مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت 1401 شماره 71 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت گرا نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش بازاریابی بازیکن فوتبال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۹۹
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد ساخت گرای نظریه داده بنیاد انجام شد؛ ازاین رو پژوهش با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت قابلیت های ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران در عرصه فوتبال انجام شد. برای ارائه مدل از یافته های برگرفته از کدها سعی شد که از رویکرد ساخت گرا در نظریه داده بنیاد چارمز استفاده شود. از سه فرایند همپوش در تحلیل ساخت گرای نظریه داده بنیاد شامل کدگذاری اولیه، متمرکزشده و نظری استفاده شد. در اجرای پژوهش، جمع آوری و تحلیل داده ها به طور آگاهانه هم زمان انجام گرفت و گردآوری داده های اولیه به منظور شکل گیری روند جمع آوری مداوم داده ها صورت گرفت. مشارکت کنندگان افراد آگاه به حوزه فوتبال حرفه ای ایران بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند. براساس یافته ها در این مرحله از پژوهش، از حدود 220 جمله پیاده سازی شده از مصاحبه ها، بعد از حذف موارد تکراری و غیرمرتبط، حدود 109 کد اولیه در مرحله اول توسط پژوهشگر شناسایی و نشانه گذاری شد. در کدگذاری متمرکزشده، مفاهیم به هفت مقوله تقسیم شد. درنهایت در بالاترین سطح تقلیل یا ایجاز، مقوله های برساخت به سه طبقه کلی ارزش ویژه، ملزومات و ارزش بازار یک بازیکن تقلیل یافت که به مطلوب ترین شکل ممکن، مفاهیم ایجادشده در پژوهش را در سه سطح یکپارچه کرد. قیمت نهایی یا ارزش بازیکن فوتبال در لیگ برتر ایران در بازار نقل و انتقالات، براساس ارزش های ویژه بازیکن، ملزومات، نهادها و پیامدهای آن مشخص می شود.
۲.

فراتحلیل مطالعات عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد سازمان های ورزشی فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۰
تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی کشور انجام شد. روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه عوامل موثر بر ایجاد فساد در سازمان های ورزشی کشور در بازه زمانی 1387 تا 1398بود. از بین جامعه آماری12 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تعداد 45 عامل از تحقیقات نمونه تحقیق استخراج و در نه طبقه عمده وضعیت اقتصادی، ویژگی سازمانی، ویژگی فرهنگی، قوانین و مقررات، ویژگی های فردی، عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و سایر عوامل دسته بندی شده و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. جهت محاسبه اندازه اثر از شاخص g هجز استفاده شد. با توجه به وجود ناهمگونی در فراتحلیل (0.001>Q= 2915 /24, df=44,p) نتایج مدل اثرات تصادفی مدنظر قرار گرفت. میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل اثرات تصادفی برای عوامل موثر در ایجاد فساد در ورزش برابر 0.94 شد که اندازه اثر در سطح 0.001 معنادار بوده و طبق طبقه بندی کوهن اندازه اثر بزرگ محسوب شد. نتایج روش دوال و تویدی حاکی از آن بود که خطای سوگیری انتشار وجود نداشت. در نهایت نتایج فراتحلیل برای گروه های فرعی نشان داد که عوامل اقتصادی با اندازه اثر 1.51 بیشترین تاثیر را بر ایجاد فساد در ورزش داشت و با رفع مشکلات اقتصادی کارکنان می توان بخش بیشتری از فساد اداری را کنترل کرد.
۳.

طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب وکارهای ورزشی براساس رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه داده بنیاد نوآوری استراتژیک کسب وکارهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۱
هدف این پژوهش، طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب وکارهای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش پژوهش، تحلیلی بود که بدین منظور از روش شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی پژوهش، استفاده از نظریه برخاسته از داده ها بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 16 نفر از استادان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی سازمان ها بودند. استراتژی نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و با بیشترین تنوع یا ناهمگونی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه باز بود و نتایج برمبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که ارائه ایده   های نوآورانه، خط مشی کارآفرینانه و فرصت های نوآورانه به عنوان عوامل علّی با درنظرگرفتن شرایط زمینه ای از قبیل زیرساخت های نوآورانه، الگو و طرح های کسب وکار و شرایط علّی ازجمله عوامل محیطی، قانونی، اقتصادی و حمایتی، بر نوآوری استراتژیک اثرگذار هستند. به نظر می رسد عواملی مانند خط مشی کارآفرینانه در کنار وجود فرصت های نوآورانه و درنتیجه توانایی در ارائه ایده های نوآورانه، در کنار وجود زیرساخت های نوآوری، وجود فرهنگ نوآورانه در جامعه، قوانین و سایر عوامل محیطی می توانند زمینه را برای حرکت کسب وکارهای ورزشی به سمت نوآوری استراتژیک فراهم کنند.
۴.

مقایسه روش های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین قیمت بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری فوتبالیست ها لیگ خلیج فارس شبکه های عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف از انجام شدن این پژوهش، علاوه بر تخمین قیمت بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال ایران، مقایسه روش های رگرسیون و شبکه های عصبی در پیش بینی آن بود. روش انجام شدن پژوهش با استفاده از طرح های آمیخته اکتشافی بود که تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، مدیران، مربیان باشگاه ها و کارشناسان خبره و آشنا با حوزه خرید و فروش بازیکنان بودند که 14 نفر تا رسیدن به نقطه اشباع به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری، همه فوتبالیست های لیگ حرفه ای فوتبال خلیج فارس در سال های 2019-2018 بودند که 226 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در روش کیفی، مصاحبه عمیق بود که پایایی آن از طریق روش بازآزمون 81/0 محاسبه شد. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل روش های کمی نیز از سایت های معتبر و سازمان لیگ فوتبال ایران جمع آوری شدند. از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و شبکه های عصبی شعاعی نیز با بهره گیری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 21 و آر نسخه 3.6.2 برای پیش بینی و طراحی مدل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی حاکی از این بود که عملکرد بازیکن، ویژگی های شخصی، توانایی های آن ها، ویژگی های باشگاه و عوامل ایجادکننده حباب، در تعیین قیمت بازیکنان فوتبال تأثیر دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که با وجود مزایای روش های رگرسیون در پیش بینی مسائل، به علت چندوجهی و پیچیده بودن قیمت گذاری بازیکنان فوتبال، مدل های شبکه مصنوعی متغیرهای بیشتری را پوشش می دهد و کاراتر و دقیق تر خواهند بود.
۵.

طراحی الگوی جاری سازی استراتژی های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی ایران فدراسیون فوتبال کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۱
هدف این پژوهش، طراحی الگوی جاری سازی استراتژی های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. داده های پژوهش به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمّی، 75 نفر شامل مسئولان فدراسیون و هیئت های فوتبال و مدیران باشگاه های سطح اول فوتبال کشور و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان فوتبال بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری با جامعه پژوهش برابر شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه تعیین مناظر استراتژی ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمّی از درصد فراوانی و در بخش کیفی از نظرهای خبرگان، روش استقرای منطقی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. یافته ها نشان داد در فوتبال کشور، پنج منظر مالی، بومی سازی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری وجود دارد. 33 هدف استراتژیک و 36 سنجه، تعیین شد و 39 اقدام و ابتکار تدوین شد. می توان گفت که اقداماتی از قبیل توانمندسازی و به روزرسانی دانش مدرسان و برگزاری کارگاه های کیفی توانمندسازی منابع انسانی در منظر رشد و یادگیری، تحقق استراتژی های منظر فرایندها را تسهیل خواهد کرد و به مسئولان برای احصای شاخص ها و استانداردهای فوتبال حرفه ای و طراحی و اجرای مدل بومی فوتبال حرفه ای کمک خواهد کرد. این مدل به دلیل ارتباط ب ین استراتژی ها با اهداف استراتژیک، سنجه ها و اقدامات و ابتکارات فدراسیون فوتبال در منظرهای مختلف، ع لاوه ب ر اج رای اس تراتژی، قابلی ت ایج اد زمینه تحقّ ق اهداف بلندمدت فوتبال کشور را دارد.
۶.

اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روایی سنجی ابزار کالا و خدمات ورزشی رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۵
پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی انجام شد. روش پژوهش برمبنای هدف، کاربردی، براساس راهبرد، ترکیبی و برمبنای روش اجرا، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، ورزشکاران منتخب و اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی، رسانه و تبلیغات ورزشی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند (15 نفر). جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی، ورزشکاران شش رشته ورزشی فوتبال، فوتسال، دوچرخه سواری، ورزش های رزمی، دو و میدانی و پرورش اندام ساکن در شهر کرمانشاه (تعداد جامعه آماری = 21638) (تعداد نمونه = 385 نفر) بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بر اساس جدول روبرت کرجسی و داریل مورگان (1970) انتخاب شدند. در بخش کیفی، یافته های مبتنی بر مصاحبه از روش کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و در بخش کمّی، برای اعتباریابی پرسشنامه محقق ساخته برخاسته از بخش کیفی، از تحلیل عاملی تأییدی و  مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها و تدوین الگو، از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24، اسمارت پی ال اس نسخه 0/2 و مکس کیودا نسخه پرو استفاده شد. نتایج نشان داد الگوی تدوین شده از برازش مناسب برخوردار بود. می توان گفت ابزار تدوین شده، ابزاری مناسب برای ارزیابی نقش رسانه های جمعی در تبلیغات محصولات ورزشی است و پیشنهاد می شود به اعتباریابی این ابزار در جوامع غیرورزشی نیز اقدام شود.
۷.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت فکری ورزش اختراع دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۱
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مالکیت فکری در ورزش ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود چون هیچ گونه دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفته و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزهمالکیت فکری تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز برخی پژوهشگران و مخترعین حوزه ورزش نیز به جامعه آماری اضافه شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره اسلور انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعداد 20 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در حوزه ورزش شناسایی گردید. با توجه به نتایج روش الکتره مشخص گردیده که تأسیس دفاتر تخصصی در سراسر کشور جهت بهبود مالکیت فکری در ورزش با چیرگی 19 مهم ترین عامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش می-باشد.
۸.

تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش های سنتی (مطالعه موردی: جشنواره کبدی سرخنکلاته، اسب ترکمن و کشتی سنتی آلیش وگورش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی فستیوال های ورزشی سنتی الگوی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف از تحقیق حاضر تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش های سنتی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی – توسعه ای است که به روش اکتشافی متوالی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 45 نفر در بخش کیفی (روش دلفی) و 500 از کارشناسان سازمان های فعال در حوزه صنعت گردشگری ورزشی بود. به منظور تدوین الگوی پایدار گردشگری از پرسشنامه 50 سوالی استفاده گردید که بر مبنای فاز کیفی (اشباع نظری) و کمی پژوهش، تهیه گردید. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، پایایی درونی نیز در یک مطالعه راهنما به روش آلفای کرونباخ تایید گردید (81/0α=). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بر اساس تحلیل عاملی، اثرکلیه 8 عامل شناسایی شده در توسعه گردشگری طبیعت مدار ورزش های سنتی تایید گردید (05/0 ≥ P و 4/0 < β) . عامل فستیوال های ورزشی سنتی - طبیعی (78/0=β)، عامل زیرساخت ها (77/0=β)، و عامل مدیریت و خط مشی (72/0=β) دارای بیش ترین بار عاملی بودند. لذا با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد با ایجاد هماهنگی بین ساز-مان های متولی گردشگری در بخش دولتی همچنین تشکیل نهادهای محلی فعال در نواحی گردشگرپذیر و تشکیل اتحاد استراتژیک گردشگری ورزشی بین استان های شمالی، این منطقه جغرافیایی پر پتانسیل را به عنوان برند برتر و قطب گردشگری طبیعت مدار ورزش های سنتی در سطح ملی و بین المللی مطرح نمود.
۹.

تاثیر رفتارهای تفریحی تخصصی شده بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار فراغتی تخصصی سازی تفریح دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر تخصصی سازی تفریح بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها به شکل میدانی و با رویکرد مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران بودند. جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار PASS استفاده شد، به روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها بصورت داوطلبانه در میان نمونه توزیع گردید، در نهایت تعداد 334 پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه تخصصی سازی تفریح مک فارلین (1994) و پرسشنامه دلبستگی مکانی کایل و همکاران (2005) بود، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 9 نفر از اساتید بررسی شد، و در یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه ها 951/0 و 917/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Smart PLSنسخه 3 بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد 20 درصد از تغییرات دلبستگی مکانی از طریق تخصصی سازی تفریح قابل تبیین است. همچنین مدل معادلات ساختاری تأثیر تخصصی سازی تفریح بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور از برازش کافی و مطلوبی برخوردار بود (071/0 SRMR). با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود در اماکن تفریحی-ورزشی ، دلبستگی و هویت مکانی ورزشکاران مورد نظر مدیران قرار گیرد، از سوی دیگر، بهبود اماکن تفریحی-ورزشی موجود از منظر تعداد و امکانات، باعث افزایش مشارکت تخصصی در فعالیت های تفریحی در فضای باز خواهد شد.
۱۰.

بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین المللی سازی برند فوتبال حرفه ای ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
هدف این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موثر در بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال ایران و طراحی چارچوبی جهت درک بهتر از این موضوع بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه پژوهش را لیستی از خبرگان صنعت فوتبال و ورزش تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شد. روش جمع آوری داده ها استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و این کار تا رسیدن به مفهوم اشباع نظری ادامه پیدا کرد و در مجموع با ۳۲ نفر از خبرگان صنعت فوتبال مصاحبه انجام شد. مراحل تجزیه و تحلیل داده های کیفی در قالب سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی به انجام رسید. در مرحله اول ۱۳۹ کد باز نهایی بدست آمد که در مرحله دوم در قالب ۱۷ کد محوری که شامل برند، مدیریت، تیم، ارتباط، قدرت سخت، قدرت نرم، صنعت، مشتریان، رقبا، محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی و فرهنگی، محیط فناوری، محیط زیست، زیر ساخت های ملی و جایگاه بین المللی است، قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل موثر در بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال ایران را می توان در قالب سه محیط درونی، محیط میانی و محیط بیرونی تقسیم کرد و بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال در ایران حاصل تعامل، ارتباط و بازخوردی است که این سه محیط با هم دارند و در قالب چارچوب مفهومی محیط های موثر بر بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال معرفی شده است.
۱۱.

شناسایی و اولویت بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان های حامی صنعت ورزش با روش دلفی فازی (موردمطالعه برندهای حامی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد مالی ارزش های فرهنگی مسائل حقوقی استراتژی های بازاریابی نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۸۲
هدف اصلی از انجام این مطالعه شناسایی و اولویت بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان های حامی باشگاه های ورزشی در ایران است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. رویکرد تحلیل در این مطالعه آمیخته و با ترکیب روش های کیفی و کمی بوده است. شناسایی پیامدها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اساتید مدیریت ورزشی بر اساس اصل اشباع نظری انجام گرفت. روایی و پایایی 14 مصاحبه انجام گرفته که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، به ترتیب با استفاده از شاخص های روایی محتوای نسبی و کاپای کوهن تایید شد. اولویت بندی پیامدهای شناسایی شده با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده از مدیران ارشد برندهای حامی باشگاه های فوتبال در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. به منظور امکان پذیری انجام مطالعه در یخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، تعداد 30 نفر از مدیران به عنوان خبره انتخاب شدند. نتایج کدگذاری داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزار اطلس تی منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی و 54 مقوله فرعی گردید. اولویت بندی پیامدهای شناسایی شده با استفاده از روش فازی مثلثی انجام پذیرفت. نتایج حاصل شده نشان داد که به ترتیب عملکرد مالی نامطلوب، تغییر در ارزش های فرهنگی، مسائل حقوقی، تغییر در استراتژی های بازاریابی و مسائل مرتبط با نیروی انسانی مهم ترین پیامدهای کووید 19 بر برندهای حامی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هستند.
۱۲.

اعتباریابی ابزار و ارایه مدل شخصیت برند رویدادهای بین المللی:جام جهانی کشتی آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روایی و پایایی رویدادهای ورزشی شخصیت برند معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۸
مفهوم شخصیت برند به یکی از محبوب ترین موضوعات مرتبط با ورزش حرفه ای تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، توسعه و پایایی یک مقیاس و ارائه یک مدل برای برند رویدادهای ورزشی بین المللی است. جامعه آماری شامل تماشاگران حاضر در جام جهانی کشتی آزاد 2017 بود. نمونه آماری 527 نفر بود که داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه 25 سؤالی محقق-ساخت مبنی بر پرسش نامه شخصیت برند آکر (1997) در 5 بعد (صداقت، صلاحیت، قوت و استحکام، هیجان و خبرگی) بود که با استفاده از روش امتیازگذاری پنج ارزشی لیکرت تحت ارزیابی قرارگرفت. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی، از نظر 7 تن از صاحب-نظران بازاریابی ورزشی استفاده شد. جهت تعیین روایی سازه ابزار، از روش تحلیل عاملی تأییدی، با استفاده از نرم افزار آموس استفاده شد. تحلیل روایی سازهابزار نشان داد گویه های پرسش نامه از بار عاملی مناسبی برخوردارند. نتایج نشان داد که شاخص های مدل از برازش خوبی برخوردار است و ضرایب پایایی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 5 بعد شخصیت در حد مقبولی است. با توجه به تأیید ابزار، محققان آتی می توانند از ابزار حاضر جهت تعیین استراتژی های تبلیغاتی برند رویدادهای ورزشی و توسعه استراتژی های برند بهره جویند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸