مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور 1400 شماره 67 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

سنجش اهداف مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت مالی اهداف حمایت مالی تبلیغات تجاری میادین ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 823 تعداد دانلود : 276
پژوهش حاضر با هدف سنجش و اولویت بندی اهداف حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی انجام شد. این پژوهش از لحاظ نتیجه و هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از حیث استراتژی پژوهشی از نوع مطالعات همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران عامل، مدیران بازاریابی و فروش شرکت های حامی مالی با تبلیغات تجاری در میادین ورزشی در رشته های فوتبال، والیبال، کشتی، فوتسال، کاراته و تکواندو، رؤسای کمیته های بازاریابی فدراسیون های ورزشی، مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری در رشته های فوتبال، بسکتبال، والیبال و فوتسال در فصل 98-97 و متخصصان و اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی ورزشی بودند (200 نفر). به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه اهداف حامیان مالی (ون هیردن، 2004) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها و در آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار آموس و آزمون رتبه بندی فریدمن در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اولویت اهداف حامیان مالی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: اهداف کلی شرکت، اهداف بازارایابی و فروش، اهداف ارتباطی-محیطی و اهداف رسانه ای-تبلیغاتی. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل اهداف حامیان مالی از برازش کافی برخوردار است.
۲.

نقش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی بر حضور مجدد گردشگران با تأکید بر نقش میانجی تصویر مکان (مطالعه موردی پیست اسکی بین المللی پولادکف)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات تبلیغات شفاهی حضور مجدد تصویر مکان گردشگری ورزشی زمستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 930
هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی بر حضور مجدد گردشگران با تأکید بر نقش میانجی تصویر مکان در پیست اسکی پولادکف سپیدان در استان فارس بود. روش تحقیق مطالعه حاضر، از نوع توصیفی-همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری را کلیه گردشگران در فصل زمستان سال97 تشکیل می دادند که 384 پرسش نامه به روش تصادفی بین نمونه ها توزیع شد که 330 پرسشنامه قابل تحلیل بود. برای جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه ی کیفیت خدمات ورزشی(لیو، ۲۰۰۸)، تبلیغات شفاهی(گویت و همکاران، 2010)، تصویر مکان(دیویس و دیگران، 2009) و قصد حضور (لیم، 2006)، استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برازش و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوهای ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از نرم افزارPLS انجام شد. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیم و معناداری بر قصد حضور مجدد گردشگران دارد. همچنین نقش میانجی تصویر مکان بر رابطه بین کیفیت خدمات و قصد حضور مجدد و همچنین رابطه بین تبلیغات شفاهی و قصد حضور مجدد مورد تایید قرار گرفت. بررسی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش متوسطی برخوردار می باشد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود که با ایجاد یک کمیته تخصصی راهکارهای مربوط برای افزایش کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی و بواسطه آنها ارتقاء تصویر مکان برای افزایش قصد حضور گردشگران طراحی و اجرا شود.
۳.

تأثیر بازاریابی خیرخواهانه و تبلیغ بر تصمیم به خرید محصولات ورزشی: رویکرد نیمه تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی خیرخواهانه تبلیغ بازاریابی عصبی انگیختگی لذت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 849
پژوهش حاضر با هدف بررسی نیمه تجربی تأثیر بازاریابی خیرخواهانه و تبلیغ بر تصمیم به خرید محصولات ورزشی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و به صورت نیمه تجربی انجام گرفت. جامعه آماری دانشجویان رشته تربیت بدنی در محدوده سنی 25 تا 35 سال بودند که  40 نفر داوطلب از آن ها (20 زن و 20 مرد) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تهیه ابزار پژوهش تصاویر متناسب با دو استراتژی خیرخواهانه و تبلیغ تهیه و روایی تصاویر به تأیید 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی رسید. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی Enobio، 20 کاناله برای ثبت امواج، پرسشنامه برای سنجش تصمیم به خرید و شکل های خودارزیابی برای سنجش انگیختگی و لذت استفاده شد. با نگرش به نقش لوب فرونتال در توجه، موج آلفا و بتا در این ناحیه از مغز توسط کانال های F3، F4 و FZ بررسی شد. به منظور استخراج امواج از داده های الکتروانسفالوگرافی کمّی از نرم افزار متلب b 2013 و  برای تجزیه و تحلیل دادها با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و رگرسیون لجستیک دووجهی، از نرم افزاراس پی اس اس نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد میزان تغییرات امواج آلفا و بتا در راهبرد خیرخواهانه بیشتر از راهبرد تبلیغ بود و این راهبرد درگیری بیشتری در ناحیه فرونتال ایجاد کرد. همچنین نتایج نشان داد پاسخ های عصبی-روان شناختی درصد درخور توجهی از تصمیم به خرید مصرف کننده را تبیین کردند؛ بنابراین بازاریابان و پژوهشگران می توانند با رعایت این نتایج در راهبردهای ترویجی خود زمینه اثربخشی هرچه بیشتر فعالیت های ترویجی شان را فراهم آورند .
۴.

مقایسه کیفیت زندگی و مهارت های آمادگی جسمانی کاربران بازی های ورزشی الکترونیکی و غیرالکترونیکی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر پایه دوازدهم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی ورزش های الکترونیکی ورزش های غیرالکترونیکی آمادگی جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 291 تعداد دانلود : 207
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ورزش های الکترونیکی و ورزش های غیرالکترونیکی بر کیفیت زندگی و شاخص های وابسته به مهارت های آمادگی جسمانی انجام شد. دانش آموزان دختر پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم ناحیه دوی شهر ری به تعداد 900 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. از بین آن ها 60 نفر به شکل نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و برحسب میزان فعالیت ورزشی و ورزش الکترونیکی به چهار گروه پانزده نفری دسته بندی شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی و نیمه تجربی بود که به صورت میدانی اجرا شد. برای سنجش میزان کیفیت زندگی آزمودنی ها و بررسی تأثیر این مطالعه بر آن، از فرم کوتاه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی-36 سؤالی استفاده شد. از طریق اساتید متخصص حوزه تربیت بدنی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به دست آمد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 83/0 تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون آماری تحلیل کواریانس در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد پس آزمون متغیر کیفیت زندگی در گروه های کنترل 37/0 ±90/2، ورزش 31/0 ± 83/2، بازی های الکترونیکی 20/0 ± 03/3 و ورزش و بازی های الکترونیکی 25/0 ± 88/2  بود. از سوی دیگر، تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون متغیر کیفیت زندگی وجود نداشت (05/0 P > ,02/1 = F). درباره متغیرهای آمادگی جسمانی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای چابکی(01/0≤  P، 922/7 = F) ، پرتاب توپ(01/0≤  P، 044/10 = F) ، عکس العمل دارد (05/0≤  P، 33/5 = F)، بالابردن شانه و بارفیکس(01/0≤  P، 769/13 = F) مشاهده شد. به نظر می رسد بهترین حالت تمرین را ترکیب دو نوع تمرین ورزش سنتی و بازی های الکترونیکی تشکیل می دهد؛ چراکه در اغلب یافته ها نتایج گروه ترکیبی بهتر از سایر گروه ها بود؛ ازاین رو پیشنهاد می شود دانش آموزان متوسطه شهرستان شهر ری به منظور توسعه آمادگی جسمانی خود و نیز بهبود کیفیت زندگی شان بهتر است از برنامه های تمرینی ترکیبی استفاده کنند تا بتوانند بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند.
۵.

ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرزگستری اطلاعات فدارسیون های ورزشی ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 154
پژوهش حاضر با هدف ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون های ورزشی انجام شد. این پژوهش از نوع آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. همچنین جامعه آماری در بخش کمّی پژوهش مدیران فدراسیون های ورزشی کشور بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و  پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با توجه به اهداف و روش پژوهش طراحی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و  پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش تخصصی، ارتباطات، زیرساخت های فنی، پیشینه همکاری های ملی و بین المللی، انگیزه، بانک اطلاعاتی، جریان های مدیریتی و جنبه های قانونی به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون های ورزشی مشخص شدند. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. نتایج نشان داد که تمامی روابط مدل پژوهش معنادار است.
۶.

ارائه مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند رویدادهای ورزشی تماشاگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 378
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی و مدیران و کارشناسان برگزاری رویدادهای ورزشی بود که حجم نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر اساس تعداد 16 متغیر پنهان، 354 نفر تعیین و از طریق نمونه گیری در دسترس و هدفمند گزینش شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر ویژگی رویداد بر بازاریابی، نوآوری، مزیت رقابتی و قابلیت برند رویداد معنادار بود. همچنین قابلیت برند رویداد بر برندسازی و بازاریابی رویداد؛ بازاریابی رویداد بر مزیت رقابتی، ارزش برند، عملکرد برند رویداد و برندسازی؛ و نوآوری رویداد بر بازاریابی و مزیت رقابتی رویداد؛ مزیت رقابتی رویداد بر عملکرد برند و ارزش برند؛ و در نهایت عملکرد برند رویداد بر ارزش برند، اثری معنادار دارند. می توان بیان داشت که ارائه دهندگان رویدادهای ورزشی می توانند با اقداماتی مانند اجرای برنامه های کنترل کیفیت عملکردی، بهبود کیفیت خدمات و همچنین توجه به زیبایی ظاهری اماکن ورزشی، قیمت گذاری متناسب با نوع و کیفیت رویداد ورزشی و کاهش هزینه های غیرمستقیم مثل زمان، و حمل و نقل و کسب اطلاعات؛ کیفیت ادراک شده مشارکت کنندگان را از خدمات افزایش دهند و در نتیجه ارزش ویژه برندشان ارتقاء دهند.
۷.

اشتباهات رایج آماری و روش شناختی مقالات مدیریت ورزشی در نشریه های فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل های آماری روش شناسی مدیریت ورزشی نشریه های فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 374
امروزه پژوهشگران شاهد وجود اشتباهات آماری رایجی در بسیاری از مقالات علمی بوده اند. برای اینکه نتایج حاصل از مقاله های علمی قابل اتکا باشند، پیش از چاپ در نشریه های مدیریت ورزشی مورد داوری قرار می گیرند، اما در برخی مقاله های چاپ شده در این نشریات اشتباهات مختلفی مشاهده می شود که باعث می شود از اعتبار گزارش شده در مقالات کاسته شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اشتباهات رایج آماری و روش شناختی تحقیقات مدیریت ورزشی به منظور فراهم آوردن اطلاعات مناسبی برای سایر نویسندگان مقالات مدیریت ورزشی بود. به این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا ابتدا مقاله های منتشر شده از سال 1391 تا 1397 در نشریه های مدیریت ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی و پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی بررسی شد و خطاهای متداول محققان این رشته بدست آمد. نتایج حاصل از بررسی کاربردی مفاهیم تئوریک و پایه ای رشته مدیریت ورزشی در مقالات چاپ شده در نشریه های فارسی، حاکی از وجود اشتباهات اساسی در مقاله های به چاپ رسیده در نشریه های مذکور می باشد. در میان خطاهای بزرگ و کوچک که در تحقیقات مدیریت ورزشی پیدا شده، عدم رعایت پیش فرض های آماری، خطا در نمونه گیری تصادفی، خطاهای رابطه علّی، خطاهای مربوط به ابزار جمع آوری اطلاعات، اطمینان از درستی نتیجه یک آزمون مبتنی بر سطح معنی داری و تعصب در انتشار مهم ترین خطاهایی بودند که محققان مدیریت ورزشی مرتکب شده و در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.
۸.

طراحی مدل پیش آیندها و پس آیندهای چابکی استراتژیک در کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد مالی چابکی سازمانی فرهنگ سازمانی ساختارسازمانی مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 979
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پیش آیندها و پس آیند های چابکی استراتژیک در کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی انجام شد. پژوهش به صورت آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کمی آن از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای اجرای مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته در حوزه مدیریت ورزشی و متخصص در کسب وکارهای ورزشی و صاحبان برجسته کسب و کارهای ورزشی بودند که این افراد در دو فاز اولیه و ثانویه به ترتیب به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (14 مصاحبه و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم یعنی بخش کمی، بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، پرسشنامه ای با 51 گویه و در قالب سه مؤلفه پیش آیندهای چابکی استراتژیک، چابکی استراتژیک و پس آیندهای چابکی استراتژیک ساخته شد و در بین صاحبان کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی شهر تهران توزیع شد (269 نفر). از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی یا غیرطبیعی بودن) استفاده شد و برای بررسی و پاسخ به سؤال های پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24، پی ال اس نسخه 2.0 و نرم افزار مکس کیودی ای نسخه پرو استفاده شد. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و چابکی سازمانی از مقوله های اصلی پیش آیندهای چابکی استراتژیک، همچنین وضوح چشم انداز، قابلیت های اصلی، اهداف استراتژیک منتخب، مسئولیت مشترک و اقدام از مقوله های اصلی چابکی استراتژیک و درنهایت عملکرد مالی، عملکرد غیرمالی و کسب مزیت رقابتی از مقوله های اصلی پس آیندهای چابکی استراتژیک بودند. نتایج معادلات ساختاری روابط موجود در مدل پژوهش را تأیید کرد.
۹.

مدل بهبود وضعیت تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارباب رجوع تکریم خدمات مشتری مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 474
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بهبود وضعیت تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان طراحی گردید. روش پژوهش حاضر آمیخته از نوع کیفی و کمی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل برخی خبرگان آگاه به موضوع پژوهش و در بخش کمی شامل اساتید مدیریت ورزشی کشور و همچنین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان آگاه به موضوع پژوهش بود که تعداد آنان با توجه به برآوردهای انجام شده 145 نفر مشخص گردید. روش نمونه گیری در بخش کمی پژوهش به صورت هدفمند بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش گراندد تئوری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در نرم افزار پی ال اس انجام گردید. پس از انجام بخش کیفی در نهادیت تعداد 78 کد نهایی در شش بعد کلی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده اصلی، پیامدها و راهبردها شناسایی گردید. نتایج نشان داد که شرایط زمینه ای (333/0) و شرایط مداخله گر (202/0) بر راهبردهای بهبود وضعیت تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان تاثیر معناداری دارند. به طور کلی با توجه به تغییرات محیطی گسترده می بایستی بازنگری جدی در اهداف و برنامه های تکریم ارباب رجوع جهت همگام سازی با این تغییرات و پاسخ به نیازهای مراجعه کنندگان به وزارت ورزش و جوانان انجام گردد.
۱۰.

مارپله های توسعه پایدار از طریق ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار سهم ورزش در توسعه ورزش برای توسعه و صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 460 تعداد دانلود : 874
پژوهش حاضر با هدف بررسی مارپله های دستیابی به اهداف توسعه پایدار (دستور کار 2030 سازمان ملل) از طریق ورزش انجام شد. در استعاره مارپله، پله به مثابه عواملی است که در رسیدن به اهداف نقش سرعت دهنده دارند و مار به عنوان عوامل بازدارنده نیل به اهداف است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد بود. ابتدا 95 مقاله با دو کلید واژه «توسعه» و «ورزش» در 30 نشریه تأییدشده از سوی وزارت علوم بررسی شدند. سپس 13 مصاحبه با صاحب نظران حوزه های مختلف توسعه پایدار از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی و اساتید دانشگاهی که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، انجام شد. تعداد ۷۲ کد مستقل اولیه و براساس قرابت مفهومی و معنایی بین کدها، ۲۰ مفهوم اصلی در قالب ۱۲ مقوله به عنوان مارهای مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق ورزش ایران شناسایی شدند. این موانع در شش هدف دستور کار 2030 بررسی شدند که ورزش نقشی مستقیم در دستیابی به آن ها دارد. همچنین پله ها در قالب این شش هدف بررسی شدند که به ۲۶ کد، ۱۴ مفهوم و 9 مقوله دسته بندی شدند. به طورکلی، ورزش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بیشتر با موانعی در سطح کلان (مانند یکپارچه نبودن سیاست گذاری ها و زیرساخت های ناکافی) مواجه است. قوانین و آیین نامه ها در برخی اهداف جزو پله ها به شمار می روند، اما بیشتر پله ها را می توان در سطح فردی (اشتیاق و انگیزه های فردی و جمعیت جوان) و سطح جامعه (نهادهای مدنی) یافت.
۱۱.

اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی خلاقیت و نوآوری در وزارت ورزش و جوانان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری انسانی خلاقیت فرهنگ سازمانی نوآوری وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 117
هدف از این پژوهش اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی خلاقیت و نوآوری در وزارت ورزش و جوانان ایران است.روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ایی متناسب، تعداد 198 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کمرون و کوئین (2006)، بهره وری نیروی انسانی شهبازپور (1393) ، خلاقیت سازمانی دارابژه(فتحی، 1392) ، نوآوری سازمانی (مدل آنا سانکوسکا(2013) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و جهت مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس ، برای ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد فرهنگ سازمانی بر بهره وری انسانی (69/0= β، 35/10= T-Value) ، فرهنگ سازمانی بر نوآوری (48/0= β، 60/7= T-Value) ، فرهنگ سازمانی بر خلاقیت (57/0= β، 90/8= T-Value) ،خلاقیت بر نوآوری (85/0= β، 90/12= T-Value) ، نوآوری بر بهره وری انسانی(56/0= β، 35/11= T-Value) و خلاقیت بر بهره وری انسانی(71/0= β، 21/10= T-Value) تاثیر مثبت و معنی داری دارد. به وسیله تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش مدیران بهتراست بکوشند که فرهنگ این وزارت خانه به سمت فرهنگ تیمی و فرهنگ ادهوکراسی تمایل پیدا کند که زمینه انعطاف پذیری و تمرکز بر محیط درون و بیرون و همچنین ایجاد محیطی دوستانه برای خلاقیت و نوآوری ، در نتیجه به بهره وری کارکنان و رشد و شکوفای سازمان بی انجامد.
۱۲.

انتخابی از جنس میدانِ ورزش: تحلیل گزینه های پست وزارت ورزش و جوانان با روش مک تور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میدانِ ورزش بازیگران کلیدی همگرایی وزیر ورزش آینده پژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 634
ورزش تنها در ظاهر، غیرسیاسی معرفی می گردد؛ اما این امر اجتماعی از دیرباز پهنه و میدانِ ی برای رقابت بر سر قدرت در میدانِ سیاست بوده است. میدانِ اغواکننده ورزش در ایران، از نخستین روزهای ساختارمند شدن، به غیر از مقاطعی کوتاه، همواره شاهد حضور حکمرانانی از جنس دیگر میدانِ ها، بوده است. حال آنکه توسعه ورزش یک فرآیند نظام مند، درهم تنیده و کاملا تخصصی است که روزر به روز به پیچیدگی های آن اضافه می گردد؛ در چنین بستری، بی تردید سرمایه های انسانی میدانِ ورزش که دارای شناخت عمیق و تجربه مناسب از میدانِ ورزش اند، بهترین گزینه ها برای قرارگرفتن در رأس مدیریت کلان ورزش اند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر تحلیل گزینه هایی از میان متخصصان مدیریت ورزشی برای پست وزارت ورزش و جوانان است. بدین منظور با استفاده از تکنیک تحلیل بازیگران و ابزار شبیه سازی برنامه ریزی استراتژیک به نام مک تور، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازیگران کلیدی میدانِ ورزش بر یکدیگر و همچنین شناسایی موضع هر یک از بازیگران نسبت به اهداف، مورد بررسی قرار گرفت. 17 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی که بصورت کاملاً هدفمند انتخاب شده بودند، ماتریس های بازیگر–بازیگر و بازیگر–اهداف را تکمیل نمودند. پیامدهای بازیگران نسبت به اهداف، مقیاس رقابت پذیری بازیگران، همگرایی و واگرایی بازیگران و اهداف، همچنین فاصله خالص بین بازیگران کلیدی و اهداف، مورد بررسی دقیق، با نرم افزار قرار گرفت. هدف توسعه رفتار سیاسی، مورد توجه خاص همه بازیگران میدانِ ورزش قرار دارد. ساماندهی امور مربوط به جوانان و توسعه ورزش بانوان، نیاز به تغییرات اساسی در ساختار و نگاه بازیگران دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸