محمد شاه محمدی

محمد شاه محمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

تعیین ویژگی های عناصر چهارگانه برنامه درسی دانشگاه عالی دفاع ملی با رویکرد ابتنائی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۳
این پژوهش، با هدف تعیین ویژگی های عناصر چهارگانه برنامه درسی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع، براساس نظریه ابتنائی انجام شد. پژوهش حاضر، ازنظر نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای است و با رویکرد آمیخته اکتشافی و روش نظریه داده بنیاد (نظریه مبنایی) صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگا ه های تهران به تعداد 124 نفر است. نمونه در بخش مطالعات کتابخانه ای، براساس روش نمونه تمام شماری، شامل تمام منابع دردسترس است و در بخش متخصصان، به روش نمونه گیری هدفمند و براساس قاعده رسیدن به حد اشباع، 17 نفر متخصص انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها، روش رمزگذاری، بازمحوری و انتخابی اتخاذ شد. نتایج نشان داد که در عنصر هدف، همکاری با مراکز آموزش ی و پژوهشی، علمی و نظامی در عنصر راهبردهای یاددهی-یادگیری، استفاده از راهبردهای مشارکتی در عنصر محتوا، استفاده از مباحث چالش برانگیز و نیازمند گفتمان و درنهایت در عنصر ارزشیابی، استفاده از ارزشیابی گروهی و خودارزشیابی مورد تأکید قرار گرفت.
۲.

بررسی تحلیلی وضعیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
این پژوهش با توجه به بحران اقتصادی حال حاضر دانشگاه های غیردولتی- غیرانتفاعی باهدف ارائه ی مدلی برای بهبود وضعیت رقابت پذیری دانشگاه های غیردولتی– غیرانتفاعی، موردمطالعه قرارگرفته است. بدین منظور به بررسی سناریوهای آینده آموزش عالی کشور و ارائه مدلی برای بهبود وضعیت رقابت پذیری دانشگاه های غیردولتی – غیرانتفاعی پرداخته شده است. مقاله از نوع مروری- تحلیلی بوده و روش تحقیق مورداستفاده بر اساس تحلیل محتوا می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که ضمن مدنظر قرار دادن همه مؤلفه ها و شاخص های استخراجی از این پژوهش، عوامل و شاخص های دارای وضعیت نامناسب در دانشگاه ها را موردتوجه و بهبود آن ها را در رأس برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های استراتژیک قرار گیرد.
۳.

ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص های انتخاب تأمین کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۷۶
امروزه بسیاری از سازمان ها درگیر نگرانی های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عملکرد مسئولیت « تأمین کنندگان را در این زمینه اندازه گیری می کنند؛ ازجمله این موارد، بررسی تأثیری است که می تواند بر انتخاب تأمین کننده داشته باشد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت انتخاب » اجتماعی شرکت تأمین کنندگان مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر خبرگان، موضوع در قالب 4 بعد )تعهدات سازمانی، شرایط کاری کارکنان، تعهد به جامعه و حقوق شهروندی، تعهدات اخلاقی، تعهدات زیست محیطی( و 84 شاخص مورد شناسایی قرار گرفت؛ سپس پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته برای تعیین ارتباطات بینابینی این شاخص ها تدوین گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل سازی تمرکز بر توسعه « ساختاری تفسیری، تحلیل و در 9 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که درنتیجه شاخص در بالاترین سطح قرار گرفت. همچنین، قدرت نفوذ و میزان وابستگی این شاخص ها نسبت به هم در » پایدار ماتریس قدرتِ نفوذ وابستگی، موردبررسی قرار گرفت. طبق یافته ها پرنفوذترین شاخص در ماتریس قدرت - است؛ لذا تحقق - » ارائه آموزش های مرتبط با مسئولیت اجتماعی به تأمین کنندگان « نفوذ وابستگی، شاخص مسئولیت اجتماعی شرکت در انتخاب تأمین کنندگان درگرو آموزش آن هاست و شرکت می باید با این نگرش، برنامه های درازمدت خود را بر مبنای آموزش مسئولیت اجتماعی به تأمین کنندگان طراحی نماید
۴.

ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تعیین شایستگی حفاظتی فرماندهان و مدیران انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۲
زمینه و هدف: تبیین شاخص های شایسته سالاری حفاظتی فرماندهان و مدیران انتظامی در اجرای کارکردهای سازمان های امنیتی، یکی از روش های مهم در راستای صیانت کارکنان در عصر مدیریت دانش است. بر این اساس، سازمان ها می توانند با ایجاد فرهنگ حفاظتی، تصویر صحیح تری از میزان دانش، نگرش و مهارت حفاظتی فرماندهان و مدیران داشته و برای تقویت عملکرد کارکنان شاغل در سازمان، بهره لازم را کسب کنند. با این هدف، پژوهش حاضر بر آن است تا به تبیین شاخص های شایسته سالاری حفاظتی فرماندهان و مدیران انتظامی پرداخته و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شایسته سالاری حفاظتی و صیانتی فرماندهان و مدیران انتظامی را ارائه کند. روش: تحقیق حاضر ازنوع کاربردی است که به روش توصیفی انجام شده است. پرسش نامه در میان مدیران و فرماندهان توزیع، تکمیل و جمع آوری شد و بعد از کنترل و بررسی و حذف نسخه های ناقص، تعداد 30 پرسش نامه مفید و قابل استفاده به دست آمد. داده های حاصل از پرسش نامه ها به محیط نرم افزار اس.پی.اس.اس منتقل و بعد از بررسی روایی و پایایی، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای کسب روایی ابزار آزمون، از نظر خبرگان استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل داده ها حاکی است، مهم ترین بعد شایستگی حفاظتی فرماندهان و مدیران را بعد پیشگیری و مهم ترین مؤلفه ها نیز جاسوسی، براندازی و خرابکاری از میان انواع مؤلفه های موجود از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های هر مؤلفه نیز در افق آینده احصاء شد. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، در ابعاد و مؤلفه های مربوط به پیشگیری از جاسوسی، تعداد 14 شاخص ، در ابعاد و مؤلفه های مربوط به پیشگیری از براندازی، تعداد 8 شاخص و در ابعاد و مؤلفه های مربوط به پیشگیری از خرابکاری تعداد 10 شاخص به عنوان شایستگی های حفاظتی فرماندهان و مدیران انتظامی احصا و ارائه شد.
۵.

بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه ی جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

استرداد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، ضابطه ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرداد جبران خسارت سود تحصیل شده ناقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۰
استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضاعف خسارت نگردد، روش مناسبی برای محاسبه خسارت است. براساس این ضابطه، خواهان به صرف اثبات معاملات ناقض، مستحق استرداد سود حاصل از آن معاملات خواهد بود؛ مگر این که خوانده اثبات کند تمام یا بعض سود حاصل از معاملات مذکور منتسب به عواملی غیر از حق فکری نقض شده است. در قوانین خاص مالکیت فکری کشورمان، چنین ضابطه ای پیش بینی نشده است؛ ولی با توجه به پذیرش قاعده منع دارا شدن بلاجهت در فقه و حقوق، از جمله در مبحث استیفا (که براساس آن، اجازه استرداد اموال و دارایی تحصیل شده بلاجهت بدون ارتکاب خطا داده شده) می توان نتیجه گرفت زیاندیده به طریق اولی می تواند منافع تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض حقوق مالکیت فکری (ارتکاب خطا) را مسترد کند.
۷.

تفویت منفعت مالک»، ضابطه ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق اختراع ضابطه جبران خسارت تفویت منفعت تعیین خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۷۵
چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطه مند کردن جبران آن ها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویت شده مالک و حق الامتیاز متعارف را به عنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحله ای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفاده قرار می گیرد. طبق این ضابطه، تنها منافعی قابل جبران هستند که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود باشد و در صورت عدم اثبات یکی از شروط پاندویت یا در صورت درخواست زیاندیده، خسارت براساس حق الامتیاز متعارف تعیین می شود. در حقوق ایران، تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران همانند حقوق آمریکا است و بخشی از منافع آینده طبق قاعده تفویت، قابل جبران است؛ یعنی منافع ناشی از حق اختراع به سه دسته موجود، در حکم موجود و احتمالی تقسیم می شود. منافع دسته دوم که مقتضی آن ها موجود و مانع آن ها مفقود است مانند دسته اول قابل جبران هستند، چون عرفاً در حکم موجودند. منافع دسته سوم به دلیل نبودن مقتضی یا وجود مانع قابل جبران نیستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان