اسفندیار خسروی زاده

اسفندیار خسروی زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی. گروه تربیت بدنی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اراک. اراک. ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

اعتباریابی و شناسایی عوامل مؤثر بر جریان سازی رسانه ای در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جریان سازی رسانه های ورزشی اعتباریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 321
پژوهش حاضر به شناسایی و اعتباریابی عوامل مؤثر بر جریان سازی رسانه ای در ورزش پرداخته است. روش پژوهش با توجه به هدف ، آمیخته یا به عبارتی، ترکیبی بوده است. جامعه آماری نیز متشکل از دو بخش کیفی، شامل متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصان ترویج ورزش در رسانه ، صاحبنظران و صاحب منصبان ورزش، برنامه سازان ورزشی، سیاستگذاران و مشاوران ورزشی سازمان صدا و سیما (16نفر) و بخش کمی، شامل کارشناسان حوزه رسانه و دانشجویان رشته تربیت بدنی و بینندگان برنامه های ورزشی (370 نفر) بوده است. ابزار اندازه گیری در مرحله کیفی، مصاحبه باز بوده و تحلیل با نرم افزار Maxqda صورت گرفته است. در بخش کمی، ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از کدهای بخش کیفی بود که با نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده ها 86 مفهوم اولیه، 19 کد محوری و 5 کد گزینشی عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، عوامل راهبردی و پیامدها شناسایی شدند. نتایج قسمت کمی بیانگر تأیید گویه ها و عوامل در آزمون های تحلیل عاملی تأییدی بود به این معنی بارهای عاملی گویه ها و عوامل بالاتر از 0.4 بودند. در نهایت می توان گفت که الگوی ارائه شده با توجه به نظر کارشناسان و افراد صاحبنظر تدوین شده است و اجرای آن می تواند باعث بهبود وضعیت جریان سازی های رسانه ای جامعه در خصوص رسانه های ورزشی شود و در نهایت، میزان استقبال از این رسانه ها را در تمام حوزه ها افزایش دهد.
۲.

طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب وکارهای ورزشی براساس رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه داده بنیاد نوآوری استراتژیک کسب وکارهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 982
هدف این پژوهش، طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب وکارهای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش پژوهش، تحلیلی بود که بدین منظور از روش شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی پژوهش، استفاده از نظریه برخاسته از داده ها بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 16 نفر از استادان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی سازمان ها بودند. استراتژی نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و با بیشترین تنوع یا ناهمگونی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه باز بود و نتایج برمبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که ارائه ایده   های نوآورانه، خط مشی کارآفرینانه و فرصت های نوآورانه به عنوان عوامل علّی با درنظرگرفتن شرایط زمینه ای از قبیل زیرساخت های نوآورانه، الگو و طرح های کسب وکار و شرایط علّی ازجمله عوامل محیطی، قانونی، اقتصادی و حمایتی، بر نوآوری استراتژیک اثرگذار هستند. به نظر می رسد عواملی مانند خط مشی کارآفرینانه در کنار وجود فرصت های نوآورانه و درنتیجه توانایی در ارائه ایده های نوآورانه، در کنار وجود زیرساخت های نوآوری، وجود فرهنگ نوآورانه در جامعه، قوانین و سایر عوامل محیطی می توانند زمینه را برای حرکت کسب وکارهای ورزشی به سمت نوآوری استراتژیک فراهم کنند.
۳.

اولویت بندی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 814
هدف پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش آمیخته و از نوع پژوهش های مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران فدراسیون فوتبال، صاحب نظران ،اساتید دانشگاه، مدیران باشگاه های فوتبال بودند.تعداد 27 نفر در بخش کیفی و تعداد 384 نفر در بخش کمی نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که در قالب یک پرسشنامه با 13 عامل در بخش کمی مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید و متخصصین بررسی و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد که روایی سازه نیز مورد تایید قرار گرفت. با توجه به مقادیر ضرایب معنادار بدست آمده با اطمینان 95 % از مدل ساختاری، عوامل علی، تعاملات، و پیامدها برروی پدیده محوری (اخلاق حرفه ای) تاثیر معنادار داشتند نتایج نشان داد که تشویق و تنبیه اولویت اول را در بین عوامل اصلی مؤثر بر اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر به خود اختصاص داده است. بعد از آن دخالت سیاست در ورزش، کاهش خسارت، قانون ،وجهه اجتماعی فوتبال، ساختار نظارتی، رفتار مسئولان باشگاه، الگوسازی، ساختار سازمان، شفافیت امور، آموزش و اخلاق اجتماعی اولویت های بعدی هستند. در این بین زمینه تسهیل گر اخلاق کمترین میزان اهمیت را داشت.
۴.

مشتریان در قبال ارتباط با باشگاه های ورزشی در جامعه چگونه رفتار می کنند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت رابطه وفاداری تبلیغات شفاهی رفتار شاکیانه باشگاه های تندرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 819
هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه های ورزشی در قبال رابطه با باشگاه است. روش تحقیق، از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل باشگاه های ورزشی تندرستی شهر اراک بود. نمونه تحقیق به وسیله روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی کیفیت رابطه (14 گویه) با ابعاد رضایت، تعهد و اعتماد، پرسشنامه تبلیغات شفاهی (4گویه)، پرسشنامه وفاداری (4گویه) و پرسشنامه رفتار شاکیانه (4گویه) استفاده گردید. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط نظرات متخصصان (12 نفر)، و روایی سازه نیز با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفت. تعداد 380 پرسشنامه توزیع، تعداد 355 پرسشنامه برگشت و تعداد 329 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS16، LISREL ، PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت رابطه اثر مثبت و معناداری روی وفاداری (75/0a=) و تبلیغات شفاهی (80/0a=) مشتریان باشگاه ها داشت؛ همچنین کیفیت رابطه اثر منفی و معناداری روی رفتارهای شاکیانه مشتریان داشت (75/0a=). بنابراین مدیران و مسؤلان باشگاه های ورزشی باید با در نظر گرفتن نقش کیفیت رابطه و ابعاد آن روی وفاداری، تبلیغات شفاهی و رفتارهای شاکیانه تمام تلاش خود را برای بهبود ابعاد مختلف کیفیت رابطه انجام دهند تا وفاداری مشتریان و تعریف و تمجید آنها از باشگاه را کسب نمایند و از رفتارهای شاکیانه آنها بکاهند.
۵.

اثربخشی ارائه واحد درسی کارآفرینی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی قصد کارآفرینانه علوم ورزشی ویژگی شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 525
هدف مقاله حاضر، اثربخشی ارائه واحد درسی کارآفرینی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک بود. روش تحقیق نیمه تجربی بود. 32 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. 16 نفر به صورت همتاسازی با گروه تجربی از نظر سن، جنسیت، تجربه کاری و سال ورود گزینش شدند و در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه و پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه بود. قبل از شروع جلسات کلاسی، پیش آزمون و پس از طی 15 جلسه درسی، پس آزمون از هر دو گروه کنترل و تجربی گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی وابسته و تی مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی قبل و بعد از ارائه واحد درسی کارآفرینی تفاوت معناداری وجود نداشت ولی بین قصد کارآفرینانه دانشجویان قبل و بعد از ارائه واحد درسی تفاوت معناداری وجود داشت و میانگین متغیرهای قصد کارآفرینانه در گروه تجربی به طور معناداری بالاتر از میانگین این متغیر در گروه کنترل بود. به نظر می رسد ارائه واحد درسی کارآفرینی باهدف توسعه دانش، نگرش و مهارت های کارآفرینانه در ایجاد انگیزه و تمایل دانشجویان به اقدام جهت فعالیت های کارآفرینانه و افزایش قصد کارآفرینانه مؤثر باشد.
۶.

رابطه دوره های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی استان مرکزی)

کلید واژه ها: آموزش ضمن خدمت توانمندسازی شغلی معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 448
هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه دوره های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی استان مرکزی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از ﻧﻮع ﺗﻮﺻیﻔی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شاغل در آموزش و پرورش استان مرکزی (499 نفر) بودند که از بین آنها 217 نفر به شیوه در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های وضعیت آموزش ضمن خدمت معلمان مبتنی بر الگوی سیپ و توانمندسازی شغلی معلمان مارتین (2001) استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون t تک متغیره و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان داد که نمرات متغیرهای آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی بالاتر از میانگین است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی همبستگی وجود دارد. بعلاوه، دوره های آموزش ضمن خدمت توانسته ا ند توانمندسازی شغلی آنها را پیش بینی کنند. در این رابطه، مؤلفه های فرایند و برون داد دوره ها و خرده مقیاس های مدیریت، نتایج، اهداف و مدرسان دوره ها نقش بیشتری در توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی داشتند. آموزش های ضمن خدمت می تواند باعث توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی شود. از این رو، پیشنهاد می شود که دوره های آموزش ضمن خدمت با تأکید بر مؤلفه ها و خرده مقیاس های مذکور و تلاش برای بهبود وضعیت سایر خرده مقیاس ها برای معلمان تربیت بدنی استان برگزار شود.
۷.

رابطه وجدان گرایی و رضایت شغلی با طفره روی معلمان تربیت بدنی در انجام فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طفره روی سازمانی رضایت شغلی معلم تربیت بدنی وجدان گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 276
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه وجدان گرایی و رضایت شغلی با طفره روی معلمان تربیت بدنی در انجام فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده که به صورت پیمایشی انجام شد و ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا (2009)، طفره روی سازمانی سیمز و نیکول (2014) و پرسشنامه وجدان-گرایی قربانی زاده (1395) بود. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی مدارس شهر کاشان بود (102 نفر) که نمونه آماری 69 نفر در نظر گرفته شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون های آماری تی تک متغیره، تی مستقل، آنوا، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (رویکرد گام به گام) استفاده شد. مهم ترین یافته های پژوهش نشان داد میزان طفره روی و نیز وجدان گرایی معلمان تربیت بدنی مطلوب بوده ولی میزان رضایت شغلی در حد متوسط قرار داشت. میزان طفره روی، وجدان گرایی و رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود نداشت، علاوه بر این، با توجه به نوع استخدام (پیمانی و رسمی)، تفاوت معناداری در میزان طفره روی، وجدان گرایی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی وجود نداشت و درنهایت نتایج نشان داد که وجدان گرایی، رضایت شغلی و سابقه خدمت تأثیر منفی و معنادار و مدرک تحصیلی تأثیر مثبت و معناداری بر طفره روی دارد که میزان تأثیر رضایت شغلی بیشتر از سایر متغیرها بود. در نتیجه نتیجه تقویت وجدان گرایی معلمان تربیت بدنی به واسطه ارتقای فرصت های پیشرفت در شغل و افزایش رضایت شغلی، منجر به مشارکت هر چه بیشتر معلمان تربیت بدنی در فعالیت های فوق برنامه ورزشی می شود.
۸.

تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش کشتی (مورد مطالعه: هیات کشتی استان لرستان)

کلید واژه ها: تحلیل محیطی راهبرد کشتی موقعیت راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 966 تعداد دانلود : 462
این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل ذینفعان اصلی کشتی استان بودند که 169 نفر از آنها به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شد که پس از تایید روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها به ترتیب برابر با 871/0، 896/0، 915/0 و 841/0 بدست آمد. داده ها از طریق ماتریس های تحلیل محیطی، ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی، ارزیابی درونی و بیرونی و آزمون فریدمن در بسته نرم افزار SPSS16 نسخه 16 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که این هیات دارای 11 نقطه قوت و 18 نقطه ضعف بود و با 14 فرصت و 14 تهدید مواجه بوده است. برگزاری منظم مسابقات در تمامی سطوح به دور از هرگونه تبعیض، فقدان بازاریابی؛ جمعیت جوان با انگیزه و مستعد، و مشکلات اقتصادی استان و همچنین مسایل مالی اکثر ورزشکاران به ترتیب به عنوان مهمترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید بودند. این هیات از نظر راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار داشت. همچنین، براساس تحلیل محیطی، در مجموع 15 راهبرد شامل 2 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد رقابتی، 8 راهبرد محافظه کارانه و 1 راهبرد تدافعی برای هیات کشتی استان تدوین شد. پیشنهاد می شود، این هیات راهبردهای محافظه کارانه را در اولویت قرار دهد و با تدوین برنامه عملیاتی مناسب، زمینه اجرای این راهبردها را در هیات کشتی استان فراهم نماید.
۹.

نیازسنجی آموزشی کارآفرینانه محور برنامه درسی علوم ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاه های استان مرکزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیازسنجی برنامه درسی کارآفرینی استان مرکزی علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 32
هدف پژوهش حاضر نیازسنجی آموزشی کارآفرینانه محور برنامه درسی علوم ورزشی در دانشگاه های استان مرکزی بود. فرایند نیازسنجی مبتنی بر مدل ویتکین و آلتسچود (2010) بود. روش تحقیق در دو بخش کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان کارشناسی و استادان علوم ورزشی و نمونه آماری در بخش کمی شامل 148 نفر و در بخش کیفی (پانل دلفی) 8 نفر بود. روش نمونه گیری در بخش کمی، تصادفی طبقه ای و در بخش کیفی، موارد حاد بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های وضعیت آموزشی کارآفرینانه، پرسشنامه اهداف برنامه درسی و نیازهای آموزشی (محقق ساخته) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از متخصصان و ضریب پایایی هر یک بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (902/0، 90/0 و 840/0) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت آموزشی کارآفرینانه در برنامه درسی علوم ورزشی در استان مرکزی از دید دانشجویان نامطلوب بوده است. اولویت نیازهای آموزشی کارآفرینانه به ترتیب مربوط به نیازهای ساختاری، کارورزی و مهارت های کار گروهی بود. بین نیازهای آموزشی کارآفرینانه و برنامه درسی فعلی ارتباط معناداری وجود نداشت و بر اساس رویکرد دلفی و با توجه به نیازهای آموزشی به دست آمده، اصلاحات آموزشی در سه سطح دانشجویان، ساختاری و اساتید به دست آمد. درنتیجه به نظر می رسد نیاز به بازنگری برنامه درسی و ساختارها به منظور توسعه کارآفرینی ضروری باشد.
۱۰.

طراحی مدل معادلات ساختاری تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال کیفیت خدمات کیفیت فنی کیفیت عملکردی کیفیت زیباشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 988
هدف پژوهش، طراحی مدل تصمیمات رفتاری تماشاگران و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تماشاگران بازی پرسپولیس-استقلال در نیم فصل دوم 1394 بود و نمونه آماری براساس جدول مورگان و نمونه در دسترس، 384 نفر شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS16 و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت خدمات درک شده و ابعاد آن (کیفیت عملکردی، فنی و زیباشناختی) بین تماشاگران پرسپولیس و استقلال تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات روی رضایت مندی تماشاگران مربوط به کیفیت فنی (68/0) و سپس زیباشناختی (61/0) و کیفیت عملکردی (54/0) بود. نتایج نشان داد بین رضایت مندی و تصمیمات رفتاری تماشاگران ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد (72/0=φ). بنابراین با توجه به نتایج می توان گفت مدیران باشگاه ها و استادیوم ها باید علاوه بر کیفیت عملکردی و فنی، به کیفیت زیباشناختی در استادیوم ها توجه خاص داشته باشند تا بتوانند تجربه ای به یادماندنی از حضور در ورزشگاه را برای تماشاگران به ارمغان بیاورند و آنها را به تصمیم گیری برای حضور مجدد در ورزشگاه و وفاداری به تیم خود مجاب کنند.
۱۱.

ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان (مورد مطالعه: هیات های ورزشی شهر اراک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتیاق شغلی عدالت سازمانی عملکرد سازمانی مربیان ورزش هیات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 260
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان ورزش بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مربیان فعال هیات های ورزشی شهر اراک (704 نفر) بودند که 254 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) ، اشتیاق شغلی سلانوا و شوفیلی (2001) و عملکرد سازمانی هرسی و گولد اسمیت (1980) جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل t تک گروهی و رگرسیون چندمتغیره در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی (16/0=r)، بین اشتیاق شغلی و عملکرد سازمانی (13/0=r) و بین عدالت سازمانی و عملکرد سازمانی (58/0=r) مربیان هیات های ورزشی شهرستان اراک رابطه آماری معناداری (05/0≥P) وجود دارد. لیکن، فقط عدالت سازمانی به میزان 578/0 قادر به پیش بینی عملکرد سازمانی مربیان بود. به عبارت دیگر، عدالت سازمانی می تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی شود. از این رو، مسولین هیات های ورزشی ذیربط باید توجه بیشتری نسبت به عدالت سازمانی داشته باشند تا عملکرد سازمانی مربیان بهبود پیدا کند..
۱۲.

بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش آموزش المپیک کتب درسی ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 356 تعداد دانلود : 682
هدف از این تحقیق تحلیل محتوایی کتب درسی دوره ابتدایی به منظور بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کتب درسی ابتدایی به تعداد 36 کتاب در 5 پایه تحصیلی با مجموع 4328 صفحه بود.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که از روش تحلیل محتوی استفاده شد. این کتب صفحه به صفحه و واژه به واژه مورد بررسی قرار گرفتند و متغیرهای تعیین شده در چک لیست محقق ساخته ثبت گردید. در این مطالعه از نرم افزار excel برای رسم نمودارها استفاده شد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج به این صورت بود که در تمام پایه ها به ورزش پرداخته اند اما نه به صورت پیوسته و هدفدار و در پایه چهارم بیشترین اشاره به ورزش صورت گرفته بود. اما در مورد آموزش المپیک، در پایه های اول ، دوم ، سوم و پنجم هیچ توجهی به المپیک و آموزش فلسفه آن نشده است و تنها در پایه چهارم به المپیک و اصول آن به صورت تصویری یا نوشتاری اشاراتی شده است. در بین تمام کتب،کتاب فارسی بیشترین اشارات به ورزش و المپیک را دارد.
۱۳.

تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد پایایی روایی محیط پرورش ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 960
پرورش استعداد در ورزش فرایندی بلندمدت است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، محیط پرورش استعداد است که عوامل گوناگونی بر آن اثر می گذارند. در این خصوص، ابزارهایی برای ارزیابی محیط پرورش استعداد در ورزش مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه مارتین دال و همکاران (2010) بود. جامعه آماری پژوهش تمامی ورزشکاران مرد استان مرکزی بودند که به صورت منظم به ورزش می پرداختند. نمونه آماری شامل 384 نفر از این ورزشکاران بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 22 و لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی تأیید روایی سازه پرسشنامه با شش عامل پرورش بلندمدت، آمادگی کیفی، برقراری ارتباط، شبکه های حمایتی، محیط تلاش برانگیز و اصول پرورش بلندمدت بود و مدل حاصله نیز از برازش مطلوب برخوردار بود (RMSEA= 0/037 , CFI= 0/92 , AGFI= 0/92 , x2/df= 1/93 ). پایایی پرسشنامه نیز برابر با  927/0= α  به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این ابزار بود. در نتیجه، این پرسشنامه می تواند ابزار مناسبی برای بررسی وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش باشد. ازاین رو پیشنهاد می شود از آن در ورزش کشور نیز استفاده شود.
۱۴.

ارتباط جوّ سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی شهرستان اراک در تصمیم گیری های مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جو سازمانی مشارکت در تصمیم گیری مدارس معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 497
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جوّ سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم گیری های مدرسه بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان اراک بودند (189 نفر) که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، 128 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه-های استاندارد جوّ سازمانی تعدیل شده لیتوین و استرینجر (1986) و مشارکت در تصمیم گیری لامبرت و هوگان (2009) استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام در بسته نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که جوّ سازمانی مدارس مورد مطالعه و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم گیری های مدرسه در حد متوسط بود. همچنین، بین جوّ سازمانی و مشارکت معلمان در تصمیم گیری های مدرسه رابطه آماری معناداری وجود داشت. بعلاوه، به ترتیب خرده مقیاس های ساختار، پاداش، برخورد و ضوابط بر مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم گیری های مدارس تاثیر داشتند. به نظر می-رسد بهبود این خرده مقیاس ها بتواند زمینه مشارکت بیشتر این دسته از معلمان در تصمیم گیری های مدرسه را بوجود آورد بطوریکه از توانمندی-های آنها نیز برای دستیابی به اهداف مدارس استفاده شود.
۱۵.

ارزیابی کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بر اساس الگوی ترکیبی سروکوال، کانو و گسترش عملکرد کیفیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات گسترش عملکرد کیفیت علوم ورزشی الگوی کانو الگوی سروکوال

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 101
هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بر اساس رویکرد ترکیبی سروکوال، کانو و گسترش عملکرد کیفیت بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی بود. جامعة آماری شامل دانشجویان گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بودند که 108 نفر از آنها به صورت تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامة سروکوال برای بررسی ادراکات (92/0= α ) و انتظارات (96/0= α ) دانشجویان از کیفیت خدمات و نیز از پرسشنامة کانو (96/0= α ) که مبتنی بر پرسشنامة سروکوال است برای شناسایی نیازهای دانشجویان استفاده شد. همچنین، از شیوة گسترش عملکرد کیفیت ( QFD ) برای تعیین ویژگی های خدمات استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون و فریدمن تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان کیفیت خدمات گروه در سطح متوسط بود و تفاوت آماری معناداری (شکاف منفی کیفیت) بین ادراکات و انتظارات دانشجویان در تمام شش مؤلفة کیفیت خدمات وجود داشت. بیشترین شکاف کیفیت در مؤلفة موارد ملموس و کمترین شکاف کیفیت در مؤلفة قابلیت اعتبار وجود داشت. در نهایت، 20 نیاز مهم دانشجویان از جمله اماکن و فضاهای ورزشی مناسب، اماکن و فضاهای آموزشی و اداری، آزمایشگاه مناسب و نیز 12 ویژگی فنی کیفیت خدمات از جمله پاسخ دهی مناسب کارکنان، اماکن و فضاهای فیزیکی کافی و مناسب و وجود ملزومات مناسب تکنولوژی اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات تعیین شدند. در مجموع، دانشجویان از کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی رضایت نداشتند. به نظر می رسد اجرای یافته های پژوهش بتواند بهبود کیفیت خدمات و در نتیجه رضایت دانشجویان را به دنبال داشته باشد.
۱۶.

تحلیل وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مرکزی از دیدگاه ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار استعدادیابی محیط پرورش استعداد ورزش هاکی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 747
استعدادیابی موضوعی است که در دنیای ورزش اهمیت ویژه ای دارد. یکی از مراحل استعدادیابی، پرورش استعداد است. در پرورش استعداد، آموزش های مناسب به بازیکنان ارائه می شود تا استعدادهای خود را توسعه دهند و به سطوح برجسته و حرفه ای دست پیدا کنند. این فرایند به شکل ایده آل در یک محیط نظام مند صورت می گیرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مرکزی از دیدگاه ورزشکاران می باشد. جامعه آماری پژوهش را تمامی ورزشکاران هاکی استان مرکزی که به صورت منظم و پیوسته فعالیت ورزشی داشتند تشکیل دادند و تمامی آن ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه اقتباس شده از وانگ و همکاران (2011) بود (α=0/858). داده ها با استفاده از آزمون فریدمن تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب در محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی، مؤلفه های پرورش بلندمدت، برقراری ارتباط، شبکه های حمایتی، اصول پرورش بلندمدت، آمادگی کیفی، حمایت مالی، محیط حمایتی تلاش برانگیز و درک ورزشکار مورد توجه می باشند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مؤلفه هایی که بیشتر موردتوجه هستند همچنان مدنظر قرار گیرند و برای مؤلفه هایی که توجه کمتری به آن ها شده است تدابیر و اقدامات لازم اندیشیده شود.
۱۷.

موانع و راهکارهای ارتباط بین صنعت ورزش و موسسات آموزش عالی در استان مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مؤسسات آموزش عالی صنعت ورزش موانع ارتباط راهکارهای ارتباط

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 995
هدف از این تحقیق بررسی راهکارهای ایجاد ارتباط بین صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی در استان مرکزی،و نیز موانعی که بر سر راه این ارتباط وجود دارند بود. جامعه آماری شامل همه فعالان بخش صنعت و مراکز آموزش عالی استان بودند. از فرمول برآورد حجم نمونه برای تعیین حجم نمونه استفاده شد، به طوری که 273 نفر در بخش اول به صورت تصادفی طبقه ای و135 نفر در بخش دوم تحقیق به صورت غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته موانع ارتباط و راهکارهای توسعه ارتباط بین دو بخش استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های دو جمله ای و فریدمن در بسته نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند.طبق نتایج تحقیق، موانع اصلی ارتباطِ صنعت ورزش و مؤسسات آموزش عالی، به ترتیب عبارتند از موانع فرهنگی، قانونی، آموزشی، پژوهشی، اداری و اجرایی، ساختاری، سیاست گذاری و برنامه ریزی، که برای آنها نیز 43 راهکار مشخص شد که از جمله این راهکارها می توان به این موارد اشاره کرد:بهره گیری از توانمندی همه مراکز آموزش عالی برای توسعه ورزش، ایجاد کمیته برقراری ارتباط با مراکز آموزش عالی در حوزه صنعت ورزش، ارتقای کیفی توانمندی علمی مدیران و کارشناسان صنعت ورزش، افزایش بودجه تحقیقات در حوزه ورزش، بهره گیری از یافته های پژوهشی مراکز آموزش عالی در صنعت ورزش، تشکیل انجمن دانش آموختگان تربیت بدنی و بهره گیری از آن برای توسعه صنعت ورزش، جذب دانش آموختگان تربیت بدنی در بخش صنعت ورزش استان. بر این اساس، پیشنهاد می شود برای کاهش و رفع موانع موجود، این راهکارها به کار گرفته شوند تا ارتباط این دو بخش،توسعه یابد.
۱۸.

موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش خصوصی سرمایه گذاری استان مرکزی ورزش موانع سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 342 تعداد دانلود : 372
هدف این تحقیق بررسی موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی است. جامعه آماری شامل مسئولان حوزه صنعت، سرمایه گذاران حوزه ورزش، مدیران ورزش و نخبگان ورزش استان مرکزی بودند (140 نفر) که طبق جدول برآورد حجم نمونه مورگان 110 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای با هفت مؤلفه اصلی و 42 سؤال استفاده شد (931/0=). برای تحلیل داده ها از جدول های فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان به ترتیب با موانع اقتصادی، اطلاعاتی و بازار سرمایه، مدیریتی، قانونی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، حمایتی و تشویقی، و سیاسی مواجه است. یافتن راه کارهایی برای حل این مشکلات می تواند موجب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان شود.
۱۹.

مشکلات مربیان ورزش اراک و ارائه راه کارهای حل آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشکلات شغلی مربی ورزش راهکارهای اجرایی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 451
مربیان ورزش از مهم ترین منابع انسانی در ورزش محسوب می شوند که به نظر می رسد با مشکلاتی در حیطه مربیگری مواجه باشند. هدف کلی این تحقیق، بررسی مشکلات مربیان ورزش و یافتن راه کارهایی برای حل آن هاست. جامعه آماری تحقیق کلیه مربیان مرد فعال هیئت های ورزشی شهرستان اراک بودند (در مجموع 334 نفر) که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان 180 نفر از آن ها به صورت تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از این تعداد، 108 نفر (60 درصد) نفر به پرسشنامه 50 سؤالی محقق ساخته شناسایی مشکلات مربیان (85/0= ) بر مبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت به طور کامل پاسخ دادند. از آزمون تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد مربیان شرکت کننده به ترتیب مشکلاتی با سازمان های مرتبط، سایر مربیان، رسانه ها، اماکن و تجهیزات ورزشی، شخصی و ورزشکاران دارند که بر فعالیت آن ها تأثیر منفی دارد. بر این اساس، راه کارهایی مانند طراحی مسیر شغلی مربیان و ایجاد جوّ و فرهنگ کاری مثبت بین مربیان نیز برای حل این مشکلات شناسایی شدند که به نظر می رسد می توان با استفاده از آن ها به رشد و بهبود زندگی کاری مربیان ورزشی کمک کرد.
۲۰.

بررسی فعالیت های مربیگری و ارتباط آنها با برخی ویژگی های شخصی مربیان ورزش نوجوانان و جوانان اراک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مربی ورزش فعالیت های مربیان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 997
هدف از انجام این پژوهش، بررسی فعالیت های مربیگری و ارتباط آنها با برخی ویژگی های شخصی مربیان ورزش نوجوانان و جوانان اراک بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی این شهرستان بودند (110 نفر) که از بین آنها 86 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ارزیابی فعالیت های مربیگری در 13 حیطه بود (8874/0 = ?). برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد فعالیت های مربیان از لحاظ آموزش، سازماندهی فعالیت ها، ایفای نقش مربیگری، ارتباط با بازیکنان، دانش آمادگی جسمانی، دانش فنی ورزش مربوطه، ایجاد انگیزه در بازیکنان، ارزیابی بازیکنان، ایمنی تمرینات و شناخت وظایف قانونی، در حد خوب و از لحاظ ارتباط با والدین، مراقبت از صدمات و نوتوانی و بازتوانی صدمات در حد متوسط است. هم چنین نتایج نشان داد بین ایفای نقش مربیگری و درجه مربیگری (342/0 =r)، بین ایفای نقش مربیگری و سابقه مربیگری (35/0 =r)، بین دانش فنی رشته ورزشی و سن (39/0 =r)، بین آموزش و سابقه بازیگری (303/0= r)، بین دانش آمادگی جسمانی و رشته تحصیلی (29/0 = r)، بین دانش آمادگی جسمانی و سن (346/0 = r) و بین ارتباط با بازیکنان و سن مربیان (363/0 = r) رابطه آماری معنی داری وجود دارد. بین دیگر متغیرها چنین رابطه ای یافت نشد (05/0 P<).

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان