رسول نوروزی سیدحسینی

رسول نوروزی سیدحسینی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

رابطه اوقات فراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجی گری مشارکت تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۸
گذران فراغت تحت تاثیر تحولات اقتصادی- اجتماعی و ارزش های جهانی، یکی از دغدغه های افراد است. هدف تحقیق حاضر چگونگی تاثیر فراغت جدی بر رضایت از فعالیت فراغتی با میانجی گری مشارکت تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های Gould et al, 2008، Kyle et al, 2005 و Ramkisson et al, 2012 بود. جامعه آماری پژوهش، ورزشکاران غیرحرفه ای خانه والیبال تهران که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در این مجموعه را داشتند، بود. جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار PASS استفاده شد و روش نمونه گیری در دسترس بود که در نهایت تعداد 274 پرسش نامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی ابزار جمع آوری اطلاعات توسط 9 نفر از صاحب نظران در این حیطه بررسی شد. آلفای کرونباخ برابر 95/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که یکی از عوامل مهم برای افزایش رضایت افراد از انجام فعالیت فراغتی، مشارکت تفریحی است (ضریب مسیر 519/0). بین ابعاد مشارکت تفریحی جاذبه بیشترین تاثیر را دارد، پس می توان گفت که هر چه افراد نسبت به یک فعالیت تحریک پذیری بیشتری داشته باشند، میزان رضایتشان هم بیشتر است. مشارکت تفریحی 49 درصد و اوقات فراغت جدی 42 درصد از تغییرات رضایت از فراغت را پیش بینی می کنند و 66 درصد از تغییرات مشارکت تفریحی، وابسته به اوقات فراغت جدی است.
۲.

«تنها مثل جادوگر...#علی_کریمی»، بررسی افکار عمومی در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال ایران: برساخت اجتماعی واقعیت در توییتر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲
بستر رسانه های اجتماعی متن محور مانند توییتر در شکل دادن به افکار عمومی نقش مهمی ایفا می کنند تا جایی که کاربران توییتر می توانند آنچه را که از یک واقعیت برداشت می کنند، چارچوب بندی کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی افکار عمومی در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال در بستر توییتر بود. از همین رو پس از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، 2531 توییت از طریق جستجوی هشتگ ها استخراج و برای کشف مضامین از رویکرد براون و کلارک (2006) استفاده شد که 57 مضمون فرعی به دست آمد. مضامین فرعی 7 مضمون اصلی «شخصیت ها و ستاره ها»، «جامعه فوتبال»، «ساختار فوتبال»، «غیرفوتبال»، «رسانه»، «عواطف فوتبالی» و «فساد در فوتبال» را در توییتر تشکیل دادند. یافته ها نشان داد توییتر، به کاربران کمک می کند تا چارچوب هایی ایجاد کنند که رسانه های سنتی نمی توانند یا نمی خواهند خلق کنند. مطالعه چارچوب ها نشان می دهد که کاربران چگونه از رسانه های اجتماعی برای غلبه بر پوشش رسانه های سنتی، ارائه بدیل های جایگزین و تغییر برداشت ها استفاده می کنند.
۳.

تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی با تأکید بر ظرفیت های بازاریابی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۹
ورزش در عرصه های مختلف از کارکردهای سیاسی برخوردار است. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه سیاست و ورزش از طریق تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان با نگاهی به ظرفیت های بازاریابی سیاسی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالای 15 سال تهرانی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 385 نفر در نظر گرفته شده است.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد فعالیت جسمانی  و پرسشنامه محقق ساخت بازاریابی سیاسی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد بازاریابی سیاسی و مشارکت ورزشی رابطه مثبت وجود دارد. در نقش ابعاد بازاریابی سیاسی در مشارکت ورزشی بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد. بالاترین اولویت ابعاد بازاریابی سیاسی مؤثر در مشارکت ورزشی ابزارهای برنامه ها و پایین ترین نمادهای دینی است. به طورکلی نحوه به کارگیری ابزارهای سیاسی و مشارکت ورزشی رابطه ای درهم تنیده دارند. بازاریابی سیاسی و ابعاد آن از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ورزشی است و می توان از آن جهت ترویج و توسعه هر چه بیشتر مشارکت ورزشی شهروندان استفاده کرد.
۴.

راهکارهای بهره گیری از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی: از پایلوت تا تجاری سازی

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۱۶
در دنیای معاصر تمام بخش های مختلف زندگی انسان و حتی فعالیت های جسمانی آنها تحت تأثیر پیشرفت فناوری قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بهبود استفاده از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی است. با استفاده از روش کیفی داده هایی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهکارهای بهبود بهره گیری از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی به نُه گروه شامل هم آفرینی و تسهیل بهره گیری از فناوری، طراحی اکوسیستم فناوری، نوآوری پروری، پایلوت فناوری، بازاریابی فناوری، اثر همجواری، عمومیت بخشی، تجاری سازی ورزش های همگانی، و تحریک بهره گیری از فناوری در ورزش تقسیم می شوند. براساس نتایج این تحقیق برای اینکه بتوانیم در کشور همراستا با پیشرفت های صورت گرفته در عرصه بین المللی برای توسعه ورزش های تفریحی حرکت کنیم، باید در جهت پایلوت فناوری گام برداریم و از طریق ایجاد یک اکوسیستم و سپس بازاریابی فناوری در ورزش های تفریحی به سمت توسعه و تجاری سازی آن حرکت کنیم.
۵.

ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت گرا نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد ساخت گرای نظریه داده بنیاد انجام شد؛ ازاین رو پژوهش با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت قابلیت های ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران در عرصه فوتبال انجام شد. برای ارائه مدل از یافته های برگرفته از کدها سعی شد که از رویکرد ساخت گرا در نظریه داده بنیاد چارمز استفاده شود. از سه فرایند همپوش در تحلیل ساخت گرای نظریه داده بنیاد شامل کدگذاری اولیه، متمرکزشده و نظری استفاده شد. در اجرای پژوهش، جمع آوری و تحلیل داده ها به طور آگاهانه هم زمان انجام گرفت و گردآوری داده های اولیه به منظور شکل گیری روند جمع آوری مداوم داده ها صورت گرفت. مشارکت کنندگان افراد آگاه به حوزه فوتبال حرفه ای ایران بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند. براساس یافته ها در این مرحله از پژوهش، از حدود 220 جمله پیاده سازی شده از مصاحبه ها، بعد از حذف موارد تکراری و غیرمرتبط، حدود 109 کد اولیه در مرحله اول توسط پژوهشگر شناسایی و نشانه گذاری شد. در کدگذاری متمرکزشده، مفاهیم به هفت مقوله تقسیم شد. درنهایت در بالاترین سطح تقلیل یا ایجاز، مقوله های برساخت به سه طبقه کلی ارزش ویژه، ملزومات و ارزش بازار یک بازیکن تقلیل یافت که به مطلوب ترین شکل ممکن، مفاهیم ایجادشده در پژوهش را در سه سطح یکپارچه کرد. قیمت نهایی یا ارزش بازیکن فوتبال در لیگ برتر ایران در بازار نقل و انتقالات، براساس ارزش های ویژه بازیکن، ملزومات، نهادها و پیامدهای آن مشخص می شود.
۶.

رابطه بین سرمایه اجتماعی با جهت گیری ورزشی و مشارکت تفریحی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
زمینه و هدف : پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی، جهت گیری ورزشی و مشارکت تفریحی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) پرداخت. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. داده ها به صورت پیمایشی و از طریق پرسش نامه های استاندارد سرمایه اجتماعی، جهت گیری ورزشی و مشارکت تفریحی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان این دانشگاه در سال 1399 به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی، جهت گیری ورزشی و مشارکت تفریحی و برخی ابعاد آنها رابطه معنادار وجود دارد. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی و جهت گیری ورزشی، همدلی و درک متقابل و پیروزی گرایی دارای بیشترین همبستگی و اعتماد و پیروزی گرایی دارای کمترین همبستگی هستند. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت تفریحی، هویت جمعی و جاذبه دارای بیشترین همبستگی و اعتماد و تمرکز به شیوه زندگی دارای کمترین همبستگی هستند و همچنین از بین ابعاد جهت گیری ورزشی و مشارکت تفریحی، جاذبه و رقابت جویی دارای بیشترین همبستگی و تمرکز به شیوه زندگی و پیروزی گرایی دارای کمترین همبستگی است. نتیجه گیری : می توان با تقویت هر یک از بعدهای سرمایه اجتماعی، جهت گیری ورزشی افراد را تقویت کرد و همچنین میزان مشارکت تفریحی افراد در فعالیت های ورزشی را ارتقاء داد.
۷.

پیش بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک های مدلسازی خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال لیگ برتر ایران فصل 98-99 فوتبال ایران بود. روش پژوهش: شرکت کنندگان در پژوهش بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران و در مجموع ۴09 نفر بودند. حجم نمونه مناسب برای پژوهش، براساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و در سطح خطای ۵ درصد، ۲۰۰ نفر محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل از آمار توصیفی و به منظور تحلیل استنباطی از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه معنا داری در ارزش گذاری بازیکنان و متغیرهای سن، پست دروازه بان، پست هافبک، پست مهاجم، جوایز فردی، وضعیت پا و تعداد بازی وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هنگام ارزش گذاری باید عوامل ذکرشده را برای جذب بازیکنان موردنظر باشگاه ها در فصول نقل و انتقال مدنظر قرار داد. نتیجه گیری: به طور کلی ضرایب برآوردی این مدل کارایی لازم را برای مشخص کردن ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال در لیگ ایران دارد. با توجه به بررسی به عمل آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران از جمله ملیت بازیکنان خارجی، میزان محبوبیت بازیکنان فوتبال ایران و در نهایت مهارت های فردی با ارزش گذاری مدل های مربوط بررسی شود. همچنین با توجه به تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام در ایجاد ارتباط ارزش بازیکنان و محبوبیت ایجادشده برای آنان و ارتباط آن با افزایش ارزش بازیکنان، تحقیقاتی انجام گیرد.  
۸.

طراحی مدل شکل گیری بدبینی در تیم های ورزشی از دیدگاه اجتماعی (رویکردی کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۳۱
شناخت و تحلیل رفتارهای نامطلوب در تیم های ورزشی به مدیریت صحیح تیم ها کمک خواهد کرد. هدف از انجام این تحقیق، تحلیل و طراحی مدل شکل گیری بدبینی در تیم های ورزشی از دیدگاه اجتماعی است. این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق داده های تحقیق جمع آوری شد. بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد کلاسیک داده ها مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بدبینی در تیم های ورزشی دارای سه سطح بدبینی رفتاری، بدبینی عاطفی و بدبینی شناختی است. عوامل و پیشرانه های به وجود آورنده بدبینی در تیم های ورزشی شامل عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری هستند. درنهایت پیامدهای بدبینی در تیم های ورزشی دارای دو سطح فردی و جمعی هستند. برای مدیریت بهینه تیم های ورزشی باید شناخت مطلوبی از پدیده بدبینی وجود داشته باشد؛ یعنی عوامل و پیشرانه های آن، خود ماهیت بدبینی و پیامدهای آن به صورت سیستمی و کل نگر در نظر گرفته شود و بر اساس شرایط موجود تصمیمات کلیدی گرفته و اقدامات لازم انجام شود.
۹.

ویژگی های محتوا و درگیری کاربران (مطالعه موردی: صفحه رسمی توییتر المپیک توکیو 2020)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۳۹
رسانه های اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در سیاست های رسانه ای رویدادهای ورزشی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط ویژگی های محتوا و درگیری کاربران صفحه رسمی المپیک توکیو 2020 است. در این تحقیق 2364 توییت صفحه رسمی کمیته برگزاری بازی های المپیک 2020 از سال 2014، به همراه تعداد پسند و بازتوییت ها استخراج شد. برای کشف موضوع توییت ها از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد که پنج دسته محتوا شامل اطلاع رسانی، فعال سازی، بازاریابی، شخصی سازی و فرهنگی کشف شد. یافته های پژوهش نشان داد که درگیری کاربران از نظر پسند و بازتوییت با محتوای فعال سازی و سپس اطلاع رسانی بیشتر است. علاوه بر این، هشتگ ها به عنوان یکی از ویژگی های پیام همبستگی قوی با بازتوییت و پسند دارد. برچسب ها به عنوان دیگر ویژگی محتوا، همبستگی ضعیفی با بازتوییت دارد. تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از فراپیوندها سبب می شود درگیری کاربران با محتوا کاهش یابد. از سوی دیگر، ویژگی های چندرسانه ای محتوا، مانند عکس و ویدئو درگیری کاربران را افزایش می دهد.
۱۰.

طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تاکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی (رویکرد آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۸۵
هدف از این تحقیق، تدوین و طراحی مدل سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی با تأکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی است.این تحقیق به روش آمیخته و با ماهیت اکتشافی- توسعه ای انجام گرفت. در بخش کیفی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و نظری و براساس مصاحبه های عمیق، داده های تحقیق جمع آوری شد. در فاز کمی از طریق روش نمونه گیری در دسترس نمونه ها انتخاب شدند و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مدل برخاسته از بخش کیفی آزمون شد. در این تحقیق، دو جامعه آماری وجود دارد:  اولی استادانی در حوزه های مدیریت ورزشی، مدیریت آموزشی و رسانه (نمونه آماری 11 نفر)، دومی معلمان تربیت بدنی زن و مرد استان کردستان (شامل 204 نفر).نتایج نشان داد که بهبود مستمر کیفیت درس تربیت بدنی از طریق به کارگیری سواد رسانه ای به عنوان یک چرخه در نظر گرفته می شود که ورودی آن الزامات و پیش نیازهای کاربرد درس تربیت بدنی است. فرایند این مدل شامل قواعد به کارگیری سواد رسانه ای در درس تربیت بدنی و خروجی این فرایند بهبود کیفیت درس تربیت بدنی است. براساس نتایج پیشنهاد می شود برای کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی می توان سواد رسانه ای را همچون یک سیستم تعالی سازمانی در نظر گرفت که با تقویت ورودی های آن و جهت دهی به فرایندهایش، خروجی های مطلوبی را در آن شاهد بود.
۱۱.

Branding and Sale of Sportswear in Iran: ‎Based on Grounded Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
The history of branding in Iran dates back to a few decades and its importance has recently been recognized by businessmen. The present study aims to add to the scientific aspect of branding, clarify the issue of branding, identify its principles and provide guidance for those making decisions in branding issues. Hence, the objective of this study is to provide a model for branding sporting sportswear in Iran . In the category of basic and data-based researches, this research is of mixed nature. This kind of study includes predetermined and emergent methods, open-ended and closed-ended questions, various forms of data, content and statistical analysis, and the final conclusions are based on the findings obtained from both qualitative and quantitative approaches. The present study was done using the exploratory tool compilation plan and based on it; the qualitative aspect of the research was done. Purposeful sampling and snowball sampling technique were used to perform in-depth interviews. A total of 15 interviews were conducted with experts. In fact, the sampling continued up to the step that the research reached to an adequate theoretical saturation. Based on the results, branding and sale of sportswear were classified into seven and eight levels, respectively. The findings include value creation, customer perception, online sales, accessibility, online payment conditions, displaying other customers' views and monitoring the sales. The research results also revealed all levels of recognizing the customer needs, competitors' activities, sportswear-related services, facilities, identification and pristine advertising that should be taken into consideration to brand Iranian sportswear.
۱۲.

طراحی مدل الزامات تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
مقدمه و هدف: برای این که دانش علوم ورزشی به پیشرفت جامعه کمک کند، بایستی به نوآوری های فناورانه تبدیل شده و تجاری سازی شود. بدون تردید تجاری سازی یافته های علوم ورزشی و ورود آن ها به میدان عمل، الزامات خاص خود را می طلبد. لذا هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل الزامات تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده های پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری سازی جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. سپس داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که چهار بُعد خودکارآمدی کارآفرینانه، تحول نظام آموزشی، هنجارهای اجتماعی و سیاست های تجاری سازی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی ضروری هستند و به عنوان الزامات آن به شمار می روند. نتیجه گیری: مدل به دست آمده فراسوی دیدگاه های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکرد کنشگرشناسانه در تجاری سازی تأکید دارد و می تواند گامی بلند و مهم برای توسعه و پیشرفت تجاری سازی در علوم ورزشی محسوب شود.
۱۳.

تحلیل تصویر ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری(رویکردی مبتنی بر تحلیل لایه ای علّی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۹۹
تصویر ذهنی دانشجویان از مفهوم ادامه تحصیل نمایانگر انتظارات و جهت گیری هایشان در آموزش عالی است. این تحقیق با هدف تحلیل لایه های تصویر ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری انجام شد. با استفاده از روش کیفی و کاربرد استراتژی موردپژوهی داده هایی از طریق مصاحبه و گروه های کانونی جمع آوری شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند مشارکت کنندگان در این تحقیق را 59 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی تشکیل می دهند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل مضامین و تکنیک تحلیل لایه ای علّی(CLA) استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دارای سه دسته تصویر ذهنی از مفهوم ادامه تحصیل در مقطع دکتری بوده که متأثر از بن مایه های تصویر ذهنی شان است. این سه دسته تصویر ذهنی شامل 1) ادامه تحصیل دهندگان ناچار،2) ادامه تحصیل دهندگان دلباخته علم، و 3) ادامه تحصیل دهندگان ریسک کننده" هستند. به صورت کلی می توان این گونه نتیجه گیری کرد که این تصاویر ذهنی دانشجویان رشته مدیریت ورزشی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری برآیند سیاست های آموزشی و فعل وانفعالات موجود در زیست جهان های دانشجویان در محیط های علمی مدیریت ورزشی است که بدین صورت نمایان شده است. نتایج این تحقیق می تواند راهگشای خوبی برای گسترش حوزه های مطالعاتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین انطباق سیاست های اشتغال و فناوری کشور با سیاست های آموزشی مربوط به رشته مدیریت ورزشی باشد.
۱۴.

مرور نظام مند مطالعات مرتبط با ورزش در رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۰
با رشد رسانه های اجتماعی، کارکرد آنها در ورزش، به طور مداوم افزایش یافته و توجه پژوهشگران ورزشی به این نقش و کارکرد، پیش از پیش جلب شده است. هدف پژوهش حاضر مرور تمامی مقالات منتشر شده در مجله های ورزشی طی 10 سال گذشته با رویکرد مرور نظام مند بوده است. بانک اولیه مقالات، 156 مقاله را شامل شده که با توجه به عنوان و واژگان کلیدی که (دربرگیرنده) یکی از واژه های رسانه اجتماعی، توییتر، فیس بوک، اینستاگرام، یوتیوب، پینتسرت یا اسنپ چت بوده، انتخاب شده اند. سپس و با توجه به تاریخ انتشار آنها (2010-2019) 137 مقاله، دانلود و در مرحله بعدی، با مطالعه کامل چکیده 23 مقاله از بانک مقالات کنار گذاشته شد. یافته ها نشان می دهد که تعداد مقالات انتشاریافته و نظریه های به کار گرفته شده در آنها از سال 2010 تا 2019 به مرور افزایش یافته است. گوناگونی نظریاتی که پشتوانه پژوهش های مرور شده بوده اند، مؤید این است که ورزش همچنان به عنوان یک حوزه چندوجهی در نظر گرفته می شود اما رویدادهای ورزشی مانند جام های جهانی و المپیک ها، حوزه ای هستند که در مطالعات رسانه های اجتماعی ورزشی کمتر به آنها توجه می شود.
۱۵.

درک تجربه زیسته ورزشکاران حرفه ای ایرانی از پاندمی کوید-19: رویکردی پدیدارشناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
اپیدمی ها تغییرات رفتاری و اجتماعی زیادی را در تمامی عرصه ها به وجود می آورند، ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست. این پژوهش با هدف درک تجربه زیسته ورزشکاران حرفه ای ایرانی از پاندمی کوید-19 انجام شد که از طریق روش پژوهش کیفی و با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 19 ورزشکار حرفه ای ایرانی به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های عمیق و بدون ساختار داده ها جمع آوری شدند. با استفاده از رویکرد هفت مرحله ای دیکلمن و همکاران (1989) داده ها تجزیه وتحلیل شدند. براساس تجزیه وتحلیل انجام شده، پنج دسته معانی برای تجربه زیسته ورزشکاران حرفه ای ایرانی از پاندمی کوید-19 شناسایی شد که عبارت اند از: الف- درهم ریختگی خلقیات و عادات شخصی، ب- تغییر سبک زندگی، ج- بازنگری شیوه طی کردن مسیر شغلی، د- فرصت یابی برای کنشگری و ه- بازتعریف کارکرد اجتماعی و اقتصادی. این معانی تجربه شده در زیست جهان های ورزشکاران حرفه ای ایرانی در فضای پاندمی کوید-19، برساخت هایی از کنش اجتماعی شان هستند که در صورت تحلیل صحیح، مدنظر قراردادن و به کارگیری آن ها می توان شاهد مدیریت بهتری در ورزش حرفه ای کشور در وضعیت وجود اپیدمی ها بود.
۱۶.

درک تجربه زیسته مدیران روابط عمومی ورزشی از بحران های رسانه ای (رویکردی پدیدارشناسانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۱۹
ورزش به عنوان یک پدیده ای اجتماعی از ذینفعان مختلفی تأثیر می پذیرد و بر آن ها تأثیر می گذارد و ممکن است در این فرایند مشکلات و بحران هایی را تجربه کند. هدف از این تحقیق درک تجربه زیسته مدیران روابط عمومی ورزشی از بحران های رسانه ای است که از طریق روش تحقیق کیفی و با استفاده از استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 16 مشارکت کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های عمیق و پدیدارشناسانه داده ها جمع آوری شدند. با استفاده از رویکرد هفت مرحله ای دیکلمن(1989) داده ها تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس تجزیه وتحلیل انجام شده پنج دسته معانی برای تجربه زیسته مدیران روابط عمومی از بحران های رسانه ای شناسایی شدند که عبارت اند از تخریب وجهه و اعتبار سازمان؛ فقدان آینده نگری و شفافیت؛ پاسخ سنجیده و فعالانه به بحران؛ سنجش به هنگام امور و گزینش گری اقدامات؛ و ابهام اطلاعاتی و لایه ای شدن منافع ذینفعان. این معانی تجربه شده در زیست جهان های مدیران روابط عمومی ورزشی برساخت هایی از کنش اجتماعی شان هستند که در صورت تحلیل صحیح، مدنظر قرار دادن و به کارگیری آن ها می توان مدیریت بهتری را در بحران های رسانه ای ورزشی شاهد بود.
۱۷.

بررسی هیجانات مصرفی - ارتباطی متأثر از مسکات های ورزشی شناخته شده در تبیین قصد رفتاری مصرف کنندگان: اثر تعدیل گری جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
هیجانات مصرفی از منظر مصرف کنندگان می تواند زمینه ساز درگیری ذهنی آنان با محصول مورد نظر شود و این درگیری ذهنی زمانیکه با ورزش و پدیده های مرتبط با آن از قبیل نمادها یا مسکات های ورزشی پیوند خورده باشند.بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی هیجانات مصرفی- ارتباطی متأثر از مسکات های ورزشی شناخته شده (نمونه مورد مطالعه: برند پوما) در تبیین قصد رفتاری مصرف کنندگان با ملاحظه ای اثر تعدیلگری جنسیت است. روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی بوده و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد؛ جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی بودند که برآورد حجم نمونه ی این گروه مبتنی بر اهداف و فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS Sample power صورت پذیرفت و با استفاده از ابزار در نظر گرفته شده (پرسشنامه) فرضیات مدنظر با بهره گیری از روش های آماری توسط نرم افزار Smart PLS 3 تحلیل شدند. یافته های این پژوهش حکایت از آن داشت که به صورت کلی هیجانات مصرفی متشکل از انگیختگی و لذت بر قصد رفتاری مصرف کنندگان متأثر از مسکات ورزشی پوما اثری مثبت و معنادار دارد؛ از سوی دیگر نقش و اثر تعدیلگری جنسیت در اربتباط علّی بین انگیختگی بر قصد رفتاری رد و برای لذت بر قصد رفتاری این اثر تأیید شد. به بیانی دیگر در نمونه مورد بررسی جنسیت شدت رابطه بین لذت بر قصد رفتاری را تعدیل کرده است. از این رو به بازاریابان و متصدیان امر پیشنهاد می شود ویژگی های روانشناختی- ارتباطی (احساس لذت) گروه های مختلف متأثر از مسکات های ورزشی شناخته شده را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
۱۸.

مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات –ارتباطات (ITC) با جامعه پذیری سازمانی و مدیریت سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف از این تحقیق آزمون مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC) با جامعه پذیری سازمانی و مدیریت سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. براساس جدول نمونه گیری مورگان 174 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه انتخاب شدند (174= N). به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کاربرد فناوری اطلاعات- ارتباطات (ITC)، پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی (OSQ) تاورمینا (2004) و برای سنجش مدیریت سرمایه اجتماعی از پرسشنامه صیادی (1387) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از آماری توصیفی و همچنین به منظور تعیین روابط خطی بین متغیرها و مؤلفه های آنها و نیز برازش مدل از شاخص های برازش به کمک نرم افزارهای SPSS/16 و LISREL/8.2 استفاده شد. نتایج نشان داد کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب مسیر 38/0 بر جامعه پذیری سازمانی و با ضریب مسیر 34/0 بر سرمایه اجتماعی اثرگذاری مستقیم دارد. همچنین جامعه پذیری سازمانی با ضریب مسیر 59/0 بر سرمایه اجتماعی اثر مستقیم دارد. با توجه به نتایج در صورت کاربرد مطلوب ITC جامعه پذیری و سرمایه اجتماعی بالا در سازمان های ورزشی شکل می گیرد که می تواند تأثیر مثبت و سازنده ای در جلوگیری از ایجاد پیامدهای منفی شغلی داشته باشد.
۱۹.

شناسایی مؤلفه ها و سطوح اقتصاد دانش بنیان در ورزش (رویکردی کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۲۳
ازآنجاکه دانش مهم ترین منبع در اقتصاد دانش بنیان است، اقتصاد در ورزش نیز تحت تأثیر این روند تکاملی، ماهیتی دانش بنیان به خود گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه ها و سطوح اقتصاد دانش بنیان در ورزش، با روش پژوهش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شده است. با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه های عمیق با متخصصان، داده های پژوهش جمع آوری شدند. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرا داده ها کدگذاری و تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که اقتصاد دانش بنیان در ورزش به سه سطح اقتصاد دانش بنیان معطوف به فرد، اقتصاد دانش بنیان معطوف به سازمان و اقتصاد دانش بنیان معطوف به جامعه دسته بندی می شود. در اقتصاد دانش بنیان معطوف به فرد مؤلفه های نهادینه سازی دانش و مدیریت دانش، در اقتصاد دانش بنیان معطوف به سازمان مؤلفه الزامات و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، در اقتصاد دانش بنیان معطوف به جامعه مؤلفه توسعه علمی و همچنین در تعریف اقتصاد دانش بنیان در ورزش مؤلفه کلان نگری بیشترین تأکید را داشتند. به صورت کلی، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در اقتصاد دانش بنیان در ورزش، تولید و توزیع مبتنی بر کاربرد دانش و اطلاعات در عرصه ورزش است و با توجه به اهمیت آن برای سیاست گذاران ورزش، باید اقدامات و پیش نیازهای لازم با درنظرگرفتن سطوح و مؤلفه های آن فراهم شود.
۲۰.

نقش آفرینی فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم (مطالعه موردی: دانشکده های علوم ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم، مطالعه موردی دانشکده های علوم ورزشی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشکده های (دولتی) علوم ورزشی کل کشور می باشد. برآورد حجم نمونه به روش نمونه گیری کل شمار انتخاب گردید که پس از ارسال ابزار پژوهش، تعداد 268 پرسشنامه صحیح عودت داده شد. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 24 سؤال استفاده گردید که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (92/0) و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE ) و روایی تشخیصی تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار SPSS23 وLISREL8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر فرهنگ دانش بنیان بر مدیریت دانش مثبت و معنادار است و منجر به پیشبرد کارکردهای آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی می شود. هم چنین، تأثیر مدیریت دانش بر پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم در دانشکده های علوم ورزشی مثبت و معنادار است. به علاوه نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ دانش بنیان و کارکردهای دانشگاه نسل سوم در دانشکده های علوم ورزشی تأیید گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان