مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت 1402 شماره 77 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه چارچوب بازاریابی اجتماعی تغییر رفتار مرتبط با فعالیت بدنی در سالمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی تغییر رفتار سالمندان فعالیت بدنی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 536
بازاریابی اجتماعی به دنبال توسعه رویکردهایی سازنده، برای حمایت از اصلاح و بهبود رفتارهای مردم است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل بازاریابی اجتماعی به منظور تغییر رفتار مرتبط با فعالیت بدنی در سالمندان بود. تحقیق حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و با رویکرد فراترکیب بود. با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به مرور اسناد ( کتب، مقالات، رساله ها و صفحات وب) مختلف از سال 2019-2000 پرداخته شد. پس از طی چند مرحله غربالگری درنهایت 44 منبع کدگذاری شد و تم ها و مقولات اصلی به دست آمد. پایایی درونی با استفاده از شاخص کاپا معادل 674/0 به دست آمد(001/0p
۲.

شناسایی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت گذاری دروازه بانان لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش بازار تحلیل مضمون دروازه بان قیمت گذاری متغیر عملکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 765
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهای عملکردی موثر بر قیمت گذاری دروازه بانان فوتبال ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به صورت تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل افراد دارای مدرک حرفه ای مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا، مربیان لیگ برتر و مدرسین فدراسیون فوتبال ایران بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود که نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری صورت گرفت و برای اطمینان از اشباع داده ها اقدام به مصاحبه با دو نمونه دیگر نمود در نهایت با 11 نفر (۲+۹) از طریق مصاحبه عمیق گردآوری داده ها صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری استفاده شد و از نرم افزار ان ویوو نسخه ۱۰ جهت دسته بندی و طبقه بندی داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای استخراج شده در بخش متغیرهای عملکردی تدافعی دروازه بان شامل تعداد گل خورده، نجات دروازه، موفقیت در توپ-های هوایی، پوشش مدافعان، موفقیت در شرایط تک به تک، شوت گیری، اشتباه منجر به گل یا موقعیت گل و در بخش متغیرهای عملکردی تهاجمی دروازه بان شامل پاس صحیح، پاس کلیدی، ایجاد شانس گل زنی، توانایی بازی با دو پا و پاس گل بودند. بنابراین توصیه می شود در طراحی مدل قیمت گذاری بازیکن پست دروازه بان، در بخش ارزیابی عملکرد به نتایج تحقیق توجه شود.
۳.

تدوین مدل کمّی عوامل مؤثر در توسعه قهرمانی شطرنج ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ملی توسعه بین المللی ش‍طرن‍ج ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 618
هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل کمی عوامل مؤثر در توسعه ملی و بین المللی شطرنج ایران بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب-نظران علمی، اجرایی و ورزشی در رشته ورشی شطرنج بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 82 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 55 گویه ای بود که میزان پایایی کل ابزار 876/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و ...) و آمار استنباطی( آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی عوامل الگوی مطلوب توسعه (811/0 =β)، جهانی سازی (802/0=β)، عوامل مدیریتی و برنامه ریزی (796/0=β)، استعدادیابی و آموزش وپرورش (782/0=β)، توسعه مربیان و نیروی انسانی (731/0=β)، تجهیزات سخت افزاری (707/0=β)، انگیزش و حمایت از منابع انسانی (686/0=β)، شرایط اقلیمی (679/0=β)، مسابقات و اردوهای ورزشی (664/0=β)، بودجه و منابع مالی (655/0=β)، دیپلماسی ورزشی (568/0=β)، هماهنگی و ارتباطات (516/0=β)، تکنولوژی (508/0=β) در شطرنج ایران ارتباط دارند. با توجه به نتایج تحقیق، مدیران و سازمان های ذی ربط مانند فدراسیون شطرنج می توانند در جهت توسعه شطرنج کشور ایران گام های عملیاتی بر دارند. علاوه براین با توجه به وجود خلاء در پیشینه تحقیق، این نتایج به غنای علمی رشته شطرنج کمک شایانی می کند.
۴.

طراحی مدل تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی: رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پژوهش تجاری سازی ساختگرا کارآفرینی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 476
انتقال ناصحیح و عدم تبدیل علم به عمل، یک شکاف جدی در ورزش به شمار می رود و چالش مدیریتی صاحبان و سرمایه گذاران دانش این است که چگونه دانش تولیدی را به جریان بازده اقتصادی تبدیل کرده و یافته های علمی خود را تجاری سازی کنند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی است. پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه-ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری سازی جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. داده ها بر اساس گراندد تئوری و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. درک تفسیری دقیق و کدگذاری های اولیه، متمرکزشده و نظری مشخص کرد که پدیده تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی در صورتی عینیت می یابد که مؤلفه های اصلی آن یعنی تابش ها، بازتابش ها، آفرینش ها و کنش ها به خوبی پیاده سازی شوند. مدل به دست آمده فراسوی دیدگاه های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکردهای کنشگرشناسانه و رابطه دیالکتیک کنشگر-واقعیت تأکید دارد و می تواند نقطه آغازی برای گفتمان سازی این پدیده و نهادینه سازی آن در جامعه و اقتصاد ورزش باشد. نکته قابل توجه این است که این مدل می تواند کارآمدی تولید دانش و پژوهش را افزایش داده و این وضعیت را به جایگاه مطلوب کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی نزدیک تر نماید.
۵.

تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی رضایت شغلی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 995
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف- اسمیرنوف، t- استودنت تک گروهی، تحلیل مسیر و برای تعیین روابط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر 71/0 بر رضایت شغلی اثر می گذارد. در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی، زیرمولفه های انسجام و همبستگی با بار عاملی 85/0، رضایت از امنیت شغلی با بارعاملی 82/0، اعتماد با بارعاملی 78/0، تعاون و همکاری با بار عاملی 77/0، همدلی، درک و احترام متقابل و رضایت از شرایط فیزیکی کار هر کدام با بارعاملی 73/0، رضایت از فرصت های ارتقاء با بارعاملی 72/0، رضایت از حقوق و مزایا با بارعاملی 71/0، رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات با بارعاملی 65/0، شبکه های اجتماعی با بارعاملی 48/0 و رضایت از ماهیت کار با بارعاملی 36/0 بیشترین نقش را دارند (05/0p<). همچنین مدل ارتباطی بین آنها از برازش مطلوب برخوردار است.
۶.

شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری سوت زنی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوت زنی ورزش فساد آموزش راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 548
هدف: امروزه مبارزه با فساد در ورزش از طرق گوناگون مورد تاکید است و یکی از این راه ها سوت زنی است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سوت زنی در ورزش بود. روش شناسی: نوع تحقیق کیفی و به روش گراند تئوری انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش را 12 نفر از نخبگان تشکیل دادند که به استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که یافته ها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله ی باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد دو مقوله عادلانه بودن (بایدها، مکمل بودن و تردیدها) و سازمان یافتگی سوت زنی (چارچوب ها و نبایدها) در ورزش از الزامات سوت زنی، سه مقوله فرهنگ (رسانه، خرده فرهنگ، دغدغه مندها) حکمرانی (حکومت، سیاست زدگی، ساختار فسادزا) و اجتماعی (الگوهای رفتاری، مذهب) از بسترهای سوت زنی و سه مقوله شفافیت سازی (ساختاربندی، شفافیت ساختاری) توسعه آموزش (آموزش کلاسیک و آموزش از طریق نهاد دین) و فرهنگ سازی (الگو سازی فرهنگی، تشویق و تنبیه و توسعه اخلاق) از راهبردهای سوت زنی شناسایی شد. بحث و نتیجه گیری: بنظر می رسد با توجه به الزامات و بسترهای موجود دو راهبرد طولانی مدت و کوتاه مدت می تواند مد نظر قرار گیرد و تمام این راهبردها در واقع با تمرکز به توسعه مبارزه با فساد در تمام حوزه های موازی با ورزش می تواند باعث هم افزایی گردد.
۷.

شناسایی پیامدهای ممنوعیت حضور زنان ایرانی در استادیوم های فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان تبعیض جنسیت فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 134
اهداف توسعه منابع انسانی، در تمامی جوامع، اساساً در زمینه حذف تبعیض جنسیّتی و تأمین سلامت روانی و جسمانی است و ورزش همواره به دنبال آن بوده است تا دنیایی عاری از محرومیت و محدودیت را عرضه نماید. هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهایی است که ممنوعیت حضور زنان ایرانی در استادیوم های فوتبال و تماشای مسابقات مردان به همراه داشته است. در این پژوهش که به روش کیفی- تحلیلی صورت گرفت، 45 متخصص حوزه ورزش و سلامت زنان از دانشگاه های برتر کشور، در سال 1399، مورد مصاحبه قرار گرفتند. شیوه نمونه گیری نظری و هدفمند بود. تحلیل داده ها با شیوه کدگذاری باز و محوری صورت پذیرفت. پس از کدگذاری مفاهیم، دو مفهوم پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی شناسایی شدند. در دسته پیامدهای منفی، 24 مفهوم در قالب 3 مقوله پیامدهای روانی، اجتماعی و فرهنگی، و در بخش پیامدهای مثبت 4 مفهوم در قالب مقوله پیامدهای فرهنگی شناسایی و مدل آن ترسیم شد. درنتایج این پژوهش نشان داد که این ممنوعیت بیشترین آسیب را به لحاظ اجتماعی و روانی وارد می نماید و مقوله های مثبت و منفی فرهنگی با آثار کمتری قرار گرفتند. انتظار می رود تا مدیران و مسئولان جهت تأمین سلامت روانی زنان مشتاق به تماشای فوتبال تدبیری اساسی بیندیشند.
۸.

شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزامات سیاست گذاری سازمان ورزشی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 562
هدف از تحقیق حاضر شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور بود. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. مشارکت کنندگان پژوهش را کلیه خبرگان در دو گروه علمی و اجرایی، آگاه با مسائل سیاست گذاری و مسائل مربوط به ورزش همگانی، تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از تجزیه و تحلیل داده های کیفی در بخش الزامات سیاست گذاری تعداد 59 مقوله بدست آمد که در 9 مفهوم تعاملات داخلی، تعاملات بین الملل، ملاحضات اقتصادی، ملاحضات فرهنگی، ملاحضات ورزشی، پژوهش های بنیادی، اماکن و تجهیزات، نیروی انسانی و سایر الزامات جای گرفتند. همچنین در بخش نقش سازمان های ذی ربط در فرآیند سیاست گذاری، تعداد 68 مقوله بدست آمد که در 7 مفهوم آموزشی_تحقیقاتی، استراتژیک، ارتباطی، اجرایی، نظارت و کنترل، مالی و امکان سنجی قرار گرفت. با توجه به نتایج، پیشنهاد به ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های اجرایی، با محوریت وزارت ورزش و جوانان می شود. همچنین به سیاست گذاران توصیه می شود که هنگام وضع سیاست های ورزش همگانی، به سهم و نقش سازمان ها توجه ویژه کنند.
۹.

ارائه مدل زمینه ای اثرات شیوع ویروس کرونا بر وضعیت ورزش ایران: شرایط، کنش ها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویروس کرونا ورزش ایران داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 375
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل زمینه ای اثرات شیوع ویروس کرونا بر وضعیت ورزش ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی براساس نظریه داده بنیاد بود. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 17 متخصص حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، علم اقتصاد و مدیریت به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته تا حد اشباع نظری داده ها جمع آوری شدند. با استناد به کدگذاری باز از طریق بازبینی مصاحبه های انجام گرفته با افراد مشارکت کننده در پژوهش 98 کد باز شناسایی شد. در ادامه با توجه به نتایج کدبندی محوری و روابط بین مقوله های شناسایی شده 14 کد محوری تشکیل گردید. براساس نتایج حاصل از کدگذاری نظری سه مقوله اصلی تحت عناوین شرایط، کنش ها و پیامدها استنتاج شد. مقوله شرایط در سه بُعد مدیریتی، زمینه ای و رفتاری؛ مقوله کنش در سه بُعد سیاست های مقابله ای، همراه سازی و حمایتی؛ مقوله پیامدها در هشت بُعد عوارض جسمانی، اضطراب اجتماعی، عوارض روان شناختی، چالش های اقتصادی، مخاطرات شغلی، افزایش مشکلات جسمی، بهبود ارتباطات و تعاملات و گرایش به سمت کسب و کارهای نوپا دسته بندی شدند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود در راستای کاهش اثرات ویروس کرونا در شرایط مشابه آینده یا ادامه این شرایط، مدیران و مسئولان مربوطه بر شرایط، کنش ها و پیامدهای شناسایی شده متمرکز شوند و سیاست های مدیریتی را در راستای این مؤلفه ها تدوین نمایند.
۱۰.

طراحی مدل راهکارهای بهبود نظام باشگاه داری ورزش حرفه ای ایران با تأکید بر قراردادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد قرارداد نیروی انسانی باشگاه ورزشی مشاور حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 860
پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل راهکارهای بهبود نظام باشگاه داری ورزش حرفه ای ایران با تأکید بر قراردادهای ورزشی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را صاحب نظران شامل می شوند که این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (13 نفر) و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر می باشد. از بین 122 نمونه پژوهش، 81 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که مقوله ها در قالب 20 کد مفهومی و 3 مقوله اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 3 مقوله اصلی پژوهش (مدیریتی، دانشی و نیروی انسانی) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران باشگاه های ورزشی توصیه می شود که از دانش حقوقی لازم در زمینه قراردادهای ورزشی آگاهی یابند که می توانند از مشاوران حقوقی در باشگاه خود بهره گیرند.
۱۱.

تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش بانوان دیپلماسی ورزشی ایران ورزش و سیاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 855
هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان ایران بود. این تحقیق ازنظر ماهیت اکتشافی بوده و به صورت کیفی (تحلیل تماتیک) اجرا شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان آگاه به پدیده مورد مطالعه بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد گلوله برفی انجام شد و افراد مورد نظر تحت مصاحبه های نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 17 مصاحبه با مشارکت کنندگان در تحقیق منجر به شناسایی 13 تم اصلی و 33 تم فرعی شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل الزامات دینی، الزامات فرهنگی-اجتماعی، الزامات رسانه ای، روشنگری، ارتقا دانش علمی، تدوین استراتژی موثر، مسئولیت پذیری نهادهای سیاسی-ورزشی، توسعه منابع انسانی، الزامات ساختاری، برندینگ بین المللی، عوامل مدیریتی، برگزاری رویدادها و توسعه ارتباطات بین المللی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان ایران می باشند. به طور کلی نتایج نشان داد ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران به دلیل موفقیت ها و پیشرفت های روزافزونی که در عرصه بین المللی دارد، ابزار موثری برای توسعه دیپلماسی بین المللی است. نتایج این پژوهش، نقشه راه روشنی برای مسئولین و سازمان های ورزشی است تا با به کارگیری آن مسیر پیشرفت ورزش بانوان و در نهایت توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان را هموار کنند.
۱۲.

طراحی مدل همسویی راهبردی در فدراسیون های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش و جوانان همسویی راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 104
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل همسویی راهبردی در فدراسیون های ورزشی ایران، اجرا گردید. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید برجسته حوزه ورزش با سابقه حضور در فدراسیون های ورزشی و همچنین برخی از مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب و جامعه آماری در بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ مدیران و کارکنان فدراسیون های ورزشی می باشد. نمونه آماری بخش کیفی 15 نفر (به صورت هدفمند) و در بخش کمی 176 نفر (به صورت تصادفی در دسترس) مشخص گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از رویکرد تئوری زمینه ای در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی با استفاده از نرم افزار SmartPLS استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش 9 مقوله و 43 کد مفهومی استخراج شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 6 مؤلفه ی اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است، بنابراین مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار می باشد. همچنین روابط موجود در مدل پژوهش تأیید شدند (مقدار تی بیشتر از 96/1). به دلیل اینکه همسویی راهبردی در فدراسیون ها ورزشی اثرات مثبت فراوانی در تمامی زاویه ها برای توسعه ورزش کشور دارد، توصیه می شود که تدابیر لازم با توجه به مدل ارائه شده برای افزایش همسویی راهبردی در فدراسیون های ورزشی اتخاذ گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸