مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مهر و آبان 1401 شماره 74 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی صادراتی کالاهای ورزشی با تأکید بر برنامه های توسعه صادرات با رویکرد کلاس جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد صادراتی کلاس جهانی برنامه های توسعه صادرات تولیدات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 476
هدف این مقاله شناسایی و سطح بندی روابط توانمند سازی عملکرد صادراتی با رویکرد کلاس جهانی با تاکید بر برنامه های توسعه صادرات تولیدات ورزشی با به کارگیری مدل سازی تفسیری- ساختاری بود. پژوهش حاضر آمیخته، توسعه ای – کاربردی است. بر اساس رهیافت گلیزری و مصاحبه عمیق با 15 نفر ازخبرگان (اقتصاد دانان، مدیران بازاریابی ورزشی، مدیریت صنعتی، آشنا باکلاس جهانی، تولیدکنندگان تولیدات ورزشی) در محیط نرم افزارNVIVO10 عوامل اصلی مدل در قالب 100 کد باز، 18کد انتخابی و 5 کد نظری شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری- ساختاری در محیط نرم افزار MATLAB2014 سطح بندی و روابط درونی بین عوامل استخراج و در نهایت با تحلیل میک مک بر اساس قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که عوامل مدل در 13سطح قرار دارند که در بالاترین سطح (سطح 1)، توانمندسازی راهبردی صنعت ورزش و صنعت ورزش در کلاس جهانی به عنوان تاثیر پذیرترین عامل و در پایین ترین سطح (سطح13)، برنامه مرتبط با الزامات قانونی درحوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی جهت توسعه صادرات تولیدات ورزشی به عنوان تاثیر گذارترین عامل قرار گرفتند. بدر نتیجه هرگونه برنامه و اقدام از طرف مدیران و بازرایابی ورزشی، برای پیشرفت توانمند سازی عملکرد صادراتی تولیدات ورزشی در حمایت از رونق تولید کالای ورزشی ایرانی، نیازمند توجه به نقش کلیدی و پایه ای این عوامل است.
۲.

تعیین موانع و شیوه های توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ورزشی مسئولیت مدنی ورزش دعاوی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 51
هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع و شیوه های (راه حل های) توسعه ابعاد نظام حقوقی ورزش در ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق، کلیه خبرگان حقوق ورزشی شامل مدیران سازمان های ورزشی اجرایی و دولتی، رؤسای کمیته انضباطی، کمیته استیناف، انجمن حقوق ورزشی، رؤسای دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل می دادند که در زمینه پژوهش های حقوق ورزشی فعالیت داشتند. نمونه آماری با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند (72 نفر). ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن را 9 تن از استادان صاحب نظر در عرصه حقوق ورزشی تایید کردند. پرسشنامه شامل 23 گویه بود و از مقیاس 5 ارزشی لیکرت استفاده شد. در نهایت از شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به ضرایب رگرسیونی گزارش شده مهم ترین موانع به ترتیب: آموزشی، قانونی، منابع انسانی و همچنین مهم ترین راه حل های توسعه حقوق ورزشی به ترتیب: منابع انسانی، آموزشی، قانونی بودند. ضمناً، بعد موانع و شیوه مدیریتی تأثیری بر توسعه ابعاد حقوق ورزشی نداشت. با وجود تمامی اقدامات صورت گرفته، دانش حقوق ورزشی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و تا رسیدن به وضع مطلوب و استاندارد فاصله زیادی وجود دارد. به طورکلی، تربیت نیروی انسانی مهم ترین عامل در توسعه حقوق ورزشی است که باید از طریق توسعه بعد آموزشی به نظام حقوقی ورزش کمک کند.
۳.

چالش ها و استراتژی های ترویج ورزش سالمندان با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چشم انداز استراتژی توسعه فعالیت بدنی بازدارنده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 291
سالمندان با افزایش امید به زندگی سریع ترین رشد را بین گروه های جمعیتی دارند. یکی از مهم ترین جنبه های سالمندی فعال، مشارکت و فعالیت حرکتی-جسمانی است. این مطالعه با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف، به دنبال شناخت چالش ها و راهبردهای ترویج ورزش در سالمندان بود. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر روش تحلیل تماتیک انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه، افراد متخصص در رشتههای (تربیت بدنی، برنامهریزی شهری، روانشناسی، علوم اجتماعی و پزشکی) بودند. انتخاب آزمودنی ها به روش گلوله برفی و هدفمند و با معیاراشباع مفهومی بوده که بعد از انجام 11 مصاحبه محقق شد. چهار مقوله نهایی شناسایی شده، چالشهای فردی، اجتماعی، مبتنی بر برنامه/حاکمیت و محیطی هستند. چالشهای فردی به انواع نارساییها و بیماریهای جسمانی، انواع مشکلات روانی، ترس و احساس تنهایی اشاره دارد. چالشهای اجتماعی بیانگر فقدان دانشِ ورزش گروهی و محرومیتهای اجتماعی اشاره دارد. چالشهای مبتنی بر برنامه/حاکمیت بر راهبردهای غیرکاربردی نهادها و چالش های محیطی بر غیر استاندارد بودن همه جانبه اماکن و کمبودها و نقصهای محیط شهری تأکید دارند. بر مبنای مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف، ضرورت اتخاذ چهار استراتژی عمده تأکید شده است: زمینهیابی، تحلیل مخاطب، تحلیل سیستم اجتماعی، هماهنگی سیاستی است. در نتیجه نیاز به استراتژی های کلان مدیریتی در خصوص ترویج ورزش سالمندان از چندین منظر اثرگذار خواهد بود که از جمله آن بهبود وضعیت اجتماعی و فردی آنان و کاهش هزینه های سنگین درمان برای دولت است.
۴.

واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعدادیابی ورزشی ذینفع قدرت منافع مدیریت ذینفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 934
هدف از تحقیق واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو بود. این تحقیق کاربردی، توصیفی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ورزشکاران، مربیان، مدیران و متخصصین ورزشی استان گیلان بود که نمونه های شرکت کننده به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ در مجموع تعداد 203 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که میزان قدرت و منافع ذینفعان را در سیستم استعدادیابی بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت مشخص و مطابق با ماتریس مندلو (1981) تقسیم کرد که عدد 66/3 به عنوان یک سوم بالای مقیاس انتخاب گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که برای قدرت آلفا برابر با 86/0 و برای منافع برابر با 90/0 بدست آمد. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه -بندی میزان قدرت و منافع ذینفعان در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 انجام شد. یافته ها نشان داد میان ذینفعان مربیان بیشترین قدرت (28/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین قدرت (95/2) را دارا هستند. همچنین مدیران ورزش بیشترین منافع (14/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین منافع (06/3) را دارند. همچنین ماتریس مندلو جایگاه قدرت و منافع هر یک از ذینفعان را نشان داد. از نتایج تحقیق می توان برای به کارگیری استراتژی های ارتباطی و رفتارهای سازگارانه به منظور پاسخ گویی به تقاضاهای مختلف و متضاد در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده کرد.
۵.

طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش تفریحی فرهنگ قومی همبستگی نظریه مبنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 170
هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه ورزش تفریحی بر مبنای فرهنگ قومی بود. این پژوهش با شیوه کیفی و با رویکرد نظریه مبنایی انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش صاحبنظران در حیطه تربیت بدنی و فرهنگی که عمدتاً فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی نزدیک به پژوهش مورد نظر داشته اند، بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی بود که پس از اخذ مصاحبه نیمه ساختار یافته با 18 نفر اشباع نظری صورت گرفت و از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، جهت تحلیل داده ها و برای به دست آوردن روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. از تجزیه و تحلیل داده های کیفی 326کد باز به دست آمد که در 61مقوله محوری قرار گرفتند. درنهایت، 9 مقوله اصلی شامل مفاهیم رایج در ورزش همگانی، وضعیت سنجی، انسجام ملی اقوام، عوامل رفتاری، سازمانی، تمایز ورزشی اقوام، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ قومی و اطلاع رسانی شناسایی شدند، هفت مقوله اصلی استراتژی ها منجر به توسعه ورزش اقوام درقالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند و نظریه تدوین و ارائه شد. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری مشارکت ورزشی اقوام و مهاجران سود برد و مقوله های مشارکت ورزشی اقوام می تواند به مسئولین حاکمیّتی در راستای بهبود کیفیت زندگی اقوام و ایجاد عدالت اجتماعی در ورزش استان ها و در نتیجه توسعه ورزش تفریحی کمک شایانی نماید.
۶.

طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 735
امروزه از سازمان ها و مدیران آنها انتظار می رود تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با پیاده سازی مدیریت سبز، به سمت ایجاد سازمان سبز حرکت نمایند. سازمان های ورزشی، بویژه اماکن و تاسیسات ورزشی نیز بستر مناسبی جهت تحقق این مهم هستند. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران می باشد که با رویکرد کیفی و با استراتژی اکتشافی و به روش گرندد تئوری (نظریه داده بنیاد) انجام شده است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق با خبرگان و صاحب نظران استفاده شد. به روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی و بر اساس 12 مصاحبه عمیق با خبرگان مرتبط با موضوع، داده های تحقیق جمع آوری شد. نتایج تحلیل تماتیک چالش های مدیریت سبز، نشان دهنده وجود چالش ها در قالب 43 مفهوم بود که از مصاحبه با خبرگان استخراج شد. این مفاهیم در مرحله دوم کدگذاری به 6 مفهوم انتزاعی تر در قالب مفاهیم اولیه و مفاهیم ثانویه تبدیل شدند و سپس در مرحله سوم این 6 مفهوم در قالب 3 مقوله عمده یا تم با عناوین بنیادی، کاربردی و محیطی تبدیل شد. در نهایت در این پژوهش مدل مفهومی مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی طراحی شد. مدل بوجود آمده شامل 6 مفهوم چالش های مدیریت سبز، فرهنگ سازی مدیریت سبز، قانون مندی های مدیریت سبز، ساختارهای اجتماعی، تغییر ساختارها و آموزش شد.
۷.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضدبازاریابی دوپینگ ورزشکار سوء مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 149
از جمله مسائلی که در سال های اخیر نظرجوانان و نوجوانان بسیاری را به خود جلب کرده است توجه به ظاهر بدنی به وسیله افزایش حجم و توده عضلانی می باشد که باعث افزایش شیوع اختلالات تغذیه ای و عادات مصرف مواد نیروزا در بین جوانان و نوجوانان گردیده است. ضد بازاریابی را می توان روشی مناسب برای کاهش مصرف محصولاتی دانست که مصرف آنها می تواند مشکلاتی را برای افراد و جامعه ایجاد نماید. از این رو هدف این تحقیق ارائه مدل آمیخته ضدبازاریابی داروهای غیرمجاز در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از بخش های کیفی و کمی است. در بخش کیفی این تحقیق، از روش مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مدیریت بازاریابی ورزشی (اساتید دانشگاهی) بوده که تعداد 24 نفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشکیل داده اند. تعداد 19 نفر از خبرگان عضو پنل دلفی به عنوان نمونه تحقیق با محقق همکاری نمودند. در این تحقیق برای شناسایی عوامل از روش دلفی فازی و برای رتبه بندی مولفه ها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. بر این اساس عوامل زیر به نام های محصول، قیمت، محل فروش، ترویج، شواهد عینی، افراد، فرایندها، بسته بندی، پرداخت، تفسیر عمومی، بررسی و آنالیز، سیاست، روابط عمومی و شبکه های اختصاصی شناسایی شدند. باتوجه به نتایج بدست آمده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ترویج مهم ترین مولفه موثر در مدیریت ضدبازاریابی می باشد.
۸.

تبیین مدل مفهومی توسعه ظرفیت های اقتصادی ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی ظرفیت شناسی اقتصاد اقتصاد ورزش مدل اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 266 تعداد دانلود : 898
هدف از پژوهش حاضر، تدوین و تبیین مدل مفهومی توسعه ظرفیت اقتصادی برای ورزش کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی نظامند با رویکرد کدگذاری و تحلیل ساختاری-کارکردی می باشد. منابع استخراج اطلاعات و یافته ها شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران، اساتید، و..) و منابع اطلاعاتی (علمی، کتابخانه ای، اسنادی، رسانه ای) بود. نمونه گیری در بخش مطالعه نظری (87 سند) و مصاحبه (26 نفر) برحسب رسیدن به اشباع نظری و در بخش دلفی چند مرحله ای (18 نفر) برحسب رسیدن به توافق بین اعضا و تایید چارچوب به روش هدفمند (قضاوتی) انجام شد. روایی کلی ابزارهای پژوهش و نتایج آن ها از طریق کنترل صلاحیت نمونه انتخابی، روایی محتوایی توسط متخصصان و میزان توافق مصححان مورد تایید قرار گرفت. براساس نتایج، چارچوب مفهومی پژوهش شامل 6 سطح، 17 منظر، 38 بُعد و 81 مولفه تحلیلی است. شش سطح مدل شامل: سیستم اقتصاد ملی، سیستم ورزش کشور، انواع ظرفیت های اقتصادی، فرایند مدیریت ظرفیت اقتصادی، راهبری و توسعه ظرفیت اقتصادی و عومل تعیین کننده ظرفیت اقتصادی ورزش است. براساس مدل پژوهش می توان گفت که اگر بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی در سطح مناسبی تحقق یابد یک اکوسیستم مناسب برای اقتصاد ورزش شکل می گیرد و نتایجی مطلوبی (مالی، اشتغال، و..) برای سازمان ها و افراد متولی و ذینفع به همراه داشته باشد.
۹.

بررسی آسیب های کرونا بر آمیخته بازاریابی در ورزش با تاکید بر توزیع و ترویج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کووید-19 کرونا آمیخته بازاریابی توزیع (مکان) ترویج صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 355
دو عنصر مهم و پراهمیت در آمیخته بازاریابی ورزشی، ترویج و توزیع است که نارسایی در عملکرد آنها خسارات جبران ناپذیری را برای صنعت ورزش به وجود می آورد. هدف از این تحقیق بررسی آسیب های کرونا بر آمیخته بازاریابی با تاکید بر توزیع و ترویج است. ادر این پژوهش مروری نقلی به جستجوی متون و مقالات مرتبط با ویروس کرونا و اثرات ناشی از آن، پرداخته شده است. جامعه آماری، کلیه منابع در دسترس، با موضوع مرتبط با کلیدواژه ها است. با توجه به جهت گیری توصیفی این پژوهش، داده های لازم از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک در دسترس تمام متن برخط، براساس روش «مروری نقلی» گ ردآوری و تحلی ل ش ده اس ت. تعداد 41 مقاله مرتبط از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، ساینتس دایرکت، ریسرچ گیت، سید و ایرانداک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد آسیب های ناشی از بحران کرونا بر آمیخته توزیع و ترویج در ورزش خسارات جبران ناپذیری را به وجود آورده است. عدم کارایی شبکه ارتباطی توزیع کالاهای ورزشی با توجه به تعطیلی فروشگاه ها از یک سو و همچنین تعطیلی اماکن ورزشی به عنوان محل ارائه خدمات ورزشی از سوی دیگر، باعث اختلال و زیان های مالی در عنصر توزیع (مکان) شده است. همچنین در بخش ترویج، تعطیلی لیگ های ورزشی و عدم حضور تماشاگران در استادیوم ها، باعث خسارات مالی زیادی در حوزه ی تبلیغات و رسانه ها شده است.
۱۰.

شناسایی و تحلیل پیشایندها و پیامدهای بروز بحران داوری در فوتبال حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران داوری پیشایندها پیامدها تکنیک دیمتل لیگ برتر فوتبال ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 193
هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل پیشایندها و پیامدهای بروز بحران داوری در فوتبال حرفه ای بود. از نظر روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع آمیخته متوالی (کیفی-کمّی) بود. در بخش کیفی برای انجام مصاحبه های عمیق از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. داده ها بر اساس رویکرد تحلیل محتوای کیفی پس از مصاحبه با 15 متخصص کدگذاری شد. در بخش کمی نیز، 10 نفر از خبرگان بر اساس نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند و داده ها با تکنیک دیمتل تحلیل شد. یافته ها در بخش کیفی نشان داد که پیشایندهای بحران داوری شامل 48 مفهوم اولیه و 6 مقوله فرعی (مدیریت اجرایی، آموزش و به کارگیری، حمایت و پشتیبانی و عوامل محیطی، فنی و روانی) و پیشایندهای بحران داوری نیز شامل 38 مفهوم اولیه و 6 مقوله فرعی (رفتارهای نابهنجار، تضعیف حرفه داوری، تبعات نگرشی، فنی، روانشناختی و خسارات اقتصادی) است. در بخش کمّی، نتایج نشان داد که مؤلفه های مدیریت اجرایی، حمایت و پشتیبانی و آموزش و به-کارگیری (در پیشایندها) و تبعات فنی و تضعیف حرفه داوری (در پیامدها) بااهمیت ترین و اثرگذارترین مؤلفه ها هستند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سازمان های تصمیم گیرنده فوتبال برای پیشگیری و مقابله با بحران داوری و کاهش تبعات ناشی از آن ابتدا عوامل اثرگذار را در مرکز توجه و اولویت رسیدگی قرار دهند.
۱۱.

نقش ورزش الکترونیک در رفتار مصرف کنندگان بازار محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش الکترونیک رفتار مصرف کننده قصد خرید تبلیغات دهان به دهان مشارکت اجتماعی در ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 251
این پژوهش با هدف بررسی نقش ورزش الکترونیک در رفتار مصرف کنندگان کالای ورزشی در ایران انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق افراد بالای 18سال در گروه های ورزشی و ورزش الکترونیک بود که از دو شهر تهران و اهواز به روش تصادفی نمونه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای براساس دو پرسشنامه بدرینارایانان و همکاران (2015) و عباسی، اسیف و همکاران (2020) در موضوع رفتار مصرف کننده بازار ورزش و ورزش الکترونیک بود. پرسشنامه با استفاده از ابزار الکترونیکی گوگل فرم توزیع شد که تعداد 229 پرسشنامه صحیح بدست آمد. داده ها توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس تحلیل شد. یافته ها نشان داد که گرایش به ورزش الکترونیک بر قصد خرید (515/0=β) و تبلیغات دهان به دهان (118/0=β) کالای ورزشی اثر معناداری دارد. همچنین بین گرایش به ورزش الکترونیک با قصد خرید مکمل-های خوراکی (185/0=r)، بلیط مسابقات (225/0=r)، نشریات ورزشی (179/0=r)، وب سایت های ورزشی (236/0=r)، برنامه های ورزشی رادیو (232/0=r) و برنامه های ورزشی تلویزیون (193/0=r) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری با خرید کفش (123/0=r)، لباس (100/0=r)، وسایل (047/0=r)، عضویت باشگاه (005/0=r) و آموزش علوم ورزشی (003/0=r) دیده نشد. ورزش الکترونیک می تواند در بازاریابی کالای ورزشی نقش داشته و به عنوان عناصر مکان و ترویج در آمیخته بازاریابی مورد توجه باشد. توصیه می شود بازاریابان ورزشی با معرفی برندها در لحظات کلیدی، ارتباط با بازی ها و بازیکنان و ایجاد بستر ارتباط مجازی با بازیکنان ورزش الکترونیک برای پیشبرد روابط عمومی و تبلیغات دهان به دهان، بازار محصولات ورزشی خود را توسعه دهند.
۱۲.

آزمون مدل آمیخته بازاریابی باشگاه های ورزشی در لیگ های حرفه ای والیبال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی بازاریابی ورزشی باشگاه ورزشی رویداد ورزشی والیبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 486
هدف این پژوهش آزمون مدل آمیخته بازاریابی باشگاه های ورزشی در لیگ های حرفه ای والیبال بود. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش توصیفی – هبستگی (مدل یابی معادلات ساختاری) استفاده شد. در ابتدا برپایه آمیخته بازاریابی هفت عاملی (محصول، قیمت، مکان، ترفیع، افراد، شواهد فیزیکی و فرآیند)، 75 محور برای آمیخته بازاریابی تعیین گردید و پس از بررسی اعتبار محتوایی آن، 405 نفر از نقش آفرینان والیبال و بازاریابی ورزشی (متخصصین، مدیران و کارشناسان، ورزشکاران و مربیان، مصرف کنندگان) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و اهمیت محورهای آمیخته بازاریابی را در قالب یک پرسشنامه 69 گویه ای تعیین کردند. از روش حداقل مربعات جزئی و نسخه سوم نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. در سطح اطمینان 95 درصد برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل اندازه گیری آمیخته بازاریابی پس از حذف چهار گویه، با هفت عامل و 65 محور، از برازش قابل پذیرش، روایی و پایایی خوب و قدرت پیش بینی مطلوب برخوردار است. براساس بار عاملی محورهای عناصر آمیخته، فعالیت های بازاریابی باشگا ه های ورزشی می بایست بر بازی های لیگ حرفه ای (به عنوان محصول اصلی)، قیمت گذاری پویا، فروش اینترنتی بلیط، برگزاری رویداد در تأسیسات استاندارد والیبال، پوشش رسانه ای از طریق تلویزیون، صحه گذاری افراد شاخص برای ترفیع رویداد، تبلیغات آنلاین در رسانه های اجتماعی، بکارگیری نیروی کار متخصص (برون سپاری خدمات)، کفایت نیروی امنیتی در زمان برگزاری رویداد و زمان بندی مناسب و دقیق فعالیت های مرتبط با رویداد متمرکز باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای مدیریت صحیح آمیخته بازاریابی در باشگاه های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸