حمیدرضا قزلسفلو

حمیدرضا قزلسفلو

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

تدوین الگوی آمیخته بازاریابی اخلاقی فروشگاه های آنلاین ورزشی در دوران کرونا بر مبنای رویکرد برند-مصرف کننده

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱
شیوع بحران ویروس کرونا همه بخش های صنعت ورزش و به ویژه مالکان برندهای ورزشی را با چالش اساسی در بازاریابی مواجهه کرده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین مؤلفه های بازاریابی اخلاقی کسب وکارهای آنلاین ورزشی برمبنای رویکرد برند-مصرف کننده انجام شد. پس از شناسایی لینک های فروش اینترنتی فروشگاه های تجهیزات ورزشی، برمبنای حداقل نمونه آماری مورد نیاز در تحلیل مسیر، 400 مشتری به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. پس از اطمینان از پایایی مطلوب ابزار پژوهش به روش آلفای کرونباخ (0.7 ≤ α)، تحلیل برازش الگوی پژوهش با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس. سه انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی داده ها نشان داد که ارتقای اخلاقی محصول (دریافت نکردن هزینه اضافی برای تهیه سفارش) و قیمت گذاری اخلاقی (تعیین قیمت واقعی و منصفانه) بیشترین تأثیر را بر رابطه برند-مصرف کننده داشتند. همچنین کیفیت ادراکی محصول تأثیر مستقیمی بر الگوی رفتار خرید مشتریان داشت؛ بنابراین به عاملان فروش آنلاین محصولات ورزشی پیشنهاد می شود که با درج اطلاعات درست و واقعی محصولات و همچنین پیش بینی واحد خدمات در شبکه های مجازی برای ارائه مشاوره و ارائه خدماتی از قبیل جبران خسارت و بازپس گیری در صورت مطابقت نداشتن محصول ارسالی با محصول تبلیغ شده، خلأهای ناشی از ویژگی ناملموس بودن خرید اینترنتی را برطرف کنند.
۲.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی رقابتی کسب و کارهای کوچک ورزشی در دوران شیوع کرونا ویروس

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۳
کسب وکارهای ورزشی ازجمله مشاغلی هستند که به شدت تحت تأثیر پیامدهای منفی بحران کنونی قرار گرفته اند. مهمترین حوزه ی تأثیرگذاری کوید19 در صنعت ورزش مربوط به کسب وکارهای تولیدی- خدماتی باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی رقابتی کسب و کارهای کوچک ورزشی در دوران شیوع کرونا ویروس بود. تحقیق حاضر از نوع آمیخته بود. در فاز کیفی پژوهش15 نفر از صاحبان باشگاه های تفریحی- ورزشی و در بخش کمی تعداد 110 نفر ازمالکان باشگاه های ورزشی و فروشگاه های ورزشی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر مولفه های مدیریتی، عوامل قانونی- حمایتی، عوامل فناورانه، عوامل آموزشی و عوامل انگیزشی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل تحلیل گردید (05/0≥P). نتایج تجزیه و تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش نشان داد که مولفه تکنولوژی (68/0) و مولفه مدیریتی (66/0) بالاترین تأثیر را بر بازاریابی رقابتی برخوردار بودند. بنابراین مدیران و مالکان کسب و کارهای ورزشی می توانند از طریق استقرار و آموزش فناوری های نوین مزیت رقابتی ویژه ای را کسب کرده و حضور خود در چرخه رقابت را تضمین نمایند.
۳.

الگوی ویژگی های رفتاری و هیجانات ذاتی گردشگران ماجراجوی ورزش های هوایی بر مبنای بروز رفتارهای خود-حفاظتی واقعی

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر مدلسازی ویژگی های رفتاری و هیجانات ذاتی گردشگران ماجراجوی ورزش های هوایی بر مبنای بروز رفتارهای خود-حفاظتی واقعی بود. لذا برمبنای طرح تحقیق آمیخته، در فازکیفی پژوهش تعداد 20 نفر از خبرگان مرتبط با پژوهش بر مبنای نمونه-گیری گلوله برفی و در فاز کمی پس از اطمینان از روایی محتوایی و پایایی درونی ابزار تحقیق به روش آلفای کرونباخ (75/0 >α(، پرسشنامه محقق ساخته هیجانات ذاتی، پرسشنامه خشنودی از فعالیت ماجراجویانه، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی بورکنا (1993) و پرسشنامه رفتارهای حفاظتی چیان (2016) استفاده گردید. درنهایت پس از آزمون نکویی برازش مطلوب الگو (شاخص های سه گانه فورنل و لارکر) و اطمینان از شاخص کفایت نمونه برداری، داده ها با استفاده از نرم افزار PLSو SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی داده ها حاکی از اثرگذاری مثبت متغیر لذت و اثرگذاری منفی متغیر ترس بر خشنودی ورزشکاران ورزش های هوایی بود. همچنین براساس نتایج رگرسیون مشخصه های رفتاری برونگرایی و درونگرایی از توان تبیین کنندگی معناداری بر متغیر لذت و ترس برخوردار می باشند. لذا پیشنهاد می شود از طریق نوع شناسی و طبقه بندی میزان هیجان خواهی و مخاطره پذیری گردشگران ورزش های هوایی، زمینه حضور گردشگران با سطوح متفاوت هیجانات ذاتی را فراهم آورد.
۴.

طراحی الگوی موفق سیستم اطلاعات (ISSM) مدیریت رویداد سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: کورس اسب دوانی استان گلستان)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۳
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی موفق سیستم اطلاعات مدیریت رویداد کورس اسب دوانی بود. لذا، با تدوین طرح آمیخته، در مرحله کیفی تعداد 20 نفر از خبرگان به صورت نمونه گیری گلوله برفی و در مرحله کمی تعداد 350 نفر از تماشاگران، مربیان، رسانه و منابع انسانی اجرایی به صورت هدفمند حضور داشتند. در مرحله کیفی پژوهش با انجام مصاحبات نیمه ساختار یافته، کدهای انتخابی با تحلیل عاملی اکتشافی بر مبنای چرخش واریمکس با بار عاملی (0/4 <) شناسایی شد. در فاز کمی پس از اطمینان از روایی محتوایی و پایایی درونی ابزار پژوهش به روش آلفای کرونباخ (α>0/78)  ، نسخه اصلاح شده پرسشنامه سیستم اطلاعات رویداد محور لیو (2010) شامل سه سازه کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات استفاده شد. در نهایت پس از آزمون نکویی برازش مطلوب الگو و نمونه شاخص کفایت نمونه برداری، دادها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس.2 ونرم افزاراس. پی. اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی داده ها حاکی از تأثیرگذاری معنی دار سازه های سه گانه آشکار پژوهش بر سازه تمایل به استفاده کاربران بود. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، سازه کیفیت سیستم از بالاترین قدرت تبیین کنندگی سازه پنهان برخوردار بود( 0 /05≥sig و  R2 =0/41 ).  لذا، مطابق با نتایج پژوهش، استقرار سیستم های اطلاعاتی رویداد محور با مشخصه های ارائه اطلاعات درست و دقیق، موثق و به موقع و دسترسی آسان به مدیران اجرایی رویداد اسب کشور پیشنهاد می شود.
۵.

الگوی کیفی پیوند فرهنگ و گردشگری جشنواره های ورزشی – سنتی بر مبنای راهبرد گرندد تئوری

تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۵
فستیوال های ورزشی سنتی به عنوان بارزترین نماد ارزش های فرهنگی، به جدیدترین فرصت های گردشگری در دهه اخیر تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی کیفی گردشگری فستسوال‌های سنتی می‌باشد. ساختار پژوهش از نوع اکتشافی است . جامعه کیفی تحقیق شامل 35‌n= نفر از کارشناسان و متخصصان خبره و فعال سازمان‌های متولی گردشگری ورزشی و ساکنان بومی آگاه جوامع میزبان می‌باشد که بر مبنای نمونه‌گیری قضاوتی و گوله برفی انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبات نیمه سازمان یافته و تشکیل گروه کانونی استفاده گردید. پس از کدگذاری اولیه مفاهیم و طبقه‌بندی مقوله‌ها، تعداد هشت مولفه در قالب پتانسیل‌های انسانی و پتانسیل‌های طبیعی – ورزشی شناسایی گردید که از بین آنها با توجه به تواتر کدهای ثبت شده و اظهارات گروه کانونی عامل برگزاری فستیوال های سنتی و فرصت به نمایش گذاشتن و تبادلات ارزش های فرهنگی جوامع میزبان مهمترین شاخصه های پژوهش حاضر بود.
۶.

طراحی الگوی ساختاری مولفه های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط بندی کورس اسب دوانی بر روش آمیخته

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۹
شناسایی مولفه های رفتاری شرط بندهای ورزشی، استراتژی کارا در جهت پیش بینی تمایل به شرط بندی مجدد آنها می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی ساختاری مولفه های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط بندی کورس اسب دوانی می باشد. بدین منظور یک طرح آمیخته اکتشافی در دوفاز کیفی (30 نفر) به روش نمونه گیری قضاوتی و فاز کمی (250 نفر) با استفاده از نمونه برداری گلوله برفی انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با سه خرده مقیاس عوامل ذاتی، رفتاری و انگیزشی به صورت مقیاس لیکرت 5 ارزشی استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در خرده مقیاس ذاتی مولفه های وفاداری (65/0=β) و توافق پذیری (57/0=β)، در خرده-مقیاس رفتاری سودآوری کمی (79/0=β) و ذات شرط گذار (68/0=β) و در خرده مقیاس انگیزشی، کسب پول (84/0=β) و تفنن و رهایی از فشارهای زندگی (62/0=β) مولفه های اصلی تبیین کننده الگوی مسیر بودند. همچنین رابطه معکوسی و معنادار بین سطح تحصیلات با شرط-بندی مشاهده گردید( 004/0sig=و16/0r=). علاوه براین شرط بندهای متاهل و باسابقه دارای تمایل به شرط بندی بیشتری بودند ( 001/0sig=و 67/0r=). لذا تهیه پروفایل مناسب از ویژگی های رفتاری شرط بندها علاوه بر نقش بازداری از پیامدهای مخرب فرهنگی و اجتماعی، استراتژی ای کارا در بخش بازاریابی ورزشی بر مبنای نیازسنجی ویژگی های رفتاری افراد می باشد.
۷.

الگوی کارای مزیت رقابتی پایدار کسب وکارهای ورزشی کوچک و متوسط مجازی برمبنای مدل UTAUT: بررسی نقش مدیریت خلاقانه

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
راه اندازی کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی از طریق توجه به ایجاد نوآوری و قابلیت های شبکه های اجتماعی در فرایندهای بازاریابی، سبب فعال شدن بسیاری از بنگاه های اقتصادی کارا در صنعت ورزش شده است؛ براین اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کارای مزیت رقابتی پایدار کسب وکارهای ورزشی کوچک و متوسط مجازی برمبنای مدل UTAUT با نقش میانجی مدیریت خلاقانه انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات آمیخته است که جامعه آماری آن در بخش کیفی، کارآفرینان فعال، راه اندازهای کسب وکارهای ورزشی و مدیر-مالکان (17 نفر) و در بخش کمّی، مدیران صفی و ستادی بنگاه های اقتصادی فعال ورزشی از سه حوزه خدماتی، تولیدی و آموزشی بودند که به روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش نسخه اصلاح شده پرسشنامه مزیت رقابتی (شوکر ی، 2016)، پرسشنامه مدیریت خلاقانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط (سی آیان، 2016) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته کارآفرینی ورزشی بود. پس از اطمینان از پایایی درونی پرسشنامه از طریق خبرگان، شاخص نکویی برازش مدل با استفاده از شاخص های سه گانه فورنل و لارکر (1981) تأیید شد. درنهایت داده های پژوهش به روش تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (اسمارت پی.ال.اس. نسخه دو) تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی داده ها و شاخص های دوگانه آزمون Z حاکی از تأثیر معنادار ابعاد چهارگانه مزیت رقابتی مجازی بر کارآفرینی ورزشی بود. همچنین براساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، نقش میانجی مدیریت خلاقانه در توسعه کسب وکارهای ورزشی تأیید شد؛ بنابراین، مدیران-مالکان بنگاه های فعال ورزشی می توانند با تدارک زیرساخت های مرتبط با استقرار فناوری فضای مجازی و به کاربستن آن در فرایندهای بازاریابی به همراه ذهنیت کارآفرینانه مدیران، فضاهای موافق با کارآفرینی پایدار را ایجاد کنند.
۸.

الگوی تمایل به جابه جایی والیبالیست ها براساس سبک حمایت رفتاری مربی، حمایت و تعهد باشگاهی

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
وجود فضای حمایتی درقالب متغیرهای سازمانی و روابط مربی- ورزشکار، علاوه بر ایجاد تعهد اجرایی، تأثیر بسزایی در جابه جانشدن ورزشکارن دارد؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی جابه جایی والیبالیست ها براساس رفتارهای حمایتی ادراکی مربی، حمایت و تعهد سازمانی بود. نمونه آماری پژوهش 90 والیبالیست و مربی بودند که به صورت نمونه برداری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری دادها، از نسخه اصلاح شده پرسش نامه تمایل به جابه جایی کیم (2007)، پرسش نامه حمایت سازمانی و حمایت اداراکی استنبرگ و همکاران (1996) و پرسش نامه تعهد سازمانی مایر و همکاران (1993) استفاده شد (05/0 ≥ P ). نتایج تجزیه وتحلیل عاملی نشان داد که هر سه مؤلفه حمایت باشگاهی ادراکی ( 0/86  =  β   )، رفتارهای حمایتی مربیان (0/88  = β ) و تعهد باشگاهی ( 0/78  =  β ) تأثیر معناداری بر جابه جایی ورزشکاران داشتند. همچنین، نتایج آزمون رگرسیون حاکی از آن بود که عامل سازمانی ( 0/86  =  β ) ملاک پیش بین اصلی جابه جایی والیبالیست ها بود؛ بنابراین، با توجه به پیامدهای مخرب جابه جایی ورزشکاران نخبه، لزوم توجه مربی و مدیران عالی سازمان در به کارگیری سبک های حمایتی برای ماندگاری والیبالیست ها پیشنهاد می شود.  
۹.

مدل تمایل به بازگشت گردشگران فستیوال های ورزش های بومی و سنتی براساس زیرساخت های خدماتی

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
کیفیت خدمات از مهم ترین عواملی است که به رضایت مندی و تداوم حضور گردشگران منجر می شود. هدف اصلی از تحقیق حاضر طراحی مدل تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی در فستیوال های ورزش های بومی و سنتی براساس زیرساخت های خدماتی است. نمونه آماری تحقیق شامل تعداد 375n= گردشگر ورزشی حاضر در فستیوال ورزش کشتی آلیش، کشتی گوروش و مسابقات اسب دوانی استان گلستان بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی چن (2011) و پرسشنامه تمایل به بازگشت گردشگران شونک (2006)، استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها، از نرم افزار SPSS در بخش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارAMOS  به منظور ترسیم تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین کیفیت خدمات و رضایت مندی با تمایل به بازگشت مجدد گردشگران ورزشی وجود دارد (05/0≥P و 67/0r=). همچنین در بین کلیه ابعاد کیفیت خدمات، مؤلفه اعتماد بیشترین تأثیر را بر رضایت مندی گردشگران داشت (05/0≥P 42/0β=). بنابراین با توجه به برخورداری از منابع انسانی متخصص که دارای مهارت متناسب با خدمات ارائه شده هستند، می توان از طریق ایجاد اعتماد در گردشگران و بهبود رضایت مندی آنها، زمینه حضور مجدد گردشگران ورزشی را فراهم ساخت .
۱۰.

طراحی مدل ساختاری تمایل به بازگشت تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال براساس اولویت بندی کیفیت خدمات و رضایتمندی

کلید واژه ها: رضایتمندی کیفیت خدمات تماشاگر تمایل به بازگشت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۴۵۳
ارائه خدمات با کیفیت در رقابت های ورزشی سبب افزایش تماشاگران جدید، توسعه مشاغل و کاهش عدم حضور ورزشکاران می شود. درحقیقت، کیفیت خدمات یکی از مهم ترین عواملی است که به رضایتمندی و تداوم حضور تماشاگران در ورزشگاه ها منجر می شود؛ لذا، هدف از پژوهش حاضر تحلیل مسیر کیفیت خدمات و رضایتمندی بر تمایل به بازگشت تماشاگران لیگ جهانی والیبال بود. بدین منظور، 375 تماشاگر حاضر در مسابقات لیگ جهانی والیبال به صورت تصادفی و هدفمند به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های "کیفیت خدمات ورزشی چن" (2011) و "تمایل به بازگشت تماشاگران شانک" (2006) استفاده گردید. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها پس از اطمینان از اعتبار پرسش نامه ها از نرم افزار اس .پی.اس .اس در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و نرم افزار آموس جهت ترسیم تحلیل مسیر به کار رفت. نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با تمایل به بازگشت مجدد تماشاگران وجود دارد. همچنین، در بین کلیه ابعاد کیفیت خدمات، مؤلفه اعتماد بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی تماشاگران داشته است؛ بنابراین، برخورداری از منابع انسانی متخصص که دارای مهارت متناسب با خدمات ارائه شده در استادیوم ورزشی آزادی باشند، می تواند از طریق ایجاد اعتماد در تماشاگران و بهبود رضایتمندی آن ها، زمینه حضور مجدد تماشاگران را فراهم نماید.
۱۱.

تأثیر سبک های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه جایی منابع انسانی در سازمان های ورزشی کارا

کلید واژه ها: اثربخشی سازمان های ورزشی مدیریت عمل گرا مدیریت بی خاصیت مدیریت تحولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۳۸۹
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سبک های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه جایی منابع انسانی در سازمان های ورزشی است. کلیه مدیران فوقانی و رؤسای اداره ورزش و جوانان (هیأت های ورزشی) استان گلستان در این تحقیق حضور داشتند که از بین آنها تعداد 37n= مدیر فوقانی و 176n= رئیس و نایب رئیس هیأت های ورزشی به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر سه پرسشنامه سبک های مدیریتی چندعاملی (MLQ)، خلاقیت سازمانی آمابیل (1996) و اثربخشی فلتز (1998) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون تجزیه وتحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (MANOVA) و آزمون رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/0P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین سبک های سه گانه مدیریت، مدیریت تحول گرا (316/0,β= 743/9(F= در مقایسه با مدیریت عمل گرا (109/0,β= 019/5(F= و مدیریت بی خاصیت (002/0,β= 263/4(F= قوی ترین متغیر تعیین کننده میزان خلاقیت کارکنان است. همچنین رابطه معناداری بین سبک مدیریتی تحول گرا با میزان اثربخشی (05/0≥P و 23/0r =) و میزان جابه جایی کارکنان (05/0≥P و 11/0r = -) مشاهده شد و تنها در سازمان هایی که از سبک رهبری بی خاصیت بهره می برند، رابطه مستقیم و معناداری با جابه جایی (05/0≥P و 14/0r =) وجود داشت. با توجه به نتایج پژوهش که نشان داد در هیأت های ورزشی موفق که از سبک مدیریت تحول گرا بهره می بردند، میزان بروز ایده ها و اندیشه های نو (خلاقیت) به نسبت هیأت های ورزشی ناموفق در سطح بالاتری قرار دارد، پیشنهاد می شود در صورت نیاز سازمان به خلاقیت بیشتر کارکنان، از سبک مدیریتی مدیریت تحول گرا استفاده شود.
۱۲.

اثر پیچ خوردگی یک جانبة مچ پا بر آزمون های عملکردی - اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیست ها و والیبالیست ها

کلید واژه ها: فوتبالیست تعادل والیبالیست پیچ خوردگی مچ پا آزمون عملکردی - اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۵۵
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر پیچ خوردگی یک جانبة مچ پا بر آزمون های عملکردی - اجرایی و تعادل پویا و ایستای فوتبالیست ها و والیبالیست هاست. بدین منظور 42 فوتبالیست و والیبالیست، در دو گروه سالم و آسیب دیده، در این پژوهش شرکت کردند. برای برآورد نقص های عملکردی - اجرایی در اجرا، از آزمون جهش به شکل هشت لاتین و جهش جانبی استفاده شد. رکورد آزمودنی ها، با استفاده از کرونومتری با دقت 01/0 ثانیه ثبت شد. برای برآورد تعادل آزمودنی ها آزمون تعادلی ستاره در هشت جهت و آزمون تعادل ایستا بهکار گرفته شد. به منظور مقایسة بین گروه ها از آزمون تحلیل واریانس چندراهه (2 رشتة ورزشی × 2 گروه) و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد تعادل پویای ورزشکاران در همة جهت های آزمون ستاره در افراد اسپرین به طور معنی داری کمتر از افراد سالم است (05/0>p). همچنین بین امتیازات آزمون جهش به شکل هشت لاتین، جهش جانبی و تعادل ایستای در ورزشکاران گروه آسیب دیده و گروه سالم تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بنابراین، پزشکان، متخصصان طب ورزشی، فیزیوتراپ ها، مربیان و تمام افرادی که به نوعی با سلامتی ورزشکار در ارتباط اند می توانند به منظور پیشگیری، درمان و توان بخشی پیچ خوردگی مچ پا از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان