مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت 1398 شماره 53 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

هم گرایی صادرات گروه کالا های ورزشی در ایران: رهیافت گشتاور تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم گرایی کالا صادرات صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 60
امروزه، بخش اقتصاد و صنعت ورزش به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه موردتوجه است. صادرات کالاهای ورزشی همواره یکی از موضوع های موردبحث تصمیم گیران اقتصادی درزمینه اقتصاد ورزش است؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش از اقتصاد ورزش، این پژوهش با هدف بررسی هم گرایی گروه کالاهای صادراتی سال های 1391- 1371 صنعت ورزش در ایران انجام شد. روش پژوهش به صورت جفت قیمتی با استفاده از روش های هم گرایی بتا و سیگما برای بررسی هم گرایی این گروه بندی از روش اقتصادسنجی گشتاور تعمیم یافته بود. گروه بندی کالاها شامل پوشاک، کفش، توپ و تجهیزات ورزشی بود. نتایج مطالعه نشان داد که هم گرایی بتا در گروه کالا های صادراتی ورزشی وجود داشت و ضریب همگرایی برابر با 674/0 بود که بیانگر برخورداری این هم گرایی از سرعت بالا بود و این ضریب به لحاظ آماری معنادار بود. همچنین، نتایج آزمون هم گرایی سیگما تأییدکننده وجود هم گرایی و کاهنده بودن انحرافات گروه ها درطی زمان بود. این ضریب نیز به لحاظ آماری معنادار بود. با توجه به نتایج آزمون روش های هم گرایی بتا و سیگما در گروه کالاهای صادراتی صنعت ورزش، وجود هم گرایی گروه کالاهای این صنعت تصدیق می شود.
۲.

طراحی مدل الزامات پیاده سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش های تفریحی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی ورزش های تفریحی فرهنگ مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 880
بازاریابی اجتماعی برای رفع معضلات اجتماعی و جایگزین کردن الگوی رفتاری سالم در جامعه تلاش می کند. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل الزامات پیاده سازی مطلوب بازاریابی اجتماعی در ورزش های تفریحی کشور بود. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد نظریه داده بنیاد انجام شد. بدین منظور، با 19 نفر از خبرگان و متخصصان به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انجام شد و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از رویکرد گلیزری که شامل مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری است، تحلیل شدند. پس از تمامی مراحل کدگذاری، مدل نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی مدل عبارت اند از: فرهنگ مشارکت، قابلیت دسترسی به اماکن و فضاهای ورزشی، هزینه مشارکت، ارتباطات بازاریابی اجتماعی (ترویج)، مدیریت و رفتار مطلوب و مزایای آن. مؤلفه های مقوله ها به ترتیب شامل این موارد هستند: خرده فرهنگ ها، ارزش ها و رفتارهای هنجاری، خانواده و طبقه اجتماعی برای مقوله فرهنگ مشارکت و فضاهای روباز؛ دسترسی آسان، آموزش، نیازسنجی دقیق برای مقوله قابلیت دسترسی و کارت های اوقات فراغت؛ دوره های رایگان، راهبرد متفاوت قیمت گذاری، تخفیفات کاربردی برای مقوله هزینه مشارکت و برنامه ریزی، سازمان دهی، مدیریت اماکن و تجهیزات، شبکه سازی، ارزیابی و کنترل برای مقوله مدیریت و درنهایت، مزایای حاصل از رفتار مطلوب، به عنوان مؤلفه های مدل نهایی پژوهش حاضر هستند.
۳.

تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت باشگاه های بدن سازی ایران با رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکاران باشگاه بازاریابی ذی نفعان وزارت ورزش وجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 213
هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت باشگاه های بدن سازی ایران بود. نوع پژوهش، اکتشافی و کیفی با رویکرد ساخت گرایانه بود که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. کارشناسان و صاحب نظران فدراسیون و هیئت های بدن سازی، وزارت و ادارات کل ورزش وجوانان، مدیران، مربیان و مشتریان باشگاه های بدنسازی و برخی اساتید دانشگاهی درمجموع به تعداد 38 نفر، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه گیری با روش هدفمند و با تکنیک گلوله برفی از پنج استان و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای جمع آوری داده ها، در مرحله اول از مطالعات کتابخانه ای و نیز بررسی آیین نامه ها، اسناد، کتب و سایت های اینترنتی و در مرحله دوم از مصاحبه نیمه ساختاریافته با شرکت کنندگان در پژوهش به شکل سؤال های باز استفاده شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی با نرم افزار مکس کیودای نسخه 10 استفاده شد. در مرحله اول، 427 کد استخراج شدند که در 34 مفهوم تقسیم بندی شدند. در مرحله دوم، مفاهیم تلخیص شدند و درقالب سه مقوله اصلی درون باشگاهی، برون باشگاهی و واسطه ای تقسیم بندی شدند و در مرحله آخر، براساس ارتباط مقوله ها با یکدیگر مدل پژوهش استخراج شد. مدل مستخرج با روش گروه کانونی تأیید مجدد شد. این مدل می تواند در ایجاد فضای سالم در باشگاه های بدن سازی، ایجاد درآمد پایدار و مناسب، کمک به تولید اشتغال در باشگاه ها، توسعه فرهنگ و اخلاق، افزایش رضایت مشتری و بهبود نگرش مثبت جامعه به این رشته ورزشی کمک کند.
۴.

ارزش پیشنهادی به مشتری درمدل کسب وکارهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب وکارهای ورزشی کارآفرینی رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 849
ارزش پیشنهادی، دلیل ترجیح یک شرکت نسبت به سایر شرکت ها توسط مشتریان است. هر ارزش پیشنهادی متشکل از بسته ای منتخب از محصولات یا خدمات است که نیازهای یک بخش از مشتریان را برآورده می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های ارزش پیشنهادی به مشتری به عنوان یکی از مؤلفه های نه گانه مدل کسب وکار استروالدر بود. این پژوهش ازنوع کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی -  پیمایشی بود. جامعه آماری، مالکان و مدیران کسب وکارهای خدمات ورزشی و نیز خبرگان دانشگاهی بودند. تعداد 21 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری گلوله برفی و به صورت هدفمند و غیرتصادفی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها باز و نیمه ساختاریافته انجام شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و تم انجام شد و مؤلفه های ارزش پیشنهادی به مشتری در حوزه خدمات ورزشی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که ارائه خدمات آموزشی به مشتری، خدمات مشاوره، خدمات رفاهی، خدمات سلامتی، تندرستی، تفریحی، پاسخ گویی به نیازهای احساسی و خدمات پزشکی ورزشی، مهم ترین ارزش های قابل ارائه در کسب وکارهای ورزشی بودند. پس از آن، پاسخ گویی به نیازهای مالی و فروش محصولات در رتبه های بعدی قرار گرفتند. براساس یافته ها، به مدیران کسب وکارهای ورزشی پیشنهاد می شود با تحلیل نیازهای مشتریان، ارزش پیشنهادی رقبا و تحلیل درونی و بیرونی کسب وکار خود، نسبت به خلق مؤلفه های ارزش پیشنهادی مشتریان به عنوان عنصر کلیدی رقابت در کسب وکارهای خدماتی ورزشی توجه ویژه ای داشته باشند.
۵.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های استعدادیابی ورزش جودو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران جودو شاخص استعدادیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 992 تعداد دانلود : 498
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های استعدادیابی ورزش جودو در ایران بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (در بخش کیفی، روش دلفی کلاسیک تعدیل شده و در بخش کمی، توصیفی- تحلیلی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی مسئولان و اعضای کمیته های فدراسیون، مربیان تیم های ملی و تعدادی از اساتید استعدادیابی ورزشی (تعداد = 30) و در بخش کمی، اعضای فدراسیون، مربیان و ورزشکاران تیم ملی، مسئولان هیئت ها، کارشناسان و اساتید دانشگاه (تعداد = 105) بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و دردسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. روایی پرسش نامه با نظر 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (79/0 = α ) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ها و رسم جداول) و استنباطی (تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن) به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 20 انجام شد و نیز تحلیل عامل تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 انجا م گرفت. براساس نتایج، شاخص های استعدادیابی جودو به ترتیب اولویت عبارت بودند از: ویژگی های مهارتی، جسمانی و فیزیولوژیک، پیکرسنجی و روان شناختی. با توجه به یافته های پژوهش، مسئولان فدراسیون باید به شاخص های استعدادیابی مختص به ورزش جودو توجه ویژه کنند. بدون تردید، نگاه علمی به فرایند استعدادیابی می تواند در راه اعتلای ورزش جودو ایران ازطریق کسب موفقیت ورزشکاران در مسابقات و رویدادهای ورزشی جودو مفید واقع شود.
۶.

بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد به برند بازاریابی حسی فروشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 55
هدف پژوهش حاضر، بررسی بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه های ورزشی استان مازندران بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات ازنوع میدانی بود. جامعه آماری کلیه مشتریان فروشگاه های ورزشی نایک، آدیداس، ریبوک، پوما و مجید در استان مازندران بودند که با توجه به حجم جامعه نامحدود، براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه بازاریابی حسی حسینی و پورکیانی (1394) و اعتماد مشتریان یوچارونکیت (2014) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها به تأیید 10 نفر از اساتید تربیت بدنی رسید و پایایی آن ها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 88/0 به دست آمد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب کشیدگی بهنجار شده، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با نرم افزار اس . پی.اس.اس. و آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگا ه های ورزشی استان مازندران ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت . براساس یافته های پژوهش، حس بینایی، حس بویایی و حس شنوایی تأثیر معنادار و مثبتی بر اعتماد مشتریان فروشگاه های ورزشی استان مازندران داشتند؛ اما حس چشایی و حس لامسه تأثیر معناداری بر اعتماد مشتریان ورزشی نداشتند. همچنین، همه شاخص های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب بودند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان لزوم توسعه و بسط شاخصه های بازاریابی حسی ازجمله حس های بینایی، بویایی و شنوایی را بااهمیت دانست. بدیهی است که با ایجاد تجربه حسی مشتریان در فروشگاه های ورزشی و ایجاد رابطه عاطفی میزان اعتماد مشتریان بهبود می یابد.  
۷.

اعتباریابی پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی تأییدی ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 478
این پژوهش با هدف ساخت و اعتبارسنجی ابزاری برای ارزیابی و سنجش ادراک رفتارهای سیاسی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان وزارت ورزش وجوانان به تعداد 1171 نفر بود. برای برآورد حجم نمونه از نرم افزار تعیین حجم نمونه استفاده شد که حجم نمونه تعداد 530 نفر برآورد شد. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.س، اس.پی.اس.س سمپل پاور و آموس، استفاده شد. یافته ها نشان داد که نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح معناداری 001/0 = Sig بود و این بدان معنی است که متغیرها به اندازه کافی همبستگی بالایی داشتند تا پایه ای منطقی برای تحلیل عاملی اکتشافی فراهم آورند. همچنین، نتایج شاخص های برازش مدل اندازه گیری نشان داد که پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی از شرایط مطلوبی برخوردار بود. در آخر، نتایج برازش مدل ساختاری بیانگر آن بود که همه مؤلفه های «رفتارهای سیاسی عمومی، موفقیت به واسطه همکاری، سیاست پرداخت و ارتقا» برازش مدل را تأیید می کنند. به طورکلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از پرسش نامه ادراک رفتارهای سیاسی می توان به طور قابل قبولی خصیصه های رفتارهای سیاسی را در وزارت ورزش و دیگر سازمان های ورزشی اندازه گیری کرد. استفاده از این پرسش نامه می تواند راهگشای بسیاری از پژوهش هایی باشد که در آن ها اندازه گیری ادراک رفتارهای سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
۸.

نقش مسئولیت های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت وفاداری تصویر برند لیگ برتر مدل سازی معادله ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 867
هدف از انجام این پژوهش، تعیین نقش مسئولیت اجتماعی در نگرش هواداران نسبت به تیم در فوتبال ایران بود. روش پژوهش، توصیفی و ازنوع همبستگی بود. همه هواداران بالای 18 سال تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 95 1394 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. حجم نمونه براساس روش تحلیل عاملی دو تا 10 برابر تعداد گویه های پرسش نامه انتخاب شد و درنهایت، تعداد 640 پرسش نامه تحلیل آماری شدند. داده های موردنیاز برای تحلیل مدل نظری با استفاده از چهار پرسش نامه مسئولیت اجتماعی (منتظری و همکاران، 2017)، تصویر تیم (چان، 2008)، وفاداری نگرشی (گلادن و فانک، 2001) و هویت تیمی (هییر و همکاران، 2011)، پس از گرفتن روایی (صوری، محتوا و سازه) و اعتبارسنجی گردآوری شدند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد. مدل معادله ساختاری نشان داد که شاخص های کلی برازش مدل ساختاری در وضعیت مطلوبی قرار داشتند؛ بدین ترتیب، می توان بیان کرد که مسئولیت اجتماعی در فوتبال بر نگرش هواداران نقش مثبت و مؤثری دارد. به علاوه، اثر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر وفاداری نگرشی هواداران معنادار بود و دراین میان، تصویر تیم و هویت تیمی نقش میانجی ایفا کردند؛ براین اساس، مسئولیت اجتماعی دارای اثری مثبت هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر ذهن و نگرش هواداران است؛ ازاین رو، به مدیریت تیم های ورزشی توصیه می شود علایق هواداران در مسائل و موضوع های اجتماعی را درنظر داشته باشند و طرح های مختلف مسئولیت اجتماعی را در برنامه های بلند مدت خود قرار دهند.
۹.

ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات مدل کیواسک رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد فوق برنامه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 955
امروزه، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخ گویی به خواسته های آنان در میادین ورزشی ازطریق بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان، امری مهم و ضروری تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بود. این پژوهش، توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان شد که از برنامه های فوق برنامه ورزشی دانشگاه استفاده می کردند. با توجه به فرمول کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای سنجش کیفیت خدمات از پرسش نامه کیواسک استفاده شد. میزان رضایت مشتریان با پرسش نامه رضایت مشتری او سی اس سنجیده شد و برای سنجش حضور مجدد از پرسش نامه رفتار آتی بی اف آی اس استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، ویلکاکسون و فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد رابطه مثبتی وجود داشت. همچنین، 5/7 درصد از تغییرات واریانس رضایتمندی، ازطریق کیفیت خدمات و 22 درصد از تغییرات واریانس تمایل به حضور مجدد، ازطریق کیفیت خدمات قابل تبیین بودند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود به امر کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی توجهی ویژه شود تا با افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد در افراد بیشتر شود.
۱۰.

مدل سازی نقش تعاملی ساختار پارک ها، محل زندگی و فعالیت بدنی (مطالعه موردی: ساکنان شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار پارک ها وضعیت محل زندگی فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 203
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تعاملی ساختار پارک ها و وضعیت محل زندگی بر فعالیت بدنی شهروندان اهوازی بود. روش پژوهش ازنوع پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. 370 نفر از افراد مراجعه کننده به پارک های سطح شهر اهواز برای انجام فعالیت بدنی نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که در دو بخش وضعیت محل زندگی (14 سؤال) و ساختار پارک ها (17 سؤال) تنظیم شد. این پرسش نامه پس از تأیید روایی محتوا و سازه آن ازطریق تحلیل عاملی، دراختیار جامعه آماری قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری در محیط نرم افزار پی.ال.اس. تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت محل زندگی و ساختار پارک ها بر فعالیت بدنی شهروندان اهوازی تأثیر مثبت و معناداری داشتند و نیز ساختار پارک ها، اثری تعدیل کننده بر فعالیت بدنی افراد گذاشتند. براساس یافته های پژوهش، در شرایطی که امکان تغییر محل زندگی افراد و شاخص های مرتبط با آن مانند هم جواری وجود نداشته باشد، با تجهیز و افزایش کیفیت امکانات ورزشی و رفاهی پارک ها می توان اثرهای منفی و مشکلات ناشی از محل زندگی افراد را که موانعی در استفاده از پارک ها به شمار می روند، مرتفع کرد و زمینه گرایش هرچه بیشتر شهروندان به انجام فعالیت های بدنی را فراهم آورد.
۱۱.

تأثیر مداخله آموزشی مهارت های هفت گانه مدیریت کوانتومی بر رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه بهره وری سازمانی منابع انسانی نگرش های شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 630
در دنیای پیچیده امروز، سازمان ها همواره در تلاش برای گسترش توانایی ها و ظرفیت های کارکنان با هدف ارتقای بهره وری و کارایی سازمانی هستند. پژوهش حاضر از دسته مطالعات نیمه تجربی به همراه پیش آزمون- پس آزمون دو گروهی و مطالعه پی گیری بود که با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی مهارت های هفت گانه مدیریت کوانتومی بر رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی ناحیه سه شهر اصفهان انجام شده است. بدین منظور، 29 نفر از معلمان مرد تربیت بدنی ناحیه سه اصفهان به صورت دردسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (14 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. در این پژوهش، ابزارهای اندازه گیری شامل پرسش نامه های استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا (1967)، دلبستگی شغلی لوداهل و کنجر (1965) و تعهد سازمانی میر و آلن (1991) بود. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه درطول یک ماه در کلاس های آموزشی مهارت های مدیریت کوانتومی شرکت کردند و هر دو گروه آزمایش و کنترل، قبل، بعد و پس از گذشت سه ماه از مداخله با ابزارهای این پژوهش آزمایش شدند. از آزمون تحلیل کواریانس برای تحلیل داده های به دست آمده از ابزارهای اندازه گیری استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله آموزشی مهارت های مدیریت کوانتومی به طور معناداری بر افزایش میانگین نمرات رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی، به ترتیب به میزان 19/14، 19/8 و 73/12 تأثیرگذار بود که این تأثیر پس از گذشت سه ماه از مداخله ماندگار بود؛ برهمین اساس، به مسئولان مربوطه در وزارت آموزش وپرورش پیشنهاد می شود با آموزش مهارت های هفت گانه مدیریت کوانتومی به معلمان تربیت بدنی، درجهت ارتقای نگرش های شغلی و حرفه ای آنان گام بردارند.
۱۲.

تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم های فوتبال لیگ برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی شخصیت برند هواداران وفاداری برند ترجیح برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 914
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شخصیت برند تیم های فوتبال بر ترجیح برند و وفاداری به برند تیم های استقلال و پرسپولیس تهران در لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بودند که تعداد 441 نفر به عنوان نمونه، به صورت تصادفی در ورزشگاه هایی که به صورت هدفمند برای انجام پژوهش درنظر گرفته شده بودند، انتخاب شدند. پرسش نامه های ترجیح برند چن و چنگ (2008) و وفاداری برند هی (2012) به عنوان ابزارهای پژوهش به کار گرفته شدند. پرسش نامه شخصیت برند نیز برمبنای ابعاد اصلی شخصیت برند آکر (1997) طراحی و استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرهای متخصصان بازاریابی ورزشی و مدیریت برند تأیید شد و پایایی پرسش نامه های پژوهش براساس آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های شخصیت برند، وفاداری به برند و ترجیح برند، به ترتیب 86/0، 91/0 و 79/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 20 و نرم افزار ایموس نسخه 18 و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر شخصیت برند بر ترجیح برند با مقدار 51/0 β = ، اثر شخصیت برند بر وفاداری به برند با مقدار 46/0 β =  و تأثیر ترجیح برند بر وفاداری به برند با مقدار 58/0 β =  بود. این پژوهش منافع وجود شخصیت برند و ارزش آن را برای تیم های فوتبال در کسب وفاداری هواداران مشخص می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸