سید محمدحسین رضوی

سید محمدحسین رضوی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۱.

شناسایی مؤلفه های اقتصادی تأثیرگذار بر برون سپاری ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش خصوصی بخش دولتی برون سپاری روش دلفی مؤلفه های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 306
مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های اقتصادی تأثیرگذار بر برون سپاری ورزش ایران بود. روش پژوهش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی و نحوه جمع آوری داده ها، میدانی بود که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد خبره انجام گرفت. مشارکت کنندگان مصاحبه را همه خبرگان مرتبط با برون سپاری ورزش در کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری نظری به صورت هدفمند بود. در بخش کمی با توجه به نتایج به دست آمده از مرحله کیفی که شامل 38 فرصت و چالش اقتصادی برون سپاری بود؛ گویه ها در قالب پرسشنامه محقق ساخته ای در مقیاس پنج ارزشی لیکرت قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 تن از استادان و صاحب نظران بررسی و تأیید شد. پایایی آلفای کرونباخ 926/0 در بخش فرصت ها و 948/0 در بخش چالش ها گزارش شد. به منظور تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS Smart 3 استفاده شد. یافته ها: مؤلفه های اقتصادی برون سپاری در بخش فرصت ها درآمدزایی، رشد اقتصادی کشور و تولید سرمایه ملی، ایجاد اصل رقابت پذیری، کاهش هزینه ها، بهبود عملکرد مالی، گسترش تنوع خدمات و محصولات همچنین و در بخش چالش تمایل دولت برای حفظ حوزه های درآمدزا و برون سپاری بخش هایی که چندان صرفه ای ندارند به بیرون، اقتصاد وابسته به نفت در دولت ایران، اختصاص نیافتن معافیت های مالیاتی و گمرکی به بخش خصوصی به ترتیب به عنوان مهم ترین مؤلفه های اقتصادی مؤثر بر برون سپاری شناسایی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد مؤلفه های اقتصادی شناسایی شده بر ورزش ایران اثرگذار است، ازاین رو تمرکز روی مؤلفه های شناسایی شده و تدوین برنامه جامع و منسجم جهت انجام برون سپاری به پیشرفت اقتصادی در صنعت ورزش ایران منجر خواهد شد.
۲.

آینده نگاری در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری با رویکرد سناریونویسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری سناریو سوارکاری صنعت اسب عدم قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 718
مقدمه: یکی از روش های نوین معماری آینده، برنامه ریزی بر پایه سناریوست، ازاین رو هدف از تحقیق حاضر آینده نگاری در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری است. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرا شد. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، روندها شناسایی شد. نمونه آماری در این مرحله شامل 26 نفر از صاحب نظران و خبرگان در حوزه صنعت اسب و رشته سوارکاری به روش گلوله برفی انتخاب شدند. بخش کمی تحقیق از نوع هدفمند بود. ابزار تحقیق در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته از مرحله دلفی بود که با شناسایی کلان روندهای مؤثر در مرحله تحلیل تأثیرات متقاطع برای شناخت عدم قطعیت ها و بالانس تأثیرات متقابل جهت شناسایی سناریوهای منتخب، استفاده شد. یافته ها: با توجه به 16 کلان روندهای تحقیق پنج عامل (توسعه گردشگری اسب، میزان پوشش رسانه ای، رشد تولید ناخالص داخلی، تسهیل در روند اجرای قوانین و ورود بخش خصوصی) عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر (دووجهی) هستند. در نهایت سه سناریو قوی اسب ایرانی در بستر تاریخ، پرش اسب و اسب های دوخون در ده سال آینده صنعت اسب و سوارکاری مشخص شد. نتیجه گیری: ورزش سوارکاری تحت تأثیر برنامه ریزی راهبردی، شناخت عدم قطعیت، آینده نگری مناسب در حوزه صنعت اسب و سوارکاری است. ازاین رو مدیریت واحد و یکپارچه بین سازمان هایی همچون وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و فدراسیون سوارکاری ضروری به نظر می رسد.  
۳.

شناسایی چالش های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی (مطالعه موردی: استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش کارآفرینی ورزشی و تفریحی لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 73 تعداد دانلود : 136
هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی استان لرستان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اکتشافی و از جمله تحقیقات آمیخته به حساب می آید. در این تحقیق از دو نوع جامعه دلفی برای شناسایی چالش های کارآفرینی ورزشی و جامعه برای اکتشاف و دسته بندی عوامل نهایی استفاده شد. در این پژوهش در گروه دلفی با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند 15 نفر و در بخش کمی با تکیه بر فرمول حجم نمونه کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی ساده با تخصیص متناسب 328 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در ادامه پس از مرور ادبیات نظری مرتبط با تحقیق و مصاحبه های نیمه ساختار یافته، با استفاده از روش دلفی در دو دور، چالش های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی شناسایی شد و در نهایت با توزیع پرسشنامه دسته بندی این چالش ها در جامعه موردنظر صورت گرفت. نتایج نشان داد که چالش های کارآفرینی ورزشی استان لرستان از 10 عامل و 107 گویه تشکیل شده است. این عوامل به ترتیب اولویت شامل عوامل آموزشی (26 گویه)، عوامل مدیریتی (12 گویه)، عوامل زیرساختی (9 گویه)، عوامل عدم شایسته سالاری (5 گویه)، عوامل قانونی (7 گویه)، عوامل اقتصادی (9 گویه)، عوامل دولتی بودن (5 گویه)، عوامل سیاسی (4 گویه)، عوامل فرهنگی (5 گویه) و عوامل رسانه ای (2 گویه) بود.
۴.

تاریخ نگاری فضای توسعه ورزش ایران (1285- 1320)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاریخ نگاری قاجاریه پهلوی اول ورزش و تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 331
 ورزش به عنوان پدپده ای مدرن پس از انقلاب مشروطه، مورد توجه قرار گرفت که حاکی از تلاش مشروطه خواهان برای اداره بهینه امور کشور، از جمله امر ورزش و تربیت بدنی است. قوانین موضوعه ورزش در مجلس از جمله اسناد الکترونیکی و جزء منابع دسته اول تاریخی است، وقایع ورزشی نیز از منابع تاریخی دسته اول و دسته دوم تاریخی استخراج گردید که براین اساس ترسیم تاریخ نگاری توسعه فضای ورزش صورت گرفت. دراین پژوهش با تحلیل محتوای قوانین، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین با استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام شد. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها صورت گرفت؛ جامعه آماری تحلیل محتوا، قوانین و احکام قانونی واجد ارتباط با موضوع تربیت بدنی در مجلس طی دوره زمانی 1285-1320 بود و نمونه بصورت کل شمار برابر با جامعه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که دو مقوله توسعه ورزش تربیتی، و توسعه ورزش های قهرمانی و باشگاهی سیاست های تقنینی را در بر می گیرند. برگزاری مسابقات ورزشی، راه اندازی کلوب های ورزشی، تشکیل مجمع فوتبال، ساخت اماکن ورزشی، تشکبل انجمن تربیت بدنی و تاسیس باشگاه های ورزشی وقایع و رویدادهای ورزشی بود که به طور تقریبی در بین سال های مذکور رخ داد. لذا براساس تحلیل محتوای قوانینی موضوعه ورزش و تطبیق زمانی آن با رویدادهای و وقایع مهم ورزشی فضای توسعه ورزش ایران مدرن در این بازه زمانی تاریخ نگاری شد.
۵.

تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در جمهوری اسلامی ایران (1357-1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 161
قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی نقش آفرینی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین در پی استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام گرفت. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA 2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش، قوانین و احکام قانونی مجلس طی دوره زمانی مطرح شده بود و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 76 قانون و 383 حکم قانونی بررسی شد. نتایج پژوهش ۱۰ مقوله اصلی تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت ها، واگذاری تصدی گری و حمایت از ورزش را نشان داد. این مقولات مدل توسعه ورزش کشور را از منظر قوانین مجلس قابل ترسیم می سازد و حاکی از این امر است که ورزش در ابعاد گوناگون حاکمیتی تسری دارد، به عبارتی قانونگذاری برای تحقق جایگاه متعالی ورزش از نظر محتوایی مناسب است، اما به دلیل ناهماهنگی و بخشی نگری ارکان حاکمیتی اعم از نظارتی و اجرایی که ناشی از تعارض منافع ذی نفعان داخلی آنها در حوزه ورزش است، این مهم مغفول واقع شده است.
۶.

تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش بانوان دیپلماسی ورزشی ایران ورزش و سیاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 325
هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان ایران بود. این تحقیق ازنظر ماهیت اکتشافی بوده و به صورت کیفی (تحلیل تماتیک) اجرا شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان آگاه به پدیده مورد مطالعه بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد گلوله برفی انجام شد و افراد مورد نظر تحت مصاحبه های نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 17 مصاحبه با مشارکت کنندگان در تحقیق منجر به شناسایی 13 تم اصلی و 33 تم فرعی شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل الزامات دینی، الزامات فرهنگی-اجتماعی، الزامات رسانه ای، روشنگری، ارتقا دانش علمی، تدوین استراتژی موثر، مسئولیت پذیری نهادهای سیاسی-ورزشی، توسعه منابع انسانی، الزامات ساختاری، برندینگ بین المللی، عوامل مدیریتی، برگزاری رویدادها و توسعه ارتباطات بین المللی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان ایران می باشند. به طور کلی نتایج نشان داد ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران به دلیل موفقیت ها و پیشرفت های روزافزونی که در عرصه بین المللی دارد، ابزار موثری برای توسعه دیپلماسی بین المللی است. نتایج این پژوهش، نقشه راه روشنی برای مسئولین و سازمان های ورزشی است تا با به کارگیری آن مسیر پیشرفت ورزش بانوان و در نهایت توسعه دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان را هموار کنند.
۷.

فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی براساس اقلیم جغرافیایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 883 تعداد دانلود : 414
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی فرصت های کارآفرینانه در گردشگری ورزشی براساس قابلیت ها و ظرفیت های جغرافیایی در ایران می باشد. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با روش آمیخته انجام شد. گردآوری داده ها در این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، فهرستی از فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی از طریق جست و جو در پژوهش های پیشین و همچنین مصاحبه با افراد مشتمل بر 17 نفر شناسایی شد. در مرحله بعدی با استفاده از روش دلفی آرای خبرگان در مورد این گزاره ها کسب شد. در نهایت فرصت های کارآفرینانه هشت حوزه براساس ظرفیت های جغرافیایی ایران در چهار اقلیم معتدل و مرطوب، گرم و مرطوب، سرد و کوهستانی، گرم و خشک با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون رگرسیون چندمتغیره رتبه بندی شده است. براساس نتایج می توان گفت در کنار عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در ظهور و انتخاب فرصت ها تنوع اقلیم و ظرفیت های جغرافیایی تاثیرگذار می باشد با تحلیل داده ها می توان گفت که هر کدام از این فرصت ها با میزانی متفاوت در اقلیم چهارگانه ایران کاربرد داشته است و برخی از فرصت ها در یک اقلیم بر فرصت های دیگر ارجحیت دارند. متولیان امر حوزه اشتغال و کارآفرینی، گردشگری و ورزش در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خود باید با توجه به این فرصت ها به پیشرفت گردشگری ورزشی کمک شایانی نمایند. شماره ی مقاله: ۱۶
۸.

تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش های سنتی (مطالعه موردی: جشنواره کبدی سرخنکلاته، اسب ترکمن و کشتی سنتی آلیش وگورش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی فستیوال های ورزشی سنتی الگوی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 314
هدف از تحقیق حاضر تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش های سنتی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی – توسعه ای است که به روش اکتشافی متوالی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 45 نفر در بخش کیفی (روش دلفی) و 500 از کارشناسان سازمان های فعال در حوزه صنعت گردشگری ورزشی بود. به منظور تدوین الگوی پایدار گردشگری از پرسشنامه 50 سوالی استفاده گردید که بر مبنای فاز کیفی (اشباع نظری) و کمی پژوهش، تهیه گردید. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، پایایی درونی نیز در یک مطالعه راهنما به روش آلفای کرونباخ تایید گردید (81/0α=). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بر اساس تحلیل عاملی، اثرکلیه 8 عامل شناسایی شده در توسعه گردشگری طبیعت مدار ورزش های سنتی تایید گردید (05/0 ≥ P و 4/0 < β) . عامل فستیوال های ورزشی سنتی - طبیعی (78/0=β)، عامل زیرساخت ها (77/0=β)، و عامل مدیریت و خط مشی (72/0=β) دارای بیش ترین بار عاملی بودند. لذا با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد با ایجاد هماهنگی بین ساز-مان های متولی گردشگری در بخش دولتی همچنین تشکیل نهادهای محلی فعال در نواحی گردشگرپذیر و تشکیل اتحاد استراتژیک گردشگری ورزشی بین استان های شمالی، این منطقه جغرافیایی پر پتانسیل را به عنوان برند برتر و قطب گردشگری طبیعت مدار ورزش های سنتی در سطح ملی و بین المللی مطرح نمود.
۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی صادراتی کالاهای ورزشی با تأکید بر برنامه های توسعه صادرات با رویکرد کلاس جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد صادراتی کلاس جهانی برنامه های توسعه صادرات تولیدات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 442
هدف این مقاله شناسایی و سطح بندی روابط توانمند سازی عملکرد صادراتی با رویکرد کلاس جهانی با تاکید بر برنامه های توسعه صادرات تولیدات ورزشی با به کارگیری مدل سازی تفسیری- ساختاری بود. پژوهش حاضر آمیخته، توسعه ای – کاربردی است. بر اساس رهیافت گلیزری و مصاحبه عمیق با 15 نفر ازخبرگان (اقتصاد دانان، مدیران بازاریابی ورزشی، مدیریت صنعتی، آشنا باکلاس جهانی، تولیدکنندگان تولیدات ورزشی) در محیط نرم افزارNVIVO10 عوامل اصلی مدل در قالب 100 کد باز، 18کد انتخابی و 5 کد نظری شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری- ساختاری در محیط نرم افزار MATLAB2014 سطح بندی و روابط درونی بین عوامل استخراج و در نهایت با تحلیل میک مک بر اساس قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که عوامل مدل در 13سطح قرار دارند که در بالاترین سطح (سطح 1)، توانمندسازی راهبردی صنعت ورزش و صنعت ورزش در کلاس جهانی به عنوان تاثیر پذیرترین عامل و در پایین ترین سطح (سطح13)، برنامه مرتبط با الزامات قانونی درحوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی جهت توسعه صادرات تولیدات ورزشی به عنوان تاثیر گذارترین عامل قرار گرفتند. بدر نتیجه هرگونه برنامه و اقدام از طرف مدیران و بازرایابی ورزشی، برای پیشرفت توانمند سازی عملکرد صادراتی تولیدات ورزشی در حمایت از رونق تولید کالای ورزشی ایرانی، نیازمند توجه به نقش کلیدی و پایه ای این عوامل است.
۱۰.

ارائه الگوی کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ورزش کدگذاری گردشگری هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 862
مقدمه: فراهم ساختن قابلیت دسترسی به اطلاعات جامع گردشگری یکی از چالش های عمده است. بی شک مهم ترین عامل شتاب دهنده گردشگری به کارگیری فن آوری اطلاعات، دستیابی، ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظام توزیع گردشگری است. ازاین رو تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی آشنا با موضوع گردشگری و همچنین مدیران اجرایی گردشگری بود و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل شده و الگوی نهایی استخراج گردید. یافته ها: مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علی، بسترها و زمینه های لازم، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند برای صنعت ورزش تشکیل شده است. نتیجه گیری: استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی شماری را برای کسب وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت. از جمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی. همچنین صنعت گردشگری ورزشی با زنجیره ارزشی منحصربه فرد خود از یک طرف با گردشگران متحول شده دیجیتالی و از طرف دیگر با فضاهای اساسی چون مبدأ سفر، مسیر سفر، مقصد گردشگری و محیط بیرونی آن روبه روست.
۱۱.

مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی

کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی باشگاه ورزشی کشورهای منتخب اروپایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 329
باشگاه های ورزشی نقش مهمی در فعالیت های ورزشی مردم دارند، و نه تنها برای ورزش نخبه و رقابتی بلکه برای ورزش همگانی با اهمیت هستند. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی بود. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رویکرد مقایسه ای و از نظر سطح تطبیق مکانی و زمانی در سطح کشورها، در سال 98  انجام شده است. معمولا پژوهشی را تطبیقی می دانیم که از داده های مقایسه حداقل دو جامعه استفاده کند. بدین صورت نه کشور فرانسه، دانمارک، لهستان، آلمان، هلند، اسپانیا، اتریش، یونان و انگلستان انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند بود. سپس با استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تطبیق ساختار انجام ش د. نتایج نشان داد که در حیطه نقش و جایگاه باشگاه های ورزشی، با تمام ریشه های سیاسی و فرهنگی متفاوتی که در شکل گیری آن ها وجود دارد، در بسیاری از موارد اشتراکات فراوانی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. می توان با در نظر گرفتن نقاط قوت چنین مبانی، درکشورهای مورد مطالعه و بکار بستن آن ها در فعالیت های باشگاه های ورزشی، شرایط تقویت و توسعه باشگاه ها درکشور را فراهم آورد.
۱۲.

Modeling Solutions for the Development of Sports Entrepreneurship Opportunities at the Middle Level(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 825
Purpose: Considering the importance of sports entrepreneurship opportunities, the present study was conducted with the aim of modeling strategies for the development of sports entrepreneurship opportunities at the Middle level. Methodology : The current research was applied-developmental in terms of its purpose and exploratory-quantitative in terms of implementation method. The research community was sports entrepreneurs and postgraduate students of sports management, 164 of whom were selected as a sample based on Cochran's formula and random sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire on strategies for developing sports entrepreneurship opportunities (74 items), whose face validity was confirmed by the opinion of experts, and its reliability was calculated using Cronbach's alpha method of 0.74. Data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SmartPLS-3 software. Findings : The findings of the exploratory factor analysis showed that the solutions for the development of sports entrepreneurship opportunities at the middle level had 74 items in 7 situational and regional factors, market and business environment, media, education, support, management and technological infrastructure, which factor loading, convergent validity with The method of average variance extracted and reliability was calculated by Cronbach's alpha method for all of them above 0.70. Also, the model of strategies for developing sports entrepreneurship opportunities had a good fit at the middle level and the model had a significant effect on each of the seven factors (P<0.001). Conclusion : According to the factors identified for the model of strategies for the development of sports entrepreneurship opportunities at the middle level and the effect of the model on each of the factors to improve the development of sports entrepreneurship opportunities, the conditions can be provided for the improvement of each of the factors.
۱۳.

امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web2.0 با هدف توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی WebGIS Web2.0 پروژه های ورزشی استان البرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 654 تعداد دانلود : 331
هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از روش SWOT-ANP، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 شناسایی شد و جهت محاسبه اوزان نهایی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی از روش ANP و پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی WO دارای بیشترین وزن است و به عنوان بهترین استراتژی مطرح است. طبق نتایج تحقیق امکان اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب و برمبنای وب 2 وابسته به رفع نقاط ضعف سازمان در جهت استفاده هرچه بهتر از فرصت های موجود در استان نوظهور البرز می باشد که این مورد حاصل نمی شود مگر با آموزش کارکنان و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از فضاهای ورزشی در استان.
۱۴.

مطالعه تطبیقی ورزش مدارس کشورهای فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش مدارس برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه فرصت فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 768
افزایش فرصت های فعالیت بدنی در مدارس به عنوان یک اولویت جهانی در بین کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه شناخته شده است. از آنجا که وضعیت فعالیت بدنی در برخی از کشورها هنوز به میزان توصیه های سازمان بهداشت جهانی نرسیده است، هدف این پژوهش توجه به نقش مدرسه در ایجاد فرصت های فعالیت بدنی و ترسیم چارچوبی تطبیقی از موضوعات مرتبط با ورزش مدارس از جمله بررسی کیفیت درس تربیت بدنی (زمان، محتوی و تخصص معلمان)، استراتژی های ملی کشورها و فوق برنامه ها با توجه به چارچوب برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی است و با استفاده از روش بردی انجام شده است. کاوش در شیوه های اجرایی بهترین سیستم های آموزشی دنیا (فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده) که دارای برنامه جامع در زمینه ی فعالیت بدنی در مدرسه بوده اند، نشان می دهد که بسیاری از کشورها ابتکار فعالیت های بدنی را طراحی و اجرا نموده اند که درصدد افزایش فرصت های فعالیت بدنی در دسترس کودکان قبل، حین و بعد از مدرسه می باشد و می تواند کمبود ساعات فعالیت بدنی در درس تربیت بدنی مدارس را نیز جبران نماید.
۱۵.

ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک تبلیغاتی تبلیغ خلاق داده بنیاد ترغیب هواداران بازاریابی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 555
تبلیغات به عنوان یک ابزار می تواند نقش بسیار مهمی در سیاست ها و استراتژی های بازاریابی سازمان های ورزشی از قبیل ارتباط با مشتریان، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان نسبت به برند ایفا کند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال بود. این یک پژوهش کیفی است. از میان انواع راهبردهای پژوهش های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است که استفاده از روش داده بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام شد. براساس روش نظریه داده بنیاد، داده ها پس از کدگذاری تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که تبلیغات احساسی، تبلیغات برانگیزاننده، محتوای تبلیغات، هزینه تبلیغات و تاثیر گذاری تبلیغات به عنوان شرایط علّی، اصول حاکم، تبلیغات اطلاعی و منبع تبلیغات به عنوان شرایط واسطه ای، اصول حاکم بر تبلیغات، تبلیغات اطلاعی و منبع تبلیغات به عنوان بستر حاکم، تبلیغات الکترونیکی و تبلیغات محیطی به عنوان شرایط مداخله گر، شخصیت تبلیغاتی، تبلیغات دهان به دهان، سبک تبلیغی، سرگرم کنندگی، جاذبه ها، اعتباردهندگی، تبلیغ خلاق بعنوان راهبردها و نیات رفتاری هواداران، توسعه اقتصادی باشگاه، تقویت برند باشگاه و ایجاد محیط رقابتی به عنوان پیامد ها، ایفای نقش می کنند. الگوی ارائه شده به وسیله بازنمایی همه پیچیدگی های موجود، دارای یک جهت گیری کل نگر در تببین پدیده محوری است و توسعه نیات رفتاری هواداران را بوسیله وفاداری آنان، حضور مجدد و تبلیغات توصیه ایی مثبت در گروه های آشنایان و دوستان را فراهم می کند.
۱۶.

بهینه سازی مکانی اماکن ورزشی در راستای تحلیل فضایی- مکانی و آمایش سرزمین (نمونه موردی: شهر کرج)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمایش سرزمین اماکن ورزشی بهینه سازی تحلیل فضایی-مکانی شهر کرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 290
هدف اساسی از مدیریت و برنامه آم ایش س رزمین توزی ع فعالیت های اقتص ادی، اجتماعی، جمعیتی و ظرفیت های آشکار و پنهان با توجه به تح ولات و دگرگونی های زم ان و نیازهاست. با توجه به اینکه تعیین مکان بهینه ورزشی از وظایف مهم برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان شهری است، تحقیق حاضر با این هدف انجام گرفت که توزیع فضایی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تجزیه وتحلیل شود و با توجه به اطلاعات حاصل، الگوی مطلوب اماکن ورزشی به دست آید. تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی و از نوع کاربردی است که به شیوه میدانی در محدوده مطالعاتی کلانشهر کرج انجام پذیرفت. نمونه مطالعاتی شامل استخرهای سرپوشیده موجود با کاربری عمومی (27 مورد) بود. در تجزیه وتحلیل یافته ها، معیارهای مکان یابی به شیوه تحلیل سلسله مراتبی ارزش گذاری شد، سپس بانک اطلاعات جغرافیایی در نرم افزار GIS تشکیل و با استفاده از تابع همپوشانی لایه ها مطابق وزن نسبی (حاصل از مقایسات زوجی) محدوده مطالعاتی تحقیق به پنج سطح تقسیم بندی شد و سپس موقعیت هر کدام از استخرهای سرپوشیده نسبت به این طیف پنج سطحی سنجیده شد. در پایان مناطقی که در طیف بسیار مناسب قرار داشتند، به عنوان اماکن مناسب به منظور احداث اماکن ورزشی جدید معرفی شدند. نتایج نشان داد که توزیع فضایی- مکانی بیشتر استخرهای شهر کرج مساعد و مناسب است، در نهایت مطابق نتایج تحقیق 11 مکان مناسب به منظور احداث استخرهای ورزشی معرفی شد.
۱۷.

طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری هوشمند صنعت ورزش ایران نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 364 تعداد دانلود : 937
به علت نبود زیرساخت های کافی برای ایجاد گردشگری هوشمند و برنامه ریزی ضعیف درجهت به کارگیری فنّاوری در صنعت گردشگری، ایران مشکلاتی جدی در این زمینه دارد. هدف از اجرای این تحقیق طراحی الگوی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش است. این پژوهش بر حسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی است و با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. جامعه مشارکت کننده دربردارنده استادان دانشگاهی آشنا با موضوع گردشگری و مدیران گردشگری بوده است و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شده اند و الگوی نهایی استخراج شده است. الگوی نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، بستر ها و زمینه های لازم، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای گردشگری هوشمند برای صنعت ورزش تشکیل شده است. در مجموع می توان گفت که استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی شماری را برای کسب وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت، از جمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی. همچنین صنعت گردشگری ورزشی با زنجیره ارزشی منحصربه فرد خود از یک طرف با گردشگران متحول شده دیجیتالی و از طرف دیگر با فضاهای اساسی چون مبدأ سفر، مسیر سفر، مقصد گردشگری و محیط بیرونی آن روبه رو است.
۱۸.

طراحی مدل ورزش شهروندی در کلانشهر تهران با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش دلفی رویکرد ساخت گرایانه شهروندی نظریه داده بنیاد ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 329
هدف این پژوهش طراحی مدل ورزش شهروندی در کلانشهر تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی است که با روش کیفی در دو مرحله اجرا شد. در مرحله اول با استفاده از راهبرد داده بنیاد با 25 نفر از خبرگان مصاحبه عمیق صورت گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش چارمز بهره گرفته شده و مدل اولیه استخراج شد. در مرحله دوم، مدل برآمده از مرحله قبل در سه مرحله در اختیار کارگروه دلفی متشکل از شش خبره مدیریت ورزشی جهت اصلاح و تأیید نهایی گذاشته شد. نتایج نشان داد که سیاست گذاری کلان، الزامات توسعه بخش، وظایف سازمان متولی ورزش شهروندی، شهر ورزشی، مدیریت واحد شهری و در نهایت محیط کلانشهری تهران عوامل تأثیرگذار بر ورزش شهروندی هستند. بنابراین به نظر می رسد که دولتمردان، سیاست گذاران و مدیریت شهری با درک مفهوم واقعی ورزش شهروندی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، براساس مدل پژوهش حاضر، می توانند به منظور فراهم سازی بستر مشارکت حداکثری شهروندان، با فرهنگ سازی و تبلیغات رسانه ای مناسب، ضمن افزایش سلامتی و نشاط اجتماعی، پایه های اقتصاد و رفاه شهری را تقویت کرده و کلانشهر تهران را به شهر ورزشی شناخته شده ای در منطقه تبدیل کنند.
۱۹.

امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web2.0 با هدف توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی WebGIS Web2.0 پروژه های ورزشی استان البرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 861
هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از روش SWOT-ANP، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 شناسایی شد و جهت محاسبه اوزان نهایی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی از روش ANP و پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی WO دارای بیشترین وزن است و به عنوان بهترین استراتژی مطرح است. طبق نتایج تحقیق امکان اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب و برمبنای وب 2 وابسته به رفع نقاط ضعف سازمان در جهت استفاده هرچه بهتر از فرصت های موجود در استان نوظهور البرز می باشد که این مورد حاصل نمی شود مگر با آموزش کارکنان و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از فضاهای ورزشی در استان.
۲۰.

واکاوی عوامل موثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش مبتنی بر تکنیک فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری هوشمند صنعت ورزش فرا ترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 511
هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند صنعت ورزش با تکنیک فرا ترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش ساندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند صنعت ورزش دسته بندی شده است. بر اساس کدگذاری سه مرحله ای این عوامل در 8 مقوله اصلی و 90 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده برابر با 660/0 بوده که در سطح توافق معتبر قرارگرفته است. نتایج نشان دادند عوامل مؤثر بر گردشگری هوشمند در صنعت ورزش شامل؛ سرویس های اطلاعات هوشمند گردشگری، خدمات ابری گردشگری هوشمند، اینترنت اشیا، به دست آوردن اطلاعات گردشگری هوشمند، سیستم خدمات اینترنتی کاربر نهایی، امکان جستجوی هوشمند، بازاریابی محتوا و هوش مصنوعی بودند. استفاده از ابزارهای دیجیتالی منافع بی شماری را برای کسب وکارها و فعالان صنعت گردشگری ورزشی به دنبال خواهد داشت. ازجمله توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان