مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی آذر و دی 1397 شماره 51 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عملکرد بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو کاروان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 187
برای کشورها، کسب جایگاه مناسب در المپیک اهمیت بسیاری دارد، تاجایی که کشورها از این رقابت مسالمت آمیز به عنوان ابزاری در معادلات بین المللی استفاده می کنند؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصد بود با ارزیابی و تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو، زمینه موفقیت ایران را برای حضور در دوره های بعدی فراهم کند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و ازنوع مطالعات گذشته نگر بود. در این پژوهش، عملکرد 63 ورزشکار اعزامی که درقالب 15 رشته ورزشی در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو شرکت داشتند، مطالعه شد. همچنین، از سه شاخص ارزیابی عملکرد کمیته بین المللی المپیک شامل شاخص کارایی، جمعیت کل و تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی عملکرد ایران در المپیک 2016 ریو استفاده شد. برای تحلیل عملکرد ورزشکاران و رشته های ورزشی حاضر در بازی های المپیک، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیقی با 27 نفر از صاحب نظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه صاحب نظران رشته های ورزشی، عملکرد ایران در برخی رشته ها مانند وزنه برداری، کشتی آزاد، شمشیربازی و والیبال از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است؛ اما در رشته های تکواندو، بوکس، تیراندازی با تفنگ، تیروکمان، جودو و دوومیدانی وضعیت مناسبی نداشته است. همچنین، براساس عقیده صاحب نظران، عملکرد برخی رشته ها مانند تنیس روی میز، دوچرخه سواری و شنا ازقبل قابل پیش بینی بوده است و امید چندانی به کسب موفقیت نبوده است. درنهایت، به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می شود با پشتیبانی و حمایت همه جانبه از فدراسیون های موفق و ناموفق در المپیک 2016 ریو، زمینه حضور قدرتمند و باثباتی را در بازی های المپیک آینده فراهم آورند.
۲.

مدل اثربخشی فعالیت های بشردوستانه چهره های ورزشی در شبکه های اجتماعی (موردمطالعه: پویش کمک به زلزله زدگان غرب کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار تناسب نگرش پذیرش انتشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 390 تعداد دانلود : 177
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی راه اندازی و صحه گذاری پویش های بشردوستانه توسط چهره های مشهور ورزشی در شبکه های اجتماعی بود. روش این پژوهش، توصیفی- همبستگی با هدف کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش از افراد حاضر در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام تشکیل شده است. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 332 پرسش نامه پژوهشگرساخته جمع آوری شدند که روایی آن به تأیید اساتید بازاریابی و خ برگان آش نا ب ا ش بکه های اجتماعی رسید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل با 842/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده های توصیفی ازطریق نرم افزار اس . پی . اس . اس. نسخه 24 و داده های استنباطی ازطریق روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس نسخه 24 انجام شد. تحلیل نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که بین اعتبار چهره های مشهور ورزشی با نگرش مخاطب و نیز بین تناسب چهره های مشهور ورزشی با نگرش مخاطب نسبت به فعالیت بشردوستانه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین نگرش مخاطب و پیامدهای رفتاری (پذیرش اطلاعات، انتشار اطلاعات و مشارکت در پویش بشردوستانه) نیز ارتباط مثبت و معناداری مشاهده می شود. همچنین، تحلیل یافته ها نشان داد که نگرش مخاطب نسبت به پویش بشردوستانه، بیشتر تحت تأثیر اعتبار چهره های مشهور ورزشی قرار دارد. نگرش مخاطب نیز بیشترین تأثیر را بر پذیرش اطلاعات توسط مخاطب دارد.
۳.

عوامل پیاده سازی رایانش ابری در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رایانش ابری مدل ترکیبی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 620
با گسترش روزافزون رایانه و وابستگی بشر به دنیای دیجیتال، پژوهشگران همواره به دنبال راهی برای سرعت بخشیدن و ارتقای خدمات به مشتریان خود بوده اند که امروزه پردازش ابری این امر را محقق کرده است. باوجود این مزایا پذیرش و مهاجرت به فضای ابری به کندی صورت می گیرد. علاوه بر مشکلات ساختاری، آگاهی نداشتن از عوامل مؤثر در پذیرش محاسبات ابری در سازمان های ورزشی و ارائه نشدن چهارچوب جامعی از این عوامل نیز می توانند درکندشدن این روند نقش بسزایی داشته باشند؛ بنابراین، برای رفع این خلأ پژوهشی، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی رایانش ابری در سازمان های ورزشی براساس یک مدل ترکیبی چهاربعدی صورت گرفت. تعداد60 نفر از کارشناسان و مدیران اداره های ورزش وجوانان استان کردستان به روش نمونه گیری هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای که برگرفته از پرسش نامه سرکلزایی جوان (1395) بود، طراحی و تدوین شد. روایی صوری پرسش نامه به تأیید متخصصان فناوری اطلاعات و اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه ورزش و کامپیوتر رسید. همچنین، نرخ ناسازگاری پرسش نامه معادل با 0256/0 محاسبه شد. شاخص های اجرایی شدن رایانش ابری با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی چانگ، به ترتیب عوامل فنآورانه، انسانی، محیطی و سازمانی اولویت بندی شدند. نتایج این مطالعه می تواند دیدگاه جامعی از عوامل موثر در پذیرش این فناوری را به مدیران ارائه دهد تا برای مدیریت مؤثر هر عامل، در سازمان های خود برنامه ریزی کنند.
۴.

تحلیل فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال کشور درجهت عدم راست کرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق صداقت رفتاری فشارهای مالی فشارهای باشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 265
پژوهش حاضر با هدف تحلیل فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال کشور درجهت راست کردارنبودن انجام شد. این مطالعه ازنوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری تمامی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به تعداد 72 نفر بودند. برای بررسی وضعیت راست کرداری مدیران از پرسش نامه کیسر و هوگان (2010) استفاده شد. همچنین، برای شناسایی و ساختاردهی فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال از دو پرسش نامه پژوهشگرساخته استفاده شد. روایی صوری این پرسش نامه ها با استفاده از نظرهای اساتید دانشگاهی بررسی و تأیید شد. پایایی پرسش نامه «تعیین وضعیت راست کرداری مدیران» و پرسش نامه «فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال» با محاسبه آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 88/0 و 81/0 تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و روش مدل سازی ساختاری تفسیری، با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و میک مک استفاده شد. نتایج نشان داد که درمجموع، شش فشار (فشارهای مالی، فشارهای باشگاهی، فشارهای سیاسی، فشارهای فرهنگی، فشارهای مدیریتی- زیرساختی و فشار بین المللی) 012/83 درصد از واریانس کل سؤال ها را در برمی گیرند. همچنین، فشار مالی و فشار باشگاهی جزو فشارهای مستقل کلیدی هستند که بر سایر فشارها تأثیر می گذارند. با توجه به اهمیت راست کرداری در باشگاه های فوتبال، مشخص شد که برخی مسائل مالی و باشگاهی به علت نفوذ بر اذهان عمومی سبب کاهش میزان علاقه مدیران به راست کرداری می شوند. بهبود نظارت سازمان های متولی فوتبال بر باشگاه ها و همچنین، مدیریت منابع ازجمله منابع مالی توسط باشگاه های فوتبال، می توانند به کاهش فشارها درجهت راست کرداری مدیران باشگاه های فوتبال کشور منجر شوند.
۵.

شناسایی و اولویت بندی عوامل هویت دینی- ملی مؤثر در توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی توسعه توسعه فرهنگی هویت دینی – ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 375
هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل هویت دینی - ملی در توسعه فرهنگی ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران استان کرمان بود . نمونه ای هدفمند از قهرمانان ورزشی استان کرمان در سال 1395 به تعداد 205 نفر انتخاب شد. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم بود. نتایج نشان داد که پنج عامل مرتبط با هویت دینی - ملی شامل شهرت و محبوبیت، سلامت اخلاقی، عزتمندی، میل به پیشرفت و نیز فرهنگ دینی و ارزش محوری هستند. افزون براین، گویه های فقدان تکبر و خودخواهی پس از موفقیت های ورزشی، حفظ و ارتقای جایگاه تیم های ملی در رتبه بندی های بین المللی، رعایت اخلاق حرفه ای درورزش، کسب سهمیه و مدال دررویدادهای ورزشی بین المللی و توجه به مسائل مذهبی و اعتقادی در برنامه ریزی های کلان و خرد ورزش، به ترتیب در عامل های شهرت و محبوبیت، میل به پیشرفت، سلامت اخلاقی، عزتمندی و همچنین، فرهنگ دینی و ارزش محوری در اولویت اول قرار دارند. براساس یافته های این پژوهش، به هویت دینی- ملی باید به عنوان یک مؤلفه مهم درجهت توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی توجه شود. همچنین، رعایت هنجارهای اجتماعی برای جلوگیری از بروز خشونت و بداخلاقی درمحیط های ورزشی می تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی ایفا کند.
۶.

طراحی مدل عوامل مؤثر در عملکرد صادرات شرکت های تولیدکننده تجهیزات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارگرایی عملکرد صادرات قابلیت نوآوری قابلیت های بازاریابی مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 692
هدف این پژوهش، طراحی مدل عوامل مؤثر در عملکرد صادرات شرکت های تولیدکننده تجهیزات ورزشی بود. این پژوهش ازحیث نوع پژوهش، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، ازنوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه مدیران شرکت های تولیدکننده تجهیزات ورزشی بودند که محصولات خود را به سایر کشورها صادر می کردند. طبق برآوردهای انجام شده، تعداد مدیران بالغ بر 72 نفر بود. در این پژوهش، برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 60 نفر از اعضای جامعه بررسی شدند. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه پژوهشگرساخته متشکل از 39 سؤال) استفاده شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها و تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بازارگرایی بر قابلیت های بازاریابی تأثیر دارد و قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی، قابلیت نوآوری و عملکرد صادرات تأثیر دارند. نتایج تأثیر مزیت رقابتی و قابلیت نوآوری را بر عملکرد صادرات نشان داد. همچنین، نتایج نشان دهنده نقش میانجی قابلیت های بازاریابی در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد صادرات و نیز نقش میانجی مزیت رقابتی و قابلیت نوآوری در رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد صادرات است. صادرکنندگان تجهیزات ورزشی می توانند با بهره گیری از نتایج این پژوهش و شناخت عوامل مؤثر در عملکرد صادرات و تقویت آن ها، عملکرد صادراتی خود را بهبود بخشند.
۷.

نقش مدیریت کوانتومی در ارتقای انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری سازمانی نقش های شغلی هیئت های ورزشی اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 47
یکی از اهداف عالی سازمان ها برای دستیابی به بهره وری بیشتر سازمانی، برخورداری از منابع انسانی کارآمد و توانا است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت کوانتومی در ارتقای انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود و همه کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان در سال 1395 (تعداد = 248) جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که ازمیان آن ها، 148 نفر از کارکنان به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. از پرسش نامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس (2007) با روایی و پایایی به ترتیب 70/0 و 84/0 و پرسش نامه پژوهشگرساخته مدیریت کوانتومی با روایی و پایایی به ترتیب 71/0 و 84/0، به عنوان ابزار اندازه گیری در این پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباطی مثبت بین مؤلفه های مدیریت کوانتومی و مؤلفه های دغدغه مسیر شغلی، کنترل و تصمیم گیری، کنجکاوی و اعتماد کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان است (05/0 P ≤ ). همچنین، براساس تحلیل های رگرسیونی، مؤلفه های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، وجود کوانتومی، و اعتماد کوانتومی، پیش بینی کننده افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان آن هیئت ها هستند. براساس نتایج به دست آمده، پیاده سازی مفاهیم مدیریت کوانتومی در هیئت های ورزشی استان اصفهان و استفاده مدیران از راهبردهای این روش نوین مدیریتی می تواند به انطباق پذیری بیشتر مسیر شغلی کارکنان آن هیئت ها منجر شود.
۸.

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت جذب نیروهای داوطلب ورزشی و الگوی کاربردی آن در وزارت ورزش وجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم اطلاعات مدیریت تحلیل طراحی نیازهای اطلاعاتی داوطلب ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 758
هدف این پژوهش، طراحی سیستم اطلاعات مدیریت جذب نیروهای داوطلب ورزشی و ارائه الگوی کاربردی آن در وزارت ورزش وجوانان ایران بود. این پژوهش، ازنوع توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی با متدولوژی یو.ام.ال و با استفاده از مدل طراحی شیءگرای آر.یو.پی بود. ابزار، پرسش نامه پژوهشگرساخته و جامعه آماری همه معاونان وزارت ورزش وجوانان و مدیران کل ستادی همه رؤسا و نایب رئیسان و دبیران فدراسیون های ورزشی ایران بودند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و از همه افراد یادشده برای شرکت در پژوهش دعوت شد. در این پژوهش، ابتدا دروندادها و بروندادهای اطلاعاتی در سیستم های اطلاعاتی داوطلبان ورزشی که دربرگیرنده ورودی ها، فرایندها و خروجی ها می شدند، شناسایی شدند. سپس، نیازمندی های سیستم اطلاعات مدیریت جذب داوطلبان ورزشی که شامل منابع انسانی، برنامه ریزی، ثبت نام و پذیرش، آشناسازی، مالی و تدارکات، آموزش و حمایتی، ارزیابی، پاداش و حفظ بود و همچنین، ذی نفعان داوطلبی ورزشی ایران شناسایی شدند. اطلاعات زیرسیستم های طراحی شده در جذب داوطلب ورزشی مشخص شد. نگرش مدیران درباره نیازمندی های اطلاعاتی جذب داوطلب ورزشی درباب سیستم بررسی شد. همچنین، با ایجاد بانک اطلاعاتی در پنج سطح، الگوی تحلیل کاربردی ارائه شد. ازآنجایی که مدیریت سیستم های اطلاعات داوطلبی خدمات عادلانه و شفافی را برای عموم جامعه، مدیران و داوطلبان فراهم می کند، ایجاد بانک اطلاعاتی با هدف طراحی سیستم اطلاعات مدیریت که نیازهای اطلاعاتی تمامی کاربران را مدنظر قرار داده است، برای رشد و موفقیت سازمان ورزشی داوطلبی مفید است.
۹.

طراحی نقشه راهبردی شرکت های تولیدکننده تجهیزات ورزشی و رتبه بندی اهداف راهبردی با استفاده از روش اولویت بندی فازی (مطالعه موردی: شرکت کراس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقشه راهبردی منطق فازی روش اولویت بندی فازی کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 128
نقشه راهبردی ابزاری است که میان راهبرد موردنظر سازمان و فرایندها و سیستم هایی که به پیاده سازی راهبرد کمک می کنند، ارتباط برقرار می کند. این ابزار به کارکنان سازمان نگاه مستقیم و روشنی می دهد تا بدانند چگونه فعالیت هایشان به اهداف جامع سازمان متصل شود و آن ها را درجهت انجام هرچه بهتر اقداماتشان هماهنگ می کند. این پژوهش با استفاده از روابط علت ومعلولی میان اهداف راهبردی در سطوح مختلف، به طراحی و ترسیم نقشه راهبردی در شرکت تولیدکننده لوازم و تجهیزات ورزشی کراس پرداخته است. در این پژوهش، ابتدا به بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها و مضامین راهبردی و همچنین، میزان پوشش یافتن نقاط سوات توسط مضامین راهبردی پرداخته شده است. سپس، میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف هم سطح خود و میزان تأثیر اهداف هر سطح بر اهداف سطح بالاتر به دست آمده است. درنهایت، نقشه راهبردی برای شرکت کراس ترسیم شده است. در ادامه پژوهش، برای اولویت بندی اهداف راهبردی از روش اولویت بندی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ازبین اهداف منظر مالی، افزایش سودآوری بالاترین اولویت را دارد و پس از آن، اهداف افزایش فروش و کاهش بهای تمام شده قرار دارند.
۱۰.

تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری برندسازی رویدادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی رویداد ورزشی پرسش نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 20
استنتاج در مطالعات، حاصل اندازه گیری است و اندازه گیری به وسیله مقیاس و ابزار امکان پذیر است؛ بنابراین، ابزار اندازه گیری مورد اعتماد و دارای اعتبار می تواند تضمین کننده استنتاج های درست و قابل اطمینان باشد؛ براین اساس، این پژوهش به اعتبارسنجی پرسش نامه برندسازی رویدادهای ورزشی بین المللی پرداخته است. با استخراج داده ها و پالایش آن ها، پرسش نامه ای با 71 سؤال، 22 زیرحیطه و شش حیطه تنظیم شد. برای همه سوال ها، شاخص نسبت روایی محتوا ارزیابی شد. تحلیل عاملی اکتشافی برای روایی همگرا و افتراقی و همچنین، تحلیل تأییدی برای تعیین روایی سازه انجام شدند. یافته ها نشان داد که تمامی سؤال های پرسش نامه دارای بار عاملی مناسب بودند و حد نصاب حضور در پرسش نامه را کسب کردند؛ بدین ترتیب، همگرایی متغیرها در هر عامل و نیز افتراق عامل ها تأیید شدند. همچنین، مدل تأییدی اجراشده روایی سازه را تأیید کرد؛ بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که پرسش نامه یادشده دارای اعتبار است و برای ارزیابی و پژوهش با هدف برندسازی رویدادهای ورزشی مناسب است.
۱۱.

اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند (مطالعه موردی: علی دایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند شخصی مسئولیت پذیری اجتماعی شهرت برند دلبستگی به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 972
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند انجام شده است. دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 207 نفر از آن ها، ازطریق پرسش نامه آنلاین محقق ساخته و با استفاده از نمونه گیری دردسترس در گروه های ورزشی شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و نتایج آن با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار ایموس محاسبه شد و مدل نهایی ارائه شد. پایایی کلی پرسش نامه (مسئولیت پذیری اجتماعی، برند شخصی، شهرت برند و دلبستگی به برند) با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 95 درصد محاسبه شد. همچنین، برای محاسبه روایی ابزار از روایی سازه با کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج بیانگر روابودن ابزار پژوهش بود. نتایج حاکی از برازش مناسب مدل مبنی بر تأثیر تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی پژوهش است. دراین بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به میزان اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر شهرت برند (77 درصد) و شهرت برند بر برند شخصی (76 درصد) است و پس از آن مسئولیت پذیری اجتماعی بر دلبستگی به برند با 56 درصد قرار دارد. دلبستگی به برند بر برند شخصی نیز با 17 درصد پایین ترین میزان اثر را دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد که فعالیت ورزشکاران در حیطه مسئولیت های اجتماعی یکی از عواملی است که می تواند آن ها را نزد هواداران به یک برند مشهور تبدیل کند و دلبستگی هواداران به برند شخصی ورزشکار را افزیش دهد و از این راه فوایدی را عاید جامعه و خود ورزشکار کند.
۱۲.

اثر هوش هیجانی بر راهبردهای مدیریت تعارض با نقش تعدیل کننده مهارت های ارتباطی در بازیکنان لیگ برتر راگبی بانوان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی تعارض مهارت های ارتباطی راگبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 953
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر هوش هیجانی بر راهبردهای مدیریت تعارض با نقش تعدیل کننده مهارت های ارتباطی در بازیکنان لیگ برتر راگبی بانوان ایران بود. روش پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری همه بازیکنان لیگ برتر راگبی بانوان ایران در سال 1395 به تعداد 116 نفر بودند. جامعه آماری به روش تمام شمار به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. ابزار پژوهش پرسش نامه های استاندارد هوش هیجانی شرینگ (1998)، مهارت های ارتباطی بارتون (1990) و راهبردهای مدیریت تعارض رابینز (1994) بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس.، در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی اثر مستقیم، منفی و معناداری دارد. هوش هیجانی بر راهبردهای مدیریت تعارض اثر مستقیم و معناداری دارد. مهارت ارتباطی بر راهبرد تعارض راه حل مداری اثر مستقیم، مثبت و معناداری دارد و درنهایت، هوش هیجانی بر راهبرد تعارض راه حل مداری ازطریق مهارت ارتباطی اثر غیرمستقیم، منفی و معناداری دارد. توصیه می شود که آموزش به کارگیری مهارت ارتباطی و هوش هیجانی توسط بازیکنان راگبی بانوان، برای حل موقعیت های تعارضی در دستور کار مربیان و سایر مسئولان راگبی قرار گیرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶