مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور 1393 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

راهکارهای بررسی اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط شهری اماکن ورزشی زیست-محیطی ترافیکی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 584
هدف پژوهش حاضر، تعیین اثرات زیست-محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط شهری آن است. روش انجام پژوهش، توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن شامل رؤسای هیئت های ورزشی و کارشناسان اداره تربیت بدنی (53 نفر)، مسئولان نیروی انتظامی (33 نفر) و مشاوران املاک (38 نفر) وکلیه مردم ساکن اطراف اماکن بود. حجم نمونه برآورد شده برای رؤسای هیئت ها و کارشناسان، مسئولان نیروی انتظامی و مشاوران املاک برابر با جامعه آماری و برای ساکنان 256 نفر بود که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط استادان و متخصصان ارزیابی شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری T تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان می دهد در خصوص اثرات زیست-محیطی میانگین حاصل (79/2) کوچک تر از سطح متوسط (3) است؛ بنابراین از نظر پاسخ دهندگان، اماکن ورزشی شهر یزد تأثیر منفی بر محیط زیست منطقه ندارند، اما در خصوص اثرات ترافیکی میانگین حاصل (71/3) بزرگ تر از سطح متوسط است؛ یعنی از نظر پاسخگویان، اماکن ورزشی اثرات ترافیکی منفی و معنی داری بر منطقه شهری اطراف خود دارند. با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود برای مهندسی و مکان یابیِ ساخت مجموعه های ورزشی جدید مناطق کم تردد و مناسب برای این کار در نظر گرفته شود.
۲.

تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب مدل اکتشافی مربیان ملی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 107
هدف از انجام این تحقیق، تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور است که در دو بخش کیفی و کمی انجام شدهاست. در بخش کیفی، با مطالعه ی ادبیات تحقیق و جلسات بحث و بررسی با نخبگان، متغیرهای اثرگذار در انتخاب مربیان ملی شناسایی شد. در بخش کمی، پرسش نامه ای با 25 سؤال پاسخ بسته تهیه و ضریب پایایی آن 968/0 تعیین شد (01/0 P<) و در اختیار 450 مربی نخبه، مدیر، ورزشکار ملی، اساتید دانشگاه و کارشناسان ورزش کشور قرار گرفت و 407 پرسشنامه، تحلیل و مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی به دست آمد. مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی متشکل از چهار عامل بود. شاخصهای برازش اعتبار مدل را تأیید و بر اساس آن، ساختار تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. چهار معیار انتخاب مربیان ملی عبارت اند از مهارت های رهبری، مهارت های ارتباطی، مهارت های ویژه و مهارت های فنی: سوابق فنی و توان عملیاتی. در انتخاب مربیان ملی ابتدا به مهارت های فنی و سپس به توان اجرایی و عملیاتی آنان توجه می شود. مهارت های ارتباطی و مهارت های ویژه در درجات اهمیت بعدی هستند. همه ی مدیران بر ویژگی های توان فنی و عملیاتی، عضویت در سیستم های مربیگری معتبر، مهارت های رهبری و ارتباطی مربیان تأکید کردند. تجربه ی بالای مربیگری در تورنمنت ها مهم ترین متغیر در تبیین مهارت های فنی مربی و آشنایی با فن مذاکره و توانایی در اعمال مدیریت تعارض مهم ترین متغیر در تبیین مهارت های رهبری مربی است. شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب مربیان ملی به همراه بار عاملی و ارزش هر متغیر در مدیریت انتخاب مربیان ملی راه گشا است.
۳.

پیش بینی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار خرید مطالعه موردی صحه گذاری تبلیغات از طریق ورزش حسین رضازاده

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
تعداد بازدید : 1000 تعداد دانلود : 731
هدف از تحقیق حاضر، پیش بینی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان بود. این تحقیق به صورت مطالعه موردی بر روی حسین رضازاده انجام گرفت. بدین منظور از پرسشنامه استاندارد ابعاد صحه گذاری ورزشکار (برانستین2005) و پرسشنامه تجانس ورزشکار/ محصول (کامیس و گوپتا 1994) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد 30 پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی بر روی مشتریان یکی از فروشگاه های شهروند که به طور کاملا تصادفی انتخاب شده بود، توزیع شد و ضریب آلفای کرونباخ آن 92/0 بدست آمد. با توجه به واریانس نمونه مقدماتی با استفاده از فرمول حجم نمونه مورگان برای جامعه نامحدود، سطح اطمینان 95 درصد و خطای 5 درصد، تعداد نمونه مورد نیاز برابر 217 عدد برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تحلیل فریدمن، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) همزمان استفاده گردید. نتایج نشان داد براساس رتبه میانگین به دست آمده به ترتیب مهم ترین مولفه های ابعاد صحه گذاری حسین رضازاده از بالاترین ارزش عبارت بودند از: توان ستاره بودن (4.21µ= )، شخصیت دوست داشتنی (3.99µ=)، منبع جذابیت ورزشکار ( 3.96µ=)، صداقت حرفه ای (3.52µ=) و تیپ شخصیتی (3.29µ=). هم چنین بین تمامی مولفه های ابعاد صحه گذاری ورزشکار (توان ستاره بودن، منبع جذابیت، شخصیت دوست داشتنی، صداقت حرفه ای و تیپ شخصیتی) با قصد خرید مشتریان همبستگی معناداری وجود داشت (01/0P<). در نهایت از میان ابعاد صحه گذاری ارائه شده، تنها عوامل منبع جذابیت و صداقت حرفه ای ورزشکار، قابلیت پیشگویی میزان قصد خرید مشتریان را نشان دادند. با عنایت به یافته ها می توان حسین رضازاده را به عنوان یک صحه گذار معتبر در تبلیغات از طریق ورزش معرفی نمود.
۴.

ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت فرهنگ سازمانی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 627
یکی از تحولات اساسی مدیریت امروزی، تحول در نحوه نگرش به سازمان است و فرهنگ سازمانی به عنوان بستر می تواند مانع یا ترغیب کننده خلاقیت و نوآوری در سازمان ها باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران است. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و به صورت میدانی اجرا شده است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 364 نفر بود که به صورت تصادفی طبقه ای از میان مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه ویژگی های فردی، فرهنگ سازمانی ساشکین (2001) (84/0α=) و خلاقیت رندیسپ (1986) (83/0α=) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری کولموگروف-اسمیرنف ((KS و ضریب همبستگی اسپیرمن برای به آزمون گذاشتن فرضیه های تحقیق در سطح معنا داری 05/0=α- با استفاده از نرم افزار 19SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد میزان خلاقیت معلمان 22/181، مدیران 65/181 و میزان خلاقیت کل آزمودنی ها 49/181 از نمره کل 250 بوده است. همچنین در میان مؤلفه های فرهنگ سازمانی، قدرت فرهنگ سازمانی با 82/3 بیشترین میانگین و هماهنگی در گروه کاری با 15/3 کمترین میانگین را دارد. همچنین میانگین فرهنگ سازمانی 37/3 از نمره کل 5 برای کل آزمودنی ها به دست آمد که نشان دهنده در حد متوسط بودن فرهنگ سازمانی است. همچنین بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معنا داری وجود دارد (002/0α=) و تنها بین مؤلفه قدرت فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و معلمان تربیت بدنی رابطه معنا داری وجود ندارد (301/0α=). با توجه به یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که سازمان ها می توانند با توافق بر سر ارزش ها و باورهای موجود در سازمان، تطابق با تغییر، توجه به افراد، هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خلاقیت افراد کمک کنند.
۵.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوادار باشگاه ورزشی مدیریت ارتباط با هوادار

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 330
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است که اطلاعات لازم از طریق مصاحبه، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل هواداران باشگاه ها در لیگ برتر فوتبال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری شده، 527 نفر بنا بر تعریف عملیاتی (میانگین حضور بیشتر از هشت بازی در یک فصل برای تیم مورد علاقه) هوادار بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد بین متغیرهای مدیریت دانش، کیفیت خدمات و حمایت سازمانی با مدیریت ارتباط با هواداران رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد در بعد کیفیت خدمات وزن رگرسیونی کیفیت فنی و کیفیت کارکردی به ترتیب 575/0 و 491/0 بودند. درک و فهم نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت هر نوع سازمان ورزشی از عناصر اساسی است. باشگاه های فوتبال کشور به تلاش های گسترده برای حفظ و نگهداری هواداران جاری و جذب هواداران جدید با فراهم نمودن امکانات مناسب، مدیریت و هدایت برنامه های مشتری محور و ایجاد دانش و اطلاعات مورد نیاز از طریق کانال های مختلف ارتباطی نیاز دارند.
۶.

شناسایی و اولویت بندی موانع پیش روی بانوان در انجام فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 981
امروزه ورزش و فعالیت های بدنی جزء لاینفک برنامه های کلان دولت برای تمامی اقشار مختلف جامعه می باشد، اهمیت این موضوع به ویژه در مورد بانوان که پرورش دهندگان نسل های آتی هستند بسیار ضروری تر می نماید. لیکن با توجه به وضعیت فعلی فعالیت های ورزشی (در حیطه بانوان) عدم مشارکت حداکثری این بخش مهم جامعه مشاهده می شود. با توجه به این مهم هدف از این پژوهش شناسایی موانع پیش روی بانوان شهرستان سمنان در انجام فعالیت ورزشی و رتبه بندی این موانع می باشد. بدین منظور ابتدا، موانع پیش روی در 5 دسته طبقه بندی گردید و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عدم توجه مسئولان به ورزش زنان، وجود فرهنگ مرد محوری، کمبود وقت و زمان، وضعیت اقتصادی و عدم سرمایه گذاری لازم در توسعه اماکن ورزشی زنان مهم ترین موانع در هر یک از این 5 دسته می باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که بانوان مسئولیت و مشارکت بیشتری در امر برنامه ریزی های ورزشی داشته باشند و بودجه مناسب و برابری با آقایان به آن ها اختصاص یابد همچنین بایستی مسئولین ورزشی کشور درصدد حل مشکلات اجتماعی به ویژه تغییر فرهنگ مرد محوری باشند. لازم است تا با تبلیغات گسترده و هدفمند، هزینه های ورزشی را جزء لاینفک سبد مصرفی خانوارهای ایرانی قرار داد.
۷.

عوامل روان شناختی مؤثر بر عملکرد ورزشی جودوکاران استان آذربایجان شرقی: مطالعه بر اساس مدل معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضطراب کمال گرایی عملکرد ورزشی خودگویی سبک های مقابله ای جودو

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی روانشناسی تمرینات و مسابقات
تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 706
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش خودگویی، کمال گرایی، اضطراب و سبک های مقابله ای در عملکرد ورزشی جودوکاران استان آذربایجان شرقی است. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه جودوکاران رده سنی جوان و بزرگ سال استان آذربایجان شرقی تشکیل می دادند که از میان آن ها 162 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب حالت رقابتی (CSAI)، پرسشنامه خودگویی (S-TQ)، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی و پرسشنامه شیوه های مقابله ای بیلینگز و موس استفاده شد. برای تحلیل داده ها از SPSS-20 و AMOS-20 و برای برازش الگوی پیشنهادی از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. مقادیر برخی شاخص های برازندگی نشان داد الگو نیاز به بهبود دارد که بدین منظور چندین مسیر غیرمعنی دار حذف و چند مسیر جدید به مدل افزوده شد و الگوی نهایی با توجه به شاخص های برازندگی و شاخص مجذور کای برازش خوبی داشت. نتایج نشان می دهد کمال گرایی مثبت بیشترین اثر مستقیم و اثر کلی و خودگویی شناختی بیشترین اثر غیرمستقیم را بر عملکرد ورزشی جودوکاران دارد.
۸.

الگوی توسعه ی گردشگری بر مبنای توسعه ی بازی های بومی و محلی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه گردشگری بازی های بومی و محلی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش
تعداد بازدید : 169 تعداد دانلود : 760
هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای مناسب برای احیا، ترویج و توسعه ی بازی های بومی و محلی در کشور و ارائه ی الگوی مناسبی در جهت توسعه ی گردشگری بود. برای انجام این پژوهش، اقدام به تهیه ی پرسش نامه ی محقق ساخته شد. پس از تهیه ی پرسش نامه روایی آن به سه شکل صوری و محتوایی (با استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان) و سازه (با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی) و پایایی آن با استفاده از تحقیق راهنما مورد تأیید قرار گرفت (آلفای کرونباخ= 77/0). نمونه ی آماری این پژوهش را 2983 نفر از اعضای هیأت علمی رشته ی تربیت بدنی، مدیران و مسئولان ورزشی و هیات های ورزش همگانی و نیز مربیان و ورزشکاران ساکن در کلیه ی استان های کشور تشکیل می دادند که به صورت در دسترس انتخاب شده بودند. داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از دیدگاه نمونه ها، جنبه های مثبت بازی های بومی و محلی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: سادگی پرداختن به آنها، قابلیت اجرا در رده های مختلف سنی و ارتباط آنها با فرهنگ جامعه. همچنین موانع زیر برای توسعه ی بازی های بومی از سایر موانع مهم تر بودند: نبود برنامه ریزی، عدم آشنایی با نحوه ی انجام بازی ها، و عدم توجه رسانه ها. براساس تحلیل های انجام شده، به ازای هر واحد افزایش یا بهبود در وضعیت بازی های بومی و محلی، 60/0 واحد افزایش یا بهبود در گردشگری حاصل می شود. بنابراین، در جهت این تأثیرگذاری و توسعه ی گردشگری متأثر از آن، لازم است برنامه ریزی، احیا، ترویج و توسعه ی بازی های بومی و محلی با توجه به عوامل و راهکارهای شناسایی شده در این پژوهش انجام گیرند.
۹.

تاثیر ثبات مربیان بر عملکرد تیم های فوتبال لیگ حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد تیم لیگ فوتبال ایران ثبات مربی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 988
هدف این پژوهش تعیین اثر ثبات مربیان بر عملکرد تیم های فوتبال لیگ حرفه ای ایران است. داده های مربوط به جامعه آماری تحقیق شامل 18 تیم فوتبال حاضر در فصل 89- 1388 لیگ حرفه ای فوتبال ایران به صورت میدانی و کتابخانهای از مدارک معتبر در بایگانی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال جمع آوری و با استفاده از آزمون یومان ویتنی، تفاوت عملکرد تیم های دارای ثبات مربی و فاقد ثبات مربی تحلیل شد. در این تحقیق، عملکرد در قالب هشت شاخص امتیاز، رتبه، برد، باخت، مساوی، گل زده، گل خورده و تفاضل گل و ثبات مربی در قالب تغییر یا عدم تغییر مربی در فصل مورد مطالعه بررسی شده است. از هجده تیم حاضر در فصل مورد مطالعه 33/33 درصد ثبات مربی دارند، درحالی که 67/66 درصد دست کم یک بار مربیان خود را در طول فصل تغییر داده اند. متوسط عمر مربیگری در فصل مورد مطالعه 1/16 هفته است. ثبات مربیان بر عملکرد تیم های فوتبال لیگ حرفه ای ایران در شاخص های: امتیاز (29/2-=z ,022/0=p)، رتبه (34/2-=z ,019/0=p)، بُرد (13/2, z=-033/0=p)، مساوی (2/54-=z ,011/0=p)، تفاضل گل (96/1-=z ,049/0=p) مؤثر بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بی ثباتی یا تغییر مربیان در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بسیار شایع است. اگر چه تغییر مربیان به منظور کسب نتایج ورزشی بهتر انجام می شود، نتایج تحقیق بیانگر اثربخش نبودن این اقدام است.
۱۰.

ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار جانبازان معلولان رضایتمندی نیازهای اساسی دستیابی به هدف

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 260
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف بود. جامعه آماری این پژوهش را جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی (700=N) تشکیل می دادند. با استفاده از جدول مورگان، نمونه آماری برابر با 248 نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها، در نهایت 181 پرسش نامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه رضایتمندی نیازهای اساسی (جوهان و همکاران، 2011) و دستیابی به هدف (سین و همکاران، 2008) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها با ب هره گیری از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی هر دو پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب (83/0=α) و (82/0=α) به دست آمد. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف، رابطه مثبت و معنا داری (01/0≥P ، 272/0=r) وجود دارد. همچنین بین مؤلفه های شایستگی (01/0≥P ، 264/0=r)، درک درونی منبع علیت (012/0=P ، 187/0=r) و ارتباط (01/0≥P ، 297/0=r) با دستیابی به هدف، رابطه معنا داری وجود داشت. اما بین مؤلفه های انتخاب (95/0=P ، 005/0=r) و اراده (109/0=P ، 12/0=r) با دستیابی به هدف رابطه معنا داری مشاهده نشد. از طرفی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه ارتباط واجد شرایط پیش بینی دستیابی به هدف است.
۱۱.

موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش خصوصی سرمایه گذاری استان مرکزی ورزش موانع سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 277
هدف این تحقیق بررسی موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی است. جامعه آماری شامل مسئولان حوزه صنعت، سرمایه گذاران حوزه ورزش، مدیران ورزش و نخبگان ورزش استان مرکزی بودند (140 نفر) که طبق جدول برآورد حجم نمونه مورگان 110 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای با هفت مؤلفه اصلی و 42 سؤال استفاده شد (931/0=). برای تحلیل داده ها از جدول های فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان به ترتیب با موانع اقتصادی، اطلاعاتی و بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، حمایتی و تشویقی، و سیاسی مواجه است. یافتن راه کارهایی برای حل این مشکلات می تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان شود.
۱۲.

ارزیابی حوزه های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک استان آذربایجان غربی ادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : 114 تعداد دانلود : 801
مدیریت استراتژیک یکی از موضوعات اساسی مدیریت امروز است. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم به کار گیری برنامه ای جامع برای مواجهه با این گونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود. پژوهش حاضر به ارزیابی حوزه های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می پردازد. آزمودنی های این پژوهش را 47 نفر از مدیران و معاونان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد ویک گلیجیوس به نام «تعیین نیاز به بهبود در حوزه های استراتژیک» بود که استادان مدیریت روایی آن را تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ 81% به دست آمد. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی است که به صورت پیمایشی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (انحراف معیار، میانگین، فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد درجه تحقق حوزه های فرهنگ، اطلاعات، منابع مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در حد مطلوب قرار ندارند (05/0p<). در مجموع از پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری کرد که حوزه فرهنگ، اطلاعات، منابع مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با میانگین جامعه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری دارند و این حوزه ها نیاز به بهبود دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸