مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت 1397 شماره 47 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل وضعیت ورزش حرفه ای در تلویزیون ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلویزیون نظریه زمینه ای ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 742
هدف این پژوهش تحلیل وضعیت ورزش حرفه ای در تلویزیون ملی ایران بود. این مطالعه به روش کیفی و راهبرد نظریه زمینه ای انجام شده است. پس از انجام 20 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصل شد و مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج شدند. پس از تکمیل یافته ها، مدل زمینه ای براساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1998) طراحی شد. مقوله محوری؛ یعنی، توجه تلویزیون به ورزش های رسانه ای شناسایی شد و شرایط علی، شرایط تأثیرگذار و زمینه ای، راهبردهای کنش - واکنش و پیامدها، براساس مدل پارادایمی بر گرد آن سازمان دهی شدند. یافته ها نشان داد که شرایط علی شامل اولویت داشتن برنامه های فراغتی و خبری، جذابیت مالی، فعالیت رسانه ای ناچیز در سایر رشته ها و سهولت جذب مخاطب است. برخی از شرایط مداخله گر و بسترساز شامل نبود رقابت رسانه ای، تنوع بسیار زیاد رشته های ورزشی و تنوع سلیقه هستند. راهبردهای کنش- واکنش شامل کمبود تحلیل های علمی و سازنده، کاهش تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب به سایر رشته ها و عدم پوشش برمبنای ظرفیت و امکانات موجود هستند که پیامدهایی ازقبیل نخبه پروری، تضییع حقوق سایر رشته ها، تقویت انگیزه مالی به جای انگیزه بهداشتی و ایجاد علاقه به پیگیری حاشیه ها و اختلافات را به همراه دارند.
۲.

شناسایی و تبیین مؤلفه های مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد فوتبال ایران سطح کلان سطح میانی سطح خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 893
هدف این پژوهش طراحی الگوی شناسایی مؤلفه های فساد در فوتبال ایران بود. پژوهش ازنوع توصیفی و کاربردی بود که به صورت آمیخته، به روش های کیفی و کمی انجام شد. ابتدا با روش کتابخانه ای، مرور پیشینه و اسناد مرتبط و نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان، پرسش نامه محقق ساخته ای با 46 سؤال طراحی شد که سه سطح را، سطح کلان با پنج متغیر، سطح میانی با چهار متغیر و سطح خرد با چهار متغیر، بررسی می کرد. جامعه آماری صاحب نفعان فوتبال بودند و نمونه ها به صورت غیرتصادفی و دردسترس انتخاب شدند که تعداد 109 پرسش نامه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 19 و اسمارت پی.ال.اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که متغیرهای مدیریتی – اداری و آموزشی – تربیتی بیشترین تأثیر را در همه ابعاد داشتند. همچنین، بالاترین رتبه شکل های فساد از دیدگاه بازیکنان، مربیان، داوران، کادر فنی و مدیریتی و اصحاب رسانه، تبانی و از دیدگاه اعضای آکادمی فوتبال تحصیل مال ازطریق نامشروع بود. با توجه به برازش مطلوب مدل مفهومی فساد، اثرگذاری متغیرهای کلان بر فساد، زیاد و تأثیر ابعاد میانی و خرد باوجود بعد کلان بسیار ضعیف گزارش شد. با توجه به زیادبودن شدت ضرایب اثر عوامل کلان در پژوهش، می توان گفت این بعد نقش زیادی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارد و می تواند مقدم بر سایر ابعاد در کانون توجه مبارزه با فساد در فوتبال قرار گیرد.
۳.

حمایت مالی: رویکردی درجهت جذب سرمایه پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی در ورزش حمایت مالی عوامل اجتماعی و فرهنگی عوامل مدیریتی و سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 460
در شرایط کنونی اوضاع صنعت ورزش ایران، به کار بردن فعالیت های بازاریابی ازقبیل جذب حمایت های مالی با هدف پیشبرد پروژه های ورزشی ضروری است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع دخیل در جذب سرمایه پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی توسعه ای، از لحاظ ماهیت، توصیفی و ازحیث روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری پژوهش متناسب با اهداف تعیین شده مطالعه، متخصصان مدیریت ورزشی، مسئولان اداره کل ورزش وجوانان استان و متخصصان بازاریابی ورزشی بودند. درهمین راستا، 50 نفر انتخاب شدند و پس از توزیع پرسش نامه بین آن ها، 42 پرسش نامه جمع آوری شد. در این پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته برگرفته از پرسش نامه عنصری (1392) به صورت بسته تدوین شد. ارزیابی مهم ترین عوامل نشان داد که معیار عوامل مدیریتی و سازمانی، به عنوان مهم ترین عامل جذب سرمایه برای پروژه های ورزشی استان بود. همچنین، عوامل اجتماعی و فرهنگی کمترین اهمیت را داشتند. نتایج حاصل از پژوهش لزوم اهتمام به جذب حمایت مالی را آشکار می سازد که با اثربخشی تبلیغات، افزایش میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و روی کارآمدن شرکت های مختلف تولیدی و خدماتی این امر محقق می شود.
۴.

تدوین مدل آسیب شناسی ساختار ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار ورزش سازمان های ورزشی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 793
ساختار کارآمد، مهم ترین عامل دستیابی به اهداف در تمامی نظام ها ازجمله نظام ورزش است؛ بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، ارائه مدل آسیب شناسی ساختار ورزش ایران بود. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به روش کیفی انجام شد. برای تدوین مدل پارادایمی از نظریه زمینه محور استفاده شد. صاحب نظران آگاه به موضوع شامل اساتید دانشگاه و مسئولان مرتبط جامعه پژوهش بودند که با روش نمونه گیری نظری، 32 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد. یافته ها نشان داد عواملی که موجب پیدایش پدیده نبود انسجام و یکپارچگی در ساختار ورزش ایران می شوند، ساختار بوروکراتیک، ابهام در وظایف، تداخل وظایف و پراکندگی وظایف هستند. دراین راستا، مجریان با توجه به محیط خرد، شامل ضعف تشکیلات دولت، ضعف منابع سازمانی و ضعف فرایندها و با توجه به محیط کلان شامل محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بین المللی، راهبردهای تدوین قوانین، تعامل نهادی و تغییرات ساختاری را با هدف مقابله با نبود انسجام و یکپارچگی در ساختار ورزش کشور تشخیص می دهند. پیامد توسل به این راهبردها، مغایرت در اجرا، اتلاف منابع، تشدید بوروکراسی و تعارض ساختاری است که با عنوان فرایند آسیب شناسی ساختار ورزش ایران تبیین می شود؛ بنابراین، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی، توزیع متوازن قدرت، تقویت بخش خصوصی، تبیین شرح وظایف و ارتباطات روشن برای تمام نهادها و برقراری هماهنگی بین آن ها از مهم ترین اصولی هستند که برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیلات ورزش ایران باید رعایت شوند.
۵.

ارائه و پیاده سازی مدل کارت امتیازی متوازن-تحلیل خوشه بندی خاکستری، در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی اداره های ورزش وجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد رتبه بندی سازمان ها کارت امتیازی متوازن تحلیل خوشه بندی خاکستری اداره های ورزش وجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 395
در هر سازمان، یکی از وظایف اصلی مدیران ارزیابی عملکرد است که اجرای بهینه آن می تواند موجب رفع نقاط ضعف سازمان و رشد و توسعه آن شود؛ بنابراین، امروزه پژوهشگران سعی می کنند با ارائه روش های مختلف، نتایج ارزیابی های عملکرد را به شرایط واقعی و حاکم بر سازمان ها نزدیک تر کنند؛ براین اساس، هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل جدیدی درزمینه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی اداره های ورزش وجوانان با استفاده از ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل خوشه بندی خاکستری بود. این پژوهش مبتنی بر ترکیب دو بخش کلی بود: بخش اول شامل تعیین شاخص های مرتبط با هریک از منظرهای چهارگانه کارت امتیازی متوازن بود و بخش دوم شامل رتبه بندی سازمان های موردمطالعه براساس روش تحلیل خوشه بندی خاکستری بود. برای تعیین ساختار نهایی مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن، از نظرهای 297 تن از مدیران ارشد اداره های ورزش و جوانان کشور به عنوان نمونه آماری و نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و برای پیاده سازی روش تحلیل خوشه بندی خاکستری در رتبه بندی، مجموعه اداره های ورزش وجوانان استان اصفهان به عنوان نمونه مطالعاتی درنظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که ازمیان 26 اداره ورزش وجوانان موردمطالعه، اداره شهرستان نجف آباد در رتبه اول، اداره شهرستان اصفهان در رتبه دوم و اداره شهرستان شاهین شهر در رتبه سوم قرار گرفتند. درنهایت و براساس مراحل انجام شده، مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان ها با استفاده از ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل خوشه بندی خاکستری ارائه شد.
۶.

تحلیل و بررسی عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی کارآفرین دانش آموخته رشته تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 816
موضوع اشتغال به ویژه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی مهم ترین چالش کشور در دهه پیش رو است؛ ازاین رو، شناسایی و پرورش ویژگی های مربوط به کارآفرینی به خصوص در دانش آموختگان رشته تربیت بدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی بود. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و ازنوع اکتشافی بود که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموختگان تربیت بدنی 11 دانشکده تربیت بدنی کشور طی سال های 87-1382 بود که در زمان مطالعه تعداد دانش آموختگان 4235 نفر بود. با توجه به دستور برآوردحجم نمونه، شمار آماری 200 نفر به دست آمد. در این پژوهش، برای برآورد اعتبار پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ که برابر با 887/0 بود، استفاده شد. این پرسش نامه برپایه عوامل شناسایی شده مؤثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی در پیشینه پژوهش و دیدگاه صاحب نظران وکارشناسان فراهم شده است؛ بنابراین، روایی آن خودبه خود تأیید می شود. در این پژوهش، با بررسی مطالعات مشابه و استفاده از دیدگاه های صاحب نظران با روش دلفی، عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی در شش بعد روان شناختی، جمعیت شناختی، تحصیلی، مدیریتی، محیطی و صلاحیت های حرفه ای شناسایی شد و با استفاده از روش های آماری تأثیرگذاری این عوامل تأیید شد و در پایان نیز پیشنهادهایی براساس تحلیل های انجام شده ارائه گردید.
۷.

نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی های آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های آسیایی عملکرد ورزشی قضاوت داوران میزبانی ورزشی مزیت میزبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 643
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی های آسیایی بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 44 رشته ورزشی مدال آور کشورهای میزبان بازی های آسیایی در دوره میزبانی آن ها بود که به عنوان نمونهپژوهش، 28 رشته ورزشی دارای قضاوت عمدتاً عینی و عمدتاً ذهنی به صورت هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز ازطریق کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و سایت های مرتبط با بازی های آسیایی جمع آوری شد و درستی اطلاعات به تأیید چند منبع رسید. برای دست یابی به اهداف پژوهش، مجموع مدال های کسب شده (یا مدال طلای کسب شده) توسط میزبان، با مجموع مدال های کسب شده (یا مدال طلای کسب شده) توسط کشور مربوطه در دوره های قبل و بعد از دوره میزبانی مقایسه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی ازجمله کلوموگروف- اسمیرنوف و ویلکاکسون با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مجموع مدال ها و تعداد مدال طلای کسب شده در رشته های عمدتاً با قضاوت عینی و عمدتاً با قضاوت ذهنی در شرایط میزبانی در مقایسه با شرایط غیرمیزبانی تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین، اختلاف تعداد مدال کسب شده در دوره میزبانی نسبت به دوره غیرمیزبانی در رشته های عمدتاً با قضاوت ذهنی، بیشتر از رشته های عمدتاً با قضاوت عینی بود.
۸.

تأثیر بهره خوشنامی بر انتظارات مشتریان باشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشنامی انتظارات صاحب نفعان خارجی باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 285
امروزه باشگاه های ورزشی ناگزیر هستند برای ماندن در بازار رقابتی، انتظارات مشتریان خود را همسو با دارایی های شان برآورده سازند. دراین زمینه، بهره خوشنامی می تواند بستر لازم را فراهم آورد؛ بنابراین، هدف این پژوهش علاوه بر معرفی عوامل بهره خوشنامی، بررسی مدل تأثیر خوشنامی باشگاه های ورزشی بر انتظارات مشتریان بود. جامعه آماری شامل 1300 مشتری باشگاه های استان کرمانشاه (طبق آمار موجود در اداره تربیت بدنی استان) بود که نمونه آماری براساس جدول کرجسی- مورگان برابر با 367 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استفاده شد: پرسش نامه بهره خوشنامی شامل 20 سؤال (81/0= α ) و پرسش نامه انتظارات مشتریان شامل 18 سؤال (83/0= α ) که روایی صوری آن ها به تأیید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی رسید. براساس یافته ها، شش عامل (جاذبه های عاطفی، محصولات و خدمات، چشم انداز و رهبری، محل و محیط کار، مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی و عملکرد مالی) در بهره خوشنامی باشگاه های ورزشی دسته بندی شدند که ازاین میان، تنها، عامل جاذبه های عاطفی و مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی نتوانسته بودند بر انتظارات مشتریان تأثیرگذار باشد؛ براین اساس، مدیران برای تأمین انتظارات مشتریان خود باید به عوامل مؤثر به آن توجه کنند و راهبردهای نوینی درزمینه کسب خوشنامی باشگاه فراهم آوردند؛ زیرا، خوشنامی باشگاه نقش مهمی در انتظارات مشتریان از باشگاه دارد.
۹.

ارتباط بین سبک های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های رهبری انسجام گروهی اضطراب رقابتی فوتسال بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 811
هیچ ورزشکاری بدون داشتن مربی آگاه و شایسته نمی تواند به موفقیت دست یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان ایران بود. پژوهش ازنوع توصیفی- همبستگی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل همه بازیکنان 11 تیم شرکت کننده در نهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در سال 93-1392 به تعداد 123 نفر بود. تمام اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در مطالعه شرکت کردند. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که ازبین پنج سبک مربیگری، فقط سبک رهبری بازخورد مثبت و آمرانه قابلیت پیش بینی انسجام گروهی بازیکنان را دارد. همچنین، نتایج این آزمون سبک رهبری آموزش و تمرین را به عنوان قوی ترین عامل برای پیش بینی اضطراب شناختی و جسمانی نشان داد. براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مربیان با توجه به ویژگی های شخصی ورزشکاران و شرایط تیمی، سبک رهبری مناسب را برگزینند تا از این طریق انسجام گروهی و اضطراب رقابتی بازیکنان را بهتر کنترل کنند. همچنین، توصیه می شود علاوه بر توجه به آمادگی های جسمانی و فنی بازیکنان، به عامل روانی و اضطراب رقابتی بازیکنان نیز توجه کنند؛ زیرا، اضطراب پیش از رقابت می تواند بر آمادگی های جسمانی و فنی بازیکنان تأثیر بگذارد و باعث ایجاد اختلال در عملکرد ورزشکاران شود.
۱۰.

تأثیر محرک های حسی ورزشگاه بر انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حواس پنج گانه پاسخ های رفتاری تماشاگران فوتبال قصد بازدید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 524
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک های حسی موجود در ورزشگاه بر انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال از ورزشگاه ها بود. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، توصیفی ازنوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. تمام تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که حجم نمونه برابر با 200 نفر از تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای شامل 31 گویه بود. برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول استفاده شد. پایایی سؤال های پرسش نامه ازطریق آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی ارتباط متغیرها با یکدیگر، از تحلیل مسیر در نرم افزار ایموس استفاده شد. یافته ها نشان داد که همه محرک های حسی موجود در ورزشگاه باعث انگیختگی تماشاگران شدند. محرک های حسی بویایی و شنوایی نیز باعث رضایتمندی تماشاگران شدند. به طورکلی، محرک های حسی باعث انگیختگی و رضایت، انگیختگی باعث رضایت و درنهایت، رضایت مندی تماشاگران منجر به قصد بازدید مجدد آن ها از ورزشگاه ها شدند. پیشنهاد می شود درصورت داشتن ورزشگاه اختصاصی، باشگاه ها به این رویکرد نوین توجه ویژه ای کنند یا درصورت نداشتن ورزشگاه می توانند با استخدام تیم های ویژه بازاریابی حسی، به صورت ویژه در زمان مسابقات در ورزشگاه برخی از محرک های حسی را بهینه کنند یا به وجود آورند تا به این ترتیب، موجب افزایش انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال شوند.
۱۱.

طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار مناطق منتخب دانشگاه های آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اعتماد تبادل رهبر- عضو تعهد عملکرد فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 938
هدف این پژوهش طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار در مناطق منتخب دانشگاه های آزاد اسلامی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و ازنوع مطالعات کاربردی بود. دانشجویان ورزشکار دانشگاه های آزاد اسلامی مناطق 1، 4، 16، 26 و 30 (2072 نفر) جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند.تعداد نمونه مطابق با جدول مورگان، 327 نفر تعیین شد که به روش دردسترس، متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نقش تعاملات مربی- ورزشکار در افزایش عملکرد دانشجویان ورزشکار استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسش نامه 947/0 به دست آمد. از روش های آمار توصیفی برای توصیف داده ها، از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای طبیعی بودن داده ها و برای آزمون مدل از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل پژوهش از برازش لازم برخوردار بود. درک از عدالت بر اعتماد اثر معنا داری داشت. همچنین، اثر اعتماد بر تبادل رهبر- عضو معنا دار بود و مشخص شد که تبادل رهبر- عضو به طور مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری تعهد، بر عملکرد فردی آزمودنی ها اثر دارد؛ بنابراین، طبق نظریه تبادل اجتماعی، مربیان با جلب اعتماد دانشجویان ورزشکار می توانند روابط تبادلی بین خود و دانشجویان ورزشکار را استمرار دهند تا زمینه بهبود عملکرد فردی دانشجویان ورزشکار فراهم شود.
۱۲.

پیش بینی چابکی سازمانی وزارت ورزش وجوانان ازطریق فراموشی سازمانی و مؤلفه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراموشی هدفمند چابکی سازمانی یادگیری سازمانی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 982
هدف این پژوهش بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی در وزارت ورزش وجوانان بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از همه کارکنان وزارت ورزش وجوانان (نمونه 180 نفر) بود. از پرسش نامه فراموشی سازمانی جلالی و خسروانی (1389) و پرسش نامه چابکی سازمانی اسپیتزر (2007) استفاده شد . روایی پرسش نامه ها به تأیید 10 نفر از خبرگان رسید و ازطریق آلفای کرونباخ، پایایی به ترتیب 85/0 و 93/0 گزارش شد. از آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی ارتباط معناداری وجود داشت. ازبین عامل های فراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی بیشترین ارتباط را داشت. نتایج رگرسیون نشان داد که فراموشی سازمانی و مؤلفه های آن (فراموشی سازمانی هدفمند، ظرفیت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی) 45 درصد از چابکی سازمانی را پیش بینی کردند و ازبین مؤلفه های فراموشی سازمانی، عامل یادگیری سازمانی پیش بینی کننده مهم چابکی سازمانی بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸