محمد سلطان حسینی

محمد سلطان حسینی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
۱.

شناسایی و تحلیل پیشران های مؤثر بر قیمت گذاری بازیکنان حرفه ای در لیگ برتر فوتبال عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه های ورزشی بازیکنان فوتبال قیمت گذاری ویژگی های بازیکن ویژگی های باشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۵
مقدمه: در آمیخته بازاریابی قیمت تنها عاملی است که ایجاد درآمد می کند و تعیین قیمت مناسب در هر زمینه ای می تواند به یک جریان پایدار درآمد منجر شود، ازاین رو هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران های مؤثر بر قیمت گذاری بازیکنان حرفه ای در لیگ برتر فوتبال عراق بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر آمیخته و طرح آن از نوع همسوسازی بود. جامعه آماری تحقیق را صاحب نظران تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری 15 نفر از آنها انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات کیفی از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری و در بخش کمی از تحلیل دیمتل استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد 47 مفهوم نهایی، 11 مقوله فرعی با نام های سرمایه انسانی، کارایی باشگاه، عملکرد ورزشی، تأثیرات زمانی، عوامل جغرافیایی، ویژگی های لیگ، رفتار بازیکن، ارزش اجتماعی، قوانین نقل و انتقالات، حاکمیت شرایط و عوامل مالی و چهار مقوله اصلی به نام های ویژگی های بازیکن، ویژگی های باشگاه، عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی مؤثر بر قیمت گذاری بازیکنان فوتبال هستند. همچنین مشخص شد عوامل سرمایه انسانی، مالی و تأثیرات زمانی به ترتیب بیشترین تأثیر را در تبیین قیمت گذاری بازیکنان دارند. نتیجه گیری: با اقتباس از آنچه بیان شد پیشنهاد می شود در ارزش گذاری بازیکنان فوتبال صرفاً به یک فاکتور یا یک شاخص خاص تأکید نشود و سعی شود از همه جهات بحث ارزش گذاری و قیمت گذاری بررسی و دنبال شود.
۲.

شناسایی روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی باشگاه های ورزشی اقتصاد مقاومتی شرایط تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
هدف این پژوهش روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم بود. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه اقتصاد در ورزش بودند. به منظور شناسایی این خبرگان از نمونه برداری هدفمند استفاده شد. پس از انجام نمونه گیری؛ تعداد 15 خبره آگاه و متخصص در حوزه اقتصاد در ورزش شناسایی گردید. خروجی این روش منجر به شکل گیری پرسشنامه ای با توجه به روش تاپسیس جهت انتخاب مناسب ترین روش تامین مالی گردید. روایی این پرسشنامه به واسطه بررسی نظرات خبرگان و همچنین پایایی پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (88/0=α). به منظور انتخاب بهترین روش تامین مالی از روش تاپسیس و به منظور اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار شناسایی شده از روش AHP استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SuperDecisions و BT TopSis SoLver انجام گردید. با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تحریم های بین المللی با نمره نرمال 147/0، ساختار اقتصادی ورزش با نمره نرمال 117/0 و سیاست های نظارتی با نمره نرمال 096/0 مهمترین شاخص های تاثیرگذار بر روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران می باشد. همچنین با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که فعالیت های تجاری خارج از ورزش با ضریب 9955/0 بهترین روش تامین در میان روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران بود.
۳.

Providing a Model of Workplace Health along with an Approach to Staff’s Physical Activity Improvement (Case Study: Mobarakeh Steel Company)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: grounded theory Physical activity Mobarakeh steel company Workplace health

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
The present study brings forward a model of workplace health with an approach to staff’s physical activity improvement. this study was an applied and descriptive research that has been conducted with a mixed approach for data collection (qualitative and quantitative). The methodology is performed qualitatively on the basis of grounded theory of Glaser approach. The research participants in qualitative included 18 subjects selected through judgmental sampling method with snowball approach. In addition, the sample in quantitative section, 384 subjects were studied through convinience sampling based on  Krejcie and Morgan table. The analysis in the quantitative section is second-order confirmatory factor analysis. According to the results, components of workplace health comprising the physical environment with sub-components of preparing infrastructure along with strenuous company; the psycho-social environment with sub-components of education, culturalization, encouragement along with support; the health resources with the sub-components of evaluation, supervision and alignment of plans; and participation of the company which comprises management and planning.
۴.

شناسایی عوامل شکل دهنده نهادینه سازی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به روش آمیخته

کلید واژه ها: دانشجومعلمان فعالیت های سازمان یافته و غیر رسمی فعالیت های فوق برنامه ورزشی نهادینه کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۰
هدف این پژوهش شناسایی عوامل شکل دهنده نهادینه سازی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به روش آمیخته بود. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد رهیافت اشتراوس و کوربین و در بخش کمی از تحلیل عاملی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و بر مبنای اشباع نظری با 11 نفر از آن ها مصاحبه شد؛ همچنین، جامعه آماری در بخش کمی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بودند که براساس تعداد پارامترهای شناسایی شده در بخش کیفی تحقیق به صورت تصادفی ساده 535 نفر از آن ها انتخاب شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، و در بخش کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج کیفی در ارتباط با نهادینه سازی فعالیت های فوق برنامه ورزشی، 107 مفهوم و 25 مقوله فرعی را نشان داد که در شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی شدند. هم چنین، بر مبنای یافته های کمی 90 مفهوم و 22 مقوله فرعی تأیید شد. با استناد به این نتایج می توان گفت که حرکت در جهت بررسی قابلیت های نهادینه سازی مستلزم درک یک مدل مفهومی از کلیه عوامل مؤثر و مطرح در آن است.
۵.

شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان براساس پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد مدیریت استعداد منابع انسانی پویایی سیستم وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
با توجه به خلأ موجود الگویی جامع در سازمان های کشور و به تبع آن وزارت ورزش و جوانان به منظور استفاده از استعدادها و توان مجموعه منابع انسانی موجود و برنامه ریزی برای تحقق رسیدن به آن ها نیاز به بررسی و پژوهش است. لذا، هدف از این پژوهش، شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان بر اساس پویایی سیستم بود. بدین منظور با استفاده از روش اکتشافی، داده های کیفی لازم از طریق مصاحبه گردآوری شدند و برای تحلیل بر پایه رویکرد سیستمی و برهم کنش های بین مؤلفه ها و زیرسیستم های مدیریت استعداد مورد استفاده قرار گرفتند. مشارکت کنندگان پژوهش مدیران و اساتید خبره و متخصص در حوزه مدیریت استعداد بودند که 12 نفر از آن ها به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ونسیم صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیستم مدیریت استعداد دارای زیرسیستم های اصلی شناسایی، جذب، توسعه و حفظ استعدادها می باشد. درواقع این چهار زیرسیستم تحت سیاست گذاری های سیستم مدیریت استعداد قرار دارند؛ به عبارت دیگر، سیاست های بخش مدیریت استعداد به عنوان درونداد این زیرسیستم ها عمل می کند. همچنین، حلقه های علی و معلولی به دست آمده از زیرسیستم های چندگانه مدیریت استعداد، متغیرهای اثرگذار و نحوه تعاملات آن ها بر روی یکدیگر را ترسیم و به عنوان مبنایی جهت راهکار ارائه می دهد.
۶.

ارائه مدل تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی

کلید واژه ها: آگاهی برند قصد خرید مسکات کالاهای ورزشی یادآوری برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحقیقات همبستگی - علّی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه شده براساس مناطق جغرافیایی، 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مسکات برند و پرسشنامه های استاندارد آگاهی از برند ویسی و سلیمانی (1394)، یادآوری برند اشرفی و نعامی (1396) و قصد خرید طالب پور و رضوی (1395) بود. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد. نتایج ضرایب مسیر بدست آمده نشان داد که مسکات برند بر آگاهی از برند و یادآوری برند و قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران سازمان ها و شرکت های ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مصرف کننندگان و در نهایت افزایش میزان فروش و سودشان می توانند از ظرفیت ویژه مسکات ها استفاده کنند؛ ظرفیتی که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحقیقات همبستگی - علّی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه شده براساس مناطق جغرافیایی، 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مسکات برند و پرسشنامه های استاندارد آگاهی از برند ویسی و سلیمانی (1394)، یادآوری برند اشرفی و نعامی (1396) و قصد خرید طالب پور و رضوی (1395) بود. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد. نتایج ضرایب مسیر بدست آمده نشان داد که مسکات برند بر آگاهی از برند و یادآوری برند و قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران سازمان ها و شرکت های ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مصرف کننندگان و در نهایت افزایش میزان فروش و سودشان می توانند از ظرفیت ویژه مسکات ها استفاده کنند؛ ظرفیتی که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۷.

مقایسه روش های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین قیمت بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری فوتبالیست ها لیگ خلیج فارس شبکه های عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف از انجام شدن این پژوهش، علاوه بر تخمین قیمت بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال ایران، مقایسه روش های رگرسیون و شبکه های عصبی در پیش بینی آن بود. روش انجام شدن پژوهش با استفاده از طرح های آمیخته اکتشافی بود که تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، مدیران، مربیان باشگاه ها و کارشناسان خبره و آشنا با حوزه خرید و فروش بازیکنان بودند که 14 نفر تا رسیدن به نقطه اشباع به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری، همه فوتبالیست های لیگ حرفه ای فوتبال خلیج فارس در سال های 2019-2018 بودند که 226 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در روش کیفی، مصاحبه عمیق بود که پایایی آن از طریق روش بازآزمون 81/0 محاسبه شد. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل روش های کمی نیز از سایت های معتبر و سازمان لیگ فوتبال ایران جمع آوری شدند. از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و شبکه های عصبی شعاعی نیز با بهره گیری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 21 و آر نسخه 3.6.2 برای پیش بینی و طراحی مدل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی حاکی از این بود که عملکرد بازیکن، ویژگی های شخصی، توانایی های آن ها، ویژگی های باشگاه و عوامل ایجادکننده حباب، در تعیین قیمت بازیکنان فوتبال تأثیر دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که با وجود مزایای روش های رگرسیون در پیش بینی مسائل، به علت چندوجهی و پیچیده بودن قیمت گذاری بازیکنان فوتبال، مدل های شبکه مصنوعی متغیرهای بیشتری را پوشش می دهد و کاراتر و دقیق تر خواهند بود.
۸.

نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های تجربی برندسازی مقصد تصویر مقصد گردشگری ورزشی مقصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۸
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی اجرا شد. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور، 245 گردشگر که ایران را به عنوان مقصد گردشگری ورزشی انتخاب کرده بودند، پرسشنامه های ارزش های تجربی آن و همکاران (2019)، تصویر برند مقصد اندرسن و همکاران (2018) و نیت های رفتاری شارما و نایاک (2019) را تکمیل کردند. روش تحلیل داده ها، الگوسازی معادلات ساختاری بود که با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 انجام گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از این بود که ارزش های تجربی، شامل بازگشت سرمایه مصرف کننده، تعالی خدمت، زیبایی شناسی و سرگرم کنندگی، می توانند به طور معناداری بر تصویر مقصد تأثیر بگذارند و تصویر مقصد گردشگری ورزشی نیز به دنبال آن می تواند بر نیت های رفتاری گردشگران ورزشی درباره ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته ها می توان نتیجه گرفت که اگر ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی در پی افزایش سهم خود از بازار گردشگری ورزشی جهان است، باید به چهار بٌعد ارزش های تجربی به منزله یکی از عوامل مهم در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی توجه ویژه ای داشته باشند.
۹.

تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه های اماکن ورزشی (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی بزرگ نقش جهان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پروژه موفقیت پروژه های ورزشی ورزشگاه نقش جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
موفقیت یا شکست پروژه های ورزشی به عنوان یکی از مهمترین کاربری های عمومی شهری، اثرات مختلفی بر محیط و جامعه دارد که متاسفانه این مقوله در کشور ما در موارد متعددی با شکست مواجه شده و موجب هدر رفت بودجه های عظیم شده است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه های اماکن ورزشی بود. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘیﻖ شامل کﻠیه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکارانی بود که در طراحی، ساخت، نظارت و بهره برداری فاز دوم ورزشگاه نقش جهان اصفهان همکاری داشتند که از بین آنها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از متخصصین تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (873/0) محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های ورزشی به ترتیب عوامل مدیریتی (95/0)، عوامل محیطی (83/0)، ویژگی-های پروژه (81/0) و عوامل سازمانی (78/0) بودند. در مجموع می توان اذعان نمود که موفقیت پروژه های ورزشی مرهون عوامل متعددی است که هماهنگی بین آنها بسیار حائز اهمیت بوده و مدیریت پروژه با درایت و توانایی های خود باید بین این عوامل ارتباط برقرار کرده، به گونه ای که تیم های کاری به وظایف خود اعتقاد و باور لازم را داشته و موفقیت کلی پروژه را موفقیت خود بدانند.
۱۰.

تاثیر اخبار نامطلوب در منفوریت برند محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخبار نامطلوب محصولات ورزشی منفوریت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر انواع اخبار نامطلوب (اخبار نامطلوب مرتبط با ارزش ها و اخبار نامطلوب مرتبط با عملکرد) در منفوریت برند محصولات ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و جامعه ی آماری پژوهش، کلیه استفاده کنندگان از محصولات ورزشی در دانشگاه کردستان بودند که نمونه ی آماری 550 نفر انتخاب شد. به منظور مقایسه 2 نوع اخبار نامطلوب، نمونه پژوهش به 2 گروه تقسیم شدند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه، و برای تحلیل داده ها از روش-های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هر دو نوع اخبار نامطلوب (منفی) در نفرت از برند محصولات ورزشی تاثیرگذار است، اما اخبار منفی مرتبط با ارزش ها تاثیر قوی تری دارد. همچنین نتایج بیانگر این بود که در هر دو گروه، تنفر از برند تاثیر مثبت و معناداری در هر سه پیامد رفتاری (اجتناب از برند، تبلیغات توصیه ای منفی علیه برند و انتقام از برند) دارد. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران شرکت ها نسبت به اخبار منتشر شده از محصولات و شرکت خود در رسانه ها و فضاهای مجازی حساس باشند و از انتشار اخبار نامطلوب (بخصوص اخبار مربوط به ارزش ها) که در اکثر موارد نیز ممکن است دروغ و یا شایعه باشد، جلوگیری کنند.
۱۱.

تأثیر کیفیت تجربه گردشگری بر رقابت پذیری ادراک شده و نیت های رفتاری گردشگران ورزشی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری مقصد رقابت پذیری ادراک شده کیفیت تجربه گردشگری گردشگری ورزشی مقصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
تجربه به عنوان هسته اصلی محصول گردشگری می تواند یک مزیت رقابتی برای مقصدهای گردشگری ایجاد کند که به سختی قابل جایگزینی و تقلید است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت تجربه گردشگری بر رقابت پذیری ادراک شده و نیت های رفتاری گردشگران ورزشی خارجی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش تمامی گردشگران ورزشی خارجی سفرکرده به مقصدهای گردشگری ورزشی ماجراجویانه ایران در سه سال گذشته بودند که 245 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های کیفیت تجربه گردشگری منگ (2006)، رقابت پذیری ادراک شده مقصد هالمن و همکاران (2014) و نیت های رفتاری شارما و نایاک (2019) بود. از مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت تجربه گردشگری می تواند بر رقابت پذیری ادراک شده ایران و رقابت پذیری ادراک شده نیز به دنبال آن می تواند بر نیت های رفتاری گردشگران ورزشی تأثیر بگذارد. بر مبنای یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که با بهبود کیفیت تجربه گردشگری در تمامی مراحل سفر از زمان برنامه ریزی تا پس از سفر، می توان ادراک گردشگران ورزشی از رقابت پذیری ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی را ارتقا داد و در نهایت بر نیت های رفتاری آینده آنها، اثر مثبت گذاشت.
۱۲.

نقش آگهی های تبلیغاتی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از QEEG(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الکتروانسفالوگرافی بازاریابی عصبی جاذبه های منطقی جاذبه های هیجانی نیمه تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش انواع آگهی های تبلیغاتی منطقی و هیجانی مرتبط با ورزش در پارک در تغییرات امواج مغزی افراد با استفاده از الکتروانسفالوگرافی کمی بود. تحقیق حاضر، کاربردی و نیمه تجربی بود. جامعه آماری تحقیق شهروندان شهر اصفهان بودند که تاکنون برای فعالیت ورزشی به پارک ها مراجعه نکرده اند. افراد 25 تا 35 ساله و تعداد 24 نفر (12 زن و 12 مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. امواج مغزی افراد در دو مرحله پیش آزمون (مشاهده صفحه سفید) و پس آزمون (مشاهده تصاویر منطقی و هیجانی) ثبت شد. از QEEG برای ثبت و کدنویسی امواج مغزی، و به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ویلکاکسون) با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد امواج مغزی افراد در مرحله پس آزمون (مشاهده تصاویر منطقی و هیجانی) نسبت به مرحله پیش آزمون (مشاهده صفحه سفید) کاهش یافت، که این کاهش هنگام مشاهده تصاویر هیجانی بیشتر بود. از آنجا که کاهش امواج آلفا نشان دهنده افزایش توجه و بار شناختی است، به متولیان امر ورزش همگانی و به خصوص ورزش در پارک های شهر اصفهان پیشنهاد می شود به منظور تهییج شهروندان به ورزش و فعالیت بدنی در پارک ها از جاذبه های تبلیغاتی، به ویژه جاذبه های هیجانی، استفاده کنند.
۱۳.

عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018 براساس نظریه ارزش های مصرف شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هواداران الگوی عقلانیت جام جهانی رفتار مصرف کننده ارزش های مصرف شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018، براساس نظریه ارزش های مصرف شده انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری پژوهش شامل همه هواداران ایرانی حاضر در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه بودند که با توجه به نبود آمار دقیق از تعداد آن ها، براساس جدول کرجسی و مورگان برای جامعه نامعلوم، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسش نامه پژوهشگرساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن علاوه بر بررسی دقیق متون و ادبیات پژوهش، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصان (10 نفر) تأیید شد. همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (84/0) محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین علل حضور هواداران در ورزشگاه، به ترتیب شامل عامل احساسی با بار عاملی 98/0، عامل اجتماعی با بار عاملی 94/0، عامل شناختی با بار عاملی 91/، عامل شرطی با بار عاملی 85/0 و عامل عملکردی با بار عاملی 64/0 بودند. درمورد عوامل حضور هواداران در مسابقات تیم ملی در سطوح جهانی نسبت به سطوح پایین تر باید گفت که ارزش های احساسی و ملی گرایی به مراتب از دیگر ارزش های مصرف شده توسط هواداران مؤثرتر بودند. این امر موجب می شود تا هواداران موانعی همچون بُعد مسافت، بُعد اقتصادی، شرایط آب وهوایی، قیمت بلیت و شرایط اسکان را نادیده بگیرند و همواره حضور در ورزشگاه برای تماشای مسابقات جام جهانی در آن ها موجب ایجاد غرور ملی و وجهه اجتماعی شود.
۱۴.

ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری مقصد کیفیت تجربه گردشگری گردشگری ورزشی رقابت پذیری ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۴۰
اگرچه گردشگری ورزشی در کشور ما به عنوان یک صنعت در حال تکامل توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، اما پژوهش ها در زمینه مدیریت و بازاریابی مقصد، همچنان محدود است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتقای رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربه گردشگری اجرا شد. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود. بدین منظور، 245 گردشگر ورزشی که ایران را به عنوان مقصد گردشگری ورزشی انتخاب کرده بودند، پرسشنامه های رقابت پذیری ادراک شده مقصد هالمن و همکاران، (2014) و کیفیت تجربه گردشگری منگ، (2006) را تکمیل نمودند. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان (روایی محتوا) و مدل سازی معادلات ساختاری (روایی سازه) ارزیابی و تأیید شد. نرم افزار اسمارت پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها حاکی از این بودند که کیفیت مرحله های مختلف تجربه گردشگری شامل برنامه ریزی پیش از سفر، مسیر سفر، در منطقه و واکنش پس از سفر می توانند ادراک گردشگران ورزشی از رقابت پذیری ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی را ارتقا دهند. از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که تجربه گردشگری صرفاً به درون مرزهای مقصد گردشگری محدود نمی شود و از لحظه تصمیم به سفر تا بازگشت از آن را در بر می گیرد و با ارائه تجربیات با کیفیت بالای گردشگری در تمامی این مرحله ها، می توان ادراک گردشگران از رقابت پذیری گردشگری ورزشی ایران را ارتقا داد و یک برگ برنده در میان گزینه های جایگزین گردشگری ورزشی به دست آورد.
۱۵.

تأثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر فرایند برندسازی و رفتار مصرف کننده باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه های اجتماعی جذب دلبستگی رفتار مصرف کننده سرسپردگی فرایند برندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر فرایند برندسازی و رفتار مصرف کننده بر اساس مدل پیوستار روان شناختی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران بود. جامعه آماری تحقیق را هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (1397-1396) تشکیل می دادند که حداقل از یکی از رسانه های اجتماعی باشگاه استفاده کرده بودند. روش نمونه گیری طبقه ای بود و حداکثر حجم نمونه لازم 1155 نفر تعیین شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید حوزه بازاریابی و رسانه، روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزارLISREL، نسخه 8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که بازاریابی در رسانه-های اجتماعی باشگاه های فوتبال تأثیر معنی داری بر فرایند برندسازی (67/0r=) و رفتار مصرف کننده (28/0r=) دارند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که فرایند برندسازی بطور قابل توجهی بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارد (16/1r=). نتایج این مطالعه می تواند به عنوان داده های اساسی برای ادغام فعالیت های رسانه های اجتماعی در استراتژی های بازاریابی برندهای ورزشی و همچنین به عنوان یک اهرم و مزیت رقابتی برای تأثیر بر رفتار هواداران و برقراری پیوند عمیق تر با باشگاه ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۶.

بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بر اساس مدل اسکات و بروس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری سبک های تصمیم گیری سبک های عمومی مدل اسکات و بروس مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۵۱۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش 237 نفر از مدیران ورزشی استان اصفهان بودند که نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان برابر 144 نفر تعیین و به صورت تصادفی طبقه ای گزینش شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه 25 سؤالی اسکات و بروس (1995) در قالب پنج مؤلفه سبک شهودی، سبک وابستگی، سبک عقلایی، سبک اجتنابی، و سبک آنی استفاده شد که روایی صوری، محتوا و سازه و همچنین پایایی آن نیز تأیید شد. به منظور تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تحلیل عاملی تأییدی، همبستگی پیرسون، و فریدمن، همچنین دو روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس گروهی و ساو گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تصمیم گیری غالب در مدیران ورزشی به ترتیب شامل سبک عقلایی، سبک شهودی و سبک اجتنابی است و دو سبک وابستگی و آنی نیز کمتر مورد استفاده مدیران ورزشی قرار می گیرند. همچنین در میان سبک های عمومی تصمیم گیری در مدیران ورزشی، بین سبک های شهودی و عقلایی رابطه مثبت و معنادار؛ و بین سبک های عقلایی و آنی و نیز سبک های شهودی و آنی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
۱۷.

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشگیری از جرم در حوزه جرائم ناشی از خشونت تماشاگران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم خشونت تماشاگر فوتبال پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۴
زمینه و هدف: رفتارهای خشونت آمیز بین طرفداران تیم های فوتبال از مهم ترین کج روی ها و نابهنجاری هایی بوده است که در طی سالیان گذشته تا به امروز در میادین ورزشی رخ داده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشگیری از جرائم ناشی از خشونت تماشاگران فوتبال بود. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. راهکارها به دو دسته کلی وضعی و اجتماعی تقسیم بندی شد. مؤلفه های وضعی بر اساس مدل کلارک (2005) و مؤلفه های اجتماعی بر اساس مدل شاو و مکی (1992) طبقه بندی و پرسشنامه پژوهش بر این اساس طراحی گردید. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه 90/0 بود که نشان دهنده انسجام درونی مناسب پرسشنامه است و همچنین بر اساس تحلیل عاملی تأییدی، روایی پرسشنامه نیز تعیین گردید. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی و اساتید هیئت علمی آگاه به حیطه پژوهش بود که از تمام جامعه آماری به صورت هدفمند و موارد در دسترس برابر با 117 نفر شامل 82 مدیر ورزشی و 35 عضو هیئت علمی، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در اولویت بندی کلی، مؤلفه وضعی افزایش دشواری ارتکاب جرم با میانگین رتبه 71/4 در رتبه اول، مؤلفه اجتماعی بهبود امکانات رفاهی با میانگین رتبه 67/4 در رتبه دوم قرار گرفت و دو مؤلفه وضعی افزایش خطر و عدم تحریک ارتکاب جرم به ترتیب با میانگین رتبه 26/4 و 07/4 در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند. نتیجه گیری: در جهت اجرای راهکارهای پیشگیرانه باید ترکیبی از راهکارهای وضعی و اجتماعی، با تأکید بر راهکارهای وضعی بکار گرفته شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب در مورد راهکارهای وضعی، افزایش دشواری ارتکاب جرم و در مورد راهکارهای اجتماعی، بهبود امکانات رفاهی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. 
۱۸.

تبیین و پیاده سازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیئت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارایی کارت امتیازی متوازن هیئت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۵۲۴
هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و پیاده سازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیئت های ورزشی بود. محدوده مطالعاتی هیئت های ورزشی فعال استان اصفهان در سال 1396 بودند که براساس فرمول DMUs ≥3×(input + output) ، 12 هیئت ورزشی به عنوان نمونه مطالعاتی تعیین شدند. برای تعیین شاخص ها، مصاحبه هایی با خبرگان انجام شد؛ براین اساس، 19 شاخص کلی تدوین شدند و درقالب پرسش نامه ای در دو بخش به 20 نفر از کارشناسان حوزه پژوهش ارائه شدند تا در بخش اول، شاخص ها در چهار منظر کارت امتیازی متوازن تعیین شوند و در بخش دوم که با طیف پنج مقیاسی فازی طراحی شده بود، میزان اهمیت هر شاخص مشخص شود. شاخص هایی که در مناظر فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری تعیین شده بودند، به عنوان توانمندسازها (ورودی مدل) و شاخص های تعیین شده در مناظر مالی و مشتری به عنوان نتایج (خروجی مدل) درنظر گرفته شدند. روایی ابزار براساس تطابق با مدل لاوشه انجام شد. پس از پیاده سازی مدل کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها؛ هیئت های تکواندو، کاراته، شطرنج و دوومیدانی براساس کارایی بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. ارزیابی متوازن و حفظ تعادل بین جنبه های کارت امتیازی متوازن، خطی بودن مدل، جامع نگری، انعطاف پذیری مدل و قدرت تفکیک بالا از مزایای مدل پیشنهادی هستند؛ بنابراین، با توجه به این برتری ها، بهره گیری از فرایند تبیین شده می تواند در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیئت های ورزشی بسیار کارآمد باشد.
۱۹.

ارائه مدل تحلیل خوشه بندی خاکستری در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد استان اصفهان خوشه بندی خاکستری رتبه بندی هیات های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۱۷
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل تحلیل خوشه بندی خاکستری در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی بود. محدوده مورد مطالعه استان اصفهان؛ و نمونه آماری را هیات های ورزشی با ویژگی رشته های دسته جمعی و توپی شامل هیات های ورزشی فوتبال، والیبال، هندبال، بسکتبال، راگبی، و بیس بال (و سافت بال) تشکیل دادند که بر اساس چهار مولفه اصلی توسعه سخت افزاری (3 شاخص)، توسعه ورزش همگانی (5 شاخص)، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای (6 شاخص)، و توسعه منابع انسانی (8 شاخص)؛ و روش تحلیل خوشه بندی خاکستری رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که هیات هندبال استان اصفهان در رتبه اول، هیات فوتبال در رتبه دوم، هیات بسکتبال در رتبه سوم، و به ترتیب هیات های راگبی، والیبال، و بیس بال در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در انتها نیز بر اساس مراحل پیموده شده، مدل تحقیق جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی بر اساس روش تحلیل خوشه بندی خاکستری ارائه گردید.
۲۰.

شناخت و اولویت بندی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران فوتبال مدل کپ لند موانع خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۷۷۴
هدف از پژوهش حاضر، شناخت و ارزیابی موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد منسجم آنالیز چندمعیاره و کپ لند براساس نظر خبرگان و آگاه نمودن سیاست گذاران ورزشی از نقاط قوت و ضعف موانع خصوصی سازی در صنعت ورزش فوتبال در ایران بود. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به شیوه پیمایشی اجرا گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در این پژوهش، در وهله اول موانع خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران شناسایی شد و در ادامه، با استفاده از مدل های مختلف تصمیم گیری چند شاخصه رتبه بندی گردید. با توجه به این که نتایج حاصل از اجرای مدل های فوق در مواردی با یکدیگر همخوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی موانع پیش روی خصوصی سازی باشگاه های صنعت ورزش فوتبال در ایران، از تکنیک ادغامی با عنوان روش کپ لند استفاده گردید. نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک کپ لند نشان می دهد که سه مانع اصلی خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران به ترتیب عبارت هستند از: عدم برنامه ریزی مناسب جهت خصوصی سازی، عدم برخورداری صنعت ورزش فوتبال در ایران از حق پخش تلویزیونی و عدم ایجاد زیرساخت های مناسب جهت خصوصی سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران؛ بنابراین، توجه به موانع موجود می تواند برای تحقق امر خصوصی سازی در صنعت ورزش فوتبال ایران بسیار مفید باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان