مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مرداد و شهریور 1397 شماره 49 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل شکاف صنعت ورزش ایران ازمنظر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل شکاف درخواست میزبانی معیارهای کلیدی رویداد ورزشی میراث رویداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 198
منظور از شکاف صنعت ورزش، اختلاف بین انتظار مشتریان ورزش از وضع مطلوب و ادراک آن ها از وضع موجود است. گام اساسی برای جبران این شکاف، شناخت وضعیت موجود و مطلوب و میزان شکاف میان آن دو است. هدف این پژوهش، شناسایی وضع موجود، وضع مطلوب و میزان شکاف در صنعت ورزش کشور ازمنظر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی است. روش پژوهش، آمیخته کمی و کیفی، با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه هدایت شده و ترکیب با پرسش نامه تحلیل شکاف است. نمونه آماری این پژوهش، 16 نفر برای مصاحبه نیمه هدایت شده و 120 نفر از مدیران ارشد ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی بودند. پرسش نامه طراحی شده به تأیید 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و روایی آن تأیید شد و همچنین، در سنجش پایایی آن آلفای کرونباخ 76/0 به دست آمد. برای تحلیل داده های کیفی از روش دلفی و برای داده های کمی از آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، آزمون های مقایسه میانگین تی تک گروهی و زوجی و آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل و شناسایی میزان شکاف استفاده شد.   نتیجه تجزیه وتحلیل داده های پژوهش بیانگر آن است که وضع موجود به ترتیب در ابعاد فرهنگ- اجتماعی، عملیاتی، قانونی، مالی، بازاریابی، دانش و فناوری و زیست محیطی وضع نامطلوبی ارزیابی شد و بیشترین شکاف برای بهبود ابعاد یادشده در بعد دانش و فناوری، زیست محیطی، مالی، بازاریابی، قانونی، فرهنگی و عملیاتی مشاهده شده است .
۲.

بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه تربیت -بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب آف ساینس طی سال های 2016-2006(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولیدات علمی شبکه هم تألیفی تربیت بدنی و علوم ورزشی پایگاه استنادی وب آف ساینس علم سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 10
هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب آف ساینس، طی سال های 2016-2006 بود. این پژوهش با رویکرد علم سنجی و با روش تحلیل شبکه با استفاده از نرم افزارهای هیست سایت، نودایکس ال و ووس ویور انجام شد. جامعه پژوهش همه تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی بود که در مجلات پایگاه استنادی وب آف ساینس طی بازه زمانی موردبررسی نمایه شده اند. یافته های این پژوهش نشان داد که در طول سال های موردبررسی، تعداد 604 مدرک علمی مربوط به پژوهشگران ایران در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب آف ساینس وجود دارد که ازاین میان، 487 مدرک درقالب مقاله در 82 مجله منتشر شده اند. همچنین، پژوهشگران ایرانی بیشترین همکاری را با پژوهشگرانی از کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا داشتند و همچنین، دانشگاه های آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران و گیلان و نویسندگانی چون رهنما، صلواتی و مظاهری، پرتولید ترین دانشگاه ها و نویسندگان در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده اند. اراضی از دانشگاه گیلان، اسدی از دانشگاه پیام نور، گائینی از دانشگاه تهران، محبی از دانشگاه گیلان و رهنما از دانشگاه اصفهان، بیشترین همکاری را با همتایان خود داشته اند.
۳.

شناسایی چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی صنعت ورزش رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 204
هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور بود. روش پژوهش کیفی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص درزمینه مدیریت ورزشی و اقتصاد ورزش کشور بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (14 مصاحبه.) درمجموع، تعداد 16 عامل چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور شناسایی شد ند که این عوامل درقالب پنج عامل کلی ضعف عوامل حقوقی و قانونی، فقدان برنامه محوری، بی توجهی به پژوهش و توسعه، عوامل اقتصادی و بی توجهی به اسناد بالادستی دسته بندی می شوند. با توجه به یافته های پژوهش، چالش هایی شناسایی شدند که می توان با برطرف کردن آن ها موجب توسعه صنعت ورزش کشور شد.
۴.

طراحی مدل نقش های بشارت دهندگان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بشارت دهندگان باشگاه ورزشی ضد انتقادات مبلغ مدافع مقلد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 681
هدف این پژوهش، طراحی مدل نقش های بشارت دهندگان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش توصیفی، ازنوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود که به روش میدانی اجرا شد. به دلیل محدودیت در دسترسی به همه هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور، پژوهشگران دو تیم منتخب استقلال و پرسپولیس را برگزیدند. این دو تیم از محبوب ترین تیم های حاضر در لیگ برتر هستند. جامعه آماری این پژوهش ، هواداران دو باشگاه ذکرشده در شانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر خلیج فارس بودند. ازآنجایی که تعداد جامعه آماری نامعلوم بود، طبق جدول مورگان، 384 هوادار برای تعیین حجم نمونه درنظر گرفته شدند و در بازی شهرآورد به طور مساوی از هواداران هر تیم، 192 پرسش نامه سالم جمع آوری شد. روش نمونه گیری، تصادفی دردسترس بود . مبنای ابزار پژوهش، پرسش نامه دیور و همکاران (2015) بود که برای استفاده در فرهنگ و اجتماع کشور تعدیل و اصلاح شد. برای روایی ظاهری و محتوایی، ترجمه پرسش نامه دراختیار تعدادی از متخصصان بازاریابی ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخه نهایی با رفع ایرادها و نقاط ابهام، اصلاح و ویرایش شد. پایایی اولیه ابزار پژوهش توسط یک مطالعه راهنما انجام شد. نتایج حاصل از اجرای مدل در نرم افزار ایموس نشان داد که هواداران به عنوان بشارت دهندگان باشگاه های استقلال و پرسپولیس، چهار نقش مدافع، مبلغ ، ضدانتقادات و مقلد را ایفا می کنند. امروزه، مدیران بازاریابی تیم های ورزشی می توانند با تشکیل و تقویت کانون های هواداری، ترویج و بازاریابی را ازطریق آنان رونق دهند تا تیم ها از سرمایه های مادی و معنوی حاصل از حضور حداکثری آنان بهره مند شوند.
۵.

تعیین مؤلفه های مفهومی و کیفی دیوارنگاره ها و نوشته های مدارس ابتدایی در آموزش و ترغیب دانش آموزان به تحرک بدنی و ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزان دیوارنگاره ها دیوارنوشته ها فعالیت بدنی سلامتی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 946
یکی از روش ها برای آموزش و علاقه مندکردن کودکان به انجام فعالیت های جسمانی و ورزش، ازطریق مدارس است که پژوهش حاضر به بررسی  نقش عملکردی دیوارنگاره ها و نوشته های مدارس ابتدایی شهر تبریز پرداخت. روش پژوهش حاضر ازنوع توصیفی بود که به صورت تحلیل محتوا انجام شد و داده ها با استفاده از برگه کدگذاری پژوهشگرساخته که ضریب توافق و روایی آن درحد قابل قبولی بود، جمع آوری شدند. جامعه آماری این پژوهش دیوارنگاره ها و نوشته های مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه منطقه چهار شهر تبریز بودند که برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل دیوار نگاره ها و نوشته ها نشان داد که ازمیان 219 دیوارنگاره و نوشته تحلیل شده، 57/46 درصد از کل مطالب، مرتبط با مؤلفه های ورزشی هستند. نتایج حاکی بود که در دیوارهای مدارس ابتدایی مطالب مرتبط با مؤلفه های ورزش نامطلوب بوده است. این درحالی است که دیوارنگاره ها و نوشته ها در محیط مدارس می توانند به تشویق، آگاه کردن از فواید فعالیت های ورزشی، ایجاد فرهنگ انجام فعالیت های ورزشی و ارتقای عمل و سواد حرکتی کمک کنند. همچنین، بیشتر مدارس دارای دیواره هایی با متراژ های طولانی هستند که بدون استفاده مانده اند؛ درصورتی که مدیران و مسئولان می توانند با کمترین هزینه ها با ترسیم تصاویر و نوشته ها هم محیط جذابی را به وجود آورند و هم اهداف رفتاری موردنظر را آموزش دهند. با توجه به نتایج، وضعیت عملکردی دیوارنگاره ها و نوشته های مدارس ابتدایی در آموزش و ترغیب دانش آموزان به تحرک بدنی و ورزش درحد مطلوب نیست و به بازنگری نیاز دارد.
۶.

تدوین راهبرد توسعه گردشگری ورزش زمستانی در استان چهارمحال وبختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت گردشگری رویکرد ترکیبی سوات- ای اچ پی پتانسیل های طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 298
امروزه، گردشکری و جذب گردشگر به عنوان یکی از مسائل مهم در شناساندن پتانسیل های یک منطقه و جذب سرمایه های داخلی و خارجی در کشورهای جهان مطرح است. درواقع، گردشگری درحال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. دراین راستا، هدف از انجام این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری ورزش زمستانی استان چهارمحال وبختیاری و تدوین راهبردهای مطلوب و همچنین، اولویت بندی این راهبردها است. در پژوهش حاضر، روش پژوهش براساس نوع هدف، کاربردی و براساس نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. 68 نفر از مدیران عالی و میانی، اساتید مدیریت ورزشی و سرمایه گذاران و صاحب نظران فعال بخش گردشگری جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که از این تعداد، 50 پرسش نامه تکمیل و تجزیه وتحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از روش ترکیبی ای. اچ. پی. و سوات استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که ازمیان راهبردهای تدوین شده، «فراهم کردن زمینه های جذب سرمایه گذاری برای ورزش های زمستانی»، «معرفی چهارمحال وبختیاری به عنوان قطب گردشگری ورزشی زمستانی» و «ایجاد مراکز گردشگری تابستانی برای جذب گردشگر در تمام فصول سال»، از مهم ترین راهبرد ها برای توسعه سرمایه گذاری گردشگری در استان چهارمحال وبختیاری هستند.
۷.

تدوین نقشه راهبرد فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقشه راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی کارت امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 284
هدف این پژوهش، تدوین نقشه راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور با استفاده از کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش حاضر، بر مبنای فرایند مطالعات راهبردی با استفاده از روش های کیفی و کمی بود. جامعه آماری شامل 65 نفر از مدیران و متخصصان آشنا با ورزش دانش آموزی بود که تعداد 65 نفر به عنوان جامعه و نمونه آماری انتخاب شدند و از آن ها نظرسنجی شد. اهداف راهبردی فدراسیون در جلسات شورای راهبری مشتمل بر 12 هدف بود که در جدولی ماتریسی به صورت پرسش نامه تنظیم شد و دراختیار نمونه های پژوهش قرار گرفت. برای طراحی نقشه راهبردی از مدل کارت امتیازی متوازن استفاده شد. مدل نهایی، بیانگر چگونگی ارتباط بین اهداف راهبردی و تسهیلگر پیاده سازی راهبردها در چهار سطح و چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، بهره وری و مشتری است که دارای 27 هدف راهبردی، 27 سنجه و معیار و 77 مورد اقدامات ابتکارات است. می توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده به دلیل ارتباط بین چشم انداز و راهبردها با اهداف راهبردی، سنجه ها و ابتکارات فدراسیون در منظرهای مختلف این قابلیت را دارد که در ایجاد زمینه اجرایی نقشه راهبردی به کار گرفته شود.  
۸.

اثر بازاریابی خیرخواهانه بر ادراک و ترجیح خدمات ورزشی با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع دوست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی خیرخواهانه لذت اخلاقی جذابیت برند هویت یابی ترجیح خدمات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 333
پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی پیشنهادی، به دنبال بررسی اثر بازاریابی خیرخواهانه بر ادارک (جذابیت برند و هویت یابی ) و ترجیح خدمات ورزشی، با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع دوست مجموعه ورزشی خیریه عمل بود. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی بود و برحسب روش، توصیفی بود که با به کارگیری ابزار پرسش نامه بومی سازی شده و با روش پیمایشی، داده های موردنیاز جمع آوری شدند. داده های موردنیاز برای انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، ازمیان 400 نفر از ورزشکاران (مشتریان) مجموعه ورزشی خیریه عمل در شهر تهران به دست آمدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار آموس 24 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ترجیح استفاده از خدمات بازاریابی خیرخواهانه، به صورت مستقیم به وسیله لذت اخلاقی، هویت یابی و وفاداری ورزشکاران نوع دوست تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین، به واسطه جذابیت برند، ترجیح خدمات ورزشی با فعالیت های بازاریابی خیرخواهانه تحت تأثیر قرار می گیرد.
۹.

تأثیر شاخص های فروش شخصی بر رفتار خرید مصرف کنندگان جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فروش شخصی رفتار خرید ویژگی های فروشگاهی ترویج کالای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 915
هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر شاخص های فروش شخصی بر رفتار خرید جوانان نسبت به کالای ورزشی بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار داشت. جامعه آماری همه مصرف کنندگان جوان در سطح کشور بودند. تعداد 232 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه به صورت آنلاین پخش و جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه اقتباس شده از یوسف (2016) بود که پژوهشگران اصلاحاتی را در آن انجام دادند. برای ارائه مدل، برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. دو استفاده شد. یافته ها نشان داد که ویژگی های شخصی، ویژگی های فروشگاهی، ارائه کالا و ترویج ارائه شده توسط فروشندگان بر رفتار خرید جوانان تأثیر معناداری دارند. به طورکلی، برای میزان افزایش فروش، صداقت فروشنده، مهارت و توانایی، کیفیت مناسب کالای ارائه شده درکنار فضای مطبوع و مناسب فروشگاه درحین فروش باید رکن اصلی فروشندگان باشند.
۱۰.

تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی نوآوری پیشگامی مشتری مداری باشگاه خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 19
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران بود. در این پژوهش همبستگی (از نوع مدل یابی معادلات ساختاری)، 224 باشگاه ورزشی خصوصی با استفاده از روش تصادفی طبقه ای نسبتی، ازبین 513 باشگاه شهر تهران انتخاب شدند و مدیران آن مقیاس گرایش کارآفرینانه (هاگس و مورگان، 2007) و مقیاس بازارگرایی (نارور و اسلاتر، 1990) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. براساس نتایج، ابعاد و سطح کلی گرایش کارآفرینانه (خطرپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی، استقلال کاری) و بازارگرایی (مشتری مداری، رقیب مداری و هماهنگی میان وظیفه ای)، دارای روابط دوسویه معنادار، مثبت و درحد متوسط تا قوی با عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی هستند. گرایش کارآفرینانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از مسیر بازارگرایی اثر معنادار و مثبتی بر عملکرد مالی دارد و گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی درمجموع 58 درصد از تغییرات عملکرد مالی را تبیین می کنند. طبق یافته ها، گرایش کارآفرینانه به ویژه گرایش به نوآوری و پیشگامی به همراه راهبرد بازارگرایی به ویژه مشتری مداری می تواند عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی را ارتقا دهند.
۱۱.

بررسی ارتباط مهارت های ارتباطی با نگرش سازمانی هیئت علمی استخدامی و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های ارتباطی رضایت شغلی تعهد سازمانی نگرش سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 51
یکی از ابعاد رفتار سازمانی، شناخت مها رت های ارتباطی افراد با هدف دستیابی به بهره وری و تحقق اهداف سازمانی است. این پژوهش به تحلیل اثرهای مهارت های ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئت علمی استخدامی و مدعو تربیت بدنی دانشگاه پیام نور پرداخته است. پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شده است. 80 نفرهیئت علمی استخدامی و 700 نفر مدرس مدعو تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تمام جامعه هیئت علمی به عنوان نمونه و از مدرسان مدعو 250 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پرسش نامه های مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بودند. روایی صوری و منطقی پرسش نامه ها به کمک اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران بخش مدیریت انجام شد و پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برای هرکدام از پرسش نامه ها به ترتیب 84/0، 84/0 و 88/0 محاسبه شد. از روش های آمار توصیفی برای طبقه بندی نمره های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (کلوموگروف – اسمیرنوف، تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی مهارت های ارتباطی و ابعاد نگرش سازمانی معنادار است. همچنین، ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تأثیر دو مؤلفه مهارت های ارتباطی (کلامی و بازخورد) بر نگرش سازمانی معنادار است و تأثیر مؤلفه شنود بر نگرش سازمانی معنادار نیست؛بنابراین، با توجه به اهمیت مهارت های ارتباطی در پیش بینی نگرش سازمانی به نظر می رسد که مسئولان باید راهبردهای مدیریتی مناسبی را برای رسیدن به سطح بهینه تمامی مؤلفه های مهارت های ارتباطی به ویژه مهارت شنود به کار گیرند.
۱۲.

رابطه عناصر پایه ای مدیریت دانش مدل استانکوسکی با تسهیم دانش از دیدگاه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عناصر پایه ای مدیریت دانش مدل استانکوسکی به اشتراک گذاری دانش مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 675
در این پژوهش، رابطه عناصر پایه ای سیستم مدیریت دانش با به اشتراک گذاری دانش، از دیدگاه مدیران اداره کل تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور بررسی شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی ازنوع پیمایشی بود که به روش میدانی اجرا شد. همه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که حجم نمونه تمام شمار و برابر با حجم جامعه بود. ابزار اصلی این پژوهش، پرسش نامه اصلاح شده و تغییریافته اندام (1387)، درمجموع با 19 سوأل برای عناصر پایه ای دانش و شش سوأل برای به اشتراک گذاری دانش بود که درقالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت طراحی شده بود. نتایج نشان داد که میانگین عناصر پایه ای دانش و به اشتراک گذاری دانش بیش ازحد متوسط است و بیشترین میانگین مربوط به شاخص سازمانی و کمترین میانگین مربوط به شاخص یادگیری مدیران است. بین عناصر پایه ای مدیریت دانش و به اشتراک گذاری دانش از دیدگاه مدیران در اداره های تربیت بدنی دانشگاه ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، درمجموع متغیرهای عناصر پایه ای مدیریت دانش 504/0 از به اشتراک گذاری دانش در اداره های تربیت بدنی دانشگاه ها را تبیین می کنند و متغیر سازمان بیشترین اهمیت را در پیش بینی به اشتراک گذاری دانش دارد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که راهبرد مدیریت دانش خاص یا اقدامات مدیریتی مشخص، به یک اندازه برای سازمان های مختلف کارساز نخواهند بود؛ بنابراین، اهداف و راهبرد های مدیریت دانش با توجه به برنامه ریزی و تفکر راهبردی یک سازمان با سازمان دیگر بسیار متفاوت خواهد بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶