مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور 1399 شماره 61 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر رهبری منفعلانه بر سایبرلوفینگ کارکنان با نقش میانجی انزوای کاری (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوء رفتار اینترنتی مدیریت برمبنای استثناء رهبری عدم مداخله گر کارکنان منزوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 68 تعداد دانلود : 599
امروزه اینترنت بخشی جدایی ناپذیر از سازمان ها شده است، اما در این میان چیزی که باعث نگرانی مدیران سازمان ها شده و به دغدغه اصلی آن ها تبدیل شده است، استفاده های شخصی کارکنان از اینترنت است که از آن به «سایبرلوفینگ» یاد می شود. در این پژوهش به بررسی تأثیر رهبری منفعلانه بر سایبرلوفینگ کارکنان با نقش میانجی انزوای کاری در اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان پرداخته می شود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نوع پژوهش، همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان به تعداد 158 نفر بود که با توجه به محدودبودن جامعه آماری از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شده است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه استاندارد بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روش روایی صوری و روایی همگرا (رهبری منفعلانه برابر با 804/0، انزوای کاری برابر با 836/0 و سایبرلوفینگ برابر با 819/0) و آلفای کرونباخ (رهبری منفعلانه برابر با 811/0، انزوای کاری برابر با 863/0 و سایبرلوفینگ برابر با 752/0) تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری منفعلانه هم به صورت مستقیم و هم از طریق انزوا در محل کار، زمینه ساز اصلی سایبرلوفینگ کارکنان است و این سوءرفتار را در آنان تشدید می کند.
۲.

تدوین شاخص های انتخاب مربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنه برداری با رویکرد 360 درجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکنیک 360 درجه ارزیابی عملکرد وزنه برداری شاخص انتخاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 748
امروزه، انتخاب مربیان و ورزشکاران برای تیم های ملی بسیار مهم است؛ به گونه ای که موفقیت تیم های ملی به عملکرد این افراد وابسته است؛ بنابراین، این پژوهش با هدف تدوین شاخص های انتخاب مربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنه برداری و درجه اهمیت هرکدام از این شاخص ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش افراد آگاه به رشته وزنه برداری (مانند مربیان و ورزشکاران وزنه برداری، مدیران و مسئولان فدراسیون وزنه برداری، داوران وزنه برداری و اصحاب رسانه) بودند. نمونه آماری در دو بخش بود: در بخش تدوین شاخص ها، برای رسیدن به اشباع نظری با 20 نفر از افراد آگاه مصاحبه شد و شاخص ها تدوین شد؛ در بخش تعیین درجه اهمیت شاخص ها نیز شاخص های تدوین شده به صورت پرسش نامه به 70 نفر از افراد آگاه به وزنه برداری داده شد تا درجه اهمیت این شاخص ها مشخص شود. ابزار کار نیز در دو بخش بود: الف- مصاحبه با افراد از طریق تکنیک 360 درجه و مطالعه کتابخانه ای برای تدوین شاخص ها که مصاحبه به صورت نیمه ساختارمند انجام شد؛ ب- در بخش پیمایشی نیز شاخص های تدوین شده به صورت پرسش نامه به افراد داده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اولویت بندی گویه های شناسایی شده از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های انتخاب مربیان به ترتیب اهمیت، ویژگی های فردی، ویژگی های مدیریتی، ویژگی های فنی و تاکتیکی، ویژگی های اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های ارتباطی و انگیزشی بودند. در بخش ورزشکاران نیز ویژگی های فردی، ویژگی های فنی و تاکتیکی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های مدیریتی، ویژگی های ارتباطی و انگیزشی و ویژگی های اجتماعی، به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ درنتیجه، به فدراسیون وزنه برداری پیشنهاد می شود در انتخاب مربیان و ورزشکاران به این شاخص ها توجه ویژه داشته باشد.
۳.

تدوین الگوی مدیریت جانشین پروری مبتنی بر مدیریت دانش در وزرات ورزش و جوانان براساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وزارت ورزش و جوانان جانشین پروری مدیریت دانش نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 819
امروزه، اصلی ترین هدف هر سازمان دستیابی به مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی است؛ بنابراین، در محیط رقابتی امروز نیاز به چارچوب های مدیریت دانش به ویژه در بحث جانشین پروری بیش ازپیش احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت جانشین پروری برمبنای مدیریت دانش در وزرات ورزش و جوانان ، با روش پژوهش کیفی و با ماهیت اکتشافی بنیادی انجام شد. با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 21 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد دارای تجربیات مدیریتی در وزارت ورزش، داده های پژوهش جمع آوری شد و براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد کلاسیک، داده ها کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. درنهایت، مدل زمینه ای براساس رویکرد کلاسیک گلیزر (1992) طراحی شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای پیاده سازی جانشین پروری دانشی، در ابتدا برای بستر سازی اولیه به مجموعه ای از الزامات شامل فرهنگ سازی، حمایت و تعهد مدیران ارشد، شفاف سازی در امور مدیریت منایع انسانی، الزامات قانونی، پشتیبانی های اقتصادی، بسط فناوری و استقرار نظام شایسته سالاری نیاز است. همچنین، اقدامات اجرایی لازم به ترتیب در هفت مرحله شامل استقرار نظام مدیریت دانش، شناسایی مشوق ها، تعیین کمیته جانشین پروری، شناسایی پست های کلیدی، تعیین شاخص های ورود افراد به طرح جانشینی، ارزیابی و انتخاب کاندیداها و توانمند سازی کاندیداها، دسته بندی شدند. درنهایت، مشخص شد که می توان با الگوسازی این مدل به تعیین شاخص های استقرار نظام جانشین پروری دانشی در وزارت ورزش و جوانان اقدام کرد.
۴.

ارائه مدل پارادایمی توسعه ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت نظریه داده بنیاد ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 895
هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، ارائه الگوی توسعه ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بود که با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحب نظران ورزش همگانی بودند که 20 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری نظری برای مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. 450 گزاره مفهومی اولیه با 14 مقوله و 38 مفهوم در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل شرایط علّی (یک مقوله)، پدیده اصلی (افزایش مشارکت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی)، راهبرد (دو مقوله)، شرایط زمینه ای (پنج مقوله)، شرایط محیطی (چهار مقوله) و پیامد (یک مقوله) شناسایی شد. نتایج حاصل از مدل پژوهش نشان داد که بهبود نگرش و آگاهی، افزایش انگیزه و علاقه و افزایش نشاط و شادابی می تواند باعث جلب مشارکت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی در فعالیت های ورزش همگانی دانشگاه شود؛ بنابراین، ضرورت دارد برای توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت افراد، خط مشی های توسعه ورزش همگانی در دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر مدل طراحی شده پژوهش حاضر باشد.
۵.

تعیین شخصیت برند پژوهشگاه علوم ورزشی از طریق کهن الگوها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت برند کهن الگو تداعی برند برندسازی پژوهشگاه علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 883
امروزه ساخت برندی قدرتمند، هدف بسیاری از صنایع و سازمان ها و به ویژه سازمان های خدماتی است. این پژوهش نیز با هدف تعیین شخصیت برند پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از کهن الگوها انجام شد. روش پژوهش از نوع کیفی، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ اجرا، میدانی بود. همه صاحب نظرانی جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که با پژوهشگاه علوم ورزشی آشنایی کافی داشتند. کل نمونه پژوهش 51 نفر بودند که شامل گروه هایی به این شرح بود: 18 نفراز اعضای هیئت علمی پژوهشگاه، 13 نفر از کارکنان پژوهشگاه، پنج نفر از دانشجویان و 15 نفر از اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه ها که در گروه های پژوهشگاه سابقه عضویت داشتند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد . نمونه گیری به صورت هدفمند صورت پذیرفت و پس از انجام 51 مصاحبه از مصاحبه شوندگان مدنظر، با استفاده از روش تحلیل محتوا داده های گردآوری شده بررسی شد. در مرحله اول تحلیل، 138 نشان به دست آمد. نشان های مرحله اول در مرحله دوم کدگذاری در نُه مؤلفه امکانات فیزیکی، نوآوری، منابع مالی، منابع انسانی، فضای دیجیتال، روابط عمومی، ماهیت سازمانی، عوامل خارج از سازمانی و مدیریتی، به تفکیک تعداد تکرار دسته بندی شدند. سپس، براساس نزدیکی و تطبیق بیشتر، هریک از مؤلفه ها به سه مقوله تقسیم شدند: 1- «تجربه»، «رفتار» و «ماهیت سازمانی»، 2- «در کنترل»، «خارج از کنترل» و 3- نقش «مستقیم» و «غیر مستقیم». همچنین، کهن الگوی در حال حاضر این سازمان «جستجوگر» بود و کهن الگوی مطلوب و شایسته برای این سازمان «آفرینشگر» بود. شناسایی شخصیت برند ادارک شده کنونی و شخصیت برند مطلوب می تواند به ترسیم چشم انداز پژوهشگاه کمک کند. همچنین، برای دستیابی به این چشم انداز و به منظور تدوین راهبردهای لازم، منابع ادارک شخصیت برند می تواند به عنوان راهنما باشد.
۶.

طراحی مدل اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و منزلت سازمانی (مورد مطالعه: فدراسیون های منتخب ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت شغلی بدبینی رفتارهای سیاسی فدراسیون های ورزشی منزلت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 66
این پژوهش با هدف بررسی اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و م نزلت سازمانی در فدراسیون های ورزشی انجام شد. همه کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. انتخاب فدراسیون ها براساس قدرت مدال آوری آن ها در بازی های المپیک و آسیایی بود که براساس جدول کرجسی و مورگان ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از چهار پرسش نامه استفاده شد: پرسش نامه «بدبینی سازمانی» (دین و همکاران، 1998)، پرسش نامه «منزلت سازمانی» (میل و آشفورث، 1992)، پرسش نامه «رفتار سیاسی» (نقشبندی و میرانی، 2018) و پرسش نامه «امنیت شغلی» (نیسی و همکاران، 2000). روایی صوری و محتوایی ابزارهای پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر تأیید شد. همچنین، برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم رفتارهای سیاسی بر منزلت سازمانی و امنیت شغلی بر منزلت و بدبینی سازمانی معنادار بود؛ درحالی که اثر رفتارهای سیاسی بر بدبینی سازمانی و اثر بدبینی سازمانی بر منزلت سازمانی معنادار نبود. همچنین، اثر غیرمستقیم رفتارهای سیاسی و امنیت شغلی از طریق بدبینی سازمانی بر منزلت سازمانی معنادار نبود. می توان نتیجه گرفت که هرچه مدیران با کارکنان رفتاری واضح تر داشته باشند و رفتارهای سیاسی خود را کم رنگ کنند، منزلت سازمانی فدراسیون های ورزشی منتخب نیز افزایش می یابد.
۷.

تحلیل و اولویت بندی موانع حضور زنان در استادیوم های ورزشی فوتبال به عنوان تماشاگر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع استادیوم فوتبال حضور زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 535
این پژوهش با هدف تحلیل و اولویت بندی موانع حضور زنان به عنوان تماشاگر در استادیوم های ورزشی فوتبال در ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی بود و از رویکرد دلفی استفاده شد. در بخش کیفی مشارکت کنندگان در پنل دلفی بررسی شدند . در بخش پنل دلفی 23 نفر در دور اول و 16 نفر در دورهای دوم و سوم در پژوهش مشارکت کردند که از این تعداد، نُه نفر استاد دانشگاه، هفت نفر روحانی و هفت نفر کارکنان نیروی انتظامی بودند. روش نمونه گیری هدفمند بود. پس از جمع آوری داده های حاصل از رویکرد دلفی، برای اولویت بندی موانع از پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. براساس توافق خبرگان ، مؤلفه های سیاسی ، امنیتی ، فرهنگی-اجتماعی ، زیر ساختی و مدیریتی ازجمله موانع حضور زنان در استادیوم های ورزشی بودند. موانع سیاسی با میانگین وزن 525/0 در بالاترین اولویت و سپس موانع مدیریتی با میانگین وزن 249/0، موانع فرهنگی-اجتماعی با میانگین وزن 104/0، موانع زیرساختی با میانگین وزن 086/0 و موانع امنیتی با میانگین وزن 035/0، به ترتیب در اولویت های بعد قرار گرفتند. به نظر می رسد حتی مسائل زنان در حوزه ورزش نیز سیاست زده است که این امر ورزش را در تقابل با تربیت بدنی قرار می دهد و با توجه به اینکه ورزش ازجمله موضوعاتی است که هم می تواند یک فرصت و هم یک تهدید تلقی شود، بهتر است که آن را از امور سیاسی جدا کرد؛ زیرا، سلامت جامعه شهری و شهروندان درگرو پرداختن به ورزش در محیطی ایمن است.
۸.

بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امید به اشتغال دانشجویان دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 122
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی بود که همه دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران جامعه آماری آن را تشکیل دادند. براساس جدول تعیین حجم نمونه آماری کرجسی و مورگان (1970)، بیشترین تعداد نمونه به میزان 384 نفر ملاک قرار گرفت و درنهایت 350 پرسش نامه غیرمخدوش به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه «امید به اشتغال» (قریشی راد، 2008) استفاده شد که پایایی آن توسط سازنده پرسش نامه 83/0 گزارش شد؛ با این حال، به منظور تأیید روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار آماری لیزرل استفاده شد و برای بررسی وضعیت هریک از شاخص های اصلی سازه از آزمون تی تک گروهی با کمک نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که به طورکلی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در تمامی ابعاد موردبررسی به طور معناداری در وضعیت پایین تر از حد مطلوب قرار داشت. این در حالی است که امید ناچیز به یافتن شغل پس از اتمام دوره تحصیل می تواند به نارضایتی، احساس بیهودگی، پدیده فرار مغزها و مهاجرت های درخور تأمل در جوانان تحصیلکرده دانشگاهی منجر شود؛ ازاین رو، تقویت شاخص امید به اشتغال یکی از مؤلفه هایی است که می تواند نقشی بسیار مؤثری در مهارت ها و دستیابی به نتایج مسیر شغلی ایفا کند.
۹.

ایجاد یک سیستم توصیه گر ارزیاب به منظور تعیین میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ای با استفاده از تکنیک داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات بیمه ورزشی تضمین پاسخ گویی الگوریتم اپریوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 340
پژوهش حاضر با هدف ایجاد یک سیستم توصیه گر ارزیاب برای تعیین میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ای با استفاده از تکنیک داده کاوی انجام شد. رو ش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش جمع آوری اطلاعات، میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر ورزشکارانی بودند که به صورت منظم در رشته های گوناگون ورزشی در سال 1397 به ورزش می پرداختند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که روایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و بیمه رسید و پایایی آن 86/0 = α به دست آمد. از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی چگونگی توزیع داده ها و از قواعد انجمنی و الگوریتم اپریوری برای طبقه بندی و خوشه بندی الگوریتم استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 23 و وکا نسخه 2. 9. 3 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین آسیب دیدگی در بین ورزشکاران در اندام فوقانی و از نوع دررفتگی بود. همچنین، میزان آسیب دیدگی در رشته های تیمی بیشتر بود. نتایج مربوط به رضایتمندی و میزان سهولت از بازپرداخت خسارات به ورزشکاران بیمه شده نشان داد که ورزشکاران رضایت متوسط از خدمات بیمه ورزشی داشتند. همچنین، تضمین، مهم ترین مؤلفه و پاسخ گویی، کم اهمیت ترین مؤلفه در بهبود رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه بود. نتایج پژوهش بیانگر این است که تعداد مراجعه ورزشکاران برای استفاده از بیمه ورزشی نقش مهمی در رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی دارد.
۱۰.

درک تجربه زیسته ورزشکاران حرفه ای ایرانی از پاندمی کوید-19: رویکردی پدیدارشناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اپیدمی تجربه زیسته کارکرد اجتماعی کرونا ورزشکاران حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 417
اپیدمی ها تغییرات رفتاری و اجتماعی زیادی را در تمامی عرصه ها به وجود می آورند، ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست. این پژوهش با هدف درک تجربه زیسته ورزشکاران حرفه ای ایرانی از پاندمی کوید-19 انجام شد که از طریق روش پژوهش کیفی و با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 19 ورزشکار حرفه ای ایرانی به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های عمیق و بدون ساختار داده ها جمع آوری شدند. با استفاده از رویکرد هفت مرحله ای دیکلمن و همکاران (1989) داده ها تجزیه وتحلیل شدند. براساس تجزیه وتحلیل انجام شده، پنج دسته معانی برای تجربه زیسته ورزشکاران حرفه ای ایرانی از پاندمی کوید-19 شناسایی شد که عبارت اند از: الف- درهم ریختگی خلقیات و عادات شخصی، ب- تغییر سبک زندگی، ج- بازنگری شیوه طی کردن مسیر شغلی، د- فرصت یابی برای کنشگری و ه- بازتعریف کارکرد اجتماعی و اقتصادی. این معانی تجربه شده در زیست جهان های ورزشکاران حرفه ای ایرانی در فضای پاندمی کوید-19، برساخت هایی از کنش اجتماعی شان هستند که در صورت تحلیل صحیح، مدنظر قراردادن و به کارگیری آن ها می توان شاهد مدیریت بهتری در ورزش حرفه ای کشور در وضعیت وجود اپیدمی ها بود.
۱۱.

شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوهای ذهنی خبرگان برند مقلد و جعلی محصولات ورزشی روش شناسی کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 726
امروزه تولید، توزیع و مصرف کالاهای مقلد و جعلی در ورزش یکی از روندهای جهانی است که به صورت هشداردهنده ای درحال افزایش است و به صنعتی درآمدزا تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی انجام شد. روش پژوهش از نظر پارادایم، تفسیری و از حیث روش شناسی، کیو بود و همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. متخصصان بازاریابی ورزشی، اساتید دانشگاهی رشته مدیریت و بازاریابی ورزشی و فروشندگان کالاهای ورزشی به تعداد 25 نفر، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که به روش هدفمند انتخاب شدند. از بین مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش، مجموعه عبارات کیو در 29 عبارت شناسایی و تأیید شد. روایی صوری و محتوایی عبارات و نمودار کیو به تأیید خبرگان رسید. با تحلیل عوامل کیو شش الگوی ذهنی خبرگان شامل قیمت گرایان، خدمات گرایان، ظاهرگرایان، ارزش گرایان، تجربه گرایان و چالش گرایان، شناسایی، اولویت بندی و تفسیر شد. درنهایت، درباره الگوهای شناسایی شده بحث شد و تولید محصولات اصلی با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین طراحی حرفه ای در سایه حمایت دستگاه های اجرایی، به عنوان پیشنهادهای کاربردی برای برون رفت از آسیب هایی که برندهای مقلد و جعلی بر بازار داخلی وارد می کنند، ارائه شدند.
۱۲.

شناسایی چالش های کسب وکارهای ورزشی در بحران کوید-19 و ارائه راهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کوید-19 کسب وکارهای ورزشی برنامه ریزی اضطراری چالش ها تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 428
درحال حاضر، دنیا با بحرانی بسیاری جدی تر از بحران های گذشته روبه رو شده است. بحران کوید-19 به بسیاری از مشاغل و صنایع آسیب های جدی وارد کرده است. کسب وکارهای ورزشی نیز ازجمله مشاغلی هستند که به شدت تحت تأثیر بحران کنونی قرار گرفته اند؛ ازاین رو، این پژوهش با هدف شناسایی چالش های پیش روی کسب وکارهای ورزشی انجام شده است. از حیث روش شناسی، این پژوهش در زمره مطالعات کیفی است و هدف آن کاربردی است. جامعه این پژوهش صاحبان کسب وکارهای ورزشی بودند. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل مضمون ارزیابی شدند. نتایج مربوط به چالش ها به دو حوزه ساختاری و کسب وکاری طبقه بندی شدند که سطح ساختاری دارای دو شاخه فرعی کلان و خرد بود. بخش چالش های کسب وکار نیز شامل دو شاخه فرعی زیرساختی و منابع انسانی بود. شرکت کنندگان در پژوهش نیز راهکارهایی متناسب با این چالش ها ارائه کردند. همچنین، راهکارهایی به منظور ترمیم اقتصادی در دوران پساکرونا شامل راهکارهای سیاسی، ساختاری و اقتصادی شناسایی شد. در انتها به متولیان ورزش پیشنهاد می شود با مدنظر قراردادن چالش های شناسایی شده هرچه سریع تر به برنامه ریزی برای صاحبان کسب وکارهای ورزشی بپردازند تا از تعطیلی و ورشکستگی بخش عمده ای از فعالان در حوزه ورزش پیشگیری کنند و همچنین با حمایت دولت از کسب وکارهای ورزشی به هدایت سرمایه گذاران جدید، اجازه رشد قیمت خدمات ورزشی و اصلاح قوانین خصوصی سازی در شرایط ویژه کنونی پرداخته شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶