مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور 1398 شماره 55 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل مؤثر در پول شویی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار اقتصادی فساد مالی پول شویی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 115
پولشویی یکی از فعالیت های غیرقانونی اقتصادی است که می تواند آثاری منفی بر فعالیت های اقتصادی به بار آورد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در پول شویی در ورزش است. این پژوهش با روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی برای انجام مصاحبه های عمیق استفاده شد. درمجموع، 17 مصاحبه با خبرگان و متخصصان اجرا شدند و داده ها براساس رویکرد خودجوش کدگذاری شدند. در بخش کمی، براساس نتایج فاز کیفی، پرسش نامه ای تدوین شد و پس از تعیین روایی و پایایی بین نمونه های پژوهش توزیع شد و ازطریق تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، داده ها اعتبارسنجی شدند. در بخش کیفی، یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی شامل عوامل زمینه ای (مسمومیت فضای اقتصادی)، عوامل ساختاری (سلامت نداشتن ساختار اقتصادی) و عوامل رفتاری (نبود نظارت شفاف بر امور مالی) هستند. در بخش کمی، مدل نظریِ تحلیل مسیر با شاخص نیکویی برازش محاسبه شد و براساس مفروض های تجربی- نظری بود. براساس میزان اثرگذاری عوامل مؤثر در پ ول شویی که دربین آن ها مسمومیت فضای اقتصادی بیشترین سهم را داشت، برای پیشگیری از پول شویی در ورزش باید نظارت شفاف امور مالی، سلامت ساختار اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی جریان های مالی حاکم در ورزش وجود داشته باشند.
۲.

الگوی ورزش سالمندی ایران: رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش سالمندی سلامت محور نشاط اجتماعی مدل پارادیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 230
افزایش شمار سالمندان در ایران موجب توجه به موضوع هایی جدید درباره آن ها شده است. ازآنجایی که ناتوانایی های دوره سالمندی با افزایش سن شایع تر می شود، در این شرایط نقش ورزش در حفظ و بهبود سلامت سالمندان و شور و نشاط اجتماعی پررنگ می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ورزش سالمندی ایران انجام شده است. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش پژوهش داده بنیاد انجام شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش متخصصان و صاحب نظران مدیریت ورزشی، پیشکسوتان ورزشی، اعضای هیئت علمی (گروه های علوم ورزشی، روان شناسی، جامعه شناسی، مددکاری و پرستاری) و همچنین، مسئولان ادارات درگیر در سالمندی اعم از بهداشت، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی شهرداری اصفهان بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند و نظری برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافتند. داده ها هم زمان با جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش استراس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار داده ها براساس معیارهای پیشنهادی لینکولن و گوبا تأیید شد. نتایج نشان داد که 276 گزاره مفهومی اولیه با 11 مقوله اصلی و 50 مقوله فرعی درقالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علّی (سه مقوله)، پدیده اصلی (یک مقوله)، راهبرد (دو مقوله)، ویژگی های زمینه ای (دو مقوله)، شرایط محیطی (دو مقوله) و پیامد (یک مقوله)، الگوی ورزش سالمندی ایران را تشکیل دادند. یکپارچه سازی مقوله ها برمبنای روابط موجود بین آن ها حول محور ورزش سالمندی ایران، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی مدیران درگیر در امور سالمندان را منعکس می کند.
۳.

سنجش تأثیر گذاری پیشرفت علم بر رشد و توسعه ورزش (مطالعه موردی: حوزه موضوعی ورزش قهرمانی المپیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولیدات علمی رشد و توسعه المپیک ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 857
موفقیت ورزشی کشورها در مسابقات بین المللی متأثر از عوامل مختلفی است . ش ناخت عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی می تواند در امر تدوین برنامه های ورزشی درجهت توسعه ورزش مؤثر باشد. این پژوهش با هدف سنجش روند تأثیرگذاری برون داد های علمی حوزه موضوعی علوم ورزش در بازه چهارساله (1996 تا 2012) بر ورزش قهرمانی (المپیک) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش بیست کشور اول المپیک تابستانی هر دوره بودند که داده های علمی آن کشورها نیز متناسب با بازه زمانی مرتبط استخراج شدند. داده های علمی چهار بازه زمانی از پایگاه وب آو ساینس و داده های المپیک از وب سایت بازی های المپیک استخراج شدند. برای سنجش این بررسی چهار شاخص تعداد مدارک تولیدی، تعداد مؤسسات فعال در ورزش ، تعداد پژوهشگران و تعداد مدال های کسب شده در المپیک درنظر گرفته شدند. سپس، با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 21، همبستگی پیرسون میان این شاخص ها محاسبه شد. یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی میان شاخص ها، در تمامی بازه های زمانی بین 45 /0 تا 75/0 قرار گرفت که نشان دهنده وجود همبستگی معنا دار میان تعداد مدال های دریافتی و سه شاخص دیگر علمی بود. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که با گذشت زمان ضریب همبستگی در تمامی متغیرها رشد یافته است؛ بدین معنی که با گذشت زمان نقش بروندادهای علمی در رشد و توسعه ورزش قهرمانی پررنگ تر شده است.
۴.

ساخت و اعتباریابی ابزار عوامل مؤثر در بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی ابزار بهره وری پژوهشی تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 227
پژوهش ها نشان می دهند که مدل های محدودی برای اندازه گیری بهره وری پژوهشی مراکز آموزش عالی طراحی شده اند؛ ولی تاکنون  ابزار معتبر و پایایی برای اندازه گیری بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ارائه نشده است. شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری پژوهشی در ارتقای کیفیت علمی اساتید و مؤسسه موردنظر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزاری برای تعیین عوامل مؤثر در بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. 831 نفر از اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه آماری برای بررسی شاخص های روان سنجی به تعداد 150 نفر و 300 نفر نیز برای نمونه اصلی پژوهش به روش خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه پژوهش با 29 سؤال براساس مبانی نظری، پیشینه پژوهش و دریافت نظرهای خبرگان درطی یک مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) و براساس مدل معادله ساختاری ساخته شد که دارای سه عامل اصلی (دانش پژوهی، پژوهش، مؤسسه ای) و نُه زیرعامل است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم افزار آموس نسخه 23 نشان داد که ابزار از اعتبار لازم برخوردار بود؛ بنابراین، براساس یافته های پژوهش می توان پیشنهاد کرد که مدیران دانشگاه ها می توانند در برنامه ریزی ها برای اندازه گیری و بهبود بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی خود از پرسش نامه طراحی شده در این پژوهش استفاده کنند.
۵.

بررسی وضعیت توسعه یافتگی بدمینتون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش شاخص های توسعه وضع موجود رشته بدمینتون هیئت های استانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 606
 ازآنجایی که برنامه ریزی برای توسعه رشته های ورزشی نیازمند آگاهی و تحلیل درست از وضعیت موجود آن ها است، این پژوهش به بررسی وضعیت توسعه بدمینتون در استان های کشور پرداخته است. این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی، ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری هیئت های بدمینتون استان های کشور بودند. نمونه آماری به صورت نمونه گیری تمام شمار انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه ای پژوهشگرساخته شامل چهار منظر منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، رویداد و باشگاه داری و زیرساخت و امکانات بود. روایی محتوایی پرسش نامه به تأیید 13 متخصص رسید. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی، رتبه بندی و سطح بندی در محیط نرم افزارهای اکسل، اس.پی.اس.اس و جی.آی.اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل زیرساخت و امکانات، رویداد و باشگاه داری، منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه بدمینتون استان ها داشتند. ازلحاظ توسعه یافتگی، کمتر از هفت درصد از استان ها در سطح یک یا توسعه یافته، حدود 15 درصد در سطح دو یا کمتر توسعه یافته و حدود 78 درصد در سطح سه یا توسعه نیافته ارزیابی شدند . براساس یافته ها ضرورت دارد که راهبردهای آینده فدراسیون مبتنی بر توسعه متوازن و کاهش نابرابری باشند. برای دستیابی به توازن توصیه می شود که ابعاد توسعه این رشته با توجه به اهمیتشان، برای برنامه ریزی منطقه ای به ترتیب موردتوجه قرار گیرند.
۶.

تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استعدادهای موفق لیگ دسته اول و دسته دوم فوتسال زنان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعدادیابی فوتسال توسعه استعداد زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 946
استعدادها نقشی اساسی در پیشرفت ورزش یک کشور ایفا می کنند و توجه به آن ها و کشف و توسعه این استعدادها یکی از عوامل اساسی موفقیت در ورزش است. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل وضعیت عوامل مؤثر در توسعه استعدادهای موفق در لیگ دسته اول و دسته دوم فوتسال زنان ایران بود. روش پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش همه بازیکنان لیگ دسته یک و دسته دوی فوتسال زنان ایران (202 نفر) در فصل 97-1396 بودند که به صورت کل شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه توسعه استعداد موفق مودج (2011) بود که هفت بعد و 51 سؤال داشت. روایی این پرسش نامه به تأیید اساتید متخصص تربیت بدنی رسید و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (فریدمن) درقالب نرم افزارهای آموس نسخه 24 و اس.پی.اس.اس. 22 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که دربین مؤلفه های پژوهش، بعد فرهنگی با بارعاملی 71/0، بیشترین و حمایت مالی با بار عاملی 28/0، کمترین تأثیر را بر توسعه استعدادهای موفق داشتند. به طورکلی، براساس نتایج، بازیکنان بااستعداد برای فرایند موفقیت خود در رشته ورزشی بیشتر از همه نیازمند تأثیر و توسعه عوامل فرهنگی هستند و شاید این مسئله به عنوان یکی از چالش های ورزش زنان درحال حاضر باشد که مدیران ورزش در بخش زنان باید به این نتایج توجه کنند.
۷.

بررسی میزان بهره وری بعد حرفه ای فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی بعد حرفه ای بهره وری بهره وری فدراسیون ها فدراسیون های المپیکی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 396
هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان بهره وری فدراسیون های المپیکی ایران در بعد حرفه ای بود که ازطریق طرح پژوهشی زمینه یابی تحت تأثیر دامنه زمانی محدود، به عنوان طرح زمینه یابی روندپژوهی معرفی شده است . این پژوهش با بهره گیری از پرسش نامه پژوهشگرساخته انجام شد. روایی های محتوایی، صوری، ظاهری و ملاکی پرسش نامه بررسی و تأیید شدند. همچنین، پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون شد و با ضریب 96/0 ضریب اعتبار مطلوبی به دست آمد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد فدراسیون های المپیکی ایران بودند که با توجه به تعداد محدود، مدیران تمام فدراسیون ها (تعداد = 26) به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی دو گروه همبسته (برای مقایسه شاخص های بهره وری در مؤلفه های مالی، مادی و انسانی با تأکید بر بعد حرفه ای در وضعیت موجود و مطلوب و شناسایی شکاف موجود) و شدت اثر (برای بررسی میزان بهره وری) استفاده شد. با نگاهی به نتایج در مؤلفه مالی، با رجوع به میانگین ها مشخص شد که در شاخص های تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان، برگزاری اردوهای داخلی، توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح مسابقات داخلی، میانگین وضعیت مطلوب بالاتر از میانگین وضعیت موجود بود؛ ولی باوجود معناداربودن تی و شدت اثر بالا، شاخص های بودجه اعزام ها و بودجه برای استفاده از دانش، شدت اثر کمتر از 50/0 داشتند و فاصله میانگین موجود و مطلوب به نسبت شاخص های دیگر مؤلفه مالی در بُعد حرفه ای کمتر بود. درنهایت، مشخص شد که بهره وری فدراسیون های المپیکی ایران در بعد حرفه ای پایین تر از سطح استاندارد است.
۸.

بهینه سازی فرایند آزمون عملی تربیت بدنی با استفاده از شبیه سازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزمون عملی تربیت بدنی طراحی سناریو شبیه سازی روش های تصمیم گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 910 تعداد دانلود : 926
ازجمله رویدادهایی که در رشته علوم ورزشی اهمیت فراوانی دارد، آزمون عملی تربیت بدنی است. اهمیت این آزمون به علت حساسیت در انتخاب افراد شایسته برای ورود به این رشته و درنهایت، خروج افرادی متخصص و شایسته است؛ بنابراین، اجرای آزمونی بهینه که حداکثر کارایی و اثربخشی دراین راستا را داشته باشد، بسیار مهم و ضروری است؛ براین اساس، هدف از انجام این پژوهش، بهینه سازی فرایند آزمون عملی تربیت بدنی با استفاده از شبیه سازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره بود. آزمون با استفاده از مدل شبیه سازی اَرنا طراحی شد تا علاوه بر انتخاب روش مناسب برگزاری آزمون، تعداد بهینه منابع لازم نیز تعیین شود. بدین منظور، ابتدا هشت سناریوی مختلف طراحی شدند و در نرم افزار اَرنا مدل سازی شدند. در طراحی سناریوها، نحوه ورود داوطلبان، نحوه چیدمان ایستگاه بررسی وضعیت بدنی و پزشکی و تعداد ایستگاه ها در بخش آمادگی جسمانی درنظر گرفته شدند. برای انتخاب سناریوی برتر، با درنظرگرفتن معیارهای مناسب (زمان انتظار داوطلب، زمان اجرای فرایند، میانگین بهره برداری از منابع و هزینه کل منابع)، از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شد. در این روش، ابتدا وزن معیارها با روش کراتییس تعیین شد و سپس، با استفاده از روش پرامیتی دو، بهترین سناریو انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که سناریوی شش بهترین سناریو و سناریوی سه بدترین سناریو بودند. بهینه سازی فرایند آزمون تربیت بدنی به برگزارکنندگان کمک می کند تا بخشی از مشکلات اجرایی دراین زمینه را برطرف کنند و درنتیجه، نتایج حاصل از آزمون به خصوص در بخش اجرایی بهتر شود.
۹.

ارائه مدل رفتار تعاملی اعضای جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی: هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار تعاملی هوادار جامعه برند رسانه های اجتماعی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 266 تعداد دانلود : 423
اهمیت هواداران در توسعه ورزش حرفه ای جایگاه ویژه ای دارد. این درحالی است که جوامع برند و ویژگی های منحصربه فرد رسانه های اجتماعی، به خوبی دراختیار هواداران برند قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل جامع از رفتار تعاملی هواداران باشگاه های فوتبال به عنوان اعضای جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی انجام شده است. این پژوهش به روش همبستگی- پیمایشی انجام شد. نمونه ها از هواداران باشگاه های فوتبال حرفه ای فعال در رسانه های اجتماعی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسش نامه پژوهشگرساخته ای مشتمل بر 45 گویه استفاده شد. برای به دست آوردن روایی پرسش نامه، از روایی محتوایی و روایی سازه و برای بررسی پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که جامعه برند به عنوان متغیر مستقل، بر متغیرهای تعاملات میان اعضای جامعه، بلوغ ارتباط و راهبرد خلق ارزش، اثر مثبت و معناداری داشت و عامل راهبردهای خلق ارزش بر وفاداری و بلوغ ارتباط، اثر مثبت و معناداری داشت. بلوغ ارتباط نیز بر وفاداری اثر مثبت و معناداری داشت. نتایج پژوهش، مدل رفتار هواداران مبتنی بر رسانه های اجتماعی را با استفاده از مدل معادلات ساختاری تأیید کرد.
۱۰.

ارائه مدل کیفیت وب سایت های ورزشی با وفاداری الکترونیک در دانشجویان تربیت بدنی: نقش میانجی رضایت الکترونیک و تجربه خوشایند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت وب سایت های ورزشی رضایت الکترونیک وفاداری الکترونیک تجربه خوشایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 752
در تجارت الکترونیک، کیفیت ارائه خدمات الکترونیک برای جلب رضایت کاربران اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا، می تواند باعث وفاداری کاربران شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری الکترونیک کاربران بود. پژوهش حاضر، توصیفی و ازنوع همبستگی و روش اجرا به صورت میدانی بود. جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان تربیت بدنی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی بودند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد کیفیت وب سایت های ورزشی، رضایت الکترونیک، وفاداری الکترونیک و تجربه خوشایند استفاده شد. برای بررسی روایی صوری از نظرهای متخصصان و برای بررسی روایی محتوایی از مدل لاشه و پایایی آلفاکرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی مناسب (مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. یافته ها نشان داد که کیفیت خدمات بر وفاداری الکترونیک اثر داشت و کیفیت خدمات ازطریق میانجی های رضایت و تجربه خوشایند بر وفاداری الکترونیک اثر داشت. به طورکلی، یافته ها نشان می دهد که هراندازه کیفیت وب سایت های ورزشی بالاتر باشد، میزان وفاداری الکترونیک نیز بیشتر خواهد شد. نقش تجربه خوشایند و رضایتمندی الکترونیک نیز به عنوان میانجی دربین آن ها همین وضعیت را دارد و اثری مثبت دراین خصوص ایفا می کند.
۱۱.

توسعه و اعتباریابی مقیاس تعیین سبک خرید محصولات ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک خرید محصولات ورزشی مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 115
یک بازاریاب برای موفقیت در حوزه بازاریابی، نیازمند آگاهی از عوامل مؤثر در تصمیم های خرید مصرف کنندگان است تا راهبردهای بخش بازار را به طور مؤثر اجرا کند. امروزه، مصرف کنندگان جوان در رده سنی دانشجویی بخش عمده ت قسیم های بازار را تشکیل می دهند؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، توسعه و اعتباریابی مقیاس ارزیابی سبک خرید براساس مدل اسپرولز و کندال (1986) بود. تعداد 377 نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به طور تصادفی، مقیاس ارزیابی سبک خرید توسعه یافته شامل زیرمقیاس های جدید مذهب و سیاست برای محصولات ورزشی را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. یافته های آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با توجه به نسبت شاخص خی دو به درجه آزادی و سایر شاخص ها، اعتبار سازه مقیاس را نشان داد. به طورکلی، یافته ها نشان داد که برخی از خریداران به دلیل حس علاقه و وفاداری به میهن خود و به دلیل کیفیت ادراک شده محصولات داخلی، ترجیح می دهند محصولات ساخت کشور خود را خریداری کنند. همچنین، ارزش های مذهبی با تأثیر بر ساختار شخصیت مصرف کننده، اعتقادها، ارزش ها و گرایش های رفتاری خود، بر رفتار و انتخاب مصرف کنندگان تأثیر می گذارند؛ بنابراین، می توان از این مقیاس با توجه به اهمیت زیرمقیاس های اضافه شده مذهب و سیاست ، در سنجش سبک خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی استفاده کرد.
۱۲.

اثر شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی اراک با در نظر گرفتن نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصی سازی خدمات قدردانی مشتری تعهد رابطه اعتماد به رابطه باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 14
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی اراک، با درنظرگرفتن نقش میانجی کیفیت رابطه بود. نمونه پژوهش ازبین همه مشتریان باشگاه های ورزشی تندرستی و مراکز آمادگی جسمانی شهر اراک به روش طبقه ای (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر) انتخاب شد (تعداد = 280). اطلاعات با استفاده از پرسش نامه 27 سؤالی جمع آوری شد و روایی و پایایی پرسش نامه نیز بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اس.پی.اس.اس. و لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتری اثری مستقیم و معنادار داشتند. همچنین، ابعاد کیفیت رابطه نقشی میانجی در رابطه بین شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری در باشگاه های ورزشی شهر اراک داشتند؛ بنابراین، باشگاه ها با ارائه خدمات متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان می توانند حس قدردانی و نیز رضایتمندی و وفاداری آن ها را توسعه دهند و با ایجاد رابطه ای با کیفیت بالا این اثربخشی را افزایش دهند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸