه، بین مهارت های ارتباطی مدیران و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی داری دارد و میان مهارت های ارتباطی مدیران و سواد اطلاعاتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی داری دارد. همچنین، بین سواد اطلاعاتی کارکنان و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی داری دارد.
۸.

ارائه مدل مدیریت منابع انسانی دوسوتوان در نیروی انتظامی به روش تحلیل تم و شبکه خزانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تحلیل تم شبکه خزانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 782
زمینه و هدف: دوسوتوانی سازمانی به توانایی سازمان ها برای کشف صلاحیت های جدید و بهره برداری از قابلیت های موجود اشاره دارد. سازمان های دوسوتوان به ساماندهی یک نظام منابع انسانی شامل دو نظام سازگار از اقدامات منابع انسانی برای واحدهای اکتشافی و بهره برداری نیاز دارند، لذا در این پژوهش به ارائه مدلی برای دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی با رویکرد تحلیل تم و شبکه خزانه در ناجا پرداخته شد. روش : پژوهش حاضر دارای رویکرد آمیخته اکتشافی است. پژوهش دارای رویکرد آمیخته اکتشافی است. جامعه پژوهش، خبرگان راهور و ستاد نیروی انتظامی در استان قزوین بودند که روش انتخاب مشارکت کنندگان هدفمند بود. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه شبکه خزانه استفاده شد. پس از انجام 10 مصاحبه، اشباع نظری حاصل و مصاحبه متوقف شد. برای انجام تحلیل تم از نرم افزار اکسل و برای انجام شبکه خزانه از نرم افزار آیدوگرید[1] استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل تم و تحلیل شبکه خزانه نشان داد مدیریت منابع انسانی دوسوتوان دارای 77 شاخص است که در دو دسته (اکتشاف و بهره برداری) و 8 بعد (الزامات دوسوتوانی، استخدام دوسوتوان، آموزش دوسوتوان، ارزیابی دوسوتوان، جبران خدمات دوسوتوان، روابط کاری دوسوتوان، برنامه ریزی منابع انسانی دوسوتوان و نگهداشت دوسوتوان) دسته بندی شدند. نتایج: براساس نتایج پژوهش، نیروی انتظامی برای طراحی مدلی اثربخش در حوزه مدیریت منابع انسانی دوسوتوان، باید منابع انسانی کارآمد را جذب کند، برای منابع انسانی جذب شده و منابع موجود در سازمان برنامه ریزی کند، میان کارکنان با یکدیگر و رؤسا رابطه ای مناسب برقرار کند، آموزش و بهسازی کارکنان را محقق کند و کارآمدترین مدل ها را برای ارزیابی عملکرد و خروجی کارکنان در نظر بگیرد تا بتوان براساس نتایج آن کارکنانی را که تلاش مضاعفی در سازمان داشته اند را شناسایی کرده و با جبران بهینه خدمات رسانی آنان در سازمان، کارکنان را به ماندن در سازمان ترغیب کند.
۹.

ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان محاسبات اهداف وظایف اختیارات کشورهای توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 222
هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش در ایران، شامل کلیه کارکنان حوزه های حسابرسی(فنی- تخصصی) و اداری دیوان محاسبات کشور شامل ستاد مرکزی و 31 استان سطح کشور است که به منظور انجام این پژوهش، مطابق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 313 نفر انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شده است. از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته نیز در مجموع 32 پرسشنامه جمع آوری شد. برای ارائه مدل از از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و برای برازش مدل از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ایران و کشورهای توسعه یافته تفاوت وجود دارد، به گونه ای که می توان از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته در زمینه نظارت و مبارزه با فساد الگو گرفت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است.
۱۰.

Designing a Model of Knowledge Management Based on Intellectual Capital With a Comparative Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Intellectual Capital Knowledge Management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 683
The main purpose of this research is preparing a suitable management and intelligence sample based on an intellectual capital or comparative approach. The present research is  a correlation descriptive type which has been done by a survey method. In this research for gathering the required data ,  two self-constructed questionnaires have been used the intellectual capital and knowledge management have been used. In order to ascertain reliability  , the content analysis method  has been used (specialists opinion). The findings of the research showed that the model for ascertaining and rendering an ideal sample of knowledge management based on intellectual capital shall have a favorite value.
۱۱.

Identification and Explanation of Dimensions of an Entrepreneur-Training Organization and its Impact on the Organization’s Policies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Organizational Entrepreneurship Entrepreneur-Training Organization Policy Making

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 783 تعداد دانلود : 356
Today, organizational entrepreneurship is considered as an effective factor in growth, creativity and dynamicity of organizations in order for their promotion and survival. Therefore, the present study aims to identify and explain the dimensions of an entrepreneur-training organization and its impact on the organization’s policies. The research method, due to sequence of qualitative and quantitative methods, is a sequential mixed method. In the qualitative section, the statistical population of this study is consisted of experts and elite in the field of management having experience in administrative system. Using a targeted sampling method and snowball method, 15 experts of the mentioned statistical population were identified and semi-structured interviews were conducted with them. In the quantitative section, the statistical population of this study is consisted of heads of trade unions of Khorasan Razavi’s chambers of business who are 850 people. The sample size has been calculated to be 265 people using Cochran formula, and simple random sampling method has been used for collecting the data. The collected data has been analyzed using structural equation modeling technique and Amos software. Finally, four dimensions of innovation, creativity, risk taking and independence have been identified as the dimensions of entrepreneur-training organization and the impact of each of these dimensions on the organization’s policies has been confirmed.
۱۲.

Analysis on Relationship Among Competency and Succession Planning in Telecommunication Infrastructure Company of Iran (TICIR)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Succession Planning Competency Telecommunication Infrastructural Company of Iran (TICIR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 194
The present study is intended to examine relationship among competency and succession planning in Telecommunication Infrastructure Company of Iran (TICIR). This study was carried out as an applied research in terms of objective and it was assumed as a descriptive survey by taking approach toward interpretative structural modeling. The statistical population of this study comprised of two groups of experts and directors (Directors general, chairmen of offices, responsible experts and experts of TICIR Company). To determine sample size for first statistical population, 20 of experts were elected using non-randomized and selective sampling method and in order to specify sample size for second statistical population 340 participants were chosen including directors general, deputies of directors general, chairmen of offices, responsible experts and other experts of TICIR Company.The result from succession planning model showed that the variable of succession planning reached to a level higher than satisfactory rate therefore all of the related elements were placed higher than satisfactory level except variable of commitment that was at good level. Similarly, variable of competency was also placed at the level higher than satisfactory rate in this study. Therefore, all of these variables reached to the level higher than satisfactory rate.
۱۳.

اولویت بندی گروه های تحصیلی آموزش عالی برای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات محیط زیستی بحران کم آبی رتوریک خبر توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 644
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین اولویت گروه های تحصیلی آموزش عالی در راستای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان بوده است. برای انجام این پژوهش، شاخص های توسعه پایدار، از مدل بومی توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان استخراج شده و پس از تعیین وضعیت موجود شاخص ها، وضعیت مطلوب هریک از شاخص ها توسط ۴ پانل تخصصی متشکل از ۵۰ نفر خبره با روش دلفی فازی تعیین شده است. درنهایت نیز اولویت بندی گروه ها و زیرگروه های تحصیلی آموزش عالی با کمک خبرگان و با استفاده از روش AHP و نرم افزار Expert Choice انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گروه آموزشی «مهندسی، تولید و ساخت» دارای اولویت اول، گروه آموزشی «علوم انسانی و هنر» دارای اولویت دوم و گروه آموزشی «علوم تربیتی» دارای اولویت سوم برای توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان می باشند.
۱۴.

اولویت بندی گروه های تحصیلی آموزش عالی برای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار آموزش عالی گروه های تحصیلی سیستان و بلوچستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 904
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین اولویت گروه های تحصیلی آموزش عالی در راستای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان بوده است. برای انجام این پژوهش، شاخص های توسعه پایدار، از مدل بومی توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان استخراج شده و پس از تعیین وضعیت موجود شاخص ها، وضعیت مطلوب هریک از شاخص ها توسط ۴ پانل تخصصی متشکل از ۵۰ نفر خبره با روش دلفی فازی تعیین شده است. درنهایت نیز اولویت بندی گروه ها و زیرگروه های تحصیلی آموزش عالی با کمک خبرگان و با استفاده از روش AHP و نرم افزار Expert Choice انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گروه آموزشی «مهندسی، تولید و ساخت» دارای اولویت اول، گروه آموزشی «علوم انسانی و هنر» دارای اولویت دوم و گروه آموزشی «علوم تربیتی» دارای اولویت سوم برای توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان می باشند.
۱۵.

طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی توانمندسازی روانشناختی کارکنان نظام آموزش عالی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 803 تعداد دانلود : 417
از نظر محققان ایجاد شرایط و بستر مناسب فرهنگی می تواند بسترساز توانمندسازی کارکنان باشد. لذا هدف از این پژوهش طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و کاربردی است که در دو مرحله شامل شناسایی ابعاد فرهنگ سازمانی به روش تحلیل مضمون و آزمون آن به روش پیمایشی انجام شده است. در مرحله کیفی تعداد 25 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و پس از مصاحبه نیمه ساختارمند و به روش تحلیل مضمون مدل پژوهش طراحی شد. در مرحله پیمایش، جامعه آماری پژوهش، کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی به تعداد 5365 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی  طبقه ای چند مرحله ای تعداد 421 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری شد. بر اساس نتایج این پژوهش مدل فرهنگ سازمانی در نظام آموزش عالی ایران دارای چهار ُبعد "رفتاری"، "مدیریتی"، "ساختاری "، "ارزشی و ایدئولوژیک" می باشد. همچنین بین فرهنگ سازمانی و  توانمندسازی روان شناختی کارکنان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
۱۶.

Exploring and Explaining Employees' Maturity Based on Quality of Work Life in Order to Present an Appropriate Model in the State Section of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Employees' Maturity Quality of working life personal characteristics Structural Equations

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 260
The present study aimed to explore and explain maturity of employee based on quality of work life. This work used Delphi survey through a researcher- made questionnaire to collect data. Confirmatory factor analysis and descriptive statistic are used to survey the data. In comparison with the present standards, both factors have a good statue. For components 'quality of working life' and ' maturity of employees', confirmatory factor analysis was used based on which the goodness of fit index for quality of working life, mental, emotional, career. Findings of the multiple regression model suggest that all the dimensions and factors except for mental maturity have a significant relationship with quality of working life.
۱۷.

تبیین راهبرد سازمانی با شایسته سالاری و رهبری خدمتگزار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته سالاری رهبری خدمتگزار رهبری دانشگاه های استان مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 254
اگرچه در مورد مفهوم شایسته سالاری پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن رهبری خدمت گزار طی سال های اخیر در مبانی نظری سازمان و مدیریت کمتر مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل شایسته سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار به منظور ارائه الگوی مطلوب انجام گرفته است. بر این اساس متغیرهای مربوط و مقیاس آن ها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه های استان مرکزی در سال 96-95 و نمونه گیری به روش خوشه ای دومرحله ای بوده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های عوامل مرتبط با شایسته سالاری 72/0 و شایسته سالاری 73/0 و رهبری خدمت گزار 90/0 محاسبه گردید. برای بررسی و تحلیل داده ها از روش توصیف آماری و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل شایسته سالاری با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار از برازش معناداری برخوردار است.
۱۸.

ارائه مدل کاربردی انتخاب و اولویت بندی پیمانکاران در شرکتهای پروژه محور( مطالعه موردی:مپنا)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انتخاب پیمانکار اولویت بندی نظریه داده بنیاد تصمیم گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 571
تصمیم گیری دقیق برای انتخاب پیمانکاران در راستای مدیریت یک پروژه، از مهمترین عوامل موفقیت و افزایش بهره وری یک پروژه می باشد. به نحویکه استخراج یک مدل کاربردی از مجموعه عوامل موثر بر انتخاب پیمانکاران، می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد پروژه داشته باشد، بنابراین، ارائه مدل مذکور، هدف اصلی این تحقیق بنیادین – کاربردی می باشد. رویکرد این تحقیق، تلفیق پژوهش های کیفی وکمی بوده وجامعه آماری آن، خبرگان مدیریت پروژه می باشند. درگام نخست ساختار مدل، با تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد تئوری داده بنیاد، شکل گرفته است. درگام بعدی جهت آزمودن مدل مفهومی تحقیق و فرضیه ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با استفاده از متد حداقل مربعات جزئی استفاده شده و پردازش داده های تحقیق به کمک نرمافزار اسمارت پی ال اس انجام گردیده است. در گام آخر جهت بهبود و کاربردی کردن مدل، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن معیارها سنجش شده و اولویت بندی آنها تعیین گردیده است. درنهایت با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، یک نمونه کاربردی از انتخاب پیمانکار، پیاده سازی شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد؛ برای انتخاب کارآ یک پیمانکار، می توان بااستفاده از مدل ارائه شده و براساس ضرایب تعیین شده و اولویت بندی زیرمعیارهای توانمندی رفتاری و فنی، امکانات شرکت واهداف برونسپاری ، به شرایط تصمصیم گیری مطلوبی دست یافت.
۱۹.

تبیین شاخص های مدیریت استراتژیک استعداد و رابطه آن با توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه یک مدل مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد مدیریت استراتژیک استعداد توانمندسازی روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 887
هدف از انجام این پژوهش، تبیین شاخص های مدیریت راهبردی استعداد و رابطه آن با توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه یک مدل مطلوب بود. این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه ای کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان، مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری مشهد بودند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش دلفی تعداد 30 نفر از خبرگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 465 نفر از مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری مشهد، با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرارگرفت. براساس آزمون تحلیل عاملی نتایج پژوهش نشان داد، درنهایت 20 مؤلفه و 98 شاخص مرتبط با مدیریت راهبردی استعداد شناسایی شد. همچنین بین تمام ابعاد و مؤلفه های مدیریت راهبردی استعداد و توانمندسازی روان شناختی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری برقرار شد و مدل تبیین شده در این پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار بود.
۲۰.

بررسی تاثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان (وکاهش آسیب) اعتیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد مواد مخدر درمان آسیب اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 510
هدف : اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر که در میان مردم به ب لای خانم ان س وز ش هرت یافت ه، امروزه به یکی از دغدغه های بزرگ جوامع ب شری تب دیل ش ده اس ت. هدف از انجام تحقیق، بررسی تاثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان (وکاهش آسیب) می باشد. روش : روش تحقیق، کاربردی و از نوع پیمایشی-تحلیلی بود. داده های مورد نظر از بین اعضای مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر کرمان اعم از مدیران، معاونین، کارکنان، کارشناسان، پزشکان، پرستاران و رزیدنت های این حوزه جمع آوری شد. ابزار پرسش نامه ای بود که روایی و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفته است. در مرحله اول به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی برای هر مرکز و در مرحله دوم به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری انجام شد. در نهایت داده های 287 پرسش نامه با نرم افزار آموس و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد بین اقدامات مقابله با عرضه مواد مخدر با کاهش آسیب اعتیاد رابطه وجود ندارد. از طرف دیگر اقدامات درمان بر کاهش آسیب اعتیاد تاثیر مثبت دارد. همچنین، اثر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و اقدامات درمان نیز مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری : یافته ها می تواند برای سیاست گذاری مقابله با عرضه مواد مخدر مورد نظر قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان