مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مهر و آبان 1397 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درجه عبور نرخ ارز کالاهای ورزشی شاخص قیمت واردات صنعت ورزش سیاست گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 736 تعداد دانلود : 138
اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متأثر بوده است. این پژوهش به تبیین ارتباط بین اثرهای نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای ورزشی طی دوره زمانی سال های 1393- 1371 پرداخت. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف نظری و کاربردی بود و به لحاظ روش پژوهش، ازنوع تحلیلی- توصیفی بود. روش جمع آوری آمار و اطلاعات در این مطالعه به صورت اسنادی و کتابخانه ای بود. متغیر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی به همراه متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، بازبودن تجاری و هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی وارد مدل شدند. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی پژوهش از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بین المللی پول و گمرگ جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز نُه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در ایران وجود دارد؛ اما درطی دوره موردبررسی، میزان انتقال اثر نرخ ارز به قیمت وارداتی کالاهای ورزشی ناقص و 76/0 است. متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری و درجه بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر قیمت واردات کالاهای ورزشی دارند؛ اما اثر شاخص قیمت مصرف کننده معنادار نیست؛ بنابراین، افزایش حجم تجارت کالاهای ورزشی در آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات کالاهای ورزشی کمک می کند.
۲.

تحلیل عاملی مؤلفه های فرهنگی لازم قبل از خصوصی سازی ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مؤلفه های فرهنگی خصوصی سازی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 196
هدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی مؤلفه های فرهنگی لازم قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش (380 نفر) و نمونه های پژوهش 198 نفر بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید 12 تن از اساتید رسید. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ. تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی) استفاده شد. همه تجزیه وتحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای آماری پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس.انجام شدند. یافته های پژوهش شش مؤلفه فرهنگی لازم قبل از خصوصی سازی ورزش را شناسایی کرد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: آموزش و توانمندسازی، شبکه خصوصی تلویزیون، نگرش مدیران دولتی، رسانه، تفکر راهبردی و اعتمادپذیری. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مسئولان ورزش کشور باید قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی به مؤلفه های فرهنگی لازم توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.
۳.

تحلیل موانع فقرزدایی ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقرزدایی محرومیت ورزش عدالت روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 147
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع فقرزدایی ورزشی در کشور ایران با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شد. این مطالعه ازنوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان مدیریت ورزشی بودند که در عرصه های سیاست تجربه کافی و دانش مناسب درخصوص مسائل مربوط به فقر در ورزش داشتند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای پژوهشگرساخته با 23 سؤال بود که شامل 23 مانع فقرزدایی ورزشی در کشور ایران بود. روایی سازه ای پرسش نامه با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. پایایی این پرسش نامه نیز با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. تمامی روند تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و میک مک انجام گرفت. نتایج نشان داد که برخی موانع ازجمله توجه نکردن خانواده ها به ورزش در مناطق محروم و فقیرنشین کشور، وجود تغییرات طبیعی و جغرافیایی در برخی مناطق محروم و ایجاد برخی معضلات طبیعی در این مناطق، نبود برنامه های آموزشی در حوزه ورزش در مناطق محروم و فقیرنشین، ضعف فرهنگی درخصوص استفاده تمامی اقشار و گروه های حاضر در مناطق محروم و فقیر نشین، نبود واحدهای صنعتی و تولیدی درجهت حمایت از ورزش در مناطق محروم و فقیرنشین کشور و توجه نکردن مدیران ارشد ورزشی کشور به مقوله توسعه ورزش در مناطق محروم و فقیرنشین کشور در گروه متغیرهای مستقل اصلی مشخص شدند که سبب ایجاد و شکل گیری سایر موانع می شوند.
۴.

تبیین استراتژی های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی (مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن سازی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی ورود به بازار نفوذ مبتنی بر منابع تأثیرات سازمانی بازار غرب آسیا صنعت تجهیزات بدن سازی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 94
پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی بر صنعت تجهیزات بدن سازی ایران انجام شد. این پژوهش ازنوع کاربردی بود که به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه موردبررسی همه مدیران ارشد و کارمندان کارخانجات و شرکت های تولیدی و صادراتی- وارداتی تجهیزات بدن سازی کشور در سال 1396 بودند (تعداد= 192 نفر). برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار پژوهش پرسش نامه بررسی استراتژی های ورود به بازار خارجی ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی زو و کاووگیل (1996) و نیز پرسش نامه عملکرد شرکت اوکاس و همکاران (2012) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار پی. ال. اس. و اس. پی. اس. اس. بهره برده شد. براساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها، ویژگی های مبتنی بر منابع و ویژگی های مبتنی بر محیط تأثیر معناداری بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار هدف دارند. همچنین، استراتژی های انتخاب شده برای نفوذ به بازار هدف، تأثیر معنادار و مثبتی بر عملکرد شرکت دارند؛ درنتیجه، دو حالت برابر و نابرابر در ورود به بازار جدید پیش بینی شد. شرکت هایی که به دنبال ورود درحالت نابرابر به بازار هدف هستند، باید دیدگاه دوگانه ای به استراتژی های خویش داشته باشند: 1- دید کوتاه مدت (استفاده از استراتژی های مرتبط با منابع محیطی برای نفوذ به بازار هدف)؛ 2- دید بلندمدت (درنظرگرفتن تأثیرات سازمانی بر نوع انتخاب حالت ورود به بازار).
۵.

تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه توسعه شهری رویدادهای ورزشی میزبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 798
هدف پژوهش حاضر؛ بررسی تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه شهری بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ها، متخصصان مدیریت ورزشی، کارشناسان توسعه شهری وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان توسعه شهری شهرداری تهران و کارشناسان معاونت گردشگری بودند. حجم تقریبی جامعه آماری 1000 نفر درنظر گرفته شد که ازطریق جدول مورگان، 278 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که با استفاده از نظر کارشناسان روایی صوری آن تأیید شد و با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی مشخص شدند و سپس، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تأیید شدند. پایایی پرسش نامه نیز تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار استنباطی (آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل ساختاری حاصل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که میزبانی رویدادهای ورزشی، یک متغیر پیش بین برای توسعه شهری است؛ بنابراین، برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور می تواند به ایجاد ساختارهای سازمانی منسجم، تأمین منابع مالی، توسعه زیرساخت های موردنیاز توسعه شهری منجر شود و به مدیریت شهری درراستای تحقق توسعه شهری پایدار کمک کند.
۶.

طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه ورزشی لیگ برتر فوتبال بازاریابی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 863
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش ازنوع کیفی بود که با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام شد. داده ها ازطریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران سطح عالی رسانه، اساتید هیئت علمی با گرایش بازاریابی ورزشی، مدیران بازاریابی و فناوری اطلاعات سازمان لیگ، مدیران بازاریابی و رسانه باشگاه های فوتبال و کارشناسان رسانه اجتماعی جمع آوری شدند که به صورت قضاوتی انتخاب شدند. داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در سه مرحله کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه ها شناسایی شدند و به یکدیگر مرتبط شدند که عبارت اند از: شرایط علّی (عوامل ساختاری، ماهیت فوتبال، عوامل مدیریتی، عوامل حرفه ای مرتبط با صنعت ورزش و عوامل مرتبط با رسانه اجتماعی)؛ شرایط زمینه ای (فناوری ارتباطات و اطلاعات، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل اقتصادی و عوامل مرتبط با دولت و سیاست)؛ راهبردها (اقدامات فناوری، اقدامات ساختاری، اقدامات فرهنگی و اجتماعی، اقدامات قانونی، اقدامات اقتصادی، اقدامات مرتبط با بازاریابی، اقدامات مرتبط با نیروی انسانی، اقدامات مرتبط با هواداران و اقدامات مرتبط با رسانه های اجتماعی)؛ پیامدها (پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای مرتبط با بازاریابی، پیامدهای مرتبط با هواداران و پیامدهای مرتبط با رسانه اجتماعی). درنهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح شد و نظریه نهایی شکل گرفت. محدودیت موجود بازاریابی رسانه اجتماعی تحت تأثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که از وضعیت مطلوب فاصله دارد. استفاده از برخی راهبردها، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب را فراهم می کند و می تواند تاحدودزیادی پیامدهای مطلوبی داشته باشد.
۷.

ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشکده های علوم ورزشی براساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان یاددهنده علوم ورزشی مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 439
یاددهی و یادگیری همراه با هم، درمیان تمام اعضا رکن کلیدی سازمان های یاددهنده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی سازمان یاددهنده برای دانشکده های علوم ورزشی است که با استفاده از طرح نظام دار نظریه داده بنیاد انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحب نظران حوزه سازمان یاددهنده شاغل در دانشکده های علوم ورزشی بودند که 22 نفر ازمیان آن ها به صورت نمونه گیری نظری برای مصاحبه عمیق و اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافتند. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبه های آزمایشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. براساس نتایج، 467 گزاره مفهومی اولیه با 15 مقوله اصلی و 48 مقوله فرعی درقالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علی (سه مقوله)، پدیده اصلی (یاددهی و یادگیری متقابل بین اعضا)، راهبرد (دو مقوله)، ویژگی های زمینه ای (سه مقوله)، شرایط محیطی (پنج مقوله) و پیامد (دو مقوله) شناسایی شدند. یکپارچه سازی مقوله ها برمبنای روابط موجود بین آن ها حول محور یاددهی و یادگیری متقابل، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی سازمان یاددهنده برای دانشکده های علوم ورزشی را منعکس می کند.
۸.

تحلیل عوامل مؤثر در توسعه ورزش های پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش پایه توسعه عوامل مؤثر مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 107
هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر در توسعه ورزش های پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بود که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری همه معلمان ورزش مرد و زن شهر اهواز بودند (تعداد =521). حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برآورد شد (220 نفر). ابزار اندازه گیری پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. برای بررسی روایی محتوایی و صوری، پرسش نامه دراختیار چند تن از اساتید مرتبط قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات موردنظر توزیع شد. همچنین، برای بررسی روایی و پایایی سازه ای از روایی همگرایی و واگرایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نُه عامل فرهنگی و اجتماعی، مدیریتی و سازمانی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، امکانات و تجهیزات، انگیزشی، زمانی، آب وهوا و رسانه برتوسعه ورزش های پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز تأثیر دارند. به طورکلی، با توجه به خروجی نهایی نرم افزار پی.ال.اس. و شاخص های برازش آن مشخص شد که مدل ارائه شده با داده های حاصل از پژوهش منطبق می باشد و مناسب است. دراین میان، عوامل مدیریتی با ضریب مسیر 326/0 بیشترین و عوامل انگیزشی با ضریب مسیر 071/0 کمترین تأثیر را بر عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس اهواز دارند. به طورکلی، توصیه می شود نگاه ویژه ای به عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش های پایه در مدارس انجام شود و در سیاست گذاری های ورزشی مدارس این نتایج لحاظ شوند.
۹.

ارائه الگوی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر موفقیت پیاده سازی استراتژی در وزارت ورز ش وجوانان با نقش میانجی گری مشارکت مدیران و عدم اطمینان از ذی نفعان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای استراتژی برنامه ریزی استراتژیک ذی نفعان مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 28
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک بر موفقیت پیاده سازی استراتژی در وزارت ورزش وجوانان با نقش میانجی گری مشارکت مدیران و اطمینان نداشتن از ذی نفعان طراحی و اجرا شد. این پژوهش ازنوع پژوهش های توصیفی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری همه مدیران و کارشناسان ستادی وزارت ورزش وجوانان به تعداد 303 نفر بود. براساس جدول حجم نمونه مورگان، 175 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه برنامه ریزی استراتژیک، موفقیت پیاده سازی استراتژی و مشارکت مدیران البانا و همکاران (2015) بود. همچنین، برای بررسی اطمینان نداشتن ذی نفعان، از پرسش نامه میلر و دروگی (1986) استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از روش معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار پی. ال. اس. استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه ریزی استراتژیک به شکل مستقیم بر میزان اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها اثرگذار نیست. این درحالی است که متغیرهای اطمینان نداشتن از ذی نفعان و مشارکت مدیران به صورت معناداری بر میزان اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها در وزارت ورزش وجوانان اثرگذار هستند. با توجه به اثر غیرمستقیم برنامه ریزی استراتژیک بر میزان اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها در وزارت ورزش وجوانان مشخص می شود که متغیرهای اطمینان نداشتن از ذی نفعان و همچنین، مشارکت مدیران در فرایند برنامه ریزی استراتژیک نقش میانجی گری در رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها در وزارت ورزش وجوانان دارند. با توجه به نتایج پژوهش اهمیت برخی مسائل ازجمله مشارکت مدیران و کاهش وابستگی سازمان ها به ذی نفعان درجهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها به خوبی درک می شود.
۱۰.

ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه برخط ورزشی (مورد مطالعه: ورزش سه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم کی مینز برندسازی رسانه برخط ورزشی مخاطب سنجی ورزش سه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 400
هدف این پژوهش، استخراج الگوی برندسازی رسانه ورزشی بود. این پژوهش به صورت کمی و با استفاده از روش داده کاوی انجام شده است و به لحاظ هدف، کاربردی بود. پرسش نامه پژوهش براساس مطالعات پیشین استخراج شد و شامل ابعاد محتوا، مخاطب، بستر رسانه و محیط بود. پرسش نامه پژوهشگرساخته، پس از محاسبه روایی و پایایی دراختیار مخاطبانی که بیش از ۱۰ بار درطول یک ماه به سایت ورزش سه مراجعه کردند، قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 800 هزار نفر مخاطب روزانه بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظام مند با فاصله 100 نفر، پرسش نامه دراختیار حجم نمونه (هشت هزار نفر) قرار گرفت. حدود 50 درصد از آن ها؛ یعنی 4056 نفر به پرسش نامه پاسخ دادند. پاسخ مخاطبان با استفاده از الگوریتم کی مینز پردازش شد و الگوی برندسازی استخراج شد. نتایج حاکی از آن است که برای افزایش عمر مخاطبان لازم است مؤلفه های حرفه ای رسانه شامل مرجعیت، جانبداری نکردن، صحت خبر و سرعت انتشار خبر، به عنوان «کیفیت درک شده برند» موردتوجه قرار گیرند. همچنین، رفتار وفادارانه مخاطبان ناشی از مؤلفه های جمعیت شناختی است. خوشه بندی مخاطبان وفادار با مرکزیت سن نشان می دهد که بزرگ ترین خوشه با حجم 44 درصد، مردان با تحصیلات کارشناسی در طیف سنی 26 تا 35 ساله هستند. نتایج زنده و جداول لیگ، در ورزش سه «هویت برند» هستند. پیشنهاد می شود این رسانه توجه بیشتری به ایجاد «هویت برند» در حوزه زنان و مخاطبان زیر 15 سال کند.
۱۱.

شناسایی الگوهای ذهنی مدیران به منظور چابک سازی سرمایه های انسانی در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد کیو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی سرمایه های انسانی انعطاف پذیری هوشمندی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 833
پژوهش حاضر ازنوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از رویکرد کیو الگوهای ذهنی مدیران درراستای چابک سازی سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی شناسایی و تبیین شده است. در این پژوهش، از مصاحبه عمیق به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها استفاده شده است که روایی آن با استفاده از رویکرد نسبت روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش کاپای کوهن تأیید شده است. به علاوه برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است که از روش های نمونه برداری غیراحتمالی است. در پژوهش حاضر، با استفاده از 23 مصاحبه فضای گفتمان حاصل شد و با استفاده از نظرهای آن ها نمونه و گزینه های کیو و در ادامه آن، مجموعه کیو به دست آمد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل تشکیل دهنده ذهنیت مدیران درراستای چابک سازی سرمایه های انسانی و همچنین، تبیین ذهنیت های مدیران دراین رابطه است. نتایج نشان داد که حامی شایستگی، پشتیبان یادگیری و هوشمندی، مروج ظرفیت سازی و انعطاف پذیری، توانمندساز و مشوق، اشاعه دهنده انگیزه و جو مثبت و آینده نگر و توسعه دهنده، شش الگوی ذهنی مدیران درراستای چابک سازی سرمایه های انسانی هستند. پیشنهادهای پژوهش نیز در دو حیطه کاربردی و پژوهشی برای اقدامی عملی تر و کارآمدتر در عرصه چابک سازی سرمایه های انسانی ارائه شده اند.
۱۲.

تأثیر محرک های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پوشاک ورزشی محرک های اجتماعی شاخص های احساسی ادراکی تحلیل چندگروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 780 تعداد دانلود : 19
هدف پژوهش حاضر، تأثیر محرک های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی خارجی بود. روش پژوهش، توصیفی– همبستگی، ازنظر هدف، کاربردی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری مصرف کنندگان برندهای پوشاک ورزشی خارجی (نایک و آدیداس) در شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد که از این تعداد، 380 پرسش نامه قابل قبول تجزیه وتحلیل شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های صفرزاده و همکاران (1390) و منصوری مؤید و همکاران (1393) بود. پرسش نامه شامل سه شاخص محرک های اجتماعی با 10 گویه، تصمیم خرید با پنج گویه و شاخص های احساسی- ادراکی با چهار گویه بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پس از انجام اصلاحات استفاده شد. همچنین، پایایی و روایی سازه ای با استفاده از معادلات ساختاری ارائه شده است. نتایج نشان داد که بین دیدگاه زنان و مردان تفاوت قابل ملاحظه ای در خرید اجناس ورزشی خارجی نیست. این درحالی است که وزن رگرسیونی مسیرهای مدل نشان داد که محرک های اجتماعی بر تصمیم خرید زنان نسبت به مردان در فضای فروشگاهی اثرگذاری بهتری دارند. به طورکلی، موقعی که فروشندگان از جملات و کلمات مؤدبانه و مثبت استفاده کنند، خریدار هنگام تأخیر در ارائه خدمات انعطاف پذیرتر و صبورتر است و همچنین، در برنامه های تشویقی و ترفیعی مشارکت می کند؛ بنابراین، صاحبان خرده فروشی ها باید با ایجاد فضای فروشگاهی مطلوب، به خصوص درزمینه محرک های اجتماعی، موجب برانگیختن رفتار خریداران و فرایند تصمیم به خرید در مصرف کنندگان شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸