محسن طیبی

محسن طیبی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

بررسی نقش کارگزارها در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار نقل و انتقالات فوتبالیست ها کارگزارهای بازیکن نقل و انتقالات فوتبالیست ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۷
مقدمه: هدف از این تحقیق تحلیلی بر نقش کارگزار بازیکنان فوتبال در نقل و انتقالات داخلی بود. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا شد و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازیکنان فوتبال حاضر در لیگ برتر خلیج فارس بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 226 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوای آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، با نظرخواهی از متخصصان آشنا با حوزه تحقیق (8 نفر) تأیید شد. سایر شاخص های همسانی درونی مانند پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک بررسی و تأیید شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین نقش کارگزاران در نقل و انتقال داخلی بازیکنان فوتبال به ترتیب شامل نقش مذاکره کننده (90/0)، نقش بازاریاب (86/0)، نقش حقوقدان (84/0)، سازماندهی کننده (79/0)، حسابدار (75/0) و نقش پشتیبان (65/0) بود. نتیجه گیری: در مجموع باید اذعان کرد که مطابق با نظرهای نمونه آماری فعالیت کارگزارهای بازیکنان فوتبال کاملاً مشابه نیست و تجربه کارهای قبلی و متنوع آنها اغلب به آنها امکان می دهد نقش های مختلفی را ایفا کنند.
۲.

شناسایی سندروم های سازمانی در هیات های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آسیب شناسی سندروم های سازمانی سندروم سکوت سندروم تروریسم سندروم اینرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۷
مقدمه: هدف از این تحقیق شناسایی سندروم های سازمانی در هیأت های ورزشی استان لرستان بود. روش پژوهش: روش انجام تحقیق با استفاده از طرح متوالی اکتشافی بود که تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل استادان آشنا با حوزه تحقیق بود که 16 نفر تا رسیدن به نقطه اشباع انتخاب شدند. در روش کمی نیز جامعه آماری شامل تمامی کارکنان هیأت های ورزشی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود که از بین آنها 332 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق در روش کیفی شامل مصاحبه عمیق بود که با رویکرد داده بنیاد انجام پذیرفت. در روش کمی ابزار تحقیق پرسشنامه برگرفته از مصاحبه بود که روایی محتوای آن با نظرخواهی از استادان و نخبگان آشنا با حوزه تحقیق (11 نفر) تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) در محیط نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین سندروم های سازمانی در هیأت های ورزشی شامل سندروم تصمیم گیری (83/0)، تبعیض و سیاسی کاری (725/0)، سندروم اینرسی (886/0)، سندروم پاریس (621/0)، سندروم خودشناسی (654/0)، سندروم سکوت (820/0)، سندروم تسلط ساختاری (672/0)، سندروم تروریسم (672/0) و سندروم تغییرات (691/0) هستند. نتیجه گیری: شناسایی سندروم های سازمانی از مهم ترین وظایف مدیران ارشد هر سازمان برای رسیدن به وضعیت مطلوب و دفع آسیب های احتمالی از آن است، چراکه همواره پیشگیری بهتر از درمان است.
۳.

مقایسه روش های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین قیمت بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری فوتبالیست ها لیگ خلیج فارس شبکه های عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف از انجام شدن این پژوهش، علاوه بر تخمین قیمت بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال ایران، مقایسه روش های رگرسیون و شبکه های عصبی در پیش بینی آن بود. روش انجام شدن پژوهش با استفاده از طرح های آمیخته اکتشافی بود که تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، مدیران، مربیان باشگاه ها و کارشناسان خبره و آشنا با حوزه خرید و فروش بازیکنان بودند که 14 نفر تا رسیدن به نقطه اشباع به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری، همه فوتبالیست های لیگ حرفه ای فوتبال خلیج فارس در سال های 2019-2018 بودند که 226 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش در روش کیفی، مصاحبه عمیق بود که پایایی آن از طریق روش بازآزمون 81/0 محاسبه شد. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل روش های کمی نیز از سایت های معتبر و سازمان لیگ فوتبال ایران جمع آوری شدند. از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و شبکه های عصبی شعاعی نیز با بهره گیری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 21 و آر نسخه 3.6.2 برای پیش بینی و طراحی مدل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی حاکی از این بود که عملکرد بازیکن، ویژگی های شخصی، توانایی های آن ها، ویژگی های باشگاه و عوامل ایجادکننده حباب، در تعیین قیمت بازیکنان فوتبال تأثیر دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که با وجود مزایای روش های رگرسیون در پیش بینی مسائل، به علت چندوجهی و پیچیده بودن قیمت گذاری بازیکنان فوتبال، مدل های شبکه مصنوعی متغیرهای بیشتری را پوشش می دهد و کاراتر و دقیق تر خواهند بود.
۴.

شناسایی عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های نوین مشارکت نوجوانان و جوانان ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۷
هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش بود. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل ﻛﻠﻴه خبرنگاران و نویسندگان ورزشی بود که در عرصه ورزش فعالیت داشتند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 277 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، با نظرخواهی از اساتید و متخصصین (10 نفر) تایید شد. علاوه بر این سایر شاخص های همسانی درونی از قبیل پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش به ترتیب امکانات دیجیتالی (90/0)، کیفیت اطلاع رسانی (86/0)، ماهیت غیرانحصاری (84/0)، دورهمی های آنلاین (80/0) و جاذبه های روانی (76/0) می باشند. در مجموع می توان اذعان نمود که با توجه به عوامل انگیزاننده رسانه های نوین من جمله (امکانات دیجیتالی، کیفیت اطلاع رسانی، ماهیت غیرانحصاری، دورهمی های آنلاین و جاذبه های روانی) و شناخت علایق جوانان و نوجوانان و همکاری و همراهی نخبگان عرصه ورزش و رسانه موجب ترغیب و تشویق هرچه بیشتر آنان به ورزش شد؛ تا ضمن مشارکت در ورزش و رشد و توسعه آن، کمترین آسیب به جوانان و نوجوانان برسد.
۵.

بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با تعهد سازمانی و اخلاقیات فراسازمانی

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت جامع تعهد سازمانی تعهد عاطفی تعهد مستمر تعهد هنجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با اخلاقیات فراسازمانی، تعهدسازمانی و ابعاد آن شامل تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری بود. این تحقیق کمی و استراتژی آن توصیفی از نوع پیمایشی، همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداره ورزش و جوانان استان لرستان بوده که با توجه به حجم 123 نفری آن، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 93 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد آلن و می یر (1991)، اسپینوال (1994) و پرسش نامه محقق ساخته رفیعی و همکاران (1388) استفاده شد. برای بررسی روایی صوری پرسش نامه ها از نظر چند تن از متخصصین رشته مدیریت ورزشی و همچنین برای بررسی پایایی آن ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن بالای 0/8 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل مشخصات جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که میزان آمادگی منابع انسانی اداره ورزش و جوانان استان لرستان در پذیرش TQM بالاتر از حد متوسط بوده (3/64) و از نظر جنسیت، سابقه کاری، سن، تحصیلات و وضعیت تاهل در پذیرش TQM تفاوتی وجود نداشت. هم چنین بین TQM و تعهد سازمانی و دو بعد تعهد عاطفی و تعهد مستمر رابطه معناداری وجود نداشت. این در حالی بود که بین مدیریت کیفیت جامع و تعهد هنجاری و اخلاقیات فراسازمانی در سطح معناداری (P<0.01) وجود داشت.
۶.

مقایسه شایستگی های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین پروری

کلید واژه ها: ارزش آفرینی تصمیم گیری توانایی تحلیل شایستگی های مدیریتی میزان دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف از انجام این تحقیق مقایسه شایستگی های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین پروری می باشد. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع علی _ مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود، که تعداد 165 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین و سپس با استفاده روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دو گروه مدیران و زیردستان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته خشوعی و همکاران (2013) استفاده شد، که جهت بررسی روایی، پرسش نامه مورد تایید 11 نفر از صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفت. هم چنین پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 0/928 محاسبه گردید. از آمار توصیفی جهت توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و جهت بررسی توزیع داده ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بود داده ها از آزمون t مستقل برای مقایسه شایستگی های مدیران با زیردستان استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که میانگین تمامی شایستگی های مدیران فعلی از جمله ارزش آفرینی، توانایی تحلیل، تصمیم گیری، دانش، سازگاری، عملکرد و توانایی ارتباط تفاوت معناداری با زیردستان دارند. اما میانگین توانایی رهبری مدیران با زیردستان تفاوت معناداری نداشت.
۷.

تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه های اماکن ورزشی (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی بزرگ نقش جهان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پروژه موفقیت پروژه های ورزشی ورزشگاه نقش جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
موفقیت یا شکست پروژه های ورزشی به عنوان یکی از مهمترین کاربری های عمومی شهری، اثرات مختلفی بر محیط و جامعه دارد که متاسفانه این مقوله در کشور ما در موارد متعددی با شکست مواجه شده و موجب هدر رفت بودجه های عظیم شده است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه های اماکن ورزشی بود. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘیﻖ شامل کﻠیه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکارانی بود که در طراحی، ساخت، نظارت و بهره برداری فاز دوم ورزشگاه نقش جهان اصفهان همکاری داشتند که از بین آنها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از متخصصین تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (873/0) محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های ورزشی به ترتیب عوامل مدیریتی (95/0)، عوامل محیطی (83/0)، ویژگی-های پروژه (81/0) و عوامل سازمانی (78/0) بودند. در مجموع می توان اذعان نمود که موفقیت پروژه های ورزشی مرهون عوامل متعددی است که هماهنگی بین آنها بسیار حائز اهمیت بوده و مدیریت پروژه با درایت و توانایی های خود باید بین این عوامل ارتباط برقرار کرده، به گونه ای که تیم های کاری به وظایف خود اعتقاد و باور لازم را داشته و موفقیت کلی پروژه را موفقیت خود بدانند.
۸.

عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018 براساس نظریه ارزش های مصرف شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هواداران الگوی عقلانیت جام جهانی رفتار مصرف کننده ارزش های مصرف شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018، براساس نظریه ارزش های مصرف شده انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری پژوهش شامل همه هواداران ایرانی حاضر در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه بودند که با توجه به نبود آمار دقیق از تعداد آن ها، براساس جدول کرجسی و مورگان برای جامعه نامعلوم، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسش نامه پژوهشگرساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن علاوه بر بررسی دقیق متون و ادبیات پژوهش، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصان (10 نفر) تأیید شد. همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (84/0) محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین علل حضور هواداران در ورزشگاه، به ترتیب شامل عامل احساسی با بار عاملی 98/0، عامل اجتماعی با بار عاملی 94/0، عامل شناختی با بار عاملی 91/، عامل شرطی با بار عاملی 85/0 و عامل عملکردی با بار عاملی 64/0 بودند. درمورد عوامل حضور هواداران در مسابقات تیم ملی در سطوح جهانی نسبت به سطوح پایین تر باید گفت که ارزش های احساسی و ملی گرایی به مراتب از دیگر ارزش های مصرف شده توسط هواداران مؤثرتر بودند. این امر موجب می شود تا هواداران موانعی همچون بُعد مسافت، بُعد اقتصادی، شرایط آب وهوایی، قیمت بلیت و شرایط اسکان را نادیده بگیرند و همواره حضور در ورزشگاه برای تماشای مسابقات جام جهانی در آن ها موجب ایجاد غرور ملی و وجهه اجتماعی شود.
۹.

ارائه مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه های تفریحی، ورزشی و گردشگری (مورد مطالعه: استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی مکان پروژه های تفریحی پروژه های ورزشی پروژه های گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه های تفریحی، ورزشی و گردشگری در استان اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی بود و با استفاده از روش سیستماتیک گراندد تئوری انجام پذیرفت؛ این روش از سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تشکیل شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه موضوع پژوهش شامل استادان برجسته مدیریت ورزشی آشنا به پژوهش در حوزه گردشگری، مدیر و معاونان ادارات ورزش و جوانان و کارشناسان آگاه به حوزه پژوهش بود که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد آنها به 14 نفر رسید. ابزار پژوهش، استفاده از منابع علمی از جمله مقالات، کتاب های معتبر، سایت های علمی و خبری معتبر و مصاحبه های عمیق و باز با افراد نمونه بود که به منظور سنجش روایی آنها، یافته های پژوهش برای مشارکت کنندگان ارائه و مدل پیشنهادی توسط آنان مطالعه و نظرهای آنها اعمال شد و در پایان، این پژوهش توسط استادان مدیریت ورزشی مطالعه و بازبینی شد و مواردی به منظور اصلاح یا تغییر مدل نهایی بیان شد. به منظور بررسی پایایی نیز از روش حسابرسی فرایند و همچنین از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که پایایی بین دو کدگذار را 78% نشان داد که نشان از قابلیت اعتماد کدگذاری ها داشت. در نهایت مدل پژوهش مطرح شد که شامل محورهای اصلی، شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها بود.
۱۰.

ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی مدیریت مشارکتی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۸۶۱
هدف از انجام این پژوهش بررسی سبک مدیریت مشارکتی در باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و تعیین رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفههای آن می باشد. روش انجام تحقیق پیمایشی (توصیفی، تحلیلی) می باشد.که ابزار های مورد استفاده در آن، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی با پایایی (91/0=r) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی بل و منگوک با پایایی (87/0=r) می باشد. همچنین برای تعیین روایی، پرسشنامهها مورد تایید 11 نفر از متخصصین این رشته قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که تعداد آنها (96 نفر) است. با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد (n=N). از آمارهای توصیفی و استنباطی، آزمون کالموگراف-اسمیرنوف جهت تعیین توزیع طبیعی داده ها و همچنین جهت آزمون فرضیه ها و از آزمونهای همبستگی پبرسون، رگرسیون استفاده شد. و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SSPS استفاده شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین مدیریت مشارکتی و رفتارشهروندی سازمانی در سطح (001/0p=) ارتباط معنادار (907/0r=) وجود دارد. همچنین ضریب تعیین متغیر پیش بین برابر 823/0 می باشد. به این معنا که 3/82 درصد از واریانس متغیر وابسته(رفتار شهروندی سازمانی) بوسیله متغیر مستقل (مدیریت مشارکتی) پیش بینی می شود. و نسبت (877/427F=) در سطح معناداری (01/0≥P) نیز تایید این یافته است. معادله رگرسیون براوردی در این تحقیق به صورت زیر خواهد بود: و چون مقدار (884/5t=) در سطح معناداری (01/0≥P) نیز تایید این یافته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان