مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور 1401 شماره 73 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه پیشبرد اهداف مسئولیت اجتماعی شرکتی مبتنی بر پرتفوی حامیان مالی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرتفوی حامی تصویرحامی رفتار مصرف کننده مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 808
حمایت مالی و مسئولیت اجتماعی دو بخش مهم و تاثیرگذار در دنیای ورزش است. به طوری که انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی نشان دهنده اهمیت جامعه و رخدادهای آن برای حامیان و حمایت شونده ها است. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه پیشبرد اهداف مسئولیت اجتماعی شرکتی مبتنی بر پرتفوی حامیان مالی ورزشی بود که برای انجام آن از روش کیفی و نوع مرور نظام مند با رویکرد داده بنیاد استفاده شد. از 62 سند شناسایی شده 356 کدباز، 59 مفهوم و 11 مقوله شناسایی شدند. نتایج نشان داد، برای دستیابی به نتایج مطلوب مبتنی بر پرتفوی حامی شامل«دستیابی به ارتباطات» و «انتقال ویژگی های مختلف » لازم است معیارهای انتخاب شامل «تناسب»، «شخصیت حامی»، «مدیریت»، «اندازه پرتفوی حامی» باشند. همچنین، لازم است حامیان مالی در فرآیند انتخاب ابتدا به تعیین اهداف پرداخته و سپس انتخاب را بر اساس معیارهای مربوطه انجام دهند. علاوه براین، پیشبرد مسئولیت اجتماعی در برنامه های حمایت مالی طی سه مرحله «برنامه ریزی»، «اجرا و توسعه» و «ارزیابی» صورت می گیرد. نتایج فعالیت های مسئولیت اجتماعی شامل«تاثیرگذاری آن بر سازمان»، «تاثیرگذاری بر تصویر حامی» و «تاثیرگذار بر رفتار و نگرش مصرف کننده» هستند. رعایت اصول انتخاب حمایت شونده و مدنظر قراردادن ویژگی ها و مشخصات پرتفوی حامی کمک می کند تا طراحی برنامه های مسئولیت اجتماعی و اجرای آن ها، به طور موفقیت آمیزی صورت گرفته و منجر به افزایش اثربخشی و سهولت در دستیابی به اهداف حمایت مالی، ارائه و تقویت تصویر مثبت از حامی به مصرف کننده و افزایش ارزش تجاری شرکت حامی و حمایت شونده گردد.
۲.

طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت های دانش بنیان ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت های ورزشی دانش بنیان پارک علم و فناوری مراکز رشد توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 236
هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت های دانش بنیان ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی، مدیران شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیر ورزشی بود. روش نمونه گیری در ابتدا هدفمند و در ادامه به صورت گلوله برفی بود. 14 مصاحبه اکتشافی عمیق و نیمه ساختاریافته اجرا شد و تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین(1998) صورت گرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 205 مفهوم اولیه تعئین شد. با دسته بندی این مفاهیم، 86 مقوله فرعی شکل گرفت. در مرحله کدگذاری محوری، 28 مقوله نهایی در قالب مدل پارادایمی داده بنیاد یکپارچه شد. در قالب مدل پارادایمی، شرایط علّی(نیروی کار آموزش دیده، فرصت کارآفرینانه ورزشی، ویژگی های فردی، منابع مالی، ارتباطات محیطی)، عوامل زمینه ای(فرهنگ عمومی، نظام اداری کشور، شرایط اقتصادی، سیاسی، دانشگاه ها)، عوامل مداخله گر(ماهیت صنعت ورزش، نابسامانی ورزش کشور، وضعیت بازار هدف، فضای کسب و کار، توانمندی تولیدی و فنی)، راهبردها(جهانی سازی، واگذاری باشگاه ها به بخش خصوصی، اصلاح قوانین، توانمندسازی پارک های علم و فناوری، ارتقای توانمندی بازاریابی و برندسازی)، پیامدها(توسعه پایدار، توسعه صنعت ورزش کشور، رشد اقتصادی) شناسایی شدند. پیشنهاد می شود از طریق آشناسازی و هدایت فارغ التحصیلان تربیت بدنی و مربیان ورزشی به مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و جلب حمایت دولت، موجبات توسعه شرکت های دانش بینان ورزشی فراهم گردد، تا از این رهگذر با توسعه صنعت ورزش رشد اقتصادی کشور نیز ارتقاء یابد.
۳.

توسعه راهبردی باشگاه داری حرفه ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری برنامه ریزی راهبردی متاسوات منابع و قابلیت ها عوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 164
پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای والیبال پیام مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات (یک رویکرد از جزء به کل) انجام گرفته است. پژوهش به صورت آمیخته صورت گرفت. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد و روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی می باشد. جهت تدوین استراتژی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta SWOT استفاده شد. نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش را 15 نفر و در بخش کمی پژوهش 35 نفر از مدیران باشگاه ها، مسئولان فدراسیون و هیئت های والیبال، مربیان، پیشکسوتان، بازیکنان و اساتید دانشگاهی تشکیل دادند، که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، قوانین و مقررات دولتی، توان دستگاه های اجرایی، تکنولوژی و فناوری و فرهنگ اجتماعی به عنوان بزرگترین موانع کلان محیطی جهت توسعه باشگاه داری حرفه ای باشگاه والیبال پیام مشهد محسوب می شود. همچنین در بین عوامل موثر بر توسعه باشگاه داری حرفه ای باشگاه والیبال پیام مشهد به ترتیب جذب حامیان مالی، حضور بخش خصوصی، در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات مناسب، حمایت نهادهای دولتی، پوشش رسانه ای، در اختیار داشتن کادر فنی و بازیکنان ملی و بین المللی، تحقیقات و برنامه های توسعه ای، داشتن برنامه ریزی برای بلیط فروشی، توجه به استعدادیابی و داشتن آکادمی تخصصی، برنامه های ارزیابی منسجم و کارآمد از بالاترین تناسب راهبردی برخوردارند.
۴.

ارائه الگوی بازاریابی استخرهای آبی در دوران پسا کرونا با رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استخرهای آبی بازاریابی ورزشی پسا کرونا رویکرد آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 46
استخرهای شنا در دوران کرونا بسیاری از مشتریان خود را از دست داده اند و فرایند بازگرداندن این مشتریان در دوران پساکرونا نیازمند الگویی اجرایی و عملیاتی مبتنی بر بازاریابی ورزشی است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگوی بازاریابی استخرهای آبی در دوران پسا کرونا انجام شده است. این مقاله از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلالی قیاسی، استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران استخرهای شنا) است. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش آینده پژوهی بکار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری، تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار ATLAS TI و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، پیشران های اقتصادی، قوانین، سیاسی، یارانه ها، ساخت و اجاره، محیطی، بهداشتی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار، پیشران های مکان، اجتماعی، پرسنل، دوش و رختکن به عنوان متغیرهای خودمختار، پیشران های فرهنگی، خدمات ویژه، رقبا، بهای بلیط، خدمات برنامه ریزی به عنوان متغیرهای پیوندی و پیشران های تاثیرپذیر قهرمانی، استراتژی، خدمات فیزیکی، تبلیغات مستقیم، کودکان، سالمندان، مشتریان جوان نیز به عنوان متغیرهای تاثیرپذیر نتیجه شدند.
۵.

بررسی نقش مزاج های چهارگانه مشتریان پوشاک ورزشی بر رفتار خرید آنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزاج خرید آنی مشتریان پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 25
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مزاج های چهارگانه مشتریان پوشاک ورزشی بر رفتار خرید آنی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام و استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری بود. 556 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند به سؤالات پرسشنامه استاندارد شش سؤالی خرید آنی ساراح و همکاران (2021) و پرسشنامه بیست و شش سؤالی مزاج سرشتی شیخ روشندل و همکاران (2015) پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی به تائید چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت رسید. همچنین مقدار پایایی پرسشنامه مطلوب برآورد شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین مزاج های چهارگانه افراد از نظر رفتار خرید آنی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مدیران فروشگاه ها با مد نظر قرار دادن حالت های روحی مشتریان شانس خرید آنی آنها را افزایش دهند.
۶.

ارائه مدل ذهنی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش تولیدی روش دلفی فازی صنعت ورزش مدل ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 926 تعداد دانلود : 88
هدف این پژوهش ارائه مدل ذهنی، شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل ذهنی مدیران شرکت های ورزشی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی می باشد .پژوهش حاضر از نوع پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی)، بر اساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکت های تولیدکننده لوازم ورزشی ایران بنا بر آمار اعلام شده از طریق سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور 255 نفر (236 نفر مرد و 19 نفر زن) می باشند. نمونه آماری در بخش کیفی به صورت هدفمند، و در بخش کمی به روش کل شمار انتخاب شد. در بخش کیفی از روش دلفی فازی و در بخش کمی از تحلیل عامل اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های توانایی ذهنی، درگیری ذهنی، سوابق ذهنی و ویژگی های روانشناختی نقش تبیین کننده در شکل گیری مدل ذهنی مدیران دارند. سایر یافته های پژوهش نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به توانایی ذهنی و پایین ترین رتبه مربوط به درگیری ذهنی می باشد. بنابراین مدیران با استفاده از توانایی ذهنی می-توانند به حل مشکل های شرکت دست پیدا کنند.
۷.

تدوین مدل شایستگی های حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی های حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 106 تعداد دانلود : 313
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شایستگی های حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی بود که در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) با رهیافت گلیزری (1992) استفاده شد که در قالب مصاحبه و تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه ها انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی را 5 مربی دارای مدرک مربیگری A آسیا، خبرنگار ورزشی 1 نفر، داور بین المللی فوتبال و فوتسال 8 نفر، کمک داور بین المللی 10 نفر و پیشکسوت داوری 9 نفر در مجموع 33 نفر تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری (تا 13 مصاحبه) ادامه یافت. جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار Maxquda استفاده شد و کدهای تعیین شده از طریق این نرم افزار تجزیه تحلیل شد و مدل نهایی شایستگی های حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران بازنمایی شد. مهمترین شاخص های شایستگی حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران عبارت بودند از: بعد شایستگی جامعه شناختی شامل 2 کد محوری و 10 کد باز، بعد شایستگی های مدیریتی شامل 2 کد محوری و 16 کد باز، بعد شایستگی های روانشناختی شامل 2 کد محوری و 16 کد باز، بعد شایستگی های جسمانی شامل 2 کد محوری و 7 کد باز، بعد شایستگی های زمینه ای شامل 2 کد محوری و 8 کد باز، بعد شایستگی های تکنیکی شامل 11 کد باز، بعد شایستگی های دانشی شامل 2 کد محوری و 7 کد باز بود.
۸.

ارزش گذاری فوتبال به عنوان کالای عمومی با رویکرد ارزیابی احتمالی (مطالعه موردی: باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش کالای عمومی تمایل به پرداخت لیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 851
هدف از انجام این تحقیق، ارزش گذاری ورزش به عنوان کالای عمومی با رویکرد ارزیابی احتمالی (مطالعه موردی: باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران ) بود. روش تحقیق توصیفی کاربردی است. جامعه آماری شامل اقشار مردم شهرهای تهران، اصفهان و تبریز به تعداد نامحدود بودند که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه لازم در مجموع 1540 نفر تعیین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه هومفریز و همکاران (2018) بود. از روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون لجستیک تشخیصی به کمک نرم افزار اس پی اس اس جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که، متغیرهای افتخار، تشویق، رضایت، عملکرد و علاقه جهت تمایل به پرداخت افراد جامعه از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار بودند. گروه های سنی کمتر از 30 سال و 31-45 سال و گروه های درآمدی 5 میلیون به بالا و 3-5 میلیون نسبت به گروه های سنی و درآمدی دیگر، حاضر بوده اند مبلغ بیشتری را در زمینه کسب عنوان قهرمانی پرداخت نمایند. در مجموع 40/0 درصد حاضر به پرداخت جهت کسب عنوان قهرمانی تیم های فوتبال در لیگ برتر بوده اند، مسئولان مربوطه می توانند با حمایت های کامل از تیم های فوتبال کشور از لحاظ مالی، فنی، امکانات، تجهیزات و غیره، به بهبود عملکرد این تیم ها کمک کنند تا تاثیرگذاری عمومی ورزش فوتبال در ابعاد و مولفه های مختلف بیشتر شود و تمایل به پرداخت مردم را افزایش بدهد.
۹.

شناسایی و بررسی سوق دهنده های فعالیت بدنی زنان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مروجان فعالیت بدنی انگیزه های شخصی ویژگی های فردی چالش های سلامتی زیبایی اندام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 516
شناسایی و اثرگذاری هوشمندانه بر سوق دهنده های فعالیت بدنی زنان از الزامات مدیران ورزشی و فرهنگی کشور است. از همین رو هدف تحقیق حاضر شناسایی، دسته بندی و بررسی روند تغییرات مهمترین سوق دهنده های زنان ایرانی برای فعالیت بدنی در مراحل مختلف زندگی آنان بود. روش تحقیق، نظریه داده بنیاد رویکرد نظام مند بود. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. تحلیل داده ها به روش «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام شد. به منظور رسیدن به اشباع نظری ضمن بررسی متون تخصصی، با 136 خانم 7-78 ساله ایرانی که به طور مرتب به فعالیت بدنی می پرداختند بعلاوه 17 مادر و 6 پدر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته ها نشان داد چهار دسته کلی سوق دهنده فعالیت بدنی برای زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی وجود دارند که عبارتند از: (1) مروجان، (2) انگیزه های شخصی، (3) ویژگی های فردی و (4) چالش های سلامتی. البته هر کدام از این مقولات دارای زیرمقولات و مفاهیم مهم فراوانی هستند. مهمتر اینکه یافته ها نشان داد اگرچه سوق دهنده های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی آنان به طور اسمی شبیه هم هستند اما از لحاظ اولویت و شدت اثرگذاری بسیار متفاوت هستند. باتوجه به یافته های تحقیق وضعیت تاثیرگذاری مروجان فعالیت بدنی زنان در مراحل نوجوانی، جوانی و میانسالی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و مدیران فرهنگی و ورزشی کشور باید به دنبال افزایش تاثیرگذاری انواع مروجان بر فعالیت بدنی زنان ایرانی در این مراحل باشند. همچنین تحریک انگیزه های شخصی شناسایی شده در مراحل مختلف زندگی در آن دسته از زنان جامعه که فعالیت بدنی جدی و مستمر ندارند یکی دیگر از اقدامات ضروری برای توسعه فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی آنان است.
۱۰.

مفهوم سازی های استعاری در گفتمان ورزش فوتبال بر اساس رویکرد پیکره-بنیاد به تحلیل انتقادی استعاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعاره مفهومی تحلیل انتقاد استعاری روزنامه ابرار ورزشی روزنامه خبر ورزشی گفتمان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 30
با بررسی استعاره های مفهومی به کار رفته در متون ورزشی می توان به نوع نگاهی که ناخودآگاهانه در پس ذهن نویسندگان وجود دارد پی برد. از این رو استعاره های به کار رفته در دو روزنامه خبر ورزشی و ابرار ورزشی در سال 1398 جهت دست یابی به شیوه-های مفهوم سازی و نگرش های پنهان در پس متون تولید شده بررسی شدند. از دو رویکرد "تحلیل انتقادی استعاره" چارتریس بلک - 2004 که حاصل تلفیق رویکردهای شناختی، تحلیل انتقادی گفتمان، کاربردشناسی و پیکره ای است، به مثابه روش تحقیق، و همچنین رویکرد "استعاره های مفهومی" لیکاف و جانسون- 1980، به منزله چارچوب نظری، برای بررسی داده ها استفاده شدند. مسئله اصلی این تحقیق پرداختن به این موضوع است که از کدام حوزه های مبدا در مفهوم سازی های مطبوعات ورزشی در ورزش فوتبال بیشتر استفاده می شود؟ چرا؟ برای پاسخ به سؤال مقاله از داده های دو سایت ورزشی مقالات مربوط به سال 1398 و نه همه جمع آوری شدند در یک فایل وورد بصورت پیکره ذخیره و سه مرحله چارتریس بلک اجرا شد. در همین راستا 400 متن خبری در شش ماه اول و دوم سال 1398 متشکل از 94.955 کلمه بررسی گردید یکی از خصیصه های زبان ورزش ترویج استعاره-های جنگ است اما تحقیقات ما نشان می دهد تصویری کمتر خشونت آمیز و حتی به لحاظ زیبایی شناختی زمینه ای لذت بخش از فعالیتهای انسان و قلمروهای غیر خشونت قابل ساختار بندی است.
۱۱.

اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حافظه سازمانی مدیریت عملکرد چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 691
هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد و کارکنان ادارات تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور می باشدکه به صورت تمام شما کل جامعه آماری به تعداد 216 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه حافظه سازمانی آنت، پرسشنامه استاتدارد مدیریت عملکرد بالدریج و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی ژانگ بود. به منظور تجریه و تحلیل یافته های پژوهش از تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و نرم افزار 20 PLS و SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که حافظه سازمانی و ابعاد آن با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی بر مدیریت عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور اثر معنی دار دارد. لذا در مدیریت عملکرد نوین، اهداف کارکنان و اهداف سازمان باید در یک راستا قرار گرفته و با ایجاد هماهنگی و ارائه راهنمایی های لازم توسط سرپرستان، افراد هرچه بیش تر به سازمان احساس تعلق خاطر می نمایند.
۱۲.

شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیاده سازی برنامه های راهبردی پیش برنده ها سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 299
پیاده سازی برنامه های راهبردی در نظام ورزش ایران نیازمند شرایط و محیطی است که باید مهیا باشد تا سازمان ها و نهادهای مختلف بتوانند در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود قدم بردارند. از این رو، تحلیل کلان عوامل پیش برنده در پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کیفی و کمی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان اجرایی و دانشگاهی بود که تخصص و تجربه کافی پیرامون مسئله برنامه های راهبردی در سازمان های ورزشی داشتند، روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد و حجم نمونه برابر با 13 نفر بود. داده های کیفی با پرسش نامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و داده های کمی به کار رفته در این پژوهش به صورت عددی و از طریق وزن دهی پرسشنامه های دلفی تهیه شد. تجزیه و تحلیل نهایی روی 14 ماتریس بازگشتی انجام شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که نیروهای پیشران کلیدی اقتصادی، تکنولوژیکی، ارتباطات، سیاسی و ساختار سازمانی بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر آینده مشارکت در ورزش همگانی دارند. در این بین عامل اقتصادی و تکنولوژیکی بیشترین سهم را در اثرپذیری مستقیم داشته اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶