شهاب بهرامی

شهاب بهرامی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

بررسی انتظارات مشتریان در ابعاد ایمنی و بهداشتی از اماکن ورزشی به منظور افزایش وفاداری و حضور مجدد

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲
هدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی انتظارات مشتریان در ابعاد ایمنی و بهداشتی از اماکن ورزشی به منظور افزایش وفاداری و حضور مجدد می باشد.جامعه آماری این پژوهش را مشتریان اماکن ورزشی شهر نیشابور تشکیل می دهند. به توجه به جدول مورگان 384 به عنوان نمونه به صورت تصادفی از بین مشتریان اماکن ورزشی چند منظوره انتخاب شدند. روش نمونه گیری تحقیق حاضر، تصادفی و به روش خوشه ای انجام پذیرفت، که از هر منطقه یک سالن به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه در آن سالن توزیع شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه حضور مجدد مشتری لیم(2006)، پرسشنامه وفاداری مشتریان آلن (1990) و پرسشنامه محقق ساخته شناخت انتطارات مشتریان ورزشی بود. از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رسم نمودارها). از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده ها استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، با توجه به بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. برای فرضیه های پیش بینی از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0 ≥ P تعیین شد. محاسبات آماری به وسیله نرم افزار آماری SPSS(نسخه 22) انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین انتظارات مشتریان در دو بعد ایمنی و بهداشتی با وفاداری و قصد حضور مجدد از نظرآماری رابطه مستقیم و معنی داری مشاهده گردید. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که آمیخته انتظارات مشتریان ، 8/20 درصد از متغیر وفاداری مشتریان در اماکن ورزشی را پیش بینی می کند و همچنین آمیخته انتظارات مشتریان ، 1/24 درصد از متغیر حضور مجدد مشتریان در اماکن ورزشی را پیش بینی می کند.
۲.

رابطه رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی و آوای کارکنان با نقش میانجی هویت سازمانی(مطالعه موردی کارکنان اداراه ورزش و جوانان استان های غرب کشور)

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۴
مطالعه حاضر نقش میانجی هویت سازمانی را در رابطه بین رهبری اخلاقی بر آوا و رفتار شهروندی مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع پژوهش های توصیفی _ همبستگی به شمار می آید. جامعه پژوهش تم امی کارکن ان ادارات ک ل ورزش و جوان ان استان های غرب کشور در سال 1397 ب ود. از تحلیل عاملی در این تحقیق استفاده شده که حجم نمونه بر اساس آن 168 نفر به دست آمدکه برای اطمینان از نمونه گیری 210 پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از 4 پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی صوری توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه آزمون با استفاده از نرم افزار smart pls مورد تأیید قرار گرفت. روایی همگرایی نیز بزرگتر از 5/0 است. میزان پایایی برای کلیه متغیرهای پژوهش بیشتر از7/0 است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای pls  و Spss انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که رهبری اخلاقی بر افزایش هویت و رفتار شهروندی به طور مستقیم اثرگذار بود. متغیرهای هویت و رفتار شهروندی از نگ رش اع ضای س ازمان ت أثیر می پذیرند و ناشی از دیدگاهی است که فرد نسبت به سازمان به دست می آورد بنابراین رهبران سازمان باید به برقراری انصاف و عدالت در سازمان توجه نمایند و اخلاق را در سازمان برقرار نموده و تأثیری مثب ت در ایج اد جهت گیری منطقی نسبت به هویت و افزایش رفتار شهروندی داشته باشند.
۳.

شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
با توجه به اهمیت موضوع پاسخگویی در سازمان های ورزشی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و محدودیت های اجرای نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی و ارائه راهکار در قالب یک الگو انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که در بخش کیفی از 25 نفر از استادان و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند نظرخواهی شد و 9 عامل شامل موانع قانونی، کارکردی، محیطی، فرهنگی، سازمانی، مدیریتی، فردی، رفتاری و ساختاری به عنوان موانع اجرای نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی شناسایی شد. در بخش کمی نیز، 211 نفر از مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به روش نمونه گیری در دسترس، به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر استادان مدیریت ورزشی و خبرگان بررسی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز پرسشنامه محقق ساخته پژوهش حاضر را تأیید کرد. آزمون تحلیل مسیر الگوی پیشنهادی پژوهش نشان داد که به جز موانع محیطی، تمامی متغیرهای شناسایی شده در پژوهش، اثر مثبت و معناداری بر موانع پاسخگویی سازمان های ورزشی می گذارند و در این بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به موانع کارکردی با 47 درصد است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان و مدیران سازمان های ورزشی کشور پیشنهاد می شود برای رفع موانع شناسایی شده تلاش کنند تا اثربخشی سازمان های ورزشی بهبود یابد.
۴.

تاثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۳
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه مقطع دوم منطقه هفت شهر تهران به تعداد 2950 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان 370 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد بارتون گاف (2012)، پرسشنامه محقق ساخته کاشفی و نظری (1397) و پرسشنامه آقایی و تیمورتاش (1389) بود. روایی پرسشنامه ها را به لحاظ صوری و محتوایی، استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت دانش آموزان و آسیب های اجتماعی اثرگذار است، همچنین اوقات فراغت نیز بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان اثرگذار است. گذران مطلوب اوقات فراغت به شکل جامع و اصولی خود می تواند جوانان و نوجوانان را برای ورود به عرصه های زندگی، تجربه کارگروهی، مهارت آموزی و ترسیم آینده ای روشن و امیدبخش یاری رساند.
۵.

ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
پژوهش حاضر با هدف ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون های ورزشی انجام شد. این پژوهش از نوع آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. همچنین جامعه آماری در بخش کمّی پژوهش مدیران فدراسیون های ورزشی کشور بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و  پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با توجه به اهداف و روش پژوهش طراحی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و  پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش تخصصی، ارتباطات، زیرساخت های فنی، پیشینه همکاری های ملی و بین المللی، انگیزه، بانک اطلاعاتی، جریان های مدیریتی و جنبه های قانونی به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون های ورزشی مشخص شدند. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. نتایج نشان داد که تمامی روابط مدل پژوهش معنادار است.
۶.

بررسی تأثیر شبکه های مجازی بر درگیری ذهنی ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۱۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه های مجازی بر درگیری ذهنی ورزشکاران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران بود. در این پژوهش 384 پرسش نامه به صورت آنلاین در سایت پرس لاین جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 23 سئوال بود؛ استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر چند نفر از اساتید و روایی همگرا و واگرا آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید، همچنین همسانی درونی پرسش نامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد شبکه های مجازی تأثیری به میزان 671/0 درگیری ذهنی داشت. بنابراین توانایی بالای شبکه های مجازی در این مسیر به طوری که با چارچوب علمی مناسب طراحی شود بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین استفاده از فرصت های ناشی از این رسانه جدید، نیازمند دانشی عمیق تر از نحوه درگیر شدن مشتریان با گونه های مختلف رسانه است.
۷.

الگوی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در دانش آموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۴
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در دانش آموزان، با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس، با رویکرد آمیخته بود. در پژوهش حاضر، شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی و روش آمیخته (کیفی کمی) از نوع اکتشافی متوالی بود. مشارکت کنندگانِ پژوهش در بخش اول (کیفی)، برای اجرای مصاحبه میدانی، استادهای برجسته حوزه مدیریت ورزشی، متخصص در ورزش مدارس و اوقات فراغت؛ استادهای حوزه جامعه شناسی؛ و معلمان ورزش و مدیران مدارس برگزیده کرمانشاه بودند. این افراد (13 تن) به صورت هدفمند (از نوع معیاری) برای مصاحبه های کیفی در موضوعِ پژوهش انتخاب شدند و گزینش آن ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. در بخش دوم (کمی)، بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، پرسش نامه (حاوی 40 گویه و در قالب 5 مؤلفه) تنظیم شد و در میان معلمان ورزش و مدیران مدارس شهر کرمانشاه (334 تن) به روش خوشه ای –تصادفی پخش شد. روایی و پایایی هر دو نسخه از سؤال های مصاحبه و پرسش نامه تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهکارها دربردارنده زیرساخت سازی (امکانات و اجرایی)، عوامل درونی (انگیزاننده فرهنگی، مشوق های جمعی و نگرش)، فرهنگی اجتماعی (فرهنگ سازی، مشارکت عمومی و ترغیب اجتماعی)، نرم افزاری (منابع دانشی و منابع انسانی)، و رفتاری (فردی و اجتماعی) هستند.
۸.

شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی برون مرزی بود. تحقیق به روش کیفی و دیدگاه پدیدارشناسی انجام گرفت. جامعه تحقیق شامل ورزشکارانی بود که بیشتر از 3 سال تجربه در رویدادهای بزرگ ورزشی را داشتند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد و در نهایت گردآوری داده ها با 9 نفر از ورزشکاران انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت، بدین معنی که محقق بعد از مصاحبه هفتم به داده و کد جدیدی دست نیافت و بدین ترتیب فرایند نمونه گیری متوقف شد (2+7). برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدبندی و به صورت دیدگاه استقرایی تا رسیدن به مضمون های نهایی استفاده شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد. یافته ها نشان داد پیامدهای موفقیت در دو طبقه پیامدهای اجتماعی و پیامدهای فرهنگی موفقیت طبقه بندی شد. نتایج نشان می دهد فرهنگ حجاب در بین زنان مسلمان ضعف و محدودیت نیست، همچنین حجاب عامل انگیزش هرچه بیشتر ورزشکاران در رویدادهای مهم ورزشی است. پیامدهای موفقیت زنان مسلمان در رویدادهای بین المللی شامل شناساندن دین اسلام به سایر ملل، ارتباط و استحکام ملت ها، میزان اهمیت دادن زنان به ورزش و تمایل هرچه بیشتر برای پر کردن اوقات فراغت و رفتن به سمت ورزش حرفه ای است.
۹.

طراحی مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در ورزش مدارس، معلمان ورزش نخبه کشوری و همچنین مدیران ورزش آموزش و پرورش کشور بودند که این افراد، به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (16 مصاحبه با 14 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (34 گویه و در قالب شش مؤلفه ، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل فردی، عوامل اقتصادی، امکانات، ساختاری، مدیریتی و انگیزشی) در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه دهم ناحیه دو کرمانشاه توزیع گردید. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه-گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24، پی ال اس نسخه 2.0 و نرم افزار کیو آی دی ماکس نسخه پرو استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل انگیزشی، عوامل فردی، امکانات، ساختاری و مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی و عوامل اقتصادی به ترتیب از عوامل مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404 می باشد.
۱۰.

The Relationship between Aesthetic Dimensions and Customer Loyalty in Gyms

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۳
Sports venues and complexes are among the most important sports venues in the community. For this reason, these places should be planned according to aesthetic and technical characteristics. It's not enough to just exercise. The main purpose of the present study was to investigate the relationship between aesthetic dimensions and customer loyalty of gyms and a case study of Ardabil city.The method of this research is descriptive survey, in terms of practical purpose and is done in the field. The statistical population of this study consists of all visitors to Ardabil sports halls. The method used to sample this research is that due to the possibility of access to all these sports halls in Ardabil city, and in these places, the choice of customers was random, which was selected using Morgan's table of 384 people. . In order to collect the required data, Razavi et al.'s (2011) aesthetic dimensions questionnaire and Randall's customer loyalty questionnaire (2005) were used. The results showed that the dimensions of color, light, harmony, form, space and environment are effective in customer loyalty to sports venues and there is a significant relationship between aesthetic aesthetics and customer loyalty to sports venues (P <0.05) and direct existence. And with the improvement of the aesthetic dimension in sports venues, customer loyalty to sports venues will increase.
۱۱.

ارائه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
هدف از این تحقیق ارائه مدل راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی ایران با رویکرد گراندد تئوری است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 13 نفر از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین معلمان ورزش نخبه کشوری است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 9/77% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که داد که 23 کد مفهومی و 13 مقوله اصلی، از مهم ترین راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس ابتدایی کشور می باشد.
۱۲.

شناسایی شاخص های توسعه یافتگی آموزش تربیت بدنی در مدارس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۸۳
هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های توسعه یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 11 نفر از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین مدیران سازمان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 3/70% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 27 کد مفهومی و 5 مقوله اصلی، از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می باشدروایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 3/70% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 27 کد مفهومی و 5 مقوله اصلی، از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می باشد
۱۳.

بررسی اولویت بندی منابع مالی ، تجهیزات و امکانات ورزشی در ارتقاء ورزش قهرمانی(مطالعه موردی استان همدان)

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
هدف از انجام پژوهش تعیین و رتبه بندی منابع مالی ، تجهیزات و امکانات ورزشی در ارتقاء ورزش قهرمانی استان همدان بود . با توجه به اهداف پژوهش منابع مالی، تجهیزات و امکانات ورزشی از دیدگاه مدیران هیئتهای ورزشی، ورزشکارن، مدیران اداره ورزش و جوانان، مربیان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور 116 آزمودنی پرسشنامه هارا تکمیل نمودند. داده ها باآزمون فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی صوری و محتوای پرسشنامه با توزیع ابتدایی پرسشنامه ها بین تعداد 15 نفر از متخصصین رشته تربیت بدنی و اعمال نظرات اصلاحی تاییدشد. همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع که پس از جمع آوری پایایی کل پرسشنامه 91%محاسبه گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از بین عوامل تجهیزات وامکانات «توسعه تعداد اماکن تخصصی »، از بین عوامل مالی «نظام تقسیم عادلانه منابع مالی دارای بالاترین اولویت می باشند(p
۱۴.

The Effect of Total Quality Management on Job Satisfaction, Affective Commitment, and Organizational Citizenship Behavior of Employees in the Ministry of Youth Affairs and Sports

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
Purpose: This study was conducted to present the model of the effect of comprehensive quality management on job satisfaction, affective commitment and organizational citizenship behavior in the Ministry of Sports and Youth. Method: The statistical population of this study includes all employees of the Ministry of Sports and Youth, using simple random sampling, 253 of them were selected as statistical samples. The tools used in this study included Hartline and Farrell's job satisfaction questionnaires (1996); Moda et al. (1979) emotional commitment questionnaire; The Organizational Citizen Behavior Questionnaire of Teper et al. (2004) and the Comprehensive Quality Management Questionnaire of Zhang et al. (2000), whose formal content, and structural validity have been confirmed. Also in a study, questionnaires were distributed among 30 employees of the Ministry of Sports and Youth, using Cronbach's alpha, reliability of organizational citizen behavior questionnaires, job satisfaction, emotional commitment questionnaire and comprehensive quality management questionnaire. 0.81, 0.73, 0.75 and 0.76, respectively. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, and structural equation model) were used in SPSS and LISREL software at a significance level of P <0.05. Results: The results show that total quality management has a positive and significant effect on emotional commitment (β = 0.67), job satisfaction (β = 0.61) and organizational citizenship behavior (β = 0.85). The results also shows that job satisfaction had a positive and significant effect on organizational citizenship behavior (β = 0.52) and emotional commitment (β = 0.75) and organizational citizenship behavior also had an effect on emotional commitment (β = 0.54). It has a positive and significant effect. Conclusions: Therefore, staff managers in the field of Warsaw should emphasize the presentation of these principles in order to increase productivity in the country's sports. It is suggested that the special method of evaluation of managers of the Ministry of Sports and Youth be designed based on quality awards and that the best managers be identified and encouraged in this regard every year.
۱۵.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی طراحی و اجرا گردید. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اماکن ورزشی آگاه به حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، بودند که تجربه کافی در عرصه ورزش و اماکن ورزشی دارا می باشند. بر اساس شیوه انتخاب نمونه گیری گلوله برفی تعداد 18 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند.  به منظور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. پرسشنامه تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه بر اساس روش TOPSIS طراحی گردیده بود. به منظور اولویت بندی این عوامل از روش تاپسیس استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار BT TopSis SoLver انجام گردید. توجه به نتایج مشخص گردید که ایجاد نظارت بر رفتارها و عملکرد کارکنان و مدیران اماکن ورزشی در حوزه HSE با ضریب 9745/0 مهم ترین عامل مشخص گردید. همچنین نتایج نشان داد که متناسب سازی شرح شغل های کارکنان و مدیران اماکن ورزشی با اهداف HSE با ضریب نزدیکی 8649/0 و توجه به نگرش و مهارت های مربوط به HSE کارکنان و مدیران در زمان استخدام و به کارگماری با ضریب نزدیکی 8388/0 دیگر عوامل مهم بر بهبود فرهنگ HSE در اماکن ورزشی بودند. این نتایج می تواند در بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی مؤثر باشد.
۱۶.

بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی(TPSR) بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۰
هدف این مقاله بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان است. روش تحقیق به صورت نیمه تجربی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری را کلیه ورزشکاران نوجوان تیم های ورزشی گروهی شهر کرمانشاه تشکیل دادند. در این پژوهش بر اساس پژوهش نورایندری و همکاران(2018) ورزشکاران نوجوان تحت برنامه آموزشی مسئولیت شخصی و اجتماعی (TPSR)طی 10 جلسه آموزش 90 دقیقه ای قرار گرفتند. برای سنجش شور و اشتیاق به فعالیت ورزشی از پرسشنامه شور و اشتیاق به فعالیت والرند (2003) و برای سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و جهت ازمون داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد: آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان اثر معنی داری دارد. آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی بر خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان اثر معنی داری دارد
۱۷.

پیش بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازی های المپیک براساس عملکرد گذشته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی های المپیک بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی بود که در بازی های المپیک موفق به کسب مدال شده اند. با استفاده از نمونه گیری دردسترس، 69 کشور آسیایی که در چهار المپیک گذشته به کسب مدال موفق شده اند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. کل اطلاعات ازطریق سایت های فدراسیون های بین المللی رشته های ورزشی مختلف، کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا گردآوری شد. در این مطالعه، از شاخص های توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در رقابت های قهرمانی جهان، بازی های المپیک پیشین و بازی های آسیایی با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در بازی های المپیک آتی وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین (459/0 ) و رقابت های قهرمانی جهان (485/0) بر مجموع مدال های کسب شده توسط آ ن ها در بازی های المپیک آتی تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ بااین حال، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آن ها در بازی های المپیک آتی نداشت. درنهایت، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین تأثیر مثبت و معناداری بر مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در رقابت های قهرمانی جهان (963/0) و بازی های آسیایی (577/0) داشت. درمجموع، به نظر می رسد که می توان از شاخص های عملکرد ورزشی در رویدادهای پیشین برای پیش بینی دقیق تر بازی های المپیک استفاده کرد.
۱۸.

مدل اثر عزت نفس بر تسهیم دانش و رفتار غیر شهروندی با نقش میانجی حسادت سازمانی (مورد مطالعه: ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۹
هدف از این پژوهش مدل اثر عزت نفس بر تسهیم دانش و رفتار غیر شهروندی با نقش میانجی حسادت سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام مدیران، رئیسان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود که از بین آن ها 253 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد تسهیم دانش چانگ (2013)، رفتار ضد شهروندی رحمانی و همکاران (1389)، حسادت سازمانی واچیو (2000) و عزت نفس گاردنر (2000) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد واریانس محور استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. عزت نفس اثر معناداری بر رفتار ضد شهروندی، تسهیم دانش و حسادت سازمانی دارد. همچنین حسادت سازمانی اثر معناداری بر رفتار ضد شهروندی دارد اما اثر حسادت سازمانی بر تسهیم دانش معنادار نبود. در نهایت نقش میانجی حسادت سازمانی در ارتباط بین عزت نفس و رفتار ضد شهروندی معنادار بود اما نقش میانجی حسادت سازمانی در ارتباط بین عزت نفس و تسهیم دانش معنادار نبود.  با توجه به نتایج پژوهش مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور می توانند برای کاهش رفتار ضد شهروندی و حسادت سازمانی کارکنان و همچنین افزایش تسهیم دانش در میان کارکنان؛ عزت نفس کارکنان را افزایش دهند.
۱۹.

تأثیر جوسازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی گری صخره شیشه ای کارکنان زن ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۴
هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر جوسازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی گری صخره شیشه ای کارکنان زن بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری شامل 110 نفر از کارکنان زن بود. برای سنجش جوسازمانی از پرسشنامه جوسازمانی (سوسمان)، سکوت سازمانی با پرسشنامه هارلوز (2001) و اشتیاق سالون (2001) موردسنجش قرار گرفت. پرسشنامه صخره شیشه ای ک ه باب ایی زکلیکی (1385) تدوین کرده است، استفاده شد. یافته ها نشان دهنده اثر جوسازمانی برافزایش اشتیاق سازمانی و کاهش سکوت سازمان و صخره ی شیشه ای هست. ضرایب علی مسیرهای بین سه سازه اصلی پژوهش نشان از تأثیر غیرمستقیم جوسازمانی (از طریق میانجی صخره شیشه ای) برافزایش اشتیاق و کاهش سکوت سازمانی دارد. بر اساس نتایج تحقیق می توان گفت که صخره شیشه ای بر اشتیاق به کار تأثیر منفی دارد. بدین معنا که هرچقدر زنان جامعه موردنظر در محیط کاری خود وج ود صخره شیشه ای را بیش تر احساس کنند، میل و رغبت آنان برای کار ک اهش م ی یاب د.
۲۰.

ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
هدف این پژوهش ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. 120 نفر از کارکنان ورزش و جوانان به طور تصادفی برای نمونه انتخاب شدند.سه پرسشنامه سلامت سازمانی (هوی و فلدمن، 1996)، بدبینی سازمانی (دین و همکاران،1998) و رفتارهای سیاسی (دوب رین، 1987) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط متخصصان امر مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 82/0 و 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اس.پی.اس.اس 22 و آموس استفاده شد. نتایج همبستگی دوسویه نشان داد که ابعاد بدبینی سازمانی و سطح کلی بدبینی سازمانی ارتباط منفی، اما در حد ضعیف با ابعاد سلامت سازمانی و نیز سطح کلی سلامت سازمانی کارکنان دارند. بین ابعاد رفتارهای سیاسی و سطح کلی رفتار سیاسی و سطح کلی سلامت سازمانی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج مدل یابی معادلات ساختاری، بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان اثر مستقیم و منفی بر سلامت سازمانی داشتند. مدل مفهومی ابعاد بدبینی سازمانی، رفتارهای سیاسی و سلامت سازمانی مدل مناسبی می باشد، چرا که، بدبینی سازمان و رفتارهای سیاسی اثر مستقیم و منفی بر سلامت سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان را داشت. به تمامی مدیران اداره ورزش و جوانان توصیه می شود که از طریق کنترل و مدیریت رفتارهای سیاسی و کاهش بدبینی کارکنان به سازمان می توانند سبب ارتقاء سلامت سازمانی شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان