فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸٬۳۲۵ مورد.
۱.

تاًثیر هدف گزینی عملکرد به صورت خودکنترل و مربی کنترل بر یادگیری مهارت پاس فوتبال؛ کاربرد نظریه انتخاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاس فوتبال تئوری انتخاب خودکنترل مربی کنترل هدف گزینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 353
مقدمه: هدف گزینی به عنوان یک مداخله شناختی موجب تقویت عملکرد می شود. با وجود این هدفگزینی به صورت خودکنترل در طول مراحل یادگیری بررسی نشده است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر هدف گزینی عملکرد به صورت خودکنترل و مربی کنترل بر یادگیری پاس فوتبال با تمرکز بر تئوری انتخاب بود. روش پژوهش: شرکتکنندگان 30 پسر 18 تا 28 ساله بودند که به صورت سازمان یافته در تمرینات فوتبال شرکت نداشتند. ابتدا پیش آزمون از شرکتکنندگان گرفته شد و سپس آنها در یک طرح نیمه تجربی و به صورت سیستماتیک در یکی از سه گروه هدف گزینی عملکرد خودکنترل، هدف گزینی عملکرد مربی کنترل و کنترل شرکت کردند. پس از 15جلسه تمرین بلافاصله آزمون اکتساب و پس از 72 ساعت آزمونهای یادداری و انتقال گرفته شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس2*3) مرحله * گروه) نشان داد که در آزمون اکتساب عملکرد گروهها بهبود یافت، اماتفاوت معناداری بین آنها مشاهده نشد. همچنین تحلیل واریانس یک سویه نشان داد که در هر دو مرحله یادداری و انتقال بین گروهها تفاوت وجود دارد و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که هر دو گروه مداخله هدف گزینی خودکنترل و مربی کنترل نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری دارند و تفاوتشان معنادار است. نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاکی از آن بود که عملکرد گروههای هدف گزینی به صورت خودکنترل و مربی کنترل نسبت به گروه کنترل بهتر بود و هدفگزینی خودکنترل مزیت بیشتری نسبت به سایر گروهها دارد. پیشنهاد می شود از راهبرد هدف گزینی به صورت خود کنترل  در پروتکل های تمرینی استفاده شود.
۲.

تاثیر شش هفته دویدن روی نوارگردان بر بیان ژن مسیر JAK1/STAT3 در عقده های قاعده ای موش های صحرایی دیابتی نوع 1(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیابت نوع 1 تمرین استقامتی مسیر JAK1/STAT3 عقده های قاعده ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 885
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین دویدن استقامتی روی بیان ژن های مسیر JAK1/STAT3 در عقده های قاعده ای موش های صحرایی دیابتی بود. 40 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به چهار گروه سالم، ورزش، دیابت و دیابت+ورزش تقسیم شدند. دیابت با یک بار تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین به میزان 50 میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن القاء شد. برنامه تمرین دویدن روی نوارگردان ویژه موش به مدت 6 هفته و به صورت فزاینده اجرا شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین موش ها بیهوش شده و بافت مغز برای جداسازی عقده های قاعده ای از جمجمه خارج شد. بافت خارج شده برای اندازه گیری بیان ژن به روش qPCR مورد استفاده قرار گرفت. از آنوای یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD برای بررسی تفاوت بین گروهها استفاده شد سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 در نظر گرفته شد. القای دیابت نوع 1 تغییری در بیان ژن های JAK1/STAT3 عقده های قاعده ای به وجود نیاورد (P≤0/05). اجرای برنامه ورزشی استقامتی موجب کاهش مقادیر بیان ژن های JAK1 و STAT3 شد (به ترتیب P=0/009، P=0/002 ). این کاهش از روند مشابه ای برای هر دو ژن برخوردار بود. در مطالعه حاضر 6 هفته دویدن استقامتی روی نوارگردان با شدت متوسط موجب کاهش بیان ژن های مسیر JAK1/STAT3 شد. لذا می توان این پروتکل ورزشی را به عنوان یک ابزار غیر دارویی و بدون عوارض جانبی برای مهار این مسیر در بیماری دیابت برای حفاظت از نورون های عقده های قاعده ای پیشنهاد کرد.
۳.

یادگیری پنهان اثربخشی کانون توجه درونی را افزایش می دهد: اهمیت کاهش بار شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضافه بار شناختی فرضیه پردازش هوشیارانه یادگیری قیاسی حافظه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 576 تعداد دانلود : 872
مقدمه: رسیدن به سطوح بالای یادگیری حرکتی مستلزم یافتن ترکیب بهینه ای از متغیرها و روش ها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تعاملی کانون توجه (درونی و بیرونی) و توع یادگیری (آشکار و پنهان) بر یادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد بسکتبال می باشد. روش پژوهش: 48 دانش آموز پسر داوطلب به صورت تصادفی در چهار گروه یادگیری آشکار- توجه درونی، یادگیری آشکار – توجه بیرونی، یادگیری پنهان – توجه درونی، یادگیری پنهان – توجه بیرونی تقسیم شدند. در مرحله اکتساب گروه ها در 6 بلوک 10 کوششی  به تمرین پرتاب آزاد بسکتبال پرداختند. 24 ساعت پس از پایان مرحله اکتساب، آزمون یادداری و دو آزمون انتقال هر کدام در یک بلوک 10 کوششی اجرا شد. آزمون انتقال اول ده دقیقه بعد از آزمون یادداری در شرایط تحت فشار اجرا شد و آزمون انتقال دوم نیز، ده دقیقه پس از آزمون انتقال اول از فاصله 4 متری و زاویه 45 درجه اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در شرایط یادگیری آشکار، کانون توجه بیرونی و در شرایط یادگیری پنهان، کانون توجه درونی موجب یادگیری بهتر در پرتاب آزاد بسکتبال شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، اضافه بار شناختی شیوه یادگیری آشکار را از طریق ارائه دستورالعمل کانون توجه بیرونی تعدیل نمود. اما در شیوه یادگیری پنهان که به دلیل استفاده از قیاس، بار شناختی اندکی به حافظه کاری یادگیرندگان وارد می شود، می توان توجه آنان را به طرف خود مهارت و یا بخش هایی از بدن که درگیر اجرای مهارت است معطوف کرد و از مزایای کانون توجه درونی استفاده نمود.
۴.

بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ورزش رویداد های ورزشی المپیاد دانشجویی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 701 تعداد دانلود : 437
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان انجام گردید.. تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت ورزشی تشکیل دادند که در حوزه مسائل ورزش دانشگاهی تخصص کافی را دارا بودند. تعداد 14 نفر بر اساس انتخاب هدفمند به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در پژوهش حاضر، ب ه منظ ور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. به منظور بررسی یافته های تحقیق از روش الکتره استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برون سپاری خدمات بازاریابی المپیادهای ورزشی دانشجویان با چیرگی 13 مهمترین عامل موثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان می باشد. نتایج این آزمون همچنین نشان داد که ایجاد یارانه های دولتی به دانشگاه های میزبان المپیاد با چیرگی صفر، کم اهمیت ترین عامل موثر بر پایداری اقتصاد حاکم بر المیپادهای ورزشی دانشجویان می باشد. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که جهت اقتصاد حاکم بر المپیادهای ورزشی دانشجویان نیاز است تا برخی فعالیت های بازاریابی مربوط به این رویدادها به صورت برون سپاری به سازمان ها و شرکت های مطرح واگذار گردد.
۵.

بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفّقیّت ورزشی در پست های مختلف فوتبال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خودپنداره بدنی موفقیت ورزشی دروازه بانان مدیریت ذهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 127
مقدمه و هدف: خودپنداره بدنی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت ورزشی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفّقیت ورزشی در پست های مختلف فوتبال بود. روش شناسی: روش تحقیق، پس رویدادی از نوع کاربردی بود. نمونه و جامعه ی آماری، از بین 2500 دانشجوی پسر مقطع کارشناسی با میانگین سنی 22، تعداد 50 نفر دانشجوی فوتبالیست در پست های مختلف شامل 5 نفر دروازبان، 15 نفر مدافع، 15 نفر هافبک و 15 نفر مهاجم انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ها ی خودپنداره بدنی فرم کوتاه و موفّقیت ورزشی استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس ها تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که بین متغیر خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی در پست مهاجمین رابطه معنی داری وجود داشت و همچنین دروازه بانان از کمترین خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی برخوردار بودند. نتیجه گیری: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که متغیر های خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی متغیرهای خوبی برای درک خود از محیط و سنجش میزان موفقیت ورزشی در پست های مهاجمین و دروازبانان می باشد. بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق مربیان باید در مورد پست دروازبانان برای بهبود خودپنداره بدنی و افزایش موفقیت ورزشی آنان بیشتر تلاش کنند.
۶.

طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژیست تفکر راهبردی توانمندسازی سازمان های ورزشی مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 450
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی بود. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه ورزش بودند، که از سوابق مدیریتی برخوردار بودند و با حجم نمونه 12 نفر به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کمی تمامی مدیران کل و معاونان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند (305 نفر) که حجم نمونه 179 نفر با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی خوشه ای گزینش شدند. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساختارگرایی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. یافته ها: در بخش کیفی مدل ارائه شده شامل 47 مؤلفه در کدگذاری اولیه بود که در 12 بعد و 3 مرحله به ترتیب (الزامات سازمانی، شایستگی های استراتژیست و شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست) طبقه بندی شدند. در بخش کمی نتایج نشان داد مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی بود. نتیجه گیری: طی کردن فرایند پرورش استراتژیست در چارچوب این مدل می تواند بر تدوین و اجرای موفق تر برنامه های راهبردی در سازمان های ورزشی صحه بگذارد و مسیر تحقق مأموریت ها، اهداف سازمانی و رشد و تعالی سازمان های ورزشی را بهبود بخشد و توسعه دهد.
۷.

شناسایی احکام مدنی و کیفری معلمان و مربیان ورزشی استان کرمانشاه

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی کیفی معلمان مربیان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 874
هدف از پژوهش حاضر شناسایی احکام مدنی و کیفری معلمان و مربیان ورزشی در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوا) است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان دادگستری، قضات و مدیران مدارس استان کرمانشاه بود. از روش نمونه گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 12 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، تأیید گردید. و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 0.87 بود. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه داده-بنیاد استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر مسئولیت مدنی و کیفری معلمان و مربیان در قالب 3 مقوله اصلی دسته بندی شدند. مقوله ها شامل: تجهیزات و محیط نامناسب، ویژگی ها و رفتارهای دانش آموزان و عامل مربیان و معلمان می باشند. که این 3 مورد خود شامل 6 مفهوم و 58 عامل یا کد باز هستند. بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم به منظور افزایش آگاهی حقوقی مربیان و معلمان استان کرمانشاه به عنوان نماینده مربیان ورزش کشور، می بایست زمینه ها و فرصت های متنوع یادگیری برای آن ها محیا گردد تا بتوانند از خطرات احتمالی مصون بمانند
۸.

تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر مقدار سرمی آسپروسین و پروفایل لیپیدی در زنان دارای اضافه وزن و چاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین تناوبی با شدت بالا زنان چاق آسپروسین نیمرخ لیپیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 556
زمینه و هدف: آسپروسین از بافت چربی ترشح می شود و نقش اساسی در تنظیم متابولیسم گلوکز و تنظیم اشتها بر عهده دارد و ممکن است یک هدف درمانی برای پیشگیری از بیماری هایی مانند چاقی، دیابت نوع دو و مقاومت به انسولین باشد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر مقدار سرمی آسپروسین و پروفایل لیپیدی در زنان دارای اضافه وزن و چاقی انجام شد. روش تحقیق: تعداد 30 زن دارای اضافه وزن و چاق ( با 28≤BMI) با دامنه سنی 45-30 سال، در قالب یک طرح مطالعاتی نیمه تجربی با دو مرحله پیش آزمون- پس آزمون، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تخصیص تصادفی به دو گروه 15 نفره شامل تمرین تناوبی شدید (HIIT) و کنترل تقسیم گردیدند. دوره آماده سازی به مدت دو هفته و HIIT به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته با 100 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره به اجرا درآمد. نمونه های خونی قبل از شروع تمرینات و  48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی (بعد از اتمام 10 هفته تمرین) اخذ گردید. مقدار آسپروسین و نیمرخ لیپیدی به ترتیب با روش الایزا و اسپکتروفوتومتری اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و t زوجی و در سطح معنی داری 05/0>p تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: بعد از 10 هفته مداخله، گروه HIIT کاهش معنی داری در مقدار آسپروسین (02/0=p)، تری گلیسرید (01/0=p)، کلسترول تام (01/0=p)، لیپوپروتئین کلسترول با چگالی کم (01/0=p)، لیپوپروتئین کلسترول با چگالی خیلی کم (01/0=p)، وزن (0001/0=p)، درصد چربی (0001/0=p) و شاخص توده بدنی (0001/0=p)؛ و افزایش معنی داری در حداکثر اکسیژن مصرفی (0001/0=p) داشت. با این حال، تغییر معنی داری در مقدار لیپوپروتئین کلسترول با چگالی بالا (05/0<p) مشاهده نشد. نتیجه گیری: احتمالا انجام HIIT به عنوان یک روش غیر دارویی و موثر، می تواند مقدار سرمی آسپروسین و پروفایل لیپیدی را در زنان دارای اضافه وزن و چاق کاهش دهد و ترکیب بدنی آن ها را بهبود بخشد. 
۹.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آشوب آمیخته ترکیبی بازاریابی مدیریت آشوب گونه ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 505
مقدمه: تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی نخبه و در بخش کمی شامل استادان مدیریت ورزشی و صاحب نظران حوزه بازاریابی و رئیس و معاونان فدراسیون ها و کارکنان بخش بازاریابی فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک، مربیان و ورزشکاران نخبه است که تعداد آنها 396 نفر بود و بر اساس جدول مورگان 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا به روش دلفی گویه های تحقیق شناسایی شدند و به روش ساختاری تفسیری مدلسازی انجام گرفت. سپس ابزار کمی تحقیق تدوین و روایی آن توسط استادان مدیریت ورزشی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تأیید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدل ساختاری تفسیری دارای 12 مؤلفه در پنج سطح است و مدل کمی تحقیق نیز دارای پنج مؤلفه اصلی بوده و دارای برازش مطلوب است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت سازمان های ورزشی باید با برنامه ریزی برای عوامل مؤثر بر نقاط حساس و آشوب گونه زمینه توسعه ورزش قهرمانی را در محیط آشوب گونه فراهم کنند.
۱۰.

تأثیر تمرین هوازی در آب بر بیان ژن های Apaf-1، سیتوکروم C و کاسپاز-9 بافت قلب رت های مسموم شده با پراکسید هیدروژن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین هوازی در آب آپوپتوزیس بیان ژن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 490
زمینه و هدف : اختلال در روند مرگ سلولی به شکل کاهش یا افزایش غیر طبیعی، منجر به بروز بیماری هایی از جمله، امراض قلبی - عروقی می شود. ورزش محرک فیزیولوژی قوی است که با تأثیر بر تعدادی از مسیرهای پیام دهی خارج و داخل سلولی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر روند آپوپتوزیس اثر می گذارد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین هوازی در آب بر بیان ژن های Apaf-1، سیتوکروم C و کاسپاز-9 بافت قلب در رت های تزریق شده با پراکسید هیدروژن بود. روش تحقیق : تعداد 24 سر رت نژاد ویستار با وزن تقریبی 10±190 گرم، به طور تصادفی ساده به چهار گروه شامل گروه های پراکسید هیدروژن، پراکسید هیدروژن + تمرین، شم و کنترل تقسیم شدند و طی شش هفته، هر هفته پنج روز، و به مدت 60 دقیقه در هر جلسه؛ به اجرای  تمرین هوازی در آب وادار شدند. به همه گروه ها به غیر از گروه های کنترل و شم، به میزان یک میلی مول آب اکسیژنه به صورت درون صفاقی تزریق شد. زمان 48 ساعت بعد از آخرین جلسه و پس از 10 تا 12 ساعت ناشتایی، رت ها با گاز CO2 بیهوش شدند و بافت برداری از آن ها انجام شد. به منظور اندازه گیری بیان ژن ها از روش Real Time PCR و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی  شفه در سطح معنی داری 0/05≥p استفاده شد. یافته ها : تزریق درون صفاقی پراکسید هیدروژن، بیان ژن های مسیر داخلی آپوپتوزی را نسبت به گروه شم و کنترل افزایش داد (0001/p=0)؛ در حالی که مداخله شش هفته ای تمرین هوازی در آب باعث کاهش معنی دار (0001/p=0) بیان ژن های Apaf-1 سیتوکروم C، و کاسپاز-9 در گروه پراکسید هیدروژن + تمرین نسبت به گروه پراکسید هیدروژن گردید. نتیجه گیری : تمرین هوازی در آب، کاهش تأثیرات نامطلوب آپوپتوزیس بافت قلب، آسیب کمتر سلولی و در نهایت، سلامتی بدن را به همراه دارد. 
۱۱.

ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه کسب وکار توسعه پایدار کارآفرینی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 767
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نقش توسعه پایدار بر تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربه کسب وکار انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش استادان و نخبگان مدیریت ورزشی و کارآفرینان ورزشی در سطح کشور بودند که طبق فرمول حجم نمونه کوکران جوامع نامحدود 385 کارآفرین ورزشی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که پس از توزیع، 361 پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده شد. شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با محوریت سه مؤلفه اهداف کارآفرینی ورزشی (هفت زیرمؤلفه)، توسعه پایدار (شش زیرمؤلفه) و تجربه کسب وکار (دو زیرمؤلفه) بود که روایی محتوایی آن توسط 12 نفر از استادان مدیریت ورزشی به تأیید رسید. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعه پایدار به تجربه کسب وکار با ضریب اثر 626/0 بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر توسعه پایدار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر (515/0) در رده بعدی قرار داشت و مسیر تجربه کسب وکار به تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی با ضریب اثر 425/0 کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. نتیجه گیری: در نتیجه گیری کلی باید گفت توسعه امری است مستمر که جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و غیره را در برمی گیرد. پس جامع نگری از ویژگی های توسعه است. ازاین رو مشخص است کارآفرینی به وسیله توسعه پایدار عملیاتی می شود و می تواند نقش اصلی را به عهده بگیرد .
۱۲.

مرور شعف مشتری، استخراج مضامین تاثیرگذار: شعف مشتری در صنعت ورزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شعف مشتری رفتار مصرف کننده وفاداری قصد خرید مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 687
مفهوم شعف مشتری حدودا از20 سال پیش به ادبیات دانشگاهی معرفی شد. از آن زمان تاکنون دانشگاهیان زیادی این ساختار را در بسترهای مختلفی مطالعه کرده اند. متاسفانه تا به امروز مرور سیستماتیکی از شعف صورت نگرفته است، لذا هدف این تحقیق مرور جامعی از این ساختار است. اهداف اصلی این مرور شامل تعیین مضامین عمومی ادبیات شعف فعلی، برجسته سازی نقاط قوت و ضعف ادبیات شعف تا به امروز و ایجاد برنامه تحقیقی است که راهنمایی را برای افزایش گستره و عمق تحقیقات شعف فراهم می کند. مرور سیستماتیکی از ادبیاتی صورت گرفته تا آن چه را که درباره شعف از بعد میان رشته ای مشهود است مانند رشته های مهمان پذیری، اقتصاد، مدیریت و بازاریابی را هم پوشش دهد. مطالعه حاضر از نوع ثانویه و مرور و بررسی منابع دست اول و مقالات در این حوزه بود. به منظور مطالعه دقیق، محقق از سال 1398 تا 1401 به بررسی منابع حوزه شعف مشتری در بخش ورزشی و عمومی پرداخت. این یک اقدام برجسته در ادبیات است چرا که ساختار شعف مشتری نتایج مهمی را برای هر دو گروه دست اندرکاران و محققان این عرصه دارد. به علاوه تغییراتی در نحوه درک، بررسی و به کارگیری ساختار شعف نیز ایجاد شده است. برای رسیدن به پیشرفت های بیشتر، درک روشنی از تحقیقات حوزه شعف مشتری لازم است.
۱۳.

تاثیر پیش شرطی سازی تمرین استقامتی بر سطوح TrkB و برخی عملکردهای رفتاری رت های نر به دنبال ایجاد سکته مغزی

کلید واژه ها: سکته مغزی تمرین استقامتی TrkB نروتروفین ها BDNF

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 844
زمینه و هدف: یک رویکرد با ارزش در افزایش سطح سالمت و کاهش آسیب های مغزی استفاده از ورزش و تمرین بدنی به عنوان پیش آماده سازی می باشد که منجر به ایجاد برخی تغییرات سلولی مولکولی و بهبود عملکردهای رفتاری می شود. مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی، حیوانات به صورت تصادفی در سه گروه مساوی 10 سری، شامل گروه های تمرین استقامتی، سکته مغزی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی در گروه استقامتی شامل شنا در آب برای مدت سه هفته وهر هفته پنج روز و هر روز به مدت 30 دقیقه در دمای آب2±32 درجه سانتی گراد بود. رت ها در گروه کنترل و گروه سکته بدون هیچ تمرین سه هفته را پشت سر گذاشتند. برای ایجاد مدل ایسکمی شریان کاروتید مشترک(CCA )و ب ا گیره های آنوریسم به مدت 30 دقیقه مسدود شد. 24 ساعت پس از ایسکمی سطح آنزیم TrkB با استفاده از روشPcr Time Real و عملکردهای رفتاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه گیری: تمرین هوازی می تواند از طریق تغییر در بیان ژن TrkB تاثیرات محافظتی عصبی مثبتی را در ارتباط با نوروژنز ایجاد کند که این سودمندی در عملکردهای رفتاری نیز قابل مشاهده است.
۱۴.

تأثیر راهبردهای بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه های شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه بخشش مشتری بهبود خدمات رفتار مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 711
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر راهبرد های بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه های ورزشی است. روش پژوهش: روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوردی اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران استفاده کننده از خدمات ورزشی باشگاه های سرپوشیده شهر تهران بود که به صورت منظم در فعالیت های ورزشی این فضاها حضور داشتند؛ تعداد دقیق این افراد نامشخص بود. با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه آماری و همچنین پراکندگی بالای جامعه آماری در مناطق شهری شهر تهران، 450 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS، روابط موجود در مدل پژوهش به تأیید رسید. یافته ها: نتایج نشان داد که بخشش از طرف مشتری واسطه رابطه بین راهبرد های بهبود خدمات و پیامدهای مطلوب است و این نشان می دهد که بخشش در تمام مدل های بهبود خدمات دارای نقش حیاتی است. نتیجه گیری: درحالی که بهبود خدمت ضعیف به درآمدهای ازدست رفته مهمی منجر می شود، راهبرد های بهبود صحیح مواردی هستند که به بخشش از جانب مشتری می انجامد.
۱۵.

Factors Affecting the Development of Championship Swimming (Case Study: Yazd province, Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Championship Sports Development Experts Swimming

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 297
The purpose of this research was to identify the factors affecting the development of championship swimming in Yazd, Iran from the perspective of coaches, experts, and managers. 123 experts in the field of swimming were randomly selected as the research sample, and a researcher-developed questionnaire was used for data collection. Data analysis was performed using a one-way analysis of variance and the Kruskal-Wallis test. The results showed that all coaches, experts, and managers had a consensus on improving the level of scientific and technical knowledge of coaches, controlling and monitoring the activities of coaches, finding talent using scientific and specialized methods, and establishing swimming schools, facilities, and equipment. Therefore, these factors were found to be the most important and effective factors in developing the championship swimming in Yazd province. 
۱۶.

طراحی یک مداخله تربیتی- حرکتی و ارزیابی اثربخشی آن بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه پیشرفت مداخله تربیتی- حرکتی نوجوانان مدارس فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 951 تعداد دانلود : 558
مقدمه: در دهه های اخیر، نوجوانان و جوانان کشور به ورزش فوتبال روی آورده اند و لزوم توجه به آموزش پایه ای آنان ضروری به نظر می رسد. ازاینرو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اثربخشی یک مداخله تربیتی- حرکتی بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیست انجام گرفت. روش پژوهش: روش مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمامی کودکان و نوجوانان 12 تا 16 ساله عضو مدارس فوتبال باشگاه سایپا شهر تهران در سال 1401 تشکیل دادند. از بین آنان 60 نفر ( 30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) بر اساس ملاکهای ورود و به طور هدفمند انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هرمنس، 1970 ) بود. گروه آزمایشی، تحت آموزش مداخله تربیتی- حرکتی در 16 جلسه 60 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل در فهرست انتظار بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد و مداخله تربیتی- حرکتی موجب بهبود انگیزه پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا شد (5./.>P) نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر مداخله تربیتی- حرکتی می تواند برای بهبود انگیزه پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا کارامد باشد و توصیه میشود که طراحان برنامه در وزارت ورزش و جوانان در راستای بهبود انگیزه پیشرفت نوجوانان مدارس فوتبال از این روش استفاده کنند.
۱۷.

ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران فوتبال و فوتسال ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصمیم گیری اخلاقی ایدئولوژی اخلاقی داوران فوتبال فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 36
هدف: هدف ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران فوتبال و فوتسال ایران می باشد.روش پژوهش: با توجه به هدف، این روش تحقیق توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را داوران فعال لیگ برتر فوتبال و فوتسال در فصل 1402-1401 تشکیل دادند. ار این تعداد تعداد 105 نفر نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه های تصمیم گیری اخلاقی 28 سوالی و ایدئولوژی 15 سوالی استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 79/0 بدست آمد. روایی سازه پرسشنامه ها نیز با استفاده از تحلیل عامل تاییدی مورد قبول برازش شده است. از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار و فراوانی استفاده شد. همچنین فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و PLS Smart مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که الگوی تصمیم گیری اخلاقی داوران فوتبال و فوتسال ایران از برازش لازم برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دهنده این است که تحلیل ایدئولوژی اخلاقی در دنیای ورزش، بازی و رقابت، آنچنان که به نظر می رسد ساده نباشد. به هر ترتیب حل مسائل اخلاقی در ورزش ایران بدون در نظر گرفتن بنیانهای فکری و ایدئولوژیک، اقدامی است که نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه بر پیچیدگی آن اضافه خواهد کرد.
۱۸.

شناسایی راهکار های ملی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮسعه فرهنگ محیط زیﺴﺖ در سازمان های ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رویداد ورزشی محیط زیست فضاهای ورزشی تحلیل عاملی توسعه فرهنگ محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 708
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات توسعه فرهنگ محیطزیست در سازمانهای ورزشی میباشد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ روش ﺗﺤﻘیﻖ توصیفی-تحلیلی از ﻧﻮع ﭘیﻤﺎیﺸی است که به لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در این تحقیق از روش دلفی به عنوان روش تحقیق کیفی برای تدوین عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در سازمان ها و تدوین پرسشنامه بخش کمی استفاده گردید. در بخش کمی نیز از نتایج روش دلفی پرسشنامه ای طراحی گردید تا میزان توسعه و بکارگیری فرهنگ محیط زیست در جامعه آماری را بررسی نمائیم. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه متخصصان در حوزه فرهنگ محیط زیست سازمانی است که تعداد 20 نفر از 6 سازمان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات ورزشی، اساتید و داﻧﺸﺠﻮیﺎن دکتری و ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد می باشد. براساس روش نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان 297 نفر از جامعه آماری (1300 نفر) به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته های تحقیق در بخش کیفی 43 گویه موثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست سازمانی را شناسایی نمود که با انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی این گویه های در قالب شش عامل اصلی توانستند 34/65 درصد از واریانس کل را تببین نمایند. همچنین نتایج نشان داد که کلیه این عامل ها بر توسعه فرهنگ محیط زیست موثر هستند. و در نهایت پیشنهاداتی برای توسعه هر چه بیشتر این عوامل در راستای توسعه فرهنگ محیط زیست ارائه گردید.
۱۹.

تأثیر تمرینات ایروبیک بر سطح پلاسمایی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و پروتئین فسفوریله تائو زنان سالمند

کلید واژه ها: تمرین هوازی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) پروتئین فسفریله تائو زنان سالمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 25
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر سطح پلاسمایی BDNF پروتئین فسفوریله تائو زنان سالمند با کاهش عملکرد شناخنی بود. . بدین منظور 24 زن سالمند 60 تا 70 ساله به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل قرار داده شدند. گروه تجربی تمرینات هوازی را با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره، 3 جلسه در هفته را برای 60 دقیقه و به مدت 12 هفته به انجام رساندند. خون گیری در سه مرحله پیش آزمون، هفته هشتم و هفته دوازدهم انجام شد. سطح BDNF و پروتئین فسفوریله تائو با روش الایزا سنجیده شد. بین سطح پروتئین فسفوریله تائو در مراحل مختلف تحقیق در بین گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<p)؛ همچنین نتایج برآمده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که با وجود کاهش سطح پروتئین فسفوریله تائو اما تفاوت معنی داری بین سطح این شاخص در مراحل مختلف پژوهش وجود نداشت (182/0=p). سطح BDNF پلاسما زنان سالمند در مرحله پس آزمون (12 هفته) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (018/0=p). همچنین سطح BDNF پلاسما پس از 8 و 12 هفته در گروه تجربی نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری بالاتر بود (مقادیر P به ترتیب 021/0 و 004/0). این نتایج پیشنهاد می دهد که اثرات مثبت احتمالی تمرینات ورزشی هوازی در افراد سالمند با کاهش عملکرد شناختی، ناشی از کاهش پروتئین فسفوریله تائو نمی باشد و مسیرهای نوروژنیک در این راه فعال می شوند.
۲۰.

تاثیر 10 هفته تمرین CX بر حساسیت انسولین و HbA1C در زنان پری دیابتی

کلید واژه ها: ورزش سی ایکس ورکس پری دیابت نیمرخ گلایسیمیک هموگلوبین گلیکوزیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 472
مقدمه وهدف: در مطالعه حاضر، اثر 10 ماه تمرین سی ایکس ورکس (CX) بر برخی شاخص های تعیین دیابت در زنان چاق پری دیابتی اندازه گیری شد. مواد و روش: نمونه آماری 24 زن چاق پری دیابتی هستند که به شیوه تصادفی به دو گروه CX و کنترل تقسیم شدند. گروه CX در یک برنامه تمرینات10 هفته ای CX به تعداد 3 جلسه در هفته شرکت کرده و گروه کنترل از شرکت در هر گونه فعالیت ورزشی منع شدند. سطوح ناشتایی گلوکز، انسولین، حساسیت انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1C) و شاخص های آنتروپومتریکی در هر دو گروه در شرایط قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شدند. نمونه گیری های خون ناشتا نیز در شرایط قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی با هدف اندازه گیری متغیرهای وابسته در هر دو گروه انجام گرفت. نتایج: 10 هفته تمرین CX به کاهش معنی دار گلوکز، انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله و افزایش معنی دار حساسیت انسولین در زنان چاق پری دیابتی در مقایسه با گروه کنترل منجر شد. تمرینات CX همچنین به کاهش معنی دار درصد چربی بدن در مقایسه با گروه کنترل منجر نشد. نتیجه گیری: اجرای تمرینات CX به عنوان یکی از شیوه های جدید تمرین مقاومتی با بهبود شاخص های تعیین دیابت در زنان چاق پری دیابتی همراه است. از این رو، اجرای چنین تمریناتی برای یک دوره نسبتا طولانی با هدف بهبود نیمرخ گلایسمیک پیشنهاد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان