محمد احسانی

محمد احسانی

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
۱.

الفضاء المجازیّ والتربیه الدینیّه للأسره التحدّیات والحلول

نویسنده:

کلید واژه ها: الأسره التربیه الدینیه الفضاء المجازی المخاطر الحلول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 348
تمّ تدوین المقال لدراسه آثار الفضاء المجازیّ السلبیّه على التربیه الدینیّه للأسره والسبل الوقائیّه لها؛ وذلک بناءً على النصوص الدینیّه والاستفاده من الدراسه المیدانیّه التی أجراها الباحثون، أمّا الغرض من المقال دراسه تحدّیات الفضاء المجازیّ تجاه التربیه الدینیّه الأسریّه وتقدیم حلول ناجعه للحیلوله دون المخاطر المحدقه بنواه المجتمع (أی الأسره)، فکان المنهج المعتمد فی المقال هو المنهج الوصفیّ التحلیلیّ؛ إذ إنّ الفضاء المجازیّ بنطاقه الواسع یغطّی جمیع الأسر تقریبًا ویؤثّر على کلّ مستخدمیه. إنّ نتائج الدراسه وتحلیلها تُظهر أنّ العدید من التحدّیات فی الفضاء المجازیّ تتعلّق بالأسره والتعلیم الدینیّ للأبناء، بحیث یثیر الفضاء المجازیّ المشاکل فی العلاقه الزوجیّه، کما أنّه یضرّ بالتربیه الدینیّه للأطفال، وأهمّ ما یلحق بالأزواج وأولادهم من أضرار هو إضعاف المعتقدات الدینیّه للأسره، ممّا یؤدّی إلى تضرّر کبیر فی المیول والسلوکیات الدینیّه، ولمواجهه هذه التحدّیات توجد حلول وإستراتیجیّات [مختلفه] مثل التربیه العقَدیّه، وتعزیز القیم الأخلاقیّه، والتعلیم القرآنیّ، والتربیه التوحیدیّه، وتعریف الأبناء بنماذج حسنهٍ ممّا یؤدّی إلى القضاء على مخاطر الفضاء السیبرانیّ (المجازیّ) علی التربیه الدینیّه للأبناء.
۲.

شناسایی و مدل یابی مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده های علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی ارزیابی کنشگران دانشگاهی علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 91
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و مدل یابی مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده-های علوم ورزشی بود. جامعه آماری را تمام اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم ورزشی شهر تهران تشکیل می دادند که به دلیل محدود بودن آن، نمونه آماری به روش کل شمار محاسبه گردید (165=n). برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته از طریق مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از نظرات پنچ نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دو نفر از اساتید کارآفرینی با استفاده از تکنیک دلفی استفاده شد و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های 112 پرسش نامه برگشتی، از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، آزمون کی.ام.او برای تعیین کفایت نمونه گیری، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه در نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 22 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده گردید. در نهایت، مدل ارزشیابی کارآفرینی دانشگاهی در قالب 21 شاخص و چهار مؤلفه ملزومات (چهار شاخص)، توانمندسازها (چهار شاخص)، فعالیت ها (هفت شاخص) و پیامدها (شش شاخص) طراحی گردید. انتظار می رود این مدل بتواند به عنوان یک ابزار مفید جهت ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در دانشکده های علوم ورزشی به کار رود و کارکردهای دانشکده های علوم ورزشی را به کارکردهای دانشگاه نسل سوم سوق دهد.
۳.

ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت گرا نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش بازاریابی بازیکن فوتبال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 32
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد ساخت گرای نظریه داده بنیاد انجام شد؛ ازاین رو پژوهش با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت قابلیت های ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران در عرصه فوتبال انجام شد. برای ارائه مدل از یافته های برگرفته از کدها سعی شد که از رویکرد ساخت گرا در نظریه داده بنیاد چارمز استفاده شود. از سه فرایند همپوش در تحلیل ساخت گرای نظریه داده بنیاد شامل کدگذاری اولیه، متمرکزشده و نظری استفاده شد. در اجرای پژوهش، جمع آوری و تحلیل داده ها به طور آگاهانه هم زمان انجام گرفت و گردآوری داده های اولیه به منظور شکل گیری روند جمع آوری مداوم داده ها صورت گرفت. مشارکت کنندگان افراد آگاه به حوزه فوتبال حرفه ای ایران بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند. براساس یافته ها در این مرحله از پژوهش، از حدود 220 جمله پیاده سازی شده از مصاحبه ها، بعد از حذف موارد تکراری و غیرمرتبط، حدود 109 کد اولیه در مرحله اول توسط پژوهشگر شناسایی و نشانه گذاری شد. در کدگذاری متمرکزشده، مفاهیم به هفت مقوله تقسیم شد. درنهایت در بالاترین سطح تقلیل یا ایجاز، مقوله های برساخت به سه طبقه کلی ارزش ویژه، ملزومات و ارزش بازار یک بازیکن تقلیل یافت که به مطلوب ترین شکل ممکن، مفاهیم ایجادشده در پژوهش را در سه سطح یکپارچه کرد. قیمت نهایی یا ارزش بازیکن فوتبال در لیگ برتر ایران در بازار نقل و انتقالات، براساس ارزش های ویژه بازیکن، ملزومات، نهادها و پیامدهای آن مشخص می شود.
۴.

پیش بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک های مدلسازی خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش بازار بازیکن تجاری سازی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 161
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال لیگ برتر ایران فصل 98-99 فوتبال ایران بود. روش پژوهش: شرکت کنندگان در پژوهش بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران و در مجموع ۴09 نفر بودند. حجم نمونه مناسب برای پژوهش، براساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و در سطح خطای ۵ درصد، ۲۰۰ نفر محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل از آمار توصیفی و به منظور تحلیل استنباطی از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه معنا داری در ارزش گذاری بازیکنان و متغیرهای سن، پست دروازه بان، پست هافبک، پست مهاجم، جوایز فردی، وضعیت پا و تعداد بازی وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هنگام ارزش گذاری باید عوامل ذکرشده را برای جذب بازیکنان موردنظر باشگاه ها در فصول نقل و انتقال مدنظر قرار داد. نتیجه گیری: به طور کلی ضرایب برآوردی این مدل کارایی لازم را برای مشخص کردن ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال در لیگ ایران دارد. با توجه به بررسی به عمل آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران از جمله ملیت بازیکنان خارجی، میزان محبوبیت بازیکنان فوتبال ایران و در نهایت مهارت های فردی با ارزش گذاری مدل های مربوط بررسی شود. همچنین با توجه به تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام در ایجاد ارتباط ارزش بازیکنان و محبوبیت ایجادشده برای آنان و ارتباط آن با افزایش ارزش بازیکنان، تحقیقاتی انجام گیرد.  
۵.

تحلیل شایستگی های نویسندگان ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 126 تعداد دانلود : 101
از آنجاییکه در بازار پر رقابت امروز، کیفیت نویسندگان ورزشی عاملی مهمی در حفظ خوانندگان است و ورزشی نویسان با نوشتن درباره ی بازی های ورزشی، شرکت کنندگان، تحلیل عملکرد و جریان مداومی از اخبار و گزارش های خبری، اشتیاق خوانندگان را حفظ می کنند؛ هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل و شناسایی شایستگی های اساسی مورد نیاز نویسندگان ورزشی بر مبنای ویژگی های شاغل، نیازمندی های شاغل، نیازمندی های تجربی، نیازمندی های حرفه ای، مشخصات و ویژگی های شغل و نیازمندی های خاص حرفه ای است. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می باشد که از طریق پرسشنامه دلفی 69 سوالی بر اساس 6 مولفه مدل اُنت که روایی و پایایی آن مورد تایید خبرگان بود انجام شد. بر اساس روش دلفی فازی 10 نویسنده از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند که پس از اجرای سه مرحله نظرسنجی و دستیابی به اجماع میان خبرگان در نهایت تعداد 56 معیار مشخص شد. با وجود این معیارها می توان استانداردی برای پذیرش نویسدر بازار پررقابت امروز، کیفیت کار نویسندگان ورزشی، عاملی مهمی در حفظ خوانندگان است و ورزشی نویسان با نوشتن درباره بازی های ورزشی، شرکت کنندگان، تحلیل عملکرد و جریانی مداوم از اخبار و گزارش های خبری، اشتیاق خوانندگان را حفظ می کنند. با توجه به این مسئله، هدف این پژوهش کیفی، تحلیل و شناسایی شایستگی های اساسی موردنیاز نویسندگان ورزشی بر مبنای ویژگی های شاغل، نیازمندی های شاغل، نیازمندی های تجربی، نیازمندی های حرفه ای، مشخصات و ویژگی های شغل و نیازمندی های خاص حرفه ای است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است که از طریق پرسشنامه دلفی 69 سؤالی براساس 6 مؤلفه مدل اُنت- که روایی و پایایی آن مورد تأیید خبرگان بود- انجام شد. براساس روش دلفی فازی، 10 نویسنده از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند که پس از اجرای سه مرحله نظرسنجی و دستیابی به اجماع میان خبرگان، در نهایت تعداد 56 معیار مشخص شد. با وجود این معیارها می توان استانداردی را برای پذیرش نویسندگان ورزشی در اختیار مدیران قرار داد. براساس نتایج، یک نویسنده ورزشی باید از خلاقیت خود برای تحریک و جذب خوانندگان استفاده کند. این ممکن است به معنای سفر به مسابقات، تحقیق درمورد رویدادهای جاری در ورزش، برقراری تماس برای دستیابی به اطلاعات داخلی یا ردیابی منابع باشد. نویسندگان ورزشی باید به دنبال اطلاعاتی باشند که در جاهای دیگر یافت نمی شوند و جنبه های ذهنی بازی را برای ارائه محتوای موفق، تحلیل ندگان ورزشی در اختیار مدیران قرار داد. نتایج نشان می دهد که یک نویسنده ورزشی باید از خلاقیت خود برای تحریک و جذب خوانندگان استفاده کند. این ممکن است به معنای سفر به مسابقات، تحقیق در مورد رویدادهای جاری در ورزش، برقراری تماس برای دستیابی به اطلاعات داخلی یا ردیابی منابع باشد. نویسندگان ورزشی باید به دنبال اطلاعاتی باشند که در جاهای دیگر یافت نمی شوند و جنبه های ذهنی بازی را برای ارائه محتوای موفق، تحلیل کنند.
۶.

مقایسه شخصیت علمی علامه مصباح و خواجه نصیرالدین طوسی؛ با رویکرد تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مقایسه شخصیت علمی علامه مصباح خواجه نصیرالدین طوسی رویکرد تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 163
مقاله حاضر با عنوان «بررسی و مقایسه شخصیت علمی علامه مصباح و خواجه نصیرالدین طوسی با رویکرد تربیتی» به منظور تبیین برخی امتیازات آن دو عالم بین المللی شیعی تدوین شده است. این نوشتار به دلیل ارتباط مستقیم با متون دینی و آثار مکتوب شخصیت های مورد بررسی، باروش توصیفی تحلیلی انجام شده است. با وجود فاصله زمانی طولانی زندگی علامه مصباح با خواجه نصیر الدین طوسی، مشابهت آن دو بزرگوار در تحصیل، جایگاه علمی، فعالیت های علمی، تربیت شاگرد و آثار تألیفی نسبتاً زیاد است. همان گونه که خواجه نصیرالدین در قرن هفتم در موارد یادشده، سرآمد و پرآوازه بود؛ علامه مصباح در عصر حاضر در تنوع آثار، تربیت شاگرد و راه اندازی مراکز مؤثر علمی کم نظیر است. افزون براین امتیازات، علامه مصباح از ویژگی هایی همچون انگیزه دینی قوی، اندیشه جهانی نشر علوم اسلامی و نیز مدیریت اثربخش برخوردار بوده، که نتایج آن در اکثر مراکزعلمی کشورهای مخلف، به روشنی مشاهده می شود.
۷.

عوامل سوق دهنده، تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت ورزشی فوق برنامه مدارس دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 767
هدف این مقاله تدوین عوامل سوق دهنده، تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس بود. پژوهشگر برای این منظور به خبرگان و متخصصان حوزه فوق برنامه و ورزش دانش آموزی مراجعه نمود و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات از آنها پرداخت. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها، مقالات، مدارک و دستورالعمل های تربیت بدنی آموزش و پرورش، کتب و کلیپ های مرتبط را از طریق تکنیک مثلث سازی، جمع آوری کردند و سپس آنها را به روش تحلیل مضمون، کدگذاری و تجزیه و تحلیل کرد. نتیجه گروه بندی کدها، دو مؤلفه اصلی و هشت زیر مؤلفه بود که دانش آموزان جهت شرکت در فوق برنامه های تربیت بدنی در سطح ورودی با آن مواجه هستند. بر این اساس می توان عنوان کرد که عوامل سوق دهنده و بازدارنده که یکی از مؤلفه های اصلی است شامل؛ دانش آموزان و آموزش دهندگان به همراه محرک ها و بازدارنده ها است که نقش اصلی ایفا می کنند و نیاز به توجه ویژه ای دارند. همچنین تسریع کننده ها که مؤلفه اصلی دیگر است شامل منابع حمایتی و تشویقی، همکاری با ذینفعان، منابع مالی و بستر سیاسی هست که در سرعت بخشیدن به مشارکت ورزشی دانش آموزان جهت ورود به فوق برنامه های مدارس دخیل هستند. این پژوهش می تواند به عنوان ابزار تحلیلی مشارکت ورزشی دانش آموزان در فوق برنامه های مدارس ایران مبنای عمل قرار گیرد تا به گونه ای منطقی و اصولی به حل مشکلات این حوزه از ورزش دانش آموزی پرداخته شود.
۸.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی بازاریاب ورزشی پرسشنامه شایستگی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 532
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد . در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شد. در بخش کمّی بعد از تدوین پرسشنامه پژوهش برگرفته از بخش کیفی و توزیع آن بین نمونه های پژوهش، 244 پرسشنامه جمع آوری شد و سپس تجزیه و تحلیل شد. روایی محتوایی پرسشنامه 71 سؤالی با استفاده از نظرهای اساتید و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  تأیید شد. درمجموع، 682 کد اولیه به دست آمد که بعد از استخراج کدهای مشابه، 109 کد باز متمایز مشخص شد. این کدها در 23 گروه کدمحوری و چهار گروه کد انتخابی شامل شایستگی های پایه، هوشی، حرفه ای و انتخابی دسته بندی شدند. ضریب مسیر بین شایستگی های مدیران بازاریاب ورزشی و مؤلفه های شایستگی پایه، هوشی، حرفه ای و عملیاتی به ترتیب برابر با 0.404، 0.511، 0.247 و 0.524 بود. با توجه به مقدار شاخص (0.63=GOF) در بررسی برازش کلی، مدل اندازه گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. پرسشنامه ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای شناسایی شایستگی های مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه های فوتبال استفاده شود.
۹.

طراحی و آزمون مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق بازاریابی بازاریابی ورزشی شرکت های تولیدی صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 54
هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی ورزشی کشور بود. نمونه گیری به صورت تصادفی و به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی در نرم افزار pls انجام شد (272 نفر). جهت ارزیابی روایی محتوایی از متخصصان علمی و اجرایی (10 نفر) نظرخواهی شد. سپس پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (89/0) محاسبه و تایید گردید. روایی سازه نیز با استفاده از نرم افزار پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی سازه های هر یک از شش متغیر اصلی نشان داد که تمامی مولفه ها به صورت معنی دار نقش تبیین کننده ای دارند. در تحلیل مسیر مشخص شد که اثر مفروضات بر مسئولیت ها و استراتژی ها مثبت و معنی دار است. چالش ها اثر مثبت و معنی داری بر ملاحضات، مفروضات و مسئولیت ها داشت. اثر ملاحضات بر مسئولیت ها و پیامد مثبت و معنی دار بود. مسئولیت ها دارای اثر مثبت و معنی داری بر پیامد بود. براساس یافته های پژوهش می توان گفت ترویج بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی در سطوح، ابعاد و مراحلی مختلفی قابل انجام است. از این رو با اصلاح ارزش ها و هنجارها بهتر می توان به اتخاذ استراتژی ها، رفع چالش ها و تشخیص ملاحظات پرداخت تا به پیامدهای مطلوب در هر سه حوزه مشتری، شرکت و محیط دست پیدا کرد.
۱۰.

مدل ساختاری جهت گیری های راهبردی و عملکرد تجاری سازی محصولات جدید ورزشی

کلید واژه ها: استارتاپ تجاری سازی گرایش راهبردی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 235
مقدمه و هدف: کسب و کارهای نوپا به ویژه آن دسته از کسب وکارهایی که علاقه مند به ثروت آفرینی پایدار و کاربست دانش و ایده های دانشگاهی هستند، نمی توانند صرفاً بر مبنای فعالیت های یک جانبه به موفقیت دست یابند. از اینرو، هدف پژوهش حاضر تبیین مدل ساختاری جهت گیری های راهبردی و عملکرد تجاری سازی محصولات جدید در کسب و کارهای نوپای ورزشی بود. روش شناسی: این پژوهش، توصیفی- پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کارآفرینان استارتاپ های ورزشی فعال در سراسر کشور تشکیل دادند. به دلیل محدود بودن جامعه، نمونه آماری به روش کل شمار انجام گرفت (93=n). ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته دارای 19 سؤال تخصصی بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و 2 نفر از اساتید کارآفرینی تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد که جهت گیری های راهبردی شامل بازارگرایی، گرایش فناورانه و گرایش کارآفرینانه به ترتیب بر عملکرد تجاری سازی محصولات جدید ورزشی اثر مستقیم و معناداری دارند. هم چنین، اثر غیرمستقیم و معنادار یادگیری راهبردی به عنوان متغیر میانجی تأیید شد. نتیجه گیری: کارآفرینان و مدیران استارتاپ های ورزشی برای دستیابی به تجاری سازی موفق محصولات خود باید راهبردهای شرکت خود را در کنار یکدیگر قرار دهند و به طور پیوسته در جستجوی دانش جدید و کاربرد آن در مراحل مختلف تولید محصول جدید باشند.
۱۱.

Branding and Sale of Sportswear in Iran: ‎Based on Grounded Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 717 تعداد دانلود : 697
The history of branding in Iran dates back to a few decades and its importance has recently been recognized by businessmen. The present study aims to add to the scientific aspect of branding, clarify the issue of branding, identify its principles and provide guidance for those making decisions in branding issues. Hence, the objective of this study is to provide a model for branding sporting sportswear in Iran . In the category of basic and data-based researches, this research is of mixed nature. This kind of study includes predetermined and emergent methods, open-ended and closed-ended questions, various forms of data, content and statistical analysis, and the final conclusions are based on the findings obtained from both qualitative and quantitative approaches. The present study was done using the exploratory tool compilation plan and based on it; the qualitative aspect of the research was done. Purposeful sampling and snowball sampling technique were used to perform in-depth interviews. A total of 15 interviews were conducted with experts. In fact, the sampling continued up to the step that the research reached to an adequate theoretical saturation. Based on the results, branding and sale of sportswear were classified into seven and eight levels, respectively. The findings include value creation, customer perception, online sales, accessibility, online payment conditions, displaying other customers' views and monitoring the sales. The research results also revealed all levels of recognizing the customer needs, competitors' activities, sportswear-related services, facilities, identification and pristine advertising that should be taken into consideration to brand Iranian sportswear.
۱۲.

طراحی مدل الزامات تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی

کلید واژه ها: الزامات تجاری سازی ساختگرا علوم ورزشی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 809 تعداد دانلود : 674
مقدمه و هدف: برای این که دانش علوم ورزشی به پیشرفت جامعه کمک کند، بایستی به نوآوری های فناورانه تبدیل شده و تجاری سازی شود. بدون تردید تجاری سازی یافته های علوم ورزشی و ورود آن ها به میدان عمل، الزامات خاص خود را می طلبد. لذا هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل الزامات تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده های پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری سازی جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. سپس داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که چهار بُعد خودکارآمدی کارآفرینانه، تحول نظام آموزشی، هنجارهای اجتماعی و سیاست های تجاری سازی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی ضروری هستند و به عنوان الزامات آن به شمار می روند. نتیجه گیری: مدل به دست آمده فراسوی دیدگاه های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکرد کنشگرشناسانه در تجاری سازی تأکید دارد و می تواند گامی بلند و مهم برای توسعه و پیشرفت تجاری سازی در علوم ورزشی محسوب شود.
۱۳.

طراحی الگوی بازاریابی لیگ های حرفه ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی لیگ های حرفه ای مزیت رقابتی پایدار ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 76
هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بازاریابی لیگ های حرفه ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار بود. روش پژوهش، کیفی و بر نظریه داده بنیاد مبتنی بود. برای گردآوری اطلاعات از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از نخبگان آگاه از موضوع استفاده شد. بدین منظور، لیگ برتر در پنج رشته هندبال، والیبال، بسکتبال، فوتسال و فوتبال بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس نظریه داده بنیاد و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. طبق نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، مدل در چهار سطح طراحی شد. سطح چهار یا سطح زیرین شامل عوامل منابع، قابلیت ها، ویژگی های دموگرافیک و بخش بندی، محیط و نبود اطمینان محیطی بود. مدیریت منابع انسانی، آمیخته بازاریابی، مدیریت کیفیت جامع، راهبردهای رقابتی و نوآوری بازاریابی عناصر تشکیل دهنده سطح سه بودند که درعین ارتباط متقابل با یکدیگر به مزیت رقابتی پایدار منجر شدند. سطح دوم شامل مزیت رقابتی پایدار شد که خود به سطح عملکرد بازاریابی منجر شد؛ بنابراین، با درنظرگرفتن عوامل شناسایی شده در مدل بازاریابی ورزش بانوان و این واقعیت که زنان تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، می توان با سرمایه گذاری در این بخش از جامعه که تاکنون از آن ها به عنوان یک منبع درآمدزای بالقوه غفلت شده است، به منافع حاصل از ورزش در طولانی مدت دست یافت.
۱۴.

ارائه الگوی ایجاد ارزش ویژه برند برای لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند برندسازی پیش نیازها لیگ برتر فوتبال نظریه داده بنیاد کلاسیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 458
این پژوهش با هدف ارائه الگویی مناسب برای توسعه ارزش ویژه برند لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیق اکتشافی و از حیث جهت گیری تحقیقی بنیادین است که از استراتژی نظریه سازی داده بنیاد با رویکرد کلاسیک (ظاهرشونده) استفاده کرده است. برای گردآوری داده های پژوهش از 24 مصاحبه عمیق و ساختارنیافته با نمونه تحقیق (21 نفر از مدیران اجرایی، صاحب نظران و محققان عرصه فوتبال، بازاریابی و برندسازی) استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش به صورت نظری، در طول فرایند پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و سایر منابع، طی سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و نظری انجام گرفت. در نهایت مدل نهایی تحقیق به صورت مدل سه بخشی شامل نهادها، پیش نیازها و فرایند تخصصی برندسازی لیگ درآمد. براساس نتایج پژوهش، مادامی که پیش نیازهای کلان و ساختاری محقق نشود، برندسازی لیگ برتر فوتبال ثمربخش نخواهد بود. تعامل و تأثیر متقابل نهادهای حاکمیتی، رسانه ها و نهادهای فوتبالی، میزان تحقق این پیش نیازها را تعیین خواهد کرد که در این میان، نقش نهادهای حاکمیتی بسیار پررنگ است. ازاین رو، سازمان لیگ فوتبال ایران پیش و بیش از تمرکز بر فعالیت های ویژه برندسازی لیگ، باید به شدت به دنبال تحقق این پیش نیازها باشد.
۱۵.

نقش آفرینی فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم (مطالعه موردی: دانشکده های علوم ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علوم ورزشی دانشگاه کارآفرین فرهنگ دانش بنیان مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 988 تعداد دانلود : 72
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم، مطالعه موردی دانشکده های علوم ورزشی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشکده های (دولتی) علوم ورزشی کل کشور می باشد. برآورد حجم نمونه به روش نمونه گیری کل شمار انتخاب گردید که پس از ارسال ابزار پژوهش، تعداد 268 پرسشنامه صحیح عودت داده شد. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 24 سؤال استفاده گردید که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (92/0) و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE ) و روایی تشخیصی تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار SPSS23 وLISREL8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر فرهنگ دانش بنیان بر مدیریت دانش مثبت و معنادار است و منجر به پیشبرد کارکردهای آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی می شود. هم چنین، تأثیر مدیریت دانش بر پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم در دانشکده های علوم ورزشی مثبت و معنادار است. به علاوه نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ دانش بنیان و کارکردهای دانشگاه نسل سوم در دانشکده های علوم ورزشی تأیید گردید.
۱۶.

طراحی مدل الزامات پیاده سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش های تفریحی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی ورزش های تفریحی فرهنگ مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 361
بازاریابی اجتماعی برای رفع معضلات اجتماعی و جایگزین کردن الگوی رفتاری سالم در جامعه تلاش می کند. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل الزامات پیاده سازی مطلوب بازاریابی اجتماعی در ورزش های تفریحی کشور بود. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد نظریه داده بنیاد انجام شد. بدین منظور، با 19 نفر از خبرگان و متخصصان به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انجام شد و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از رویکرد گلیزری که شامل مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری است، تحلیل شدند. پس از تمامی مراحل کدگذاری، مدل نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی مدل عبارت اند از: فرهنگ مشارکت، قابلیت دسترسی به اماکن و فضاهای ورزشی، هزینه مشارکت، ارتباطات بازاریابی اجتماعی (ترویج)، مدیریت و رفتار مطلوب و مزایای آن. مؤلفه های مقوله ها به ترتیب شامل این موارد هستند: خرده فرهنگ ها، ارزش ها و رفتارهای هنجاری، خانواده و طبقه اجتماعی برای مقوله فرهنگ مشارکت و فضاهای روباز؛ دسترسی آسان، آموزش، نیازسنجی دقیق برای مقوله قابلیت دسترسی و کارت های اوقات فراغت؛ دوره های رایگان، راهبرد متفاوت قیمت گذاری، تخفیفات کاربردی برای مقوله هزینه مشارکت و برنامه ریزی، سازمان دهی، مدیریت اماکن و تجهیزات، شبکه سازی، ارزیابی و کنترل برای مقوله مدیریت و درنهایت، مزایای حاصل از رفتار مطلوب، به عنوان مؤلفه های مدل نهایی پژوهش حاضر هستند.
۱۷.

طراحی مدل مشارکت در ورزش های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی ورزش های تفریحی شهرداری ها فرهنگ مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 606
هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل مشارکت در ورزش های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. نمونه آماری تحقیق حاضر را تمامی هیئت های ورزش همگانی و سازمان ورزش شهرداری های مراکز استان ها تشکیل می دادند. روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان صورت گرفت که با توجه به تعداد فراوان اعضای هیئت های ورزشی و ورزش شهرداری ها تعداد 385 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن به وسیله اساتید و آزمون های آماری تایید گردید. پرسشنامه ها از طریق ایمیل و شبکه های مجازی و حضوری توسط نمونه ها تکمیل گردید. نتایج نشان داد که ضریب تاثیر مولفه های مربوط به بازاریابی اجتماعی (آمیخته بازاریابی اجتماعی) مقادیر بالا و معناداری هستند و از بین هر سه آن ها ارتباطات بازاریابی اجتماعی از ضریب تاثیر و قویتری برخوردار است (948/0) و پس از آن هزینه مشارکت (953/0) و قابلیت دسترسی (921/0) قرار داشتند. همچنین در مدل به دست آمده ضریب تاثیر بین فرهنگ مشارکت با بازاریابی اجتماعی (892/0)، در ارتباط با مدیریت (584/0) و در نهایت در ارتباط با مشارکت در ورزش (597/0) گزارش شده است که حاکی از اهمیت فراوان فرهنگ مشارکت است. بنابراین فرهنگ مقوله ای پایه برای سایر مقوله های مطرح شده در مدل می باشد. یکی دیگر از مقوله هایی که مصاحبه شوندگان جهت افزایش مشارکت مردم از طریق بازاریابی اجتماعی آن را امری بدیهی می دانستند مدیریت منسجم و قوی در این زمینه بود.
۱۸.

طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ارتباطی کیفیت ارتباط دوره عمر هوادار باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 477
هدف از انجام پژوهش، طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به شکل میدانی صورت گرفته است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با افراد متخصص در زمینه ارتباط با هواداران، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری این تحقیق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری شده تعداد 527 نفر بنا به تعریف عملیاتی هوادار که میانگین حضورشان بالاتر از 8 بازی در یک فصل برای تیم مورد علاقه آنها بود به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از مدل سازی معادلات ساختاری جهت طراحی مدل استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت ارتباط با هواداران بر روی ارتقای کیفیت ارتباط اثر معناداری دارد. همچنین برآیند شاخصهای برازش داده ها و ضرایب رگرسیونی نشان داد که تأثیر مؤلفه مدیریت ارتباط با هواداران بر روی ارزش عمر هوادار منوط به حضور متغیر کیفیت ارتباط با هواداران می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پیامدهای بکارگیری بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران شامل بهبود رفتارهای مصرفی از جانب هواداران مانند کمیت مصرف، تبلیغ شفاهی، پی گیری رسانه و حضور مجدد در بازیهای آینده تیم های فوتبال می باشد.
۱۹.

تأثیر تحولات سیاسی اجتماعی بر شکل گیری تصویر "آرمان شهر" در شعر عرفانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادبیات عرفانی شعر عرفانی آرمان شهر تحولات سیاسی - اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 19
از آنجا که روح انسان تعالی طلب است، پیوسته درصدد کشف نادانسته ها برمی آید؛ بنابراین، ابزارهایی را جست وجو می کند تا به زندگی بهتر دست یابد و در پی ایجاد شهر آرمانی یا مدینه فاضله، ناکجاآباد، جهان مطلوب و... است. صوفیه به نسبت دیگر اقشار جامعه با واقعیت های اجتماعی و بومی خود مأنوس تر بودند و جامعه را پر از کاستی می دیدند و بر آن بودند که با شناخت جامعه موجود و درک کاستی ها و نارسایی های آن، انسان را به جهان مطلوب رهنمون شوند. تلقی عارفانی چون سنایی، عطار و مولوی از آرمان شهر، با برداشت فلاسفه و متشرعان از آن تفاوت های بنیادین دارد. در پی این مهم، همواره اندیشمندان، شاعران و نویسندگان ویژگی هایی را برای آرمان شهر برشمرده اند که اگرچه اشتراک هایی با هم دارند، در برخی مختصات متفاوت اند. در این جستار سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر بررسی مهم ترین آثار ادبی قرن های ششم و هفتم هجری، سیر تحول مفهوم آرمان شهر در آثار بزرگان شعر عرفانی فارسی بررسی شود تا ازیک سو ویژگی های هر یک از آرمان شهرها مشخص شود و از جانبی دیگر، تفاوت و تمایز هر یک از آنها با توجه به ویژگی های سیاسی اجتماعی آن دوران نمایانده شود.
۲۰.

طراحی مدل توسعه قابلیت های انسانی در ورزش(با استفاده از نظریه داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش کیفی عوامل تبدیل قابلیت انسانی مدل ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 892
منابع انسانی مهم ترین منبع موجود در هر سازمان و نهاد هستند. از این رو شناسایی و توسعه قابلیت های انسانی می تواند نقش مهمی در توسعه هر نهاد ایفا کند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی قابلیت های انسانی و تعیین سطوح توسعه آنها و در نهایت طراحی مدل توسعه قابلیت های انسانی در ورزش است که با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، داده های تحقیق جمع آوری شد. بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرا داده ها مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قابلیت های انسانی در ورزش به سه سطح قابلیت های بنیادی، قابلیت های حمایتی و قابلیت های عملیاتی دسته بندی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که برای توسعه قابلیت های انسانی در ورزش باید تدابیر لازم در عوامل تبدیل فردی، ساختاری و زمینه ای انجام شود تا درنهایت منجر به توسعه قابلیت های انسانی در ورزش در تمامی ابعاد و سطوح شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان