مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی آذر و دی 1396 شماره 45 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی مهم ترین ذی نفعان تیم های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذی نفعان لیگ برتر فوتبال ایران بازیکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 219
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین ذی نفعان تیم های لیگ برتر فوتبال ایران می باشد.روش پژوهش از نوع اکتشافی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی بوده و بصورت آمیخته انجام گردید.در مرحله نخست جهت استخراج انواع ذینفعان با بررسی مبانی نظری و انجام مصاحبه ذینفعان کلیدی تیم های لیگ برتری مشخص گردید و سپس پرسشنامه ای مشتمل بر خروجی مرحله اول تدوین گردید .جامعه آماری پژوهش را کلیه خبرگان فوتبال و ذی نفعان لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل دادند که با توجه به حجم جامعه نامشخص، تعداد 190 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت . تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی ذینفعان با استفاده از روش تاپسیس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین ذینفعان تیم های لیگ برتری به ترتیب مربیان، بازیکنان، سازمان لیگ، اعضای هیأت مدیره باشگاه ها، مدیران اجرایی تیم ها، حامیان مالی، رادیو و تلویزیون، سازمان ها و شرکت های مالک تیم و فدراسیون فوتبال ایران می باشند و دیگر گروها در اولویت کمتری می باشند.بنا براین از نتایج و یافته های این پژوهش می توان به عنوان یک مدل کاربردی جهت تدوین استراتژی های متناسب با ذی نفع مداری در راستای تأمین منافع آنها استفاده نمود و این امر منجر به تولید دانشی جدید برای تصمیم گیری های استراتژیک مدیران به منظور بهبود و تعالی تیم های فوتبال خواهد شد.
۲.

طراحی مدل ارتباطی نیروی کار عاطفی در مربیان تیم های ورزشی دانشگاه های تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیروی کار عاطفی عواطف مثبت و منفی هوش هیجانی خستگی عاطفی رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 896
هدف این پژوهش، طراحی مدل ارتباطی نیروی کار عاطفی در مربیان تیم های ورزشی دانشگاه های تهران بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. تمامی مربیان تیم های رشته های مختلف ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران به تعداد 289 نفر، جامعه و نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسش نامه های اطلاعات فردی، کنش سطحی، کنش عمیق، تعدیل خودکار، عواطف مثبت و عواطف منفی، خستگی عاطفی، هوش هیجانی و رضایت شغلی استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی پژوهش از برازش لازم برخوردار بود. عواطف مثبت، اثر معنادار و منفی بر کنش سطحی و اثر معنادار و مثبت بر کنش عمیق داشتند. عواطف منفی، اثر معنادار و مثبت بر کنش سطحی و اثر معنادار و منفی بر کنش عمیق نشان دادند. هوش هیجانی بر راهبردهای نیروی کار عاطفی (کنش سطحی، کنش عمیق و تعدیل خودکار) تأثیر داشت. همچنین، راهبردهای نیروی کار عاطفی بر خستگی عاطفی تأثیر داشت؛ بنابراین، در شرایط متفاوت عاطفی، مربیان می توانند راهبرد مناسب نیروی کار عاطفی را به کار گیرند و به این ترتیب، خستگی عاطفی کمتری در آن ها ایجاد خواهد شود و رضایت شغلی بیشتری را احساس خواهند کرد.
۳.

بررسی نقش هوش معنوی در اخلاق کاری و سلامت عمومی معلمان ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش معنوی اخلاق کاری سلامت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 289
هدف این پژوهش، بررسی نقش هوش معنوی در اخلاق کاری و سلامت عمومی معلمان ورزش بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که با مشارکت 123 نفر از معلمان ورزش که به عنوان مربی و سرپرست در سی ودومین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر ابتدایی کشور حاضر بودند، انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه هوش معنوی- فرهنگی (1388)، پرسش نامه اخلاق کاری توماس و باتمن (2004) و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ ( 1979) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی، از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و تمام مؤلفه های آن با اخلاق کاری ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین، بین هوش معنوی با سلامت عمومی و چهار مؤلفه آن نیز رابطه مثبت و معنادار وجود داشت؛ بنابراین، آنچه از نتیجه پژوهش و ادبیات موجود دراین زمینه برداشت می شود، بیانگر رابطه مثبت هوش معنوی با اخلاق کاری و سلامت روانی است که اهمیت بهبود سطح هوش معنوی در افراد را بر همه آشکار می سازد. با توجه به اینکه سلامت روحی و روانی معلمان ورزش با کیفیت عملکرد آن ها در ارتباط است، وج ود محیط های کاری سالم و برخوردار از بهداشت روانی بسیار ضروری به نظر می رسد.
۴.

تعیین عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصول در صنایع چاپ (مطالعه موردی: صنعت چاپ رسانه های نوشتاری ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول رسانه های نوشتاری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 293
در دنیای امروز، بقای بلندمدت یک کسب وکار به قدرت و توانایی آن بنگاه برای معرفی موفق محصولات جدیدش به بازار وابسته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و برمبنای روش گردآوری اطلاعات، آمیخته (کیفی – کمی) بود. در مرحله اول، عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین، بررسی شدند و سپس، با نخبگان این صنعت درمیان گذاشته شدند تا عوامل پراهمیت تر شناسایی شوند. پس از آن، با استفاده از پرسش نامه عوامل موفقیت مو (2010)، در نمونه ای به تعداد 98 نفر، سؤال های پژوهش بررسی شدند. با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون های تحلیل عامل تأییدی، تی یک نمونه ای و فریدمن، به تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس (نسخه 18) و اسمارت پی.ال.اس سه پرداخته شد. نتایج نشان داد که سرعت برگشت سرمایه و شناسایی نیاز مشتری، به ترتیب در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار داشتند و نبود رقبای غالب در بازار، کمترین اهمیت را از بین عوامل شناسایی شده داشت؛ ازاین رو، با توجه به محیط پرتلاطم کسب وکار بهتر است که پروژه هایی انتخاب شوند که سریع تر وارد بازار شوند و سرعت برگشت سرمایه بیشتری داشته باشند. افزون براین، توجه به نیاز مشتری همیشه از اهمیت برخوردار بوده است. بدون شک، این موضوع در رسانه های نوشتاری ورزشی نیز حقیقت دارد. به همین دلیل، شناسایی نیاز مشتریان قبل از اقدام به توسعه محصول، بااهمیت ترین فعالیتی است که باید انجام شود.
۵.

تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی معاونت ورزش تحلیل سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 779 تعداد دانلود : 865
هدف از انجام این پژوهش تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی بود. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان، مسئولان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در همه استان ها و اساتید مدیریت ورزشی بودند (تعداد = 46 نفر). با توجه به محدودبودن جامعه آماری، نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از اسناد، پیشینه، پرسش نامه، نظرسنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد و همچنین، روایی صوری پرسش نامه سوات توسط خبرگان و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد. سپس، در قالب جلسات متعدد و چندین مرحله تحلیل راهبردی، 18 قوت، 16 ضعف، 13 فرصت و 17 تهدید تأیید و رتبه بندی شدند. برای شناسایی و تعیین جایگاه راهبردی، از ماتریس ارزیابی عوامل داخل و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی استفاده شد که پس از تجزیه وتحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، مشخص شد که معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در موقعیت راهبردی رقابتی قرار دارد. این امر بیانگر آن است که قوت های درونی این معاونت بر ضعف های آن برتری دارند و ازلحاظ عوامل خارجی با تهدید روبه رو هستند؛ بنابراین، هدف گذاری باید توسعه ای باشد و راهبردها بیشتر از نوع رقابتی باشند تا معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی هرچه بهتر بتواند به اهداف ازپیش تعیین شده خود دست یابد.
۶.

ارتباط سایش اجتماعی با به زیستی شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال با میانجی گری تعارض میان فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط مثبت میان فردی حس شهرت زندگی شغلی تعارض سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 313
یکی از رفتارهای منفی سازمانی در حیطه رفتار سازمانی، سایش اجتماعی است که به دلیل میزان مراجعات و تعاملات در سازمان های ورزشی، می تواند آثار و پیامدهای زیادی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سایش اجتماعی کارکنان بر به زیستی شغلی، با توجه به نقش میانجی گری تعارض میان فردی در فدراسیون فوتبال بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. همه کارکنان فدراسیون فوتبال در سال 1395 به تعداد 145 نفر، جامعه آماری پژوهش بودند. به دلیل کم بودن حجم جامعه، نمونه آماری به صورت کل شمار درنظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002)، پرسش نامه سنجش تعارض کارکنان دوبرین (1985) و پرسش نامه پارکر و هایت (2011) که به زیستی شغلی کارکنان را می سنجند، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که سایش اجتماعی بر تعارض بین فردی تأثیر مثبتی داشت (57/0)، تعارض بین فردی بر به زیستی شغلی تأثیر منفی داشت (48/0-)، سایش اجتماعی بر بهزیستی شغلی تأثیر منفی داشت (42/0-) و تعارض بین فردی با ضریب اثر 27/0- ، نقشی میانجی برای تأثیر سایش اجتماعی بر به زیستی شغلی ایفا می کند. پیشنهاد می شود که مدیران با شناخت عوامل مؤثر در ایجاد رفتارهای سایشی، این رفتارها را شناسایی کنند و سیاست های صحیحی را مانند ایجاد برنامه های آموزشی و اخلاقی درمورد سایش اجتماعی، رعایت عدالت در وضع و اجرای قوانین، تقویت جو اخلاقی مبتنی بر اعتماد، توجه به ویژگی های شخصیتی و رفتاری کارکنان برای کنترل این رفتارها و ازبین بردن آن ها اتخاذ کنند.
۷.

طراحی و تدوین مدل شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی هوش مدیران بازاریابی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 398
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین مدل شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها، جامه پژوهش بودند. برای نمونه گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه به صورت سؤال های باز استفاده شد. داده های حاصل از 17 مصاحبه تجزیه وتحلیل شد (از فرد 15 به بعد به اشباع نظری حاصل شد). در مرحله اول، درمجموع، 481 کد باز به دست آمد. پس از استخراج کدهای مشابه، 64 کد اولیه مشخص گردید. در مرحله دوم، کدگذاری محوری انجام شد که در 12 گروه کد محوری شامل هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش ارتباطی، هوش تجاری، هوش رقابتی، هوش مالی، هوش استراتژیک، هوش سازمانی، هوش اجرایی، هوش اجتماعی، هوش سیاسی و هوش فرهنگی قرار گرفتند. کدهای محوری حاصل از مرحله کدگذاری انتخابی، در چهار گروه شایستگی های هوش فردی (هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش ارتباطی)، شایستگی های هوش محیطی (هوش اجتماعی، هوش سیاسی و هوش فرهنگی)، شایستگی های هوش مدیریتی (هوش استراتژیک، هوش سازمانی، هوش اجرایی) و شایستگی های هوش بازاریابی (هوش تجاری، هوش رقابتی، هوش مالی) قرار گرفتند. درنهایت، مدل پژوهش به صورت هرمی (شامل چهار سطح) طراحی شد. مدل ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای شناسایی شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه های فوتبال به کار برده شود.
۸.

سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک تصمیم گیری خرید پوشاک ورزشی رفتار مصرف کننده نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 423
این پژوهش با هدف شناسایی سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی انجام شد. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته و عمیق با سه گروه شامل متخصصان بازاریابی و بازاریابی ورزشی، تولیدکنندگان- عرضه کنندگان پوشاک ورزشی و مشتریان پوشاک ورزشی انجام شد (تعداد = 56). نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تاحد اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها ازطریق تکنیک تحلیل تفسیری، با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج تحلیل تفسیری مصاحبه ها منجر به شناسایی 93 گویه شد که در 15 مقوله طبقه بندی شد. این 15 مقوله به عنوان سبک های تصمیم گیری خرید، در قالب یک مدل کیفی ارائه شد. مدل مطالعه نشان داد که مشتریان ورزشی می توانند در خرید پوشاک ورزشی سبک های دسترسی راحت، کیفیت گرایی، مدگرایی، ملی گرایی، جست وجوگر، اطمینان طلبی، احترام گرا، تنوع گرا، حس گرایی، لوکس گرایی، لذت گرایی، حساس به قیمت، برندگرایی، خرید سردرگم و تأثیرپذیر را دنبال کنند. برخی از سبک های ارائه شده در پژوهش حاضر، با مطالعات پیشین در حوزه های مختلف مطابقت داشتند. بااین وجود، سبک هایی چون تأثیرپذیر، حس گرایی و لوکس گرایی کمتر مورداشاره پژوهش های گذشته بوده اند. به طورکلی، سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان می توانند گسترده تر و متنوع تر از سبک های تصمیم گیری خرید کنونی باشند.
۹.

ارائه مدل کارآفرینی استراتژیک برای دست یابی به مزیت رقابتی درهیئت های ورزشی استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی استراتژیک مدیریت استراتژیک منابع هیئت های ورزشی مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 268
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی هیئت های ورزشی استان خوزستان بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، پژوهش کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل رئیس هیئت های ورزشی، نائب رئیس هیئت های ورزشی، کمیته اجرایی و ورزشکاران نخبه (80 نفر) در سال های 1395-1394 بود. نمونه آماری به صورت تمام شمار بود. برای بررسی روایی و پایایی سازه ای و همچنین، ارائه مدل از نرم افزار پی .آل. اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مزیت رقابتی تحت تأثیر اثرهای غیرمستقیم فرهنگ کارآفرینانه به میزان 06/0 و رهبری کارآفرینانه به میزان 01/0، ازطریق متغیر میانجی اداره استراتژیک بود. این درحالی بود که متغیر میانجی اداره استراتژیک، ذهنیت کارآفرینانه را به مزیت رقابت، به صورت مثبت میانجی گری نمی کند؛ درنتیجه، با توجه به عدم تأثیر مستقیم کارآفرینی استراتژیک بر مزیت رقابتی و تأثیر مستقیم آن ازطریق اداره استراتژیک منابع، می توان گفت که ابعاد کارآفرینی به خودی خود ایجاد مزیت رقابتی نمی کنند؛ بلکه، زمانی موجب مزیت می شوند که هیئت های ورزشی ازطریق رهبری کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه، منابع استراتژیک را با خلاقیت و نوآوری تبدیل به مزیت رقابتی برای خود کنند.
۱۰.

شناسایی معیار های ارزیابی ارائه کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه های تندرستی بانوان شهرمشهد با روش ترکیبی BSC، QFD و FAHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل سلسه مراتبی فازی عملکرد باشگاه های تندرستی کارت امتیازی متوازن کیفیت خدمات گسترش کارکرد کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 25
هدف از این پژوهش، شناسایی معیارهای ارزیابی ارائه کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه های تندرستی بانوان مشهد با روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن، گسترش عملکرد مدیریت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بود. سنجه های ارزیابی ارائه کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه های تندرستی با مطالعات مقدماتی، مصاحبه های انجام شده با مدیران و مسئولان باشگاه ها و تصمیم گیری نهایی توسط خبرگان ورزشی، ازطریق کدگذاری شناسایی شدند و پس از طراحی نهایی پرسش نامه، بین 13 تن از خبرگان ورزشی توزیع شدند. سپس، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و میانگین هندسی در چهارچوب روش گسترش عملکرد مدیریت تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که معیارهای تقویت ارزش مشتری و توسعه فرصت های درآمدزا، به ترتیب با درجه اهمیت 433/0 و 324/0 در منظر مالی، ارائه خدمات ویژه برای مشتریان وفادار و داشتن امکانات جذاب و نوین، به ترتیب با درجه اهمیت 58/0 و 55/0 در منظر مشتری، شناسایی نقاط ضعف و قوت باشگاه و حفظ کفایت و شایستگی آموزش دهندگان، به ترتیب با درجه اهمیت 31/1 و 15/1 در منظر فرایندهای داخلی و درنهایت، تقویت مهارت های مدیریتی، ارزیابی صلاحیت مربیان و نحوه عملکرد آن ها، به ترتیب با درجه اهمیت 78/2 و 65/2 در منظر رشد و یادگیری، بالاترین امتیاز را نسبت به سنجه های دیگر در باشگاه های تندرستی بانوان داشتند. از بررسی های انجام شده می توان نتیجه گرفت که تعیین ظرفیت های فعالیت های ورزشی و اطمینان از کیفیت برنامه باشگاه های ورزشی برای سلامت و ارائه خدمات کیفی به شکل نوین، ضرورت اجتناب ناپذیری است. بهبود کیفیت برنامه های اطلاع رسانی و تشکیل تیم متخصص بازاریابی در شناسایی مربیان با سوابق اجرایی بالا و در وفاداری مشتریان تأثیر اساسی دارد و علاوه بر افزایش اطلاعات مشتریان ورزشی درباره مسئولیت ها و وظایف باشگاه، در کاهش مشکلات مربوط به زمان ارائه خدمات نیز آثار و نتایج اثربخشی را به همراه خواهد داشت.
۱۱.

تأثیر پذیرش فناوری بر تمایل به استفاده از تبلیغات پیامکی در میان مصرف کنندگان لوازم ورزشی (مطالعه موردی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پذیرش فناوری تمایل نگرش تبلیغات پیامکی مصرف کنندگان کالای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 152
هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی نقش پذیرش فناوری بر تمایل به استفاده از تبلیغات پیامکی، با درنظرگرفتن نقش میانجی نگرش نسبت به پذیرش این تبلیغات بود. مطالعه حاضر براساس هدف، پژوهشی کاربردی و براساس چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز، از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی بود. مشتریان زن و مرد کالای ورزشی بالای 30 سال در شهر تهران، جامعه آماری این پژوهش بودند و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد بود. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسش نامه، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که سودمندی ادراک شده و تأثیر اجتماعی بر نگرش نسبت به پذیرش تبلیغات پیامکی تأثیر معناداری داشت. همچنین، نگرش، بر تمایل به استفاده از تبلیغات پیامکی تأثیر معناداری داشت. در مدل پذیرش فناوری نیز کاربرد آسان ادراک شده بر سودمندی ادراک شده تأثیر معناداری داشت؛ اما، کاربرد آسان ادراک شده بر نگرش نسبت به پذیرش تبلیغات پیامکی تأثیر معناداری نداشت. سودمندی ادراک شده، سازه مهمی در نگرش مشتریان کالاهای ورزشی نسبت به پذیرش تبلیغات پیامکی بود؛ بنابراین، این پژوهش بینشی درزمینه به کارگیری فناوری سرویس پیام کوتاه به عنوان یک رسانه تبلیغاتی، دراختیار بازاریابان لوازم ورزشی ازطریق تلفن همراه قرار می دهد.
۱۲.

الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع سازمانی مزیت رقابتی سودآوری باشگاه های فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 555 تعداد دانلود : 53
هدف این پژوهش، بررسی منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد. در مطالعه کیفی و کمی، همه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال جامعه آماری  بودند. در بخش کیفی، از اشباع اطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 14 مصاحبه به اشباع رسید. در این بخش، نمونه ها به صورت هدفمند طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کمی، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که 100 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. در بخش کمی،  ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن به تأیید هشت تن از اساتید خبره مدیریت ورزشی رسید. همچنین، برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و مشخص شد که داده ها از پایایی مناسبی برخودار بودند. برای بررسی مصاحبه های متخصصان، از روش تحلیل محتوا و برای بررسی مدل پژوهش، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس مدل پژوهش، منابع سازمانی و مزیت رقابتی، بر میزان سودآوری در باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران تأثیر معناداری داشتند؛ بنابراین، می توان چنین استنباط کرد که منابع سازمانی و مزیت رقابتی به خوبی می توانند میزان سودآوری را در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بهبود بخشند؛ ازاین رو، پیشنهاد می شود که باشگاه های فوتبال ایران با بهبود وضعیت منابع سازمانی و توسعه مزیت رقابتی، برای دست یابی به سودآوری اقدام کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸