حسین عیدی

حسین عیدی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
۱.

ارایۀ الگوی پارادیمی بی حسی سازمانی در بین معلمان ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی پارادیمی بی حسی سازمانی معلمان ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 358
تحقیق حاضر باهدف ارایه الگوی پارادیمی بی حسی سازمانی در بین معلمان ورزش طراحی و اجرا گردید. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بود. جامعه آماری در بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ کلیه معلمان تربیت بدنی کرمانشاه می باشد. نمونه آماری این پژوهش با توجه به فراوانی جامعه آماری، حجم نمونه و احتمال خطای نمونه گیری، 150 نفر در نظر گرفته شد. در این تحقیق با توجه به اهداف و نوع تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش، شامل 14 مقوله و 58 کد مفهومی می باشد که در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علی (3 مقوله)، مقوله اصلی: بی حسی سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی (1 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (4 مقوله) و پیامدها (1 مقوله) جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 6 مؤلفه ی اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است بنابراین مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار می باشد. با توجه به آنکه معلمین تربیت بدنی نقش پررنگی در توسعه ورزش دانش آموزی دارند، توصیه می شود که مدیران و متولیان آموزش وپرورش، از نتایج پژوهش حاضر به منظور افزایش کیفیت زندگی این قشر استفاده نمایند.
۲.

شناسایی و تحلیل چالش های استارتاپ ها در حوزه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ ها تحلیل مضمون کارآفرینی نرم افزار Nvivo ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 835
مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل چالش های استارت آپ ها در حوزه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون بود. روش پژوهش: روش پژوهش کیفی و بر اساس رویکرد تحلیل مضمون بود. خبرگان و صاحبان استارت آپ ها و کسب وکارهای ورزشی به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 13 نفر به عمل آمد. مصاحبه با خبرگان و استادان بیانگر روا بودن ابزار پژوهش (مصاحبه) بود. برای سنجش پایایی نیز از روش توافق درون موضوعی استفاده شد. داده های حاصل از این مطالعه با نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. یافته ها: نتیجه تحلیل داده ها شش مضمون فرعی (مالی و اعتباری، قانونی و حقوقی، کسب وکار و بازاریابی، سازمانی و اداری، سخت افزاری و نرم افزاری و عدم آموزش مناسب) در قالب سه مضمون اصلی (عدم حمایت مالی از کسب وکارها، وجود قوانین و مقررات سخت و عدم وجود نیروی انسانی) در رابطه با چالش های استارت آپ ها در حوزه کسب وکارهای ورزشی بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. نتیجه گیری: بنابراین ذی نفعان و فعالان حوزه کسب وکارهای ورزشی می توانند ضمن شناخت چالش ها و مشکلات شکل گیری استارت آپ های ورزشی، زمینه توسعه این پدیده نوظهور در حوزه ورزش را فراهم کنند.
۳.

انگیزاننده ها و پیامدهای شرط بندی در فوتبال؛ رویکرد ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط بندی فساد فوتبال قمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 910 تعداد دانلود : 196
این پژوهش با هدف انگیزاننده ها و پیامدهای شرط بندی در فوتبال؛ رویکرد معادلات ساختاریانجام شد. در مرحله اول، از روش کیفی و برای آزمون الگو از روش کمی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه این پژوهش در بخش کیفی، خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی بودند که با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و شاخص اشباع نظری نمونه مورد نظر انتخاب شد. بر این اساس از 11 نفر از متخصصان و اساتید مصاحبه به عمل آمد. در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری شد.. روش نمونه گیری در بخش کمی از نوع تصادفی هدفمند بود (385 نفر). یافته های پژوهش نشان داد انگیزاننده های شرط بندی شامل مشوق های اجتماعی، انگیزاننده های فضای مجازی، وسوسه انگیزی، لذت بخشی و پیامدهای شرط بندی شامل ابعاد اجتماعی، قانونی و فردی بود. همچنین، مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار بود. بر این اساس پیشنهاد می شود اقدامات قانونی مانند نظارت پلیس فتا بر سایت ها اعمال شود. همچنین جهت کاهش گرایش جوانان به این فضاها باید فعالیت های جایگزین مناسب در دستور کار قرار گیرد.
۴.

برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائۀ الگو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو بانوان برندسازی توسعه فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 741
مقدمه: هدف از این پژوهش برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو بود. روش تحقیق کیفی بود. روش پژوهش: روش تحقیق کیفی بود. جامعه آماری پژوهش استادان و خبرگان رشته ورزشی فوتبال بودند. نمونه گیری به روش هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 15 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس استادان متخصص، بررسی و تأیید شد و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 90/0 بود. بر این اساس پایایی آزمون نیز تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته نشان داد که 11 مقوله اثر می تواند به عنوان شاخص های برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا موردنظر واقع شود. این 11 مقوله خود شامل 35 مفهوم و 176 عامل یا کد باز است.   نتیجه گیری:  براساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم که مدیران و مسئولان باید با توجه به شاخص های شناسایی شده اقدام های لازم را برای توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان به کار گیرند و در جهت رفع چالش ها و مشکلات پیش رو قدم بردارند.
۵.

اعتباریابی ابزار و ارایه مدل شخصیت برند رویدادهای بین المللی:جام جهانی کشتی آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روایی و پایایی رویدادهای ورزشی شخصیت برند معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 156 تعداد دانلود : 600
مفهوم شخصیت برند به یکی از محبوب ترین موضوعات مرتبط با ورزش حرفه ای تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، توسعه و پایایی یک مقیاس و ارائه یک مدل برای برند رویدادهای ورزشی بین المللی است. جامعه آماری شامل تماشاگران حاضر در جام جهانی کشتی آزاد 2017 بود. نمونه آماری 527 نفر بود که داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه 25 سؤالی محقق-ساخت مبنی بر پرسش نامه شخصیت برند آکر (1997) در 5 بعد (صداقت، صلاحیت، قوت و استحکام، هیجان و خبرگی) بود که با استفاده از روش امتیازگذاری پنج ارزشی لیکرت تحت ارزیابی قرارگرفت. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی، از نظر 7 تن از صاحب-نظران بازاریابی ورزشی استفاده شد. جهت تعیین روایی سازه ابزار، از روش تحلیل عاملی تأییدی، با استفاده از نرم افزار آموس استفاده شد. تحلیل روایی سازهابزار نشان داد گویه های پرسش نامه از بار عاملی مناسبی برخوردارند. نتایج نشان داد که شاخص های مدل از برازش خوبی برخوردار است و ضرایب پایایی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 5 بعد شخصیت در حد مقبولی است. با توجه به تأیید ابزار، محققان آتی می توانند از ابزار حاضر جهت تعیین استراتژی های تبلیغاتی برند رویدادهای ورزشی و توسعه استراتژی های برند بهره جویند.
۶.

برندسازی جمهوری اسلامی ایران از طریق موفقیت های بین المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرور ملی داده بنیاد ورزشکاران نخبه برندسازی رویداد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 303 تعداد دانلود : 433
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برندسازی جمهوری اسلامی ایران از طریق موفقیت های بین المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی بین المللی بود که با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین،1998) انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان علمی و اجرایی (فدراسیون ها، مدیران، اساتید خبره و کارشناسان ورزشی) در زمینه مدیریت ورزشی و اساتید با تجربه حضور در رویدادهای بین المللی ورزشی بود که به روش نمونه گیری نظری هدفمند 15 نفر انتخاب و با آن ها مصاحبه و تا اشباع نظری ادامه یافت. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و اساتید خبره، بررسی و تایید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی (74%) استفاده شد. از روش تحلیل تماتیک و نظریه داده بنیاد در س ه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد و در نهایت مدل کیفی پژوهش ارائه شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل اثر گذار بر برندسازی کشور از طریق موفقیتهای بین المللی ورزشکاران نخبه شامل 18 مقوله اصلی، 41 مفهوم و 183 عامل یا کدباز بود. بر مبنای نتایج، پیشنهاد می شود که برای برند سازی کشور از طریق موفقیتهای ورزشکاران نخبه از نتایج این پژوهش استفاده گردد.
۷.

طراحی مدل استعدادیابی ورزش دانش آموزی با تأکید بر عوامل روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانش آموزی استعدادیابی عوامل روانی ویژگی های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 81
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل استعدادیابی در ورزش دانش آموزی با تأکید بر عوامل روان شناختی می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، معلمان ورزش باسابقه، اساتید دانشگاهی و محققین حوزه استعدادیابی در ورزش دانش آموزی و روان شناسان ورزشی بودند که این افراد، به صورت هدفمند (از نوع معیاری) برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (12 مصاحبه تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (30 گویه و در قالب دو مؤلفه های روانی و ویژگی های فردی) در بین معلمان ورزش شهر کرمانشاه توزیع گردید. نتایج نشان داد که 30 کد مفهومی و دو مقوله اصلی(فاکتورهای فردی و ویژگی های روانی)، از مهم ترین شاخص های مدل استعدادیابی در ورزش دانش آموزی با تأکید بر عوامل روان شناختی می باشد.
۸.

شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو موانع پاسخگویی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 554
با توجه به اهمیت موضوع پاسخگویی در سازمان های ورزشی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و محدودیت های اجرای نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی و ارائه راهکار در قالب یک الگو انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که در بخش کیفی از 25 نفر از استادان و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند نظرخواهی شد و 9 عامل شامل موانع قانونی، کارکردی، محیطی، فرهنگی، سازمانی، مدیریتی، فردی، رفتاری و ساختاری به عنوان موانع اجرای نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی شناسایی شد. در بخش کمی نیز، 211 نفر از مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به روش نمونه گیری در دسترس، به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر استادان مدیریت ورزشی و خبرگان بررسی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز پرسشنامه محقق ساخته پژوهش حاضر را تأیید کرد. آزمون تحلیل مسیر الگوی پیشنهادی پژوهش نشان داد که به جز موانع محیطی، تمامی متغیرهای شناسایی شده در پژوهش، اثر مثبت و معناداری بر موانع پاسخگویی سازمان های ورزشی می گذارند و در این بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به موانع کارکردی با 47 درصد است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان و مدیران سازمان های ورزشی کشور پیشنهاد می شود برای رفع موانع شناسایی شده تلاش کنند تا اثربخشی سازمان های ورزشی بهبود یابد.
۹.

تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش سازمان ورزشی عملکرد سازمانی فناوری مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 513
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی رؤسا و کارشناسان فدراسیون های ورزشی ایران در سال 1398 تشکیل دادند (750 = N)، که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده 256 نفر، مطابق جدول مورگان، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه های استاندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات هرناندز و همکاران (2011)، مدیریت دانش لاوسون (2003)، یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک (2006)، فرهنگ سازمانی کوئین و کامرون (2011) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری، رویکرد واریانس محور با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها نشان داد، بیش ترین میزان اثر مربوط به تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش بود. فرهنگ سازمانی تأثیر نسبتا بالایی بر یادگیری سازمانی داشت. فناوری اطلاعات و ارتباطات با شدت متوسطی بر یادگیری سازمانی و مدیریت دانش مؤثر بود. نقش میانجی مدیریت دانش در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی تأیید شد ولی، نقش میانجی مدیریت دانش در ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی تأیید نشد. پیشنهاد می شود، در فدراسیون های ورزشی ایران، با ارتقای فناوری های اطلاعات و ارتباطات، ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب و مدیریت صحیح دانش به افزایش و بهبود یادگیری سازمانی در سازمان کمک کرده و به این ترتیب فدراسیون ها در جهت رشد یادگیری و مبدل شدن به سازمانی یادگیرنده و به روز و همگام با دانش جهانی قدم بردارند.
۱۰.

بررسی تأثیر سخت کوشی و خودکارآمدی بر ادراک از موفقیت ورزشی کاراته کاران زن استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی سخت کوشی کاراته کاران متغیر های روانی موفقیت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 712
سازه های روان شناختی بر پیشرفت های ورزشی تاثیر گذار هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سخت کوشی، خودکارآمدی ورزشی و ادراک از موفقیت ورزشی کاراته کاران زن استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع همبستگی است. جامعه آمارى این پژوهش شامل کلیه کاراته کاران زن استان کرمانشاه در سال 96 می باشند. برای گزینش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 278 نفر از 1000 نفر کاراته کار انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه فرم کوتاه سخت کوشی (کوباسا، 1979)، شامل 12 گویه ، پرسشنامه 12 سوالی ادراک از موفقیت ورزشی رابرتز و همکاران (1998) و پرسشنامه خودکارآمدی ورزشی10 سؤالی کرل و همکاران (2002) استفاده گردید. روایى (محتوایی، همگرا و واگرا) و پایایى (بار عاملى، ضریب پایایى مرکب، ضریب آلفاى کرونباخ) مناسب بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β) نشان داد نشان داد که سخت کوشی بر خودکارآمدی و موفقیت ورزشی کاراته کاران استان کرمانشاه به ترتیب با ضریب مسیر 88/0 و 61/0، تأثیر قوی و معنی داری دارد و خودکارآمدی ورزشی مى تواند نقش میانجى گرى را در رابطه بین سخت کوشی و موفقیت ورزشی ایفا کند. موفقیت ورزشی هدف اصلی ورزش های قهرمانی است. تاثیر شرایط روانی در موفقیت ورزشکاران به خصوص ورزشکاران رزمی بر کسی پوشیده نیست با بررسی بیشتر متغیر-های روانی می توان برای کسب موفقیت در ورزش های قهرمانی برنامه ریزی علمی و هدفمند انجام داد.
۱۱.

الگوی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در دانش آموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیرساخت سازی فرهنگی اجتماعی رفتاری انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 151
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در دانش آموزان، با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس، با رویکرد آمیخته بود. در پژوهش حاضر، شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی و روش آمیخته (کیفی کمی) از نوع اکتشافی متوالی بود. مشارکت کنندگانِ پژوهش در بخش اول (کیفی)، برای اجرای مصاحبه میدانی، استادهای برجسته حوزه مدیریت ورزشی، متخصص در ورزش مدارس و اوقات فراغت؛ استادهای حوزه جامعه شناسی؛ و معلمان ورزش و مدیران مدارس برگزیده کرمانشاه بودند. این افراد (13 تن) به صورت هدفمند (از نوع معیاری) برای مصاحبه های کیفی در موضوعِ پژوهش انتخاب شدند و گزینش آن ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. در بخش دوم (کمی)، بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، پرسش نامه (حاوی 40 گویه و در قالب 5 مؤلفه) تنظیم شد و در میان معلمان ورزش و مدیران مدارس شهر کرمانشاه (334 تن) به روش خوشه ای –تصادفی پخش شد. روایی و پایایی هر دو نسخه از سؤال های مصاحبه و پرسش نامه تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهکارها دربردارنده زیرساخت سازی (امکانات و اجرایی)، عوامل درونی (انگیزاننده فرهنگی، مشوق های جمعی و نگرش)، فرهنگی اجتماعی (فرهنگ سازی، مشارکت عمومی و ترغیب اجتماعی)، نرم افزاری (منابع دانشی و منابع انسانی)، و رفتاری (فردی و اجتماعی) هستند.
۱۲.

چالش ها و راهکارهای استراتژیک توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندازه گیری عملکرد فوتبال توسعه استراتژی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 802
برند به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود هر سازمان است و تحلیل استراتژیک چالش های توسعه برند در هر سازمانی ازجمله لیگ برتر فوتبال ایران حیاتی است. بر همین اساس تحقیق حاضر به تحلیل چالش های توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن و AHP پرداخت.این تحقیق در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی با حیطه تخصصی بازاریابی، کارشناسان و صاحبنظران فوتبال و نیز مدیران اجرایی لیگ و باشگاه های فوتبال بودند. در بخشی کیفی با 18 نفر از جامعه تحقیق مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (نظر خبرگان) 85 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در بخش کیفی 157 نشان موثر بر توسعه برند لیگ شناسایی شد و سپس در کد گذاری محوری در 20 مفهوم طبقه بندی شدند. در بخش کمی اولویت هریک از چالش های اثرگذار بر توسعه برند با روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد که در اولویت اول ضعف در ساختار مدیریتی و در اولویت آخر چالش های ادراکی بود. بکارگیری این مدل می تواند مدیران را با اولویت های رسیدگی به چالش های توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران آشنا ساخته و امکان یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد برند لیگ برتر فوتبال ایران را فراهم آورد.
۱۳.

ارائه الگوی نقش آفرینی دانشکده های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو علوم ورزشی جامعه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 783
هدف از این پژوهش ارائه الگوی نقش آفرینی دانشکده های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه بود. روش تحقیق کیفی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و خبرگان دانشگاهی با تخصص ورزشی و غیر ورزشی آگاه به موضوع بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و به تکنیک گلوله برفی بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 13 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 80/0 بود بر این اساس پایایی آزمون نیز مورد تایید واقع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. نتایج یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته نشان داد که 5 مقوله اثر می تواند به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشکده های علوم ورزشی مورد نظر واقع شود. این 5 مقوله شامل: تولید علم و پرورش نیروی متخصص، آگاهی بخشی و سلامت جامعه، کسب و کار مبتنی بر ورزش، شکوفایی اجتماعی و خدمات می باشند. که این 5 مقوله خود شامل 13 مفهوم و 49 عامل یا کد باز هستند. بر اساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم که این شاخص ها باید به بهترین شکل خود مورد توجه مدیران دانشکده ها واقع شوند و دانشکده ها با توجه به این مقولات می توانند به برنامه ریزی در مورد اثر گذاری خود بر جامعه اقدام نمایند.
۱۴.

طراحی مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگی - اجتماعی مدیریتی امکانات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 342
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در ورزش مدارس، معلمان ورزش نخبه کشوری و همچنین مدیران ورزش آموزش و پرورش کشور بودند که این افراد، به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (16 مصاحبه با 14 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (34 گویه و در قالب شش مؤلفه ، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل فردی، عوامل اقتصادی، امکانات، ساختاری، مدیریتی و انگیزشی) در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه دهم ناحیه دو کرمانشاه توزیع گردید. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه-گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24، پی ال اس نسخه 2.0 و نرم افزار کیو آی دی ماکس نسخه پرو استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل انگیزشی، عوامل فردی، امکانات، ساختاری و مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی و عوامل اقتصادی به ترتیب از عوامل مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404 می باشد.
۱۵.

شناسایی شاخص های توسعه یافتگی آموزش تربیت بدنی در مدارس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکانات مالی معلم ورزش کانون ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 176
هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های توسعه یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با 11 نفر از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین مدیران سازمان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 3/70% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 27 کد مفهومی و 5 مقوله اصلی، از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می باشدروایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 3/70% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 27 کد مفهومی و 5 مقوله اصلی، از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران می باشد
۱۶.

نقش میانجی آگاهی از برند و تصویر برند در ارتباط بین آگاهی از تبلیغات و ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: برند ورزشی مروژ)

کلید واژه ها: آگاهی از تبلیغات آگاهی از برند ارزش ویژه برند تصویر برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 594
روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود. از پرسشنامه های استاندارد آگاهی از تبلیغات، آگاهی از برند و ارزش برند و تصویر برند استفاده شد. جامعه آماری کلیه مشتریان برند ورزشی مروژ در کشور ایران بود. روایی پرسشنامه ها توسط 5 تن از اساتید متخصص تایید گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز بالاتر از 8/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Smart-PLS استفاده شد. طبق نتایج، مدل تحقیق از برازش متوسط برخوردار است، آگاهی از تبلیغات بر متغیرهای آگاهی از برند، تصویر برند و ارزش ویژه برند به صورت مستقیم تاثیرگذار بود. هم چنین آگاهی از تبلیغات به طور غیرمستقیم از طریق آگاهی از برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند تاثیر داشت. مدیران برندهای ورزشی باید به این نکته، که برند شدن در یک صنعت راهی است؛ بی پایان و نیازمند تحقیق و به کارگیری علوم مربوطه می باشد، توجه کنند و با درک اهمیت ارزش برند و تاثیری که بر وفاداری مشتریان دارد به بررسی و سرمایه گذاری بر عوامل اثرگذار بر آن هم چون تبلیغات، ایجاد آگاهی از برند و تصویر برند بپردازند.
۱۷.

بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری زهرآگین ماکیاولیسم بدبینی سازمانی بیگانگی شغلی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 299
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم بود. روش پژوهش، توصیفی بود و در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان رسمی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بودند. حجم نمونه پژوهش براساس جدول مورگان 180 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار استفاده شده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد «رهبری زهرآگین» از اشمیت (2008)، پرسش نامه «ماکیاولیسم» از روث آلاس (2009)، پرسش نامه «بدبینی سازمانی» از کالاگان (2009) و پرسش نامه «بیگانگی شغلی» از بانای و ریسل (2007) بود. شش نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه رازی روایی محتوایی پرسش نامه ها را تأیید کردند و پایایی این پرسش نامه ها به ترتیب 89/0، 87/0، 88/0 و 84/0 تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و آموس به کار برده شد. نتایج نشان داد که رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی به ترتیب با ضریب تأثیر 53/0 و 50/0 تأثیری مثبت داشت. همچنین، ماکیاولیسم نقش میانجی را با ضریب تأثیر 32/0 و 34/0 به ترتیب برای تأثیر رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی ایفا کرد؛ بنابراین، مدیران باید سعی کنند تاحدممکن رفتارهای زهرآگین در شیوه رهبری خود نداشته باشند؛ زیرا، وجود و تداوم این رفتارهای منفی مدیران را به سمت بی توجهی به سازمان و منابع انسانی آن سوق می دهد و شرایط را برای بدبین شدن و بیگانه شدن کارکنان با سازمان فراهم می کند.
۱۸.

رابطه مؤلفه های سبک رهبری زهرآگین با بدبینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مدیریت ماکیاولیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدبینی سازمانی رهبری زهرآگین مدیریت ماکیاولیسم وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 327
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه مؤلفه های سبک رهبری زهرآگین با بدبینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مدیریت ماکیاولیسم بود. روش تحقیق توصیفی است و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان رسمی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بود. حجم نمونه تحقیق براساس جدول مورگان، تعداد 180 نفر تعیین شدند. ابزار مورد استفاده سه پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت (2008)، پرسشنامه مدیریت ماکیاولیسم روث آلاس (2009) و پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان (2009) بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط شش تن از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه رازی تأیید و پایایی این پرسشنامه ها به ترتیب 89/0، 87/0، 88/0 تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی با ضریب  53/0 تأثیر مثبتی دارد. همچنین می توان گفت که مدیریت ماکیاولیسم نقش میانجی را با ضریب اثر 32/0، برای تأثیر رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی ایفا می کند. بنابراین مدیران باید سعی کنند که تا حد ممکن از بروز رفتارهای زهرآگین در شیوه رهبری خود ممانعت به عمل آورند، چراکه وجود و تداوم این رفتارهای منفی در نهایت مدیران را به سمت بی توجهی به سازمان و منابع انسانی آن سوق می دهد و شرایط را به منظور بدبین شدن کارکنان با سازمان فراهم می کند.
۱۹.

طراحی و اعتبارسنجی مدل فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق کاری سرمایه روانشناختی فضیلت سازمانی مدل اداره ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 996
هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل فضیلت سازمانی در سازمان های ورزشی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (14 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) و پایایی ترکیبی تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL-SPSS24 استفاده شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی (76/0)، عدالت سازمانی (74/0)، اخلاق کاری (72/0)، معنویت در کار (73/0)، سرمایه روان شناختی (69/0)، هوش معنوی (75/0)، کیفیت روابط (91/0)، سرمایه گذاری آموزشی (92/0)، نظم و انضباط (90/0)، فضایل اخلاقی (91/0)، بهزیستی رفتاری (80/0)، شایستگی اجتماعی (96/0) و رفتار شهروندی (92/0) نقش معنی داری در تبیین سازه فضلیت سازمانی داشتند. به صورت کلی بر اساس مدل می توان گفت که ادارات ورزش و جوانان، با تأکید بر نظم و انضباط فردی و سازمانی، توجه ویژه به برگزاری دوره های آموزشی، اقدام در جهت ارتقا شایستگی های اجتماعی و بهبود فضایل اخلاقی می توانند گام مؤثری در جهت ترویج هرچه بهتر فضیلت سازمانی خود بردارند.
۲۰.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی فرهنگ بهداشت ایمنی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 955 تعداد دانلود : 795
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی طراحی و اجرا گردید. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران اماکن ورزشی آگاه به حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، بودند که تجربه کافی در عرصه ورزش و اماکن ورزشی دارا می باشند. بر اساس شیوه انتخاب نمونه گیری گلوله برفی تعداد 18 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند.  به منظور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سه شاخگی کمک گرفته شد. پرسشنامه تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه بر اساس روش TOPSIS طراحی گردیده بود. به منظور اولویت بندی این عوامل از روش تاپسیس استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار BT TopSis SoLver انجام گردید. توجه به نتایج مشخص گردید که ایجاد نظارت بر رفتارها و عملکرد کارکنان و مدیران اماکن ورزشی در حوزه HSE با ضریب 9745/0 مهم ترین عامل مشخص گردید. همچنین نتایج نشان داد که متناسب سازی شرح شغل های کارکنان و مدیران اماکن ورزشی با اهداف HSE با ضریب نزدیکی 8649/0 و توجه به نگرش و مهارت های مربوط به HSE کارکنان و مدیران در زمان استخدام و به کارگماری با ضریب نزدیکی 8388/0 دیگر عوامل مهم بر بهبود فرهنگ HSE در اماکن ورزشی بودند. این نتایج می تواند در بهبود فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی مؤثر باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان