مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت 1400 شماره 65 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازی های المپیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کاروان ورزشی مدیریت اثربخش رویدادهای ورزشی بازی های المپیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۹
بازی های المپیک از ابتدای پیدایش تاکنون تنها یک رویداد ورزشی صرف نبوده، بلکه این رویداد بین المللی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی قابل توجه بوده است. لذا کشورها در تلاش هستند تا مدیریت کاروان های ورزشی خود را در این راستا اثر بخش کنند. لذا بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی چالش های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به بازی های المپیک مد نظر قرار گرفت. این پژوهش با روش مطالعه کیفی اکتشافی صورت گرفته است. نمونه پژوهش جهت انجام مصاحبه به شکل هدفمند- نظری و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای مصاحبه تا رسیدن محقق به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. یافته های این پژوهش که از تحلیل 12 مصاحبه کیفی صاحبنظران به دست آمده است نشان داد کاروان ورزشی ایران با 60 چالش در حوزه های تشریفات، امنیت، اسکان، حمل و نقل، فنی و بین الملل، فرهنگی، مالی و رسانه ای مواجه است که مدیریت بهینه مدیران ارشد را در رفع آن ها می طلبد.
۲.

بررسی نقش تعدیلگر جنسیت در ارتباط بین انگیزه ها و مشارکت پایدار گردشگران در فعالیت های ورزشی ماجراجویانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه ها مشارکت پایدار جنسیت فعالیت های ماجراجویانه گردشگران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
با توجه به اهمیت درک انگیزه های متنوع گردشگران ورزشی، این مطالعه باهدف بررسی نقش تعدیلگری جنسیت در ارتباط بین انگیزه ها و مشارکت پایدار گردشگران در فعالیت های ورزشی ماجراجویانه انجام شد. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بوده و با رویکرد معادلات ساختاری انجام گرفته است. با استفاده از نرم افزار حجم نمونه مبتنی بر توان آماری 0/80 در سطح آلفای 0/01، جامعه ی آماری این پژوهش، 325 نفر از گردشگران ورزشی شهر رامسر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به جهت ارزیابی هریک از متغیرهای پژوهش (انگیزه و مشارکت پایدار) از پرسشنامه برگرفته از رساله بکمن (2013) که روایی صوری و محتوایی آن پس از ترجمه سه مرحله ای به تأیید 6 تن صاحب نظران بازاریابی و گردشگری ورزشی رسید، استفاده شد. علاوه براین از شاخص های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، معیار فورنل و لارکر و میانگین واریانس استخراج شده به ترتیب به منظور ارزیابی پایایی گویه های پرسشنامه، ارزیابی همسانی درونی سؤالات، ارزیابی روایی واگرا و همگرا برای هر یک از عامل ها استفاده شد. بر اساس یافته ها از میان ابعاد در نظر گرفته شده در تبیین انگیزه های گردشگران ورزشی بر مشارکت پایدار آنان باملاحظه نقش تعدیلگری جنسیت، تنها فرضیه ی اثرگذاری مؤلفه ی طبیعت گردی بر خود بیانگری گردشگران به طور مشترک در هر دو گروه زنان و مردان به تأیید نرسید. لذا به بازاریابان و مسؤولین مراکز تفریحی - ورزشی پیشنهاد می شود به منظور جذب گردشگران ورزشی بیشتر، در خدمات ارائه شده ی خود تفکیک پذیری انگیزه های گردشگران زن و مرد را مدنظر قرار دهند.
۳.

بررسی تأثیر بازی های بومی و محلی بر افزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازیهای بومی و محلی ورزش گردشگری اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
در چند سال اخیر توجه و تأکید بر ورزش های بومی و سنتی به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای جذب و توسعه گردشگر ورزشی با اهداف اقتصادی در کشورهای مختلف مورد توجه فراوان قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر تأثیر بررسی تأثیر بازی های بومی و محلی برافزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال در جوامع میزبان بود. روش تحقیق کیفی بود که از طریق مصاحبه با خبرگان بود. جامعه آماری تحقیق متخصصان مدیریت ورزشی و اقتصاد و گردشگری بود که این تعداد 16 نفر بود. روش نمونه گیری گلوله برفی بود و تحقیق تا زمان اشباع نظری داده ها ادامه یافت. نتایج پژوهش در دو بخش تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال نشان داد بازی های بومی و محلی به وسیله توسعه گردشگری، ایجاد ارزش، اشتغال زایی، درآمدزایی و افزایش تولید منجر به افزایش در تولید ناخالص داخلی می شود و همچنین بازی های بومی و محلی به وسیله ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری، مشاغل مرتبط با تولید وسایل بازی ها، مشاغل مرتبط با نیروی انسانی برگزارکننده بازی ها و مشاغل جانبی منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد.
۴.

ﺷﻨﺎﺳﺎیی مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل ایﺮان با استفاده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ورزش فوتبال مالکان ثروتمند ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺗﻔﺴﯿﺮی - ﺳﺎﺧﺘﺎری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
ورود سرمایه گذاران و تزریق منابع مالی به فوتبال ایران، فرصت بسیار مناسبی برای ارتقای سطح کیفی باشگاه ها است، اما این فرصت می تواند در شرایطی خاص به تهدیدی کاملا جدی تبدیل شود. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎیی مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل ایﺮان ﺑﻮد. این تحقیق از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه با روﯾﮑﺮد ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی از دﯾﺪﮔﺎه صاحب نظران اﺳﺘﻔﺎده شد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نتایج ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ها و همچنین ادبیات تحقیق، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ (13 مورد). اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از این ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ها در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای بهبود شرایط حضور حامیان مالی و استقرار ساختارهای مالکیتی مناسب در باشگاه ها ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
۵.

تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نماد ملی برندسازی ورزشی مسکات کاراکتر ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف این مطالعه تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران بود. از این رو، با استفاده از روش کیفی و تشکیل گروه متمرکز به بررسی عمیق موضوع تحقیق پرداخته شد. در این راستا، افراد آگاه به موضوع پژوهش در حیطه نظری و عملی به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه آماری تحقیق برای تشکیل گروه متمرکز شامل هفت نفر اعضای کارگروه طراحی نماد ورزش ایران بودند که از دو سازمان علمی (پژوهشگاه علوم ورزشی) و اجرایی (وزارت ورزش و جوانان) بر اساس سابقه علمی و اجرایی مرتبط و به صورت نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 6 جلسه گروه متمرکز برگزار گردید. داده های جمع آوری شده در دو مرحله شامل بررسی نتایج فراخوان عمومی و مصاحبه درون گروهی بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی خلاصه و طبقه بندی گردید. نتایج نشان داد، ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران در دو مقوله فرعی ویژگی های ظاهری و ویژگی های شخصیتی تقسیم بندی می شوند. ویژگی های ظاهری خود به دو بخش ویژگی بدنی و پوشش ظاهری و ویژگی شخصیتی به 7 بخش منش اجتماعی، منش ورزشی، منش پهلوانی، مهرت ورزشی، منش اعتقادی، کنش ملی و اخلاقیات فردی دسته بندی می شود. مجموعه ویژگی های به دست امده شناسنامه جامعی برای طراحی مسکات ملی ورزش ایران را در اختیار متخصصان قرار می دهد.
۶.

عوامل مؤثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه فوتبال مالکیت نظریه داده بنیاد هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
امروزه باشگاه های حرفه ای فوتبال به اشکال مختلفی اداره شده و ساختار مالکیت آنها متفاوت می باشد. مالکیت باشگاه ها به وسیله ی هواداران یکی از شکل های رایج اداره ی باشگاه های فوتبال است. بنابراین، هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال بود. این تحقیق به روش کیفی و استراتژی داده بنیاد و رویکرد فرایندی انجام شد. به این منظور، داده های تحقیق از طریق نمونه گیری نظری و مصاحبه های عمیق با 8 تن از کارشناسان، جمع آوری شد. براساس نظریه داده بنیاد و رویکرد فرایندی، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده ها که معادل روایی و پایایی است از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و روش بازبینی اعضا استفاده شد. میزان توافق بین کدگذاری اولیه و کدگذاری مجدد 88 درصد بود که نشان دهنده ی ثبات و درجه توافق مطلوب در کدگذاری است. همچنین برای تایید پذیری از روش بازبینی اعضا استفاده شد. براساس نتایج حاصل، عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال در قالب سه مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر استخراج شدند. شرایط علّی شامل: مدیریت، شایسته سالاری، تامین منابع مالی، مالکیت دولتی، نگاه کوتاه مدت، سیاسی کاری، کنترل و نظارت، شرایط زمینه ای: شامل بسترهای حقوقی، فرهنگی_اجتماعی، آموزشی، امکانات سخت-افزاری و شرایط مداخله گر شامل: عوامل سیاسی و حاکمیتی. در نهایت، پیشنهاد می شود قوانین ویژه و روشنی برای واگذاری باشگاه به هواداران تهیه و تصویب گردد و از طریق فرهنگ سازی و آموزش به هواداران و مسئولان و تامین زیرساخت های لازم، شرایط برای واگذاری فراهم گردد.
۷.

ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک تبلیغاتی تبلیغ خلاق داده بنیاد ترغیب هواداران بازاریابی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
تبلیغات به عنوان یک ابزار می تواند نقش بسیار مهمی در سیاست ها و استراتژی های بازاریابی سازمان های ورزشی از قبیل ارتباط با مشتریان، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان نسبت به برند ایفا کند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال بود. این یک پژوهش کیفی است. از میان انواع راهبردهای پژوهش های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است که استفاده از روش داده بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام شد. براساس روش نظریه داده بنیاد، داده ها پس از کدگذاری تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که تبلیغات احساسی، تبلیغات برانگیزاننده، محتوای تبلیغات، هزینه تبلیغات و تاثیر گذاری تبلیغات به عنوان شرایط علّی، اصول حاکم، تبلیغات اطلاعی و منبع تبلیغات به عنوان شرایط واسطه ای، اصول حاکم بر تبلیغات، تبلیغات اطلاعی و منبع تبلیغات به عنوان بستر حاکم، تبلیغات الکترونیکی و تبلیغات محیطی به عنوان شرایط مداخله گر، شخصیت تبلیغاتی، تبلیغات دهان به دهان، سبک تبلیغی، سرگرم کنندگی، جاذبه ها، اعتباردهندگی، تبلیغ خلاق بعنوان راهبردها و نیات رفتاری هواداران، توسعه اقتصادی باشگاه، تقویت برند باشگاه و ایجاد محیط رقابتی به عنوان پیامد ها، ایفای نقش می کنند. الگوی ارائه شده به وسیله بازنمایی همه پیچیدگی های موجود، دارای یک جهت گیری کل نگر در تببین پدیده محوری است و توسعه نیات رفتاری هواداران را بوسیله وفاداری آنان، حضور مجدد و تبلیغات توصیه ایی مثبت در گروه های آشنایان و دوستان را فراهم می کند.
۸.

طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق بازاریابی بازاریابی ورزشی شرکت های تولیدی صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی ورزشی کشور بود. نمونه گیری به صورت تصادفی و به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی در نرم افزار pls انجام شد (272 نفر). جهت ارزیابی روایی محتوایی از متخصصان علمی و اجرایی (10 نفر) نظرخواهی شد. سپس پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (89/0) محاسبه و تایید گردید. روایی سازه نیز با استفاده از نرم افزار پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی سازه های هر یک از شش متغیر اصلی نشان داد که تمامی مولفه ها به صورت معنی دار نقش تبیین کننده ای دارند. در تحلیل مسیر مشخص شد که اثر مفروضات بر مسئولیت ها و استراتژی ها مثبت و معنی دار است. چالش ها اثر مثبت و معنی داری بر ملاحضات، مفروضات و مسئولیت ها داشت. اثر ملاحضات بر مسئولیت ها و پیامد مثبت و معنی دار بود. مسئولیت ها دارای اثر مثبت و معنی داری بر پیامد بود. براساس یافته های پژوهش می توان گفت ترویج بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی در سطوح، ابعاد و مراحلی مختلفی قابل انجام است. از این رو با اصلاح ارزش ها و هنجارها بهتر می توان به اتخاذ استراتژی ها، رفع چالش ها و تشخیص ملاحظات پرداخت تا به پیامدهای مطلوب در هر سه حوزه مشتری، شرکت و محیط دست پیدا کرد.
۹.

تحلیل کیفی ارزش ادراک شده تماشاگران: مطالعه موردی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ادراک شده تماشاگران هزینه - فایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
اهمیّت ارزش ادراک شده در آثار متعدّد علمی و پژوهشی بازاریابی در طول سال های اخیر مورد توجّه قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعات نشان می دهند مفهوم ارزش ادراک شده می تواند در روشن ساختن تصمیمات رفتاری مصرف کنندگان از جمله تماشاگران فوتبال مثمرثمر باشد. بنابراین در این مطالعه به شناسایی مؤلفه های اصلی ارزش ادراک شده تماشاگران فوتبال ایران پرداخته شد. روش این تحقیق کیفی بود که تا حد رسیدن به اشباع نظری از طریق مصاحبه با اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی، مدیریت عمومی، مدیران اجرایی فوتبال کشور و تعدادی از تماشاگران انجام شد (31=n). همچنین از تکنیک سه سویه سازی به منظور بالا بردن اعتبار یافته ها استفاده شده است. نتایج شامل 213 کد باز است که در قالب 11 عامل مؤثر مؤلفه های اصلی ارزش ادراک شده تماشاگران فوتبال ایران دسته بندی شد. مؤلفه های اصلی ارزش ادراک شده شامل منافع و هزینه ها است. مؤلفه منافع شامل : منافع ناشی از محصول، منافع ناشی از خدمات، منافع شخصی، منافع ناشی از برند، منافع روانی و منافع اجتماعی و مؤلفه هزینه ها: شامل هزینه های مالی، هزینه های زمانی، هزینه های فیزیکی، هزینه های روانی و هزینه های اجتماعی می باشد. با توجه به اهمیت تماشاگران برای فوتبال کشور، سازمان های متولی فوتبال می توانند بر روی این مؤلفه ها برنامه ریزی کنند تا به پیامدهای مثبت ارزش ادراک شده تماشاگران نظیر افزایش وفاداری و رونق فوتبال کشور دست یابند.
۱۰.

نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد بازاریابی جامعه شناسی رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
از آنجایی که امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان ها از جهات بسیاری مورد توجه است، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های فوتبالی در پیشرفت جوامع درحال توسعه بود. نمونه آماری پژوهش را 13 نفر از خبرگان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه، مرور اسناد و مطالعه مبانی نظری استخراج شدند. یافته های پژوهش به روش کدگذاری در 3مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز و نظری در رویکرد ساخت گرا مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج، 346 کد در 32 مفهوم، 14مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی دسته بندی شدند. هر چند اغلب پژوهش -های انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی، بر نقش اقتصادی فوتبال در توسعه جوامع تأکید دارند، نتایج این پژوهش نشان داد که پیش از توسعه نقش فرهنگی و اجتماعی فوتبال جوامع در حال توسعه، توسعه اقتصادی در چارچوب مسئولیت اجتماعی فوتبال، کمی دور از انتظار است. تا جایی که تلاش در این راه نیز با واقعیت های این گونه جوامع همخوانی چندانی ندارد. بنابراین، پیشنهاد می شود سازمان های فوتبالی این گونه جوامع ازجمله ایران، در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود، بر توسعه فرهنگی و اجتماعی تأکید بیشتری ورزند. این نتایج، رویکرد فعلی محققان حوزه اقتصاد، بازاریابی و جامعه شناسی ورزشی و نیز مدیران و مسئولان سازمان های فوتبالی را برای کمک به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی، به چالش می کشد.
۱۱.

پاسخ مصرف کنندگان محصولات ورزشی سودمند و لذت بخش به فروش سخت و نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فروش نرم فروش سخت محصولات ورزشی محصول سودمند محصول لذت بخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر جاذبه های فروش نرم و سخت بر نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی و قصدخرید محصولات ورزشی بود. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه دانشجویان پسر کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه کردستان که از محصولات ورزشی استفاده می کردند، بودند که نمونه ی آماری در مجموع 180 نفر از دانشجویان انتخاب شد و از روش نمونه-گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل 2*2 بود. به منظور اندازه گیری متغیرهای نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی و قصد خرید محصولات ورزشی از پرسشنامه، و برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (آنووا سه راهه) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد هر دوی آگهی های تبلیغاتی فروش سخت و نرم بر نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی و قصد خرید محصولات تاثیرگذار است ولی تاثیر تبلیغات فروش نرم بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد نوع محصول در این رابطه به عنوان تعدیل گر عمل می-کند. بگونه ای که شرکت کنندگان آگهی تبلیغاتی فروش سخت را برای محصول سودمند، و آگهی تبلیغاتی فروش نرم را برای محصول لذت بخش و تفریحی مناسب تر دانستند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران بازاریابی شرکت ها با توجه به نوع محصولی که ارائه می دهند، جاذبه تبلیغاتی خاص آن محصول را انتخاب کنند.
۱۲.

بررسی تأثیر سخت کوشی و خودکارآمدی بر ادراک از موفقیت ورزشی کاراته کاران زن استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی سخت کوشی کاراته کاران متغیر های روانی موفقیت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
سازه های روان شناختی بر پیشرفت های ورزشی تاثیر گذار هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سخت کوشی، خودکارآمدی ورزشی و ادراک از موفقیت ورزشی کاراته کاران زن استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع همبستگی است. جامعه آمارى این پژوهش شامل کلیه کاراته کاران زن استان کرمانشاه در سال 96 می باشند. برای گزینش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 278 نفر از 1000 نفر کاراته کار انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه فرم کوتاه سخت کوشی (کوباسا، 1979)، شامل 12 گویه ، پرسشنامه 12 سوالی ادراک از موفقیت ورزشی رابرتز و همکاران (1998) و پرسشنامه خودکارآمدی ورزشی10 سؤالی کرل و همکاران (2002) استفاده گردید. روایى (محتوایی، همگرا و واگرا) و پایایى (بار عاملى، ضریب پایایى مرکب، ضریب آلفاى کرونباخ) مناسب بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β) نشان داد نشان داد که سخت کوشی بر خودکارآمدی و موفقیت ورزشی کاراته کاران استان کرمانشاه به ترتیب با ضریب مسیر 88/0 و 61/0، تأثیر قوی و معنی داری دارد و خودکارآمدی ورزشی مى تواند نقش میانجى گرى را در رابطه بین سخت کوشی و موفقیت ورزشی ایفا کند. موفقیت ورزشی هدف اصلی ورزش های قهرمانی است. تاثیر شرایط روانی در موفقیت ورزشکاران به خصوص ورزشکاران رزمی بر کسی پوشیده نیست با بررسی بیشتر متغیر-های روانی می توان برای کسب موفقیت در ورزش های قهرمانی برنامه ریزی علمی و هدفمند انجام داد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸