مهدی سلیمی

مهدی سلیمی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: mahdi3dmax@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۱.

اثر مدیریت دانش بر توانمندسازی و خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی، نقش میانجی جواخلاقی

کلید واژه ها: مدیریت دانش توانمندسازی خودکارآمدی جو اخلاقی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۹
هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش بر توانمندسازی و خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی، نقش میانجی جو اخلاقی بود. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان (1497:N) بودند؛ که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 320 نفر به صورت تصادفی در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد (1999)، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995)، پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی معلمان اسچان - موران و وولفوک (2001) و پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی ویکتور و کولن (1988) استفاده شد، که روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها توسط صاحب نظران (12 نفر)، تأئید شدند. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0.823) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای PLS3-SPSS24 استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثر مدیریت دانش بر توانمندسازی (0.172) و خودکارآمدی (0.283) معلمان تربیت بدنی معنی دار بود، اما اثر آن بر جو اخلاقی (0.058) معلمان معنی دار نشد. همچنین اثر جواخلاقی بر توانمندسازی (0.410) و خودکارآمدی (0.267) معلمان تربیت بدنی معنی دار بود. در نهایت مدیریت دانش بر توانمندسازی (0.023) و خودکارآمدی (0.158) معلمان تربیت بدنی با میانجی گری جو اخلاقی اثر معنی داری نداشت. به صورت کلی بر اساس مدل، می توان گفت با اجرا و بهبود اقدامات مدیریت دانش که بی شک منجر به تمایل معلمان مبنی بر دانش محور شدن خواهد شد، می توان تمایل آن ها نسبت به افزایش روحیه توانمندسازی و خودکارآمدی را ارتقاء داد
۲.

Sports Places Site Selection with Geographic Information Systems: A Review Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Geographic information system Location Review Study sports facilities

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۶۴
Sports facility management is debatable from several angles, such as design principles, safety, and health principles, sizes and standards, and supervision, among which optimal location and determining the appropriate location to build sports facilities is one of the most crucial and specialized categories. The purpose of this research is a review study of sports places site selection with geographic information system. To achieve the research goal, a review study was conducted on the issue of locating sports venues with GIS. Google Scholar, SJR, and SID databases were reviewed to extract English and non-English language articles on locating sports venues with GIS. The researches conducted from 2007 to 2023 were reviewed in this study. The search was conducted in December 2022 and led to the identification of 565 records. After two steps of ‘screening’ and ‘eligibility’, 17 researches have met the criteria and were included for data analysis. Findings demonstrated that GIS has become very prosperous in the world, huge sums of money are spent to prepare these systems, and it is predicted that billions of dollars will be spent in this field in the future.
۳.

آینده باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان؛ مبتنی بر روش سناریونگاری در افق 1414(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آینده پژوهی برنامه ریزی سناریویی باشگاه سپاهان فوتبال مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۳
هدف: باشگاه های فرهنگی ورزشی یکی از مهمترین هسته های اصلی توسعه ورزش قهرمانی و جذب مخاطب و سرگرمی در آینده هستند. پژوهش حاضر با هدف آینده نگری در باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان، به کشف آینده های محتمل پیش روی باشگاه و تدوین سناریوهای آن برای سال 1414 پرداخته است. روش: آینده نگری با رویکرد سناریونگاری براساس روش منطق شهودی صورت گرفته است. برای طراحی سناریوها از روش تحلیل پیشران ها و عدم قطعیت ها بر اساس الگوی هشت مرحله ای شوارتز استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 20 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان بودند که براساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نامه های باز صورت گرفت. یافته ها: براساس یافته ها، تحلیل 18 عامل اصلی به دست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت راهبردی شامل: 1. عملکرد اقتصادی باشگاه، 2.عملکرد حرفه ای تیم، شد که پایه و اساس ساخت دو سناریوی الف) خواب آشفته و ب) جادوی تفکر شد. نتیجه گیری: در نتیجه پیشنهاد می گردد به منظور موفقیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان در آینده، «بازبینی در طرح ها و برنامه های اقتصادی باشگاه» و «بازآرایی فرایندهای مدیریتی تیم»، در دستور کار برنامه ریزان و مدیران باشگاه قرار گیرد تا باشگاه نقش بیشتری در سازگاری با آینده و ساخت آینده مطلوب داشته باشد.
۴.

Providing a Model of Workplace Health along with an Approach to Staff’s Physical Activity Improvement (Case Study: Mobarakeh Steel Company)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: grounded theory Physical activity Mobarakeh steel company Workplace health

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
The present study brings forward a model of workplace health with an approach to staff’s physical activity improvement. this study was an applied and descriptive research that has been conducted with a mixed approach for data collection (qualitative and quantitative). The methodology is performed qualitatively on the basis of grounded theory of Glaser approach. The research participants in qualitative included 18 subjects selected through judgmental sampling method with snowball approach. In addition, the sample in quantitative section, 384 subjects were studied through convinience sampling based on  Krejcie and Morgan table. The analysis in the quantitative section is second-order confirmatory factor analysis. According to the results, components of workplace health comprising the physical environment with sub-components of preparing infrastructure along with strenuous company; the psycho-social environment with sub-components of education, culturalization, encouragement along with support; the health resources with the sub-components of evaluation, supervision and alignment of plans; and participation of the company which comprises management and planning.
۵.

شناسایی و تحلیل پیشران های مؤثر بر قیمت گذاری بازیکنان حرفه ای در لیگ برتر فوتبال عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه های ورزشی بازیکنان فوتبال قیمت گذاری ویژگی های بازیکن ویژگی های باشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۸
مقدمه: در آمیخته بازاریابی قیمت تنها عاملی است که ایجاد درآمد می کند و تعیین قیمت مناسب در هر زمینه ای می تواند به یک جریان پایدار درآمد منجر شود، ازاین رو هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران های مؤثر بر قیمت گذاری بازیکنان حرفه ای در لیگ برتر فوتبال عراق بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر آمیخته و طرح آن از نوع همسوسازی بود. جامعه آماری تحقیق را صاحب نظران تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری 15 نفر از آنها انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات کیفی از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری و در بخش کمی از تحلیل دیمتل استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد 47 مفهوم نهایی، 11 مقوله فرعی با نام های سرمایه انسانی، کارایی باشگاه، عملکرد ورزشی، تأثیرات زمانی، عوامل جغرافیایی، ویژگی های لیگ، رفتار بازیکن، ارزش اجتماعی، قوانین نقل و انتقالات، حاکمیت شرایط و عوامل مالی و چهار مقوله اصلی به نام های ویژگی های بازیکن، ویژگی های باشگاه، عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی مؤثر بر قیمت گذاری بازیکنان فوتبال هستند. همچنین مشخص شد عوامل سرمایه انسانی، مالی و تأثیرات زمانی به ترتیب بیشترین تأثیر را در تبیین قیمت گذاری بازیکنان دارند. نتیجه گیری: با اقتباس از آنچه بیان شد پیشنهاد می شود در ارزش گذاری بازیکنان فوتبال صرفاً به یک فاکتور یا یک شاخص خاص تأکید نشود و سعی شود از همه جهات بحث ارزش گذاری و قیمت گذاری بررسی و دنبال شود.
۶.

آینده نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری راهبردی کارآفرینی صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۱
هدف از پژوهش حاضر آینده نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران بود. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته کیفی کمی است. تحقیق حاضر دارای پارادایم تفسیری و اکتشافی با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی) است. مشارکت کنندگان پژوهش متخصصان کارآفرینی، کارآفرینی در ورزش، و استادان مدیریت بودند که به صورت هدفمند تا رسیدن محقق به اشباع نظری 20 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها در قسمت کیفی به صورت کدگذاری مبانی نظری و مصاحبه های خبرگان انجام شد. بعد از مشخص کردن عناصر سیستم، شبکه روابط بین متغیرها تعیین شد و در ادامه شناسایی ساختار سیستم انجام گرفت. در مرحله بعد، ماتریس تحلیل ساختاری تشکیل شد و عناصر سیستم در آن جایگزین شدند و با توجه به قوانین تکنیک تحلیل اثرات متقابل به رابطه دودویی عناصر امتیاز داده شد. در قسمت کمّی عوامل مؤثر شناسایی و وارد ماتریس اثرات متقاطع در نرم افزار میک مک شدند و پس از استخراج عوامل کلیدی سناریوی آینده مطلوب کارآفرینی صنعت ورزش ایران تدوین شد. نتایج تحقیق نشان داد 10 عامل مشترک بین عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر وجود دارند و 30 وضعیت محتمل برای 10 عامل تعریف شد. در بخش سناریونویسی نیز 12 سناریو احتمال وقوع دارند که در این میان سناریوی اول مهم ترین و محتمل ترین سناریوی پیش روی توسعه کارآفرینی در صنعت ورزش ایران است.
۷.

بررسی نقش کارگزارها در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار نقل و انتقالات فوتبالیست ها کارگزارهای بازیکن نقل و انتقالات فوتبالیست ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۰
مقدمه: هدف از این تحقیق تحلیلی بر نقش کارگزار بازیکنان فوتبال در نقل و انتقالات داخلی بود. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا شد و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازیکنان فوتبال حاضر در لیگ برتر خلیج فارس بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 226 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوای آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، با نظرخواهی از متخصصان آشنا با حوزه تحقیق (8 نفر) تأیید شد. سایر شاخص های همسانی درونی مانند پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک بررسی و تأیید شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین نقش کارگزاران در نقل و انتقال داخلی بازیکنان فوتبال به ترتیب شامل نقش مذاکره کننده (90/0)، نقش بازاریاب (86/0)، نقش حقوقدان (84/0)، سازماندهی کننده (79/0)، حسابدار (75/0) و نقش پشتیبان (65/0) بود. نتیجه گیری: در مجموع باید اذعان کرد که مطابق با نظرهای نمونه آماری فعالیت کارگزارهای بازیکنان فوتبال کاملاً مشابه نیست و تجربه کارهای قبلی و متنوع آنها اغلب به آنها امکان می دهد نقش های مختلفی را ایفا کنند.
۸.

مدل ارزیابی سیستم های اطلاعاتی در کلاس جهانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازن کلاس جهانی سازمان های ورزشی سیستم های اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۱
هدف پژوهش حاضر ارایه مدل ارزیابی سیستم های اطلاعاتی در کلاس جهانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن در سازمان های ورزشی بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ و از نظر روش، پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان تمامی 31 اداره کل ورزش و جوانان استان های کشور تشکیل دادند (5882 نفر) و نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 361 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته مطابق با رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شد (4 مولفه و 48 گویه). روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید گشت و پایایی 86/0 به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب آن داشت. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدل ارزیابی سیستم های اطلاعاتی در کلاس جهانی در سازمان های ورزشی، در منظر مالی با استفاده از 5 شاخص، در منظر مشتری با 12 شاخص، در منظر فرایندهای کسب و کار با 14 شاخص و در منظر رشد و یادگیری با 17 شاخص مورد تایید قرار گرفت. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه سیستم های اطلاعاتی در کلاس جهانی در سازمان های ورزشی با افزایش کارایی و اثربخشی، بهره وری سازمانی را ارتقا داده و به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته می شود.
۹.

شناسایی عوامل شکل دهنده نهادینه سازی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به روش آمیخته

کلید واژه ها: دانشجومعلمان فعالیت های سازمان یافته و غیر رسمی فعالیت های فوق برنامه ورزشی نهادینه کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۰
هدف این پژوهش شناسایی عوامل شکل دهنده نهادینه سازی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به روش آمیخته بود. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد رهیافت اشتراوس و کوربین و در بخش کمی از تحلیل عاملی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و بر مبنای اشباع نظری با 11 نفر از آن ها مصاحبه شد؛ همچنین، جامعه آماری در بخش کمی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بودند که براساس تعداد پارامترهای شناسایی شده در بخش کیفی تحقیق به صورت تصادفی ساده 535 نفر از آن ها انتخاب شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، و در بخش کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج کیفی در ارتباط با نهادینه سازی فعالیت های فوق برنامه ورزشی، 107 مفهوم و 25 مقوله فرعی را نشان داد که در شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی شدند. هم چنین، بر مبنای یافته های کمی 90 مفهوم و 22 مقوله فرعی تأیید شد. با استناد به این نتایج می توان گفت که حرکت در جهت بررسی قابلیت های نهادینه سازی مستلزم درک یک مدل مفهومی از کلیه عوامل مؤثر و مطرح در آن است.
۱۰.

ارائه مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی در محیط فازی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تاکسونومی عددی سازمان های ورزشی AHP فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ترکیبی AHP فازی و تحلیل تاکسونومی عددی در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی بود که ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شدند. جامعه آماری مدیران ارشد ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور بودند که 297 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. گام اول شامل تعیین شاخص های مرتبط با چهار منظر کارت امتیازی متوازن بود که به این منظور از منابع علمی معتبر، پیشینه پژوهش و نظرهای خبرگان و در نهایت تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و در نهایت 41 شاخص شناسایی و در مناظر چهارگانه BSC طبقه بندی شدند. پس از تأیید ساختار نهایی کارت امتیازی متوازن، به منظور تعیین اوزان شاخص ها در هریک از مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد؛ سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی، 26 اداره ورزش و جوانان استان اصفهان رتبه بندی شدند که طبق نتایج به دست آمده، ادارات ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، شهرستان نجف آباد و شهرستان شاهین شهر به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. در نهایت مدلی به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی با استفاده از مسیر پیموده شده ارائه شد.
۱۱.

Integrated Decision-making Method in Performance Evaluation and Rating of Recreational-Sports Pools(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Balance scorecard Decision-making methods Gray clustering Performance Evaluation Recreational-sports pools

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۳
The present study is implemented to identify indicators and to provide an optimal evaluation method in recreational-sports pools. The present study is considered practical in purpose, and survey in collecting data. Firstly, by bibliometric research and five professional experts’ interviews, 91 indicators were identified for evaluating recreational-sports pools. Secondly, in terms of 4 components or perspectives in the Balanced Scorecard, 57 indicators were established (internal processes (10 indicators), customer (22 indicators), growth and learning (19 indicators), and financial (6 indicators)), from focal group’s output which was comprised of 4 prominent professors. The structure was confirmed based on 333 individuals’ opinions in the statistical population by employing factor analysis. In order to rate the pools studied, the gray clustering analysis method was applied followed by the structure of the balanced scorecard confirmed. Principally, 20 homogenous recreational-sports pools were investigated in 15 city regions and boundaries of provinces in Isfahan, Sepahan Shahr, and Baharestan. Based on data analysis and rating of each case study, Araman, Absar, Enghelab, Morvarid, and Golsar pools were ranked first to fifth, respectively. Furthermore, the main purpose of the present study based on calculated indicators is to propose a practical method to provide an accurate evaluation of sports pools. 
۱۲.

مقایسه روش های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین قیمت بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری فوتبالیست ها لیگ خلیج فارس شبکه های عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف از انجام شدن این پژوهش، علاوه بر تخمین قیمت بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال ایران، مقایسه روش های رگرسیون و شبکه های عصبی در پیش بینی آن بود. روش انجام شدن پژوهش با استفاده از طرح های آمیخته اکتشافی بود که تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، مدیران، مربیان باشگاه ها و کارشناسان خبره و آشنا با حوزه خرید و فروش بازیکنان بودند که 14 نفر تا رسیدن به نقطه اشباع به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری، همه فوتبالیست های لیگ حرفه ای فوتبال خلیج فارس در سال های 2019-2018 بودند که 226 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در روش کیفی، مصاحبه عمیق بود که پایایی آن از طریق روش بازآزمون 81/0 محاسبه شد. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل روش های کمی نیز از سایت های معتبر و سازمان لیگ فوتبال ایران جمع آوری شدند. از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و شبکه های عصبی شعاعی نیز با بهره گیری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 21 و آر نسخه 3.6.2 برای پیش بینی و طراحی مدل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی حاکی از این بود که عملکرد بازیکن، ویژگی های شخصی، توانایی های آن ها، ویژگی های باشگاه و عوامل ایجادکننده حباب، در تعیین قیمت بازیکنان فوتبال تأثیر دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که با وجود مزایای روش های رگرسیون در پیش بینی مسائل، به علت چندوجهی و پیچیده بودن قیمت گذاری بازیکنان فوتبال، مدل های شبکه مصنوعی متغیرهای بیشتری را پوشش می دهد و کاراتر و دقیق تر خواهند بود.
۱۳.

ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد نزد سازمان های ورزشی: با رویکرد پژوهش آمیخته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل درون سازمانی عوامل برون سازمانی مدیریت منابع انسانی مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۸
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش شناسایی الگوی روابط علی عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد نزد سازمان های ورزشی بود. روش ها: رویکرد این پژوهش آمیخته بود. مشارکت کنندگان این پژوهش را در بخش کیفی صاحب نظران و در بخش کمی کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. در مطالعه کیفی روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و در مطالعه کمی روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. تعداد افراد مشارکت کننده در مطالعه کیفی بر مبنای اشباع نظری 15 نفر و در مطالعه کمی حجم نمونه برابر با 250 نفر بود.. لازم به ذکر است این تحلیل با کمک نرم افزارهای، Maxqda نسخه 12، SPSS نسخه 23، Smart PLS نسخه 3، و ماکروی اکسل دیمتل انجام شد. یافته ها: براساس یافته های مطالعه کیفی، مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی به عنوان یک نهاده تابع عوامل درون-سازمانی (چابکی استراتژیک، مدیریت تنوع، نوآوری همگرایانه، بلوغ انعطاف پذیری، هوش تجاری، مدیریت دانش الکترونیکی، یادگیری و آموزش آنلاین، تحول سازمانی، فضای متلاطم سازمان) و برون سازمانی (جهانی سازی، تحول دیجیتال، تحرک جهانی) است. همچنین میزان سازگاری الگوی نظری با الگوی تجربی نسبتاً سازگار است. نتیجه گیری: در نتیجه می توان اشاره به این داشت که بخش زیادی از راندمان مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی متأثر از مدیریت تنوع است و توجه و تمرکز بر آن باعث کارایی سیستم مدیریت استعداد نزد سازمان های ورزشی می شود.
۱۴.

بررسی تأثیر ریسک بر میزان حساسیت و رضایت سرمایه گذاران

کلید واژه ها: رفتار سرمایه گذاران ریسک بازگشت سرمایه حساسیت سرمایه گذاران رضایت سرمایه گذاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۹۲
سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام، مجموعه ای از متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی را هم زمان در نظر می گیرند. رفتار سرمایه گذاران متأثر از ریسک، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش رفتاری طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، بازده سهام و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته می باشد. در این پژوهش اثرات ریسک و بازگشت سرمایه بر رفتار سرمایه گذاران بررسی می گردد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل رگرسیون برای بررسی روابط بین اجزای مدل استفاده شده است. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال از 1394 تا 1398 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می-دهد ریسک بیشتر باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاران و کاهش رضایت آنان می شود. همچنین مشخص شد رابطه مستقیم معنی داری بین ریسک و نرخ بازگشت سرمایه با رضایت سرمایه گذاران در پی افزایش مالکیت سهام وجود دارد.
۱۵.

ارائه مدل زمینه ای توسعه بهره وری دانش آموختگان رشته مدیریت ورزش به مثابه بهره وری فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری فردی کاریابی در دانش آموختگان مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف این پژوهش ارائه مدل زمینه ای برای توسعه بهره وری دانش آموختگان حوزه مدیریت ورزش به مثابه بهره وری فردی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی در حوزه دانشگاه، حوزه اجراء و دانش آموختگان مدیریت ورزشی تشکیل دادند. جهت نمونه گیری در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز تعداد 465 فارغ التحصیل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با تحلیل مصاحبه ها در مرحله کدگذاری باز تعداد 93 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 15 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی شامل عوامل درونی و عوامل بیرونی تشکیل گردید و روایی و پایایی آن در بخش کمی تأیید گردید. با استناد به مقوله های تشکیل شده بهره وری فردی دانش آموختگان در حوزه مدیریت ورزشی تابع اثرات منفی و مثبت عوامل درونی و عوامل بیرونی است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه بهره وری دانش آموختگان رشته مدیریت ورزشی اتفاقی نیست و زمانی می توان انتظار بهره وری را برای دانش آموختگان این حوزه داشت که به پیشران های آن در دو بعد بیرونی و درونی توجه شود.
۱۶.

The Role of Sports Tourism Development in Job Creation: Providing a Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: job creation Sport Tourism

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۳
The main purpose of this study was to investigate the role of sports tourism development in job creation. The study was a descriptive survey study conducted in the field. The research population consisted of professors and graduate students studying sports management, entrepreneurship, and tourism at Tehran universities. The research samples were selected through a convenience sampling approach, and finally, 190 people completed the questionnaires. The instrument used in this research was adopted from library studies and literature reviews as well as interviews with five experts. This questionnaire has 10 items for the tourism development component, three items for the direct job creation component, and three items for the indirect job creation component. The face and content validity of the final questionnaire was confirmed by eight professors of sports management, entrepreneurship, and tourism. Convergent and divergent validity and composite reliability were checked and confirmed by the PLS software. Findings indicated that sports tourism had a positive and significant effect on direct job creation and all its dimensions; additionally, sports tourism had a positive and significant effect on indirect job creation and all its dimensions. The study results demonstrate that the development of sports tourism in Iran provides a basis for increasing direct and indirect job creation and permanent, seasonal, and part-time employment.
۱۷.

ارائه مدل توسعه اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای بسترهای اخلاقی توسعه سازمانی توسعه فردی دبیران تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد به انجام رسید. روش پژوهش: جامعه آماری شامل استادان صاحب نظر و مجرب در حوزه پژوهش بود که به منظور نمونه گیری نیز از روش گلوله برفی بهره گرفته شد. ابزار و روش گردآوری داده، مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته فردی بود، و اجرای مصاحبه ها تا اشباع نظری (13 مصاحبه) ادامه یافت. به منظور تحلیل داده ها از رویکرد نظام مند شامل سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بهره گرفته شد. یافته ها: طی فرایند کدگذاری باز، در مجموع 506 کد مفهومی بدون در نظر گرفتن همپوشانی ها احصا شد و در گام بعد، 74 مفهوم مشترک براساس همپوشانی ها و تشابهات، 16 مقوله را شکل دادند. در نهایت در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، مدل پارادایمی توسعه اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی با محوریت مقوله مرکزی توسعه فردی و سازمانی ترسیم شد. نتیجه گیری: بررسی وضعیت، جایگاه و ارائه شاخص های اخلاق حرفه ای در نظام آموزش و پرورش و معلمان زیرمجموعه آن، می تواند به سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب اخلاق حرفه ای دبیران یاری رساند که در این مسیر شرایط علی، راهبردها، بسترها، شرایط مداخله گر و همچنین پیامدهای حاصل به تفکیک تبیین شده اند.
۱۸.

طراحی مدل اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی رهیافت داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۷
تربیت بدنی و ورزش، بخش مهمی از برنامه آموزشی مدرسه و فرآیند تربیت و پرورش دانش آموزان را تشکیل می دهد و رعایت اصول اخلاق حرفه ای از سوی معلمان ورزش، امری اساسی در کیفیت آموزش تلقی می گردد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی است که با روش کیفی مبتنی بر نظریه مبنایی (با رهیافت ساخت گرایانه چارمز) انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحب نظران حوزه اخلاق و ورزش است که برای گزینش مصاحبه شوندگان از نمونه گیری هدفمند مبتنی بر روش نظری استفاده شد. برای سنجش روایی ابزار از معیارهای اسکینر و همکاران و برای سنجش پایایی از پایایی بازآزمون بهره گرفته شد. فرآیند تحلیل داده ها نیز مبتنی بر سه مرحله کدگذاری اولیه یا باز، کدگذاری متمرکزشده و کدگذاری نظری انجام پذیرفت. در نهایت، مدل اخلاق حرفه ای دبیران تربیت بدنی در سه سطح شامل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای، سطوح اخلاق حرفه ای و پیامدهای آن شکل گرفت.
۱۹.

تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه های اماکن ورزشی (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی بزرگ نقش جهان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پروژه موفقیت پروژه های ورزشی ورزشگاه نقش جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
موفقیت یا شکست پروژه های ورزشی به عنوان یکی از مهمترین کاربری های عمومی شهری، اثرات مختلفی بر محیط و جامعه دارد که متاسفانه این مقوله در کشور ما در موارد متعددی با شکست مواجه شده و موجب هدر رفت بودجه های عظیم شده است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه های اماکن ورزشی بود. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘیﻖ شامل کﻠیه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکارانی بود که در طراحی، ساخت، نظارت و بهره برداری فاز دوم ورزشگاه نقش جهان اصفهان همکاری داشتند که از بین آنها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از متخصصین تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (873/0) محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های ورزشی به ترتیب عوامل مدیریتی (95/0)، عوامل محیطی (83/0)، ویژگی-های پروژه (81/0) و عوامل سازمانی (78/0) بودند. در مجموع می توان اذعان نمود که موفقیت پروژه های ورزشی مرهون عوامل متعددی است که هماهنگی بین آنها بسیار حائز اهمیت بوده و مدیریت پروژه با درایت و توانایی های خود باید بین این عوامل ارتباط برقرار کرده، به گونه ای که تیم های کاری به وظایف خود اعتقاد و باور لازم را داشته و موفقیت کلی پروژه را موفقیت خود بدانند.
۲۰.

به کارگیری روش تحلیل خوشه بندی خاکستری (GCA) در مکان گزینی حالت گسسته فضایی اماکن ورزشی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آنتروپی شانون بافت فشرده شهری تحلیل سلسله مراتبی سیستم خاکستری معیارهای مکان یابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
هدف از پژوهش حاضر به کارگیری روش تحلیل خوشه بندی خاکستری (GCA) در مکان گزینی اماکن ورزشی در حالت گسسته فضایی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش شامل 3 منطقه 5، 6، و 13 شهر اصفهاناست که به لحاظ جمعیت 21 درصد و به لحاظ مساحت 34 درصد از کل جمعیت و مساحت شهر اصفهان را در برمی گیرد. به منظور تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزارهای ArcView، ArcGIS، AutoCad و Excel و همچنین برنامه نویسی در MATLAB استفاده شد و به منظور مکان گزینی در حالت گسسته به ارائه الگوریتمی برای پیاده سازی روش تحلیل خوشه بندی خاکستری اقدام شد. نتایج نشان داد که با توجه به محیط پیچیده شهری و عدم قطعیت در خصوص معیارهای مکان گزینی اماکن ورزشی، روش تحلیل خوشه بندی خاکستری به میزان بسیار زیادی قادر است که با کنترل تمامی عوامل به طور همزمان نتایج معتبری را ارائه دهد، که این کنترل در قالب روش های دیگر به طور همزمان امکان پذیر نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان