مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی دی و بهمن 1394 شماره 33 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارتباط بین سبک رهبری مربیان، انسجام و انگیزه در لیگ برتر فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار سبک رهبری انسجام تیمی انگیزه موفقیت طلبی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 198
هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان، انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی در فوتبالیست های لیگ برتر ایران بود. روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را بازیکنان حاضر در تیم های فوتبال لیگ برتر ایران در سال 92-91 تشکیل می دهند، که تعداد آنها بر اساس اعلام سازمان لیگ 414 نفر بوده است. 201 نفر از بازیکنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. یافته ها نشان داد که بین سبک رهبری، انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی ورزشکاران رابطه معنادار وجود دارد و سبک رهبری و انگیزه موفقیت طلبی می توانند انسجام تیمی را پیش بینی نمایند. با توجه به نتایج تحقیق در خصوص سبک رهبری، انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی به نظر می رسد که استفاده مربیان از سبک های مختلف مربیگری و الگوهای رفتاری متفاوت، سطوح انسجام تیمی و انگیزه موفقیت طلبی را دستخوش تغییر خواهد کرد.
۲.

شاخص های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای لیگ برتر والیبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مهارت های اجتماعی - ارتباطی سرمربی والیبال مدیریت تیم مهارت های روان شناختی و فنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 480
هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد سرمربیان لیگ برتر والیبال ایران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سرمربیان و مربیان (24نفر) و ورزشکاران (144نفر) شاغل در لیگ برتر والیبال ایران سال (1391) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد که در نهایت، 138 نفر (82 درصد) در پژوهش حاضر شرکت کردند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد سرمربیان والیبال بود که در یک مصاحبه نیمه هدایت شده با مقیاس پنج ارزشی لیکرتی تنظیم گردید. ضمناً 18 نفر از اساتید صاحب نظر و مربیان و کارشناسان با سابقه والیبال، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (93/0 =α). از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل (چرخش ابلیمین مستقیم) برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، یازده شاخص حذف شدند و 31شاخص باقیمانده در شش عامل مدیریت تیم، روابط حرفه ای، مهارت های اجتماعی-ارتباطی، مهارت های روان شناختی، عامل سابقه و تجربه و مهارت های فنی، با ارزش ویژه بزرگ تر از 1 طبقه بندی گردید. از دیدگاه پاسخ دهندگان به ترتیب عامل های مهارت های اجتماعی- ارتباطی، مدیریت تیم، مهارت های روان شناختی، مهارت های فنی، روابط حرفه ای و سابقه و تجربه ورزشی، مهم ترین ابعاد ارزیابی عملکرد مربیان شناخته شد و همچنین شاخص ایجاد نظم و انضباط تیمی در تمرین و مسابقه در اولویت اول و شاخص ارتباط با اصحاب رسانه در آخرین اولویت قرار داشتند. بنابراین، با توجه به اولویت بالای عامل مهارت های اجتماعی- ارتباطی و عامل مدیریت تیم، ارزیابی این مهارت ها برای سرمربیان بسیار ضروری است.
۳.

ارائه الگوی کیفیت خدمات ادراک شده در خلق رفتار شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاری کیفیت خدمات رفتار شهروندی شهرآورد

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 315 تعداد دانلود : 52
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش کیفیت خدمات ادراک شده در بروز مؤلفه رفتار شهروندی تماشاگران شهر آورد فوتبال پایتخت می باشد. روش پژوهش از نوع هم بستگی بوده و در زمره مطالعات کاربردی (به لحاظ هدف) قرار دارد که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری آن را کلیه تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای مسابقه فوتبال 2 تیم پرسپولیس و استقلال در شهریور 91 به ورزشگاه آزادی آمده بودند، تشکیل دادند. از آن جا که حجم جامعه آماری بیش از ۷5000 نفر بود، بر اساس جدول مورگان نمونه به تعداد 384 نفر انتخاب شد. بررسی روابط بین متغیرها نشان داد بین ابعاد کیفیت خدمات با رفتار شهروندی ارتباط وجود دارد. علاوه براین، نتایج نشان داد کیفیت برنامه، پیش بینی کننده قوی تری نسبت به کیفیت تعامل، کیفیت محیط و کیفیت نتایج برای رفتارشهروندی می باشد. از این رو پیشنهاد می شود مدیران باشگاه ها با ارتقای کیفیت خدمات و درک آن توسط تماشاگران از مزایای ایجاد رفتارشهروندی در تماشاگران استفاده کنند.
۴.

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استان های ناموفق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های المپیک موانع توسعه کشتی مدیریت ورزش کشتی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 235
هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی موانع کسب مدال در رشته کشتی در استان های ناموفق ایران از دیدگاه صاحب نظران این رشته می باشد. 110 نفر ازجمله مدیران فدراسیون کشتی و هیأت های استان های ناموفق در کسب مدال (25 نفر)، دانشگاهیان صاحب نظر (15 نفر)، مربیان درجه یک کشور (30 نفر) و کشتی گیران نخبه در سطح ملی (40 نفر) به عنوان نمونه انتخابشدند. یافته ها نشان می دهد که موانع فرهنگی، جغرافیایی و رسانه ای، مسائل مالی، مدیریت و برنامه ریزی، زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات، برگزاری مسابقات و اردوها، مسائل آموزشی و تکنولوژی، نیروی انسانی و کشف و پرورش استعداد به ترتیب به عنوان مهم ترین موانع کسب مدال در رشته کشتی در استان های ناموفق ایران می باشند. با توجه به اهمیت این عوامل در توسعه رشته ورزشی کشتی به مسئولان ورزش کشور پیشنهاد می شود با تدارک برنامه های مناسب و حل مشکلات موجود، زمینه مدال آوری کشتی گیران این استان ها در بازی های مهم المپیک را فراهم آورند.
۵.

تحلیل عاملی پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استعدادیابی ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 11
فرایند استعدادیابی یکی از مهم ترین مسائل در ورزش های معاصر است. هدف از این مطالعه، تحلیل عاملی تاییدی ابزار ارزیابی کیفیت در توسعه سیستم استعدادیابی ورزشی بود.روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل، مربیان، ورزشکاران، کارشناسان فدراسیون ها و هیئت هاو اساتید متخصص تربیت بدنی بود که در کل460 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. در این تحقیق پس از بررسی روایی محتوا، جهت تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل اهداف، منابع، فرصت ها، الزامات، فرایند و نتایج گردید. پایایی به دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفه های شش گانه بین 78/0 تا 85/0 بود که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است. شاخص های نسبت x2 به df (65/1) وGFI=0/92 CFI=0/96 ،NNFI=0/91 ،NFI=0/94 ،RMSEA=0/06 نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که الگوی شش عاملی سازه ارزیابی کیفیت در توسعه سیستم استعدادیابی ورزشی دارای برازش مناسبی بود. در نهایت می توان از پرسشنامه مذکور در بررسی های مربوط به کیفیت نظام ارزیابیسیستم استعدادیابی در فدراسیون ها و رشته های ورزشی استفاده کرد.
۶.

رابطه بین خصوصی سازی و بهره وری سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیران بهره وری خصوصی سازی رؤسای هیات ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 100
هدف این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و بهره وری سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی استان مازندران بود. به این منظور، تعداد 242 نفر از مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی استان مازندران، پرسشنامه های موانع خصوصی سازی در ورزش و بهره وری از اماکن ورزشی را بطور داوطلبانه تکمیل کردند. پرسشنامه موانع خصوصی سازی 4 محور (بهبود مدیریت و ارتقاء خدمت رسانی، رضایت مشتری، رضایت سرمایه گذاران (سود آوری) و تسهیلات مالی دولت به بخش خصوصی) (89/0=α) و پرسشنامه بهره وری از اماکن ورزشی 4 محور (کارایی، اثربخشی، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان سالن های ورزشی) (88/0=α) را مورد ارزیابی قرار می دهند. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون پیرسون در سطح 05/0≥α با بکارگیری نرم افزار آماری 19SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمامی خرده مقیاس های بهره وری با خصوصی سازی رابطه معنی دار داشته (05/0≥p) و تنهابین خصوصی سازی و تسهیلات مالی دولت به بخش خصوصی در ورزش رابطه معنی داری وجود ندارد (124/0=p). یافته های کلی تحقیق نشان داد که بین خصوصی سازی و بهره وری از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی مازندران در استفاده از سالن های ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد.
۷.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه رضایتمندی نیازهای اساسی در جانبازان و معلولان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جانبازان معلولان رضایتمندی نیازهای اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 109
هدف از این پژوهش، تعیین روایی و پایایی پرسش نامه رضایتمندی نیازهای اساسی می باشد. جامعه آماری آن را جانبازان و معلولان ورزشکار است ان خراسان رضوی (700=N) تشکیل دادند که از میان آن ها 181 نفر به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان دهنده پایایی مطلوب برای پرسش نامه رضایتمندی نیازهای اساسی می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی عامل ها رابطه معناداری با مفهوم رضایت مندی نیازهای اساسی دارند. شاخص های برازندگی هم برازش مدل را تأیید می کنند. همچنین، نتایج در خصوص روابط عامل ها با مفهوم رضایت مندی نیازهای اساسی نشان می دهد که تمامی عامل ها توانسته اند پیشگوی خوبی برای مفهوم رضایت مندی نیازهای اساسی باشند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل ""رضایت مندی نیازهای اساسی"" مورد تأیید قرار می گیرد.
۸.

ارتباط عدالت سازمانی، پایبندی به قراردادهای روان شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی قراردادهای روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 412
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده، پایبندی به قراردادهای روان شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی 92 91 (بالغ بر 1528 نفر) و نمونه آماری آن نیز 314 نفر انتخاب شد. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی ادراک شده در هر 3 بعد توزیعی، رویه ای و تعاملی و نیز بین پایبندی به قراردادهای روان شناختی در هر 2 بعد تبادلی و رابطه ای با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به همکاران و سازمان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت توزیعی و تعاملی به طور معناداری قابلیت پیش بینی برای پایبندی به قراردادهای روان شناختی داشتند. علاوه براین، پایبندی به قراردادهای روان شناختی تبادلی، عدالت توزیعی و عدالت تعاملی 86/49% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند. پیشنهاد می شود عدالت سازمانی و پایبندی به قراردادهای روان شناختی به عنوان پیش بین های مهم رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران مدنظر مسئولان این سازمان قرار گیرد.
۹.

معیارهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی (مطالعه موردی؛ شهر ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش دلفی معلمان تربیت بدنی معیارهای حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 607
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه است. روش اجرای آن نیز ترکیبی (کمی و کیفی) و 3 مرحله ای (کتابخانه ای، دلفی و پیمایشی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش را در مرحله دلفی، اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، دانشگاه فرهنگیان ارومیه و معاونین و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش شهر ارومیه تشکیل دادند. در مرحله پیمایشی نیز جامعه آماری شامل 311 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد شاغل در مدارس شهر ارومیه بود که از این تعداد، 285 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده برازش مناسب انتخاب معیارهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی در 8 مؤلفه مدیریت، رهبری، محیط یادگیری و جو کلاس، نظارت، ارزشیابی و بازخورد، برنامه ریزی، مسئولیت های قانونی، اخلاقی و حرفه ای معلم، تدریس (آموزش) و توسعه حرفه ای معلم می باشد.
۱۰.

ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جو سازمانی کیفیت زندگی کاری ادارات تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 832
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مولفه های جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه ی آماری شامل مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی می باشد و حجم نمونه آماری 112 نفر از این جامعه است. از پرسش نامه جو سازمانی لایل سوسمان و سام دیپ و پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون استفاده گردید. از روشهای آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کروسکال والیس ویومان ویتنی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه ای مثبت ومعنی دار بین جوسازمانی و میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان وجود دارد. بین هر کدام ازابعاد جو سازمانی و میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین تفاوت معنی دار بین جو سازمانی برحسب ویژگی های جمعیت شناختی در (سن، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، نوع استخدام و میزان سابقه خدمت) وجود دارد، اما در (جنسیت و مدرک تحصیلی) تفاوت معنی دار وجود ندارد. و تفاوت معنی داری بین میزان کیفیت زندگی کاری در (سن و رشته تحصیلی) وجود دارد، اما در(جنسیت، وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی، نوع استخدام و میزان سابقه خدمت) تفاوت وجود ندارد.
۱۱.

ارزیابی کیفی آموزش تربیت بدنی دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت ارزیابی درونی دانشگاه پیام نور گروه تربیت بدنی دانش آموخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 612
دانشگاه پیام نور به دلیل وسعت و پراکندگی جغرافیایی و جذب دانشجو در هر گروه سنی، جزء پرطرفدارترین مراکز آموزش عالی موجود در ایران است از اینرو به دنبال کسب رضایت ذی نفعان و دستیابی به بالاترین درجه کیفیت در ارائه خدمات آموزشی و تخصصی می باشد. به همین دلیل این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از نظر استانداردها، کیفیت آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی به دنبال شناسائی نقاط قوت و ضعف و مواردی است که نیاز به اصلاح، بازنگری و روزآمدسازی دارد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان ترم چهار به بالا در مقطع کارشناسی (5000 نفر)، دانش آموختگان چهار سال گذشته (972 نفر)و اعضاء هیات علمی گروه تربیت بدنی (66 نفر) در دانشگاه ها و مراکز مجری رشته تربیت بدنی در سراسر کشور می باشد که براساس فرمول کرج سی و مورگان 357 دانشجوی ترم چهار به بالا و 275 دانش آموخته به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر به صورت تصادفی انتخاب شدند اما در شاخه اعضای هیات علمی به دلیل حجم کم جامعه، حجم نمونه و جامعه یکسان فرض شده است (66 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پاسخ- بسته مصوب سازمان سنجش آموزش کشور استفاده شد. پایائی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در زیر گروه اعضا هیأت علمی 90/0 دانشجویان 85/0 و دانش آموختگان 82/0 به دست آمد. اعتبار صوری پرسش نامه ها نیز به تأیید اساتید و متخصصان تربیت بدنی رسید. داده های موردنیاز در خصوص هشت عامل در قالب سه پرسشنامه از دانشجویان- دانش آموختگان و اعضاء هیات علمی گردآوری شدو پس از تجزیه و تحلیل داده ها براساس نرم افزار SPSS و سنجش دیدگاه پاسخ دهندگان با استفاده از مقیاس 5 درجه ای لیکرت نتایج و یافته های تحقیق به شرح زیر حاصل شد. گروه تربیت بدنی در عامل های دانشجویان- دانش آموختگان- برنامه های درسی و دوره های آموزشی مورد اجرا - دروس و کلاس های عملی-فرآیند یاددهی و یادگیری- و اعضاء هیات علمی در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد در عامل اهداف، سازماندهی و مدیریت گروه در وضعیت مطلوب و در عامل امکانات و تسهیلات آموزشی و پژوهشی در وضعیت نامطلوب می باشد از جمع بندی عوامل بالا نتیجه می شود که کل گروه تربیت بدنی در ارزیابی درونی انجام شده از نظر کیفیت در وضعیت نسبتا مطلوب می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶