مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی آذر و دی 1401 شماره 75 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی توسعه داوطلبی معلولان در ورزش با تکیه بر نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داوطلبی ورزشی معلولان داوطلب نظریه داده بنیاد موانع داوطلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 52
پژوهش حاضر به منظور طراحی الگوی توسعه داوطلبی معلولان در ورزش با تکیه بر نظریه داده بنیاد انجام شد. روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی بود. داده های تحقیق از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه معلولان و داوطلبی جمع آوری شد، روش نمونه گیری به صورت هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس معیار اشباع نظری بود. داده ها بااستفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی با تکیه بر نظریه داده بنیاد تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل علی در مقوله های ارزش اقتصادی بخش داوطلبی، لزوم شناسایی انگیزه ها و نیازهای داوطلبان، قابلیت زیاد داوطلبان معلول و سپری کردن اوقات فراغت ؛ شرایط زمینه ای در مقوله های عدم تطبیق شرایط اماکن ورزشی با معلولان، بستر قانونی، ضعف مدیریتی و بی توجهی سیاست کلان به موضوع داوطلبی ؛ عوامل مداخله گر در مقوله های عدم دسترسی آسان، محدودیت های فردی، ناشناخته بودن داوطلبی در ورزش ایران، عدم جایگاه مناسب داوطلبی، نگرش منفی به توانایی معلولان و انگیزه سلامت روانی، انگیزه فایده نگر و لزوم توانبخشی جسمی معلولان ؛ راهبردهای لازم توسعه داوطلبی ورزشی معلولان در مقوله های مناسب سازی محیط شهری و اماکن ورزشی، هم افزایی و تعامل نهادهای ذینفع، جذب و تامین منابع مالی، حمایت و پشتیبانی، طراحی سیستم مدیریت بکارگیری نیروهای داوطلب، ترویج و تبلیغ مشارکت و داوطلبی ورزشی معلولان و در نهایت پیامدهای توسعه داوطلبی ورزشی معلولان در مقوله های بهبود کیفیت زندگی، بهبود وضعیت استقلال فردی، اثربخشی عملکرد سازمان های ورزشی، توسعه سرمایه اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی احصا شده اند.
۲.

امکان سنجی طرح بانک زمان سلامتی براساس امور مرتبط با ورزش در سالمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش سالمندان بانک زمان سلامتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 945
پژوهش حاضر با هدف، امکان سنجی طرح بانک زمان سلامتی براساس امور مرتبط با ورزش در سالمندان انجام شد. روش پژوهش دارای ماهیتی کیفی با استراتژی داده بنیاد و براساس رویکرد تحلیل سیستماتیک است و جامعه آماری آن شامل اعضای هیأت علمی، کارشناسان و متخصصان علوم ورزشی بود و در نهایت از 14 نفر به روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه به عمل آمد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد و نیز پایایی آن 79/0 بدست آمد. داده های به دست آمده با رویکرد استراوس و کوربین (1998) تجزیه و تحلیل شدند. پس از انجام کدگذاری داده ها، تعداد 135 کد اولیه، 21 مقوله فرعی و نهایتاً 6 مقوله اصلی از مجموع 14 مصاحبه استخراج شد. 6 مقوله اصلی شامل پدیده محوری (نگرش ویژه به بانک زمان سلامتی سالمندان)، شرایط علی (عوامل فردی، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی)، عوامل زمینه ای (برنامه ریزی، حمایتی و حقوقی)، شرایط مداخله گر (عوامل قانونی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل سخت افزاری، عوامل فناوری، عوامل محیطی و عوامل رفاهی و بهداشتی)، راهبردها (انسانی، ستادی، مقدماتی، آموزشی و مالی) و پیامدها (توسعه سلامتی، توسعه علمی- پژوهشی و توسعه ارتباطی) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بانک زمان سلامتی طرحی نو و کاربردی در افزایش کیفیت زندگی و سلامت سالمندان است.
۳.

بررسی پیامدهای مشارکت هواداران برای حامیان مالی باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر حامی حامیان باشگاه ها قصد خرید مشارکت هواداران نگرش به حمایت کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 604
هدف پژوهش بررسی پیامدهای مشارکت هواداران برای حامیان مالی باشگاه های منتخب (استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی) فوتبال لیگ برتر ایران بود. جامعه آماری تحقیق تماشاگران فوتبال سه باشگاه حرفه ای و پرطرفدار از تیم های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده و جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد (422 نفر). برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کایل و همکاران و کوستس الکساندریس و همکاران بومی سازی و استفاده شد که پس از تأیید روایی صوری آن توسط 7 نفر از اساتید دانشگاهی، پایایی پرسشنامه مشارکت، قصد خرید، نگرش نسبت به حامی و تصویر حامی با آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 85/0، 71/0 و 76/0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS 20 و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS 3 استفاده گردید. نتایج نشان داد که مشارکت هواداران باشگاه های فوتبال با تصویر حامی مالی رابطه معنی داری دارد (17/11t-value = ، 63/0 = R) و همچنین مشارکت هواداران باشگاه های فوتبال با نگرش نسبت به حامی رابطه معنی داری دارد (67/4t-value = ، 319/0= R) ولی مشارکت هواداران باشگاه های فوتبال با قصد خرید از حامیان مالی رابطه معناداری ندارد (03/1t-value = ، 051/0= R) و همچنین تصویر حامی مالی با نگرش نسبت به حامی مالی رابطه معنی داری دارد (46/7t-value = ، 436/0= R) و تصویر حامی مالی با قصد خرید از حامی مالی رابطه معنی داری دارد (68/10 t-value = ، 644/0= R). در نتیجه مهم ترین بعد مشارکت، جذابیت می باشد و مشارکت هواداران از طریق متغیرهای نگرش نسبت به حامی و تصویر حامی به قصد خرید منجر می شود.
۴.

الگوی مفهومی شایستگی بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Management Competence of Managers Sports Organization Sports Policy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 334
توسعه شایستگی حرفه ای، دیپلماتیک و بین المللی مدیران ورزشی دارای ابعاد، انواع و مراحل مختلفی می باشد که پژوهش حاضر درصدد شناسایی و مدل سازی آن ها می باشد. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی و مطالعه نظامند کتابخانه ای و مصاحبه به شیوه نظام مند و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. مشارکت-کنندگان به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه گیری شد (16 نفر و 47 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی پژوهش براساس تعیین اعتبار علمی و حقوقی منابع اطلاعاتی و روایی محتوایی چارچوب (توسط 3 متخصص) استخراج مفاهیم (رونوشت) صورت گرفت. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای با رویکرد تحلیل ماتریسی و سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح کلی، 16 منظر، 32 بُعد و 126 مؤلفه کلیدی بود. چهار سطح مفهومی مدل شامل؛ 1- عوامل اثرگذار بر شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 2- انواع شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 3- توسعه شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 4- کارکردهای شایستگی بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هم شایستگی بین المللی قابلیت و سازگاری اجرایی به مدیران ورزشی را دارد و هم مدیران ورزشی بستر پیاده سازی این رویکرد را دارند. اما تحقق آن نیازمند به کارگیری ظرفیت های درونی و بیرونی سازمان های ورزشی در کنار رفع موانع درونی و بیرونی با استفاده از راهبردها و راهکارهای مناسب است.
۵.

بررسی تاثیر باندلینگ اجتماعی بر خرید آنی محصولات ورزشی؛ نقش میانجی جنون خرید و هوش هیجانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باندلینگ اجتماعی خرید آنی جنون خرید هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 882
هدف از پژوهش حاضر پایش اثر باندلینگ اجتماعی بر خرید آنی محصولات ورزشی مجید با نقش میانجی جنون خرید و هوش هیجانی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و روش مورد استفاده در این پژوهش یک روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه مشتریان محصولات ورزشی مجید می باشند که بسیار گسترده بوده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 48 سوالی در 4 قسمت هوش هیجانی با 12 سوال، باندلینگ اجتماعی با 9 سوال، جنون خرید با 10 سوال و خرید آنی با 17 سوال می باشد. روایی پرسشنامه صوری بوده که به تایید 5 تن از اساتید دانشگاه رسیده و پایایی نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 82/0 مورد تایید واقع شده است. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که به طور کلی باندلینگ اجتماعی بر خرید آنی با نقش میانجی جنون خرید و هوش هیجانی محصولات ورزشی تاثیر داشته است. در واقع باندلینگ اجتماعی بر خرید آنی، جنون خرید و هوش هیجانی، همچنین جنون خرید بر خرید آنی، از سوی دیگر هوش هیجانی بر خرید آنی اثرگذار بوده است. بر این اساس باندلینگ اجتماعی بر هوش هیجانی، بیشترین تأثیر را دارد و باندلینگ اجتماعی بر جنون خرید کمترین میزان است.
۶.

تدوین چارچوب کنترل رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای ضدبهره ورانه نیروی انسانی خرابکاری کم کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 478 تعداد دانلود : 297
پژوهش حاضر باهدف تدوین چارچوب کنترل و جبران رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. ابزار مورداستفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل 39 گویه و در قالب 7 مؤلفه ، به صورت پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد، 5 امتیاز تا خیلی کم، 1 امتیاز) تدوین شد. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش را اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه رفتار سازمانی و همچنین برخی از مدیران هیئت های ورزشی استان گلستان بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند. در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه در بین مدیران و کارکنان هیئت های ورزشی استان گلستان توزیع گردید. تعداد مدیران و کارکنان هیئت های ورزشی استان گلستان، 153 نفر بود که با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه 113 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چارچوب کنترل و جبران رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی شامل مؤلفه هایی ازجمله برنامه ریزی، اخلاق حرفه ای، انگیزشی، گزینش نیروی انسانی، تناسب حقوق و مزایا، فناوری اطلاعات و خلاقیت و نوآوری در کار می باشد. به عبارتی پیاده سازی این مؤلفه ها می تواند منجر به کنترل و جبران رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی گردد.
۷.

شناسایی الزامات و اقدامات مدیریت سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استادیوم توسعه پایدار فوتبال مدیریت سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 899
هدف از پژوهش حاضر شناسایی الزامات و اقدامات مدیریتی سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و صاحب نظران در حوزه توسعه پایدار، مدیران و مهندسین فنی استادیوم های محل برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران در سال های 1398تا 1399 ایران بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند بود و سپس به شیوه گلوله برفی ادامه یافت. در نهایت پس از انجام مصاحبه با 12نفر اشباع نظری حاصل شد. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 42 کد باز بدست آمد که در 10 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های بدست آمده، سه مفهوم مدیریت زیست محیطی(مقوله های محوری مدیریت عمرانی سبز، توسعه فضای سبز، مدیریت منابع آلودگی) مدیریت منابع انرژی(مقوله های مدیرت منابع آب، مدیریت منابع برق، مدیریت منابع گاز) مدیریت اجتماعی و فرهنگی(مقوله های مدیریت تعارض اجتماعی، رعایت عدالت و حقوق شهروندی، فعایت های خیریه ، فرهنگ سازی) شناسایی شدند. از نتایج این پژوهش می توان در زمینه ساخت استادیوم های سبز و مبتنی بر توسعه پایدار سود برد. علاوه بر این از نتایج این پژوهش می توان برای سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی توسعه پایدار در ورزش کشور استفاده شود.
۸.

برندسازی جمهوری اسلامی ایران از طریق موفقیت های بین المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرور ملی داده بنیاد ورزشکاران نخبه برندسازی رویداد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 978
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برندسازی جمهوری اسلامی ایران از طریق موفقیت های بین المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی بین المللی بود که با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین،1998) انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان علمی و اجرایی (فدراسیون ها، مدیران، اساتید خبره و کارشناسان ورزشی) در زمینه مدیریت ورزشی و اساتید با تجربه حضور در رویدادهای بین المللی ورزشی بود که به روش نمونه گیری نظری هدفمند 15 نفر انتخاب و با آن ها مصاحبه و تا اشباع نظری ادامه یافت. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و اساتید خبره، بررسی و تایید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی (74%) استفاده شد. از روش تحلیل تماتیک و نظریه داده بنیاد در س ه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد و در نهایت مدل کیفی پژوهش ارائه شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل اثر گذار بر برندسازی کشور از طریق موفقیتهای بین المللی ورزشکاران نخبه شامل 18 مقوله اصلی، 41 مفهوم و 183 عامل یا کدباز بود. بر مبنای نتایج، پیشنهاد می شود که برای برند سازی کشور از طریق موفقیتهای ورزشکاران نخبه از نتایج این پژوهش استفاده گردد.
۹.

ارائه مدل زمینه سازی بازگشت سالمندان به فعالیت بدنی در دوران پساکرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش سالمندی کرونا امکانات مدیریتی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 180
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل زمینه سازی بازگشت سالمندان به فعالیت بدنی در دوران پساکرونا طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعهآماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی و آگاه به موضوع پژوهش و مدیران سازمان های ورزشی منتخب تشکیل دادند (17 نفر و تا اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه سالمندان سه استان جنوبی کشور (بوشهر، فارس و کهکلیویه و بویراحمد) که در پارک ها و باشگاه های ورزشی شهرداری فعالیت داشتند (384 نفر). ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه بود. جهت بررسی داده های بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری استفاده گردید و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و Smart PLS نسخه 2 انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه های مدل زمینه سازی بازگشت سالمندان به فعالیت-بدنی در دوران پساکرونا، به ترتیب شامل رسانه، مدیریتی، امکانات، مربیان ورزشی و برنامه های ورزشی می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد. توجه به عوامل شناسایی شده، می تواند راهگشای مناسبی برای بازگشت سالمندان برای حضور مجدد آن ها در فعالیت های ورزشی در دوران پساکرونا باشد.
۱۰.

بررسی عملکرد شورایاری ها در جلب مشارکت مردمی برای توسعه ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی شوارایاری توسعه ورزش همگانی مشارکت های مردمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 573
تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد شورایاری ها در جلب مشارکت مردمی برای توسعه ورزش همگانی انجام شد. تحقیق حاضر از نوع اکتشافی و به روش تحلیلی انجام شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران شهرداری که دارای تحصیلات تکمیلی و تجربه مدیریت می باشد که تعداد 20 نفر انتخاب گردید. در بخش کمی جامعه آماری برابر با اعضای شورایاری 28 محله شهری تربت حیدریه می باشد که تعداد آنها 280 نفر می باشد و به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش دلفی گویه های تحقیق ارائه گردید و بر اساس مرحله دلفی و مولفه ها پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. برای تایید روایی از ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی نظرخواهی گردید و پایایی ابزار به وسیله آلفای کرونباخ 98/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی فازی و در بخش کمی آزمون های تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد پس از تحلیل عاملی چهار عامل اثربخشی و کارایی، اطلاع رسانی و شفافیت، قانون مندی، توافق جمعی، شناسایی شد. همچنین برازش مدل در حالت مطلوب قرار دارد و مدل عملکرد شورایاری ها در توسعه ورزش همگانی دارای برازش مطلوب می باشد. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت در مجموع عملکرد شورایاری ها را موثر بر توسعه ورزش همگانی در شهر دانست و یکی از راه های توسعه مشارکت در ورزش همگانی عملکرد مطلوب شورایاری ها به شکل متحد و با ملاحظات قانونی می باشد.
۱۱.

نقش دارایی های نامشهود و سرمایه های ارتباطی در ارتقاء قابلیت های بازاریابی فدراسیون دوچرخه سواری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمت متمایز سرمایه انسانی قابلیت های بازاریابی دوچرخه سواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 184
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دارایی های نامشهود و سرمایه های ارتباطی در ارتقاء قابلیت های بازاریابی فدراسیون دوچرخه سواری بود. این تحقیق از لحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی اعضای فدراسیون دوچرخه سواری، اعضای هیئت های استانی دوچرخه سواری و صاحب نظران حوزه دوچرخه سواری (214 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت کل شمار بود و تمامی اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های قابلیت های بازاریابی آثاهن- گیما (1993)، دارایی های نامشهود حسینی (2018) و سرمایه ارتباطی شاکریان (2013) استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای به طبقه بندی داده ها و در آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی پیرسون در نرم افزار اس پی اس اس و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد بین دارایی های نامشهود سازمانی و قابلیت های بازاریابی، سرمایه ارتباطی و قابلیت های بازاریابی و دارایی های نامشهود سازمانی و سرمایه ارتباطی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتایج مدل تحقیق نشان داد که دارایی های نامشهود بر قابلیت های بازاریابی، سرمایه ارتباطی بر قابلیت های بازاریابی، دارایی های نامشهود بر سرمایه ارتباطی اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد دارایی های نامشهود سازمانی از طریق متغیر میانجی سرمایه ارتباطی بر قابلیت های بازاریابی فدراسیون دوچرخه سواری اثر مثبت معناداری دارد. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که مسئولان فدراسیون دوچرخه سواری برای دستیابی به توسعه قابلیت های بازاریابی در فدراسیون علاوه بر منابع ملموس به دارایی های نامشهود فدراسیون توجه خاصی و ویژه ای داشته باشند.
۱۲.

طراحی الگوی توسعه پروژه های عمرانی ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری پروژه های ورزشی تأخیر در پروژه های عمرانی ساخت و ساز پروژه های نیمه تمام و ناتمام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 165
نیمه تمام و ناتمام ماندن پروژه های عمرانی مسئله ای است که ضرر و زیان فراوانی به منابع ملی وارد کرده است بنابراین برای حل این مسئله در تحقیق حاضر الگوی برای توسعه پروژه های عمرانی ورزشی کشور ارائه شده است. این تحقیق به لحاظ روش شناسی از نوع کیفی و نظریه داده بنیاد است و مشارکت کنندگان آن را صاحب نظران حوزه توسعه و ساخت پروژه های تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و اشباع نظری 15 نفر از آن ها انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته و جهت تحلیل داده ها از سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته های تحقیق حاضر حاکی از 82 مفهوم و 17مقوله فرعی بود که براساس منطق و ارتباط دادن آن با سایر مقوله ها در 5 عامل اصلی به نام های شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تجمیع شدند. به نظر می رسد متولیان پروژه های عمرانی ورزشی به طور خاص شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با در نظر گرفتن این عوامل در برنامه ریزی ها و سیاست های خود بتوانند زمینه کاهش تأخیر در پروژهای عمرانی و در نهایت توسعه ورزش و بهره مندی از مزایای آن در سطح جامعه فراهم آورند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸