مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر 1400 شماره 66 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیامدهای رسوایی دوپینگ صحه گذار در بازاریابی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی رسوایی دوپینگ صحه گذار معادلات ساختاری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 537 تعداد دانلود : 686
یکی از راهبردهای ارتباطات بازاریابی استفاده از مشاهیر ورزشکار صحه گذار در جهت ترویج برند می باشد هرچند حامیان مالی همواره از تجربه پیامدهای منفی مرتبط با دوپینگ در خصوص محصول و برند خود نگران هستند چراکه ایده و عقیده مصرف کنندگان در خصوص برند حمایت شده نیز ممکن است از طریق پیامدهای مذکور تغییر یابد. هدف اصلی تحقیق حاضر مدل سازی پیامدهای رسوایی دوپینگ صحه گذار در بازاریابی ورزشی بود. تعداد 56 سوال برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق در نظر گرفته شد و مجموعاً 224 نفر دانشجویان زن و مرد مقطع کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های کشور در تحقیق به منظور مدل سازی روابط عِلی بین متغیرهای تحقیق به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی و نهایتاً مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان از برازش مناسب مدل روابط بین متغیرهای تحقیق داشت. همچنین یافته ها نشان داد متغیر توجیه عقلانی- اخلاقی اثر تعدیلگر در رابطه بین احساسات اخلاقی و نگرش به ورزشکار داشته است. در نهایت با توجه به تفاوت های فردی پاسخ دهندگان از جمله فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و معیشتی، نحوه پاسخ دهی به سوالات می تواند به عنوان یک محدودیت مورد توجه باشد. احساسات اخلاقی به عنوان متغیری مهم در پیشگویی نگرش و رفتار مصرف کننده در تحقیق حاضر تنها در ابعاد منفی آن (تحقیر، خشم، انزجار) مورد مطالعه بود و ابعاد مثبت آن نظیر قدردانی، هیبت و تحسین می تواند مورد توجه محققان آتی باشد.
۲.

طراحی مدل شکل گیری بدبینی در تیم های ورزشی از دیدگاه اجتماعی (رویکردی کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدبینی پیشرانه تیم ورزشی گلیزر گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 930
شناخت و تحلیل رفتارهای نامطلوب در تیم های ورزشی به مدیریت صحیح تیم ها کمک خواهد کرد. هدف از انجام این تحقیق، تحلیل و طراحی مدل شکل گیری بدبینی در تیم های ورزشی از دیدگاه اجتماعی است. این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق داده های تحقیق جمع آوری شد. بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد کلاسیک داده ها مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بدبینی در تیم های ورزشی دارای سه سطح بدبینی رفتاری، بدبینی عاطفی و بدبینی شناختی است. عوامل و پیشرانه های به وجود آورنده بدبینی در تیم های ورزشی شامل عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری هستند. درنهایت پیامدهای بدبینی در تیم های ورزشی دارای دو سطح فردی و جمعی هستند. برای مدیریت بهینه تیم های ورزشی باید شناخت مطلوبی از پدیده بدبینی وجود داشته باشد؛ یعنی عوامل و پیشرانه های آن، خود ماهیت بدبینی و پیامدهای آن به صورت سیستمی و کل نگر در نظر گرفته شود و بر اساس شرایط موجود تصمیمات کلیدی گرفته و اقدامات لازم انجام شود.
۳.

نقش مدیریت ویژگی های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری به ورزشکار (مطالعه موردی: کریستیانو رونالدو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند ورزشکار کریست رونالدو ویژگی های برند ورزشکار تعهد روانی. وفاداری رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 779 تعداد دانلود : 117
هدف از مقاله حاضر بررسی نقش مدیریت ویژگی های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری نسبت به ورزشکار است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و کلیه دانشجویان طرفدار کریستیانو رونالدو در دانشگاه کردستان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 30 سوالی تصویر برند ورزشکار از (آرایی و همکاران، 2013)، پرسشنامه 3 سوالی تعهد روانی از واتانین و دیکنسون (2018) و پرسشنامه 4 سوالی وفاداری رفتاری از بائر و همکاران(2008) بود. روایی صوری پرسشنامه ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. همچنین برای بررسی آزمون فرضیات از روش مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد؛ ویژگی های برند ورزشکار به ترتیب؛ خبرگی ورزشی(81/0)، روابط عمومی(75/0)، نقش الگو(70/0)، جوانمردی(71/0)، داستان زندگی(56/0)، جذابیت جسمانی(52/0)، سبک رقابت(44/0)، هماوردی(40/0)، سمبل(39/0) و تناسب اندام(32) بیشترین تأثیر را در تعهد روانی طرفداران به صورت مستقیم و همچنین بر وفاداری رفتاری آنان به صورت غیر مستقیم داشتند. همچنین تعهد روانی با ضریب رگرسیونی برابر با 71/0 بر وفاداری رفتاری اثر دارد. این پژوهش برای مدیران تیم های ورزشی، مدیران برنامه های ورزشکاران، بازاریابان ورزشی و خود ورزشکاران می توانند فراهم کننده دیدگاهی منسجم در مدیریت ویژگی های برند ورزشکار باشد و همچنین طیف وسیعی از اقدامات لازم مدیریتی را برای مدیریت هرچه بهتر برند ورزشکار، ساخت برند قوی، ایجاد تصویر مطلوب و تداعی مطلوب از آن، و نهایتاَ توسعه و گسترش تعهد روانی و وفاداری طرفداران نسبت ورزشکار و بهره مندی از مزایا و پیامدهای آن است.
۴.

تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی اینفلوئنسرهای ورزشی رسانه های اجتماعی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 469 تعداد دانلود : 966
هدف: هدف تحقیق، شناسایی راهبردها و پیامدهای به کارگیری اینفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی است. روش شناسی: به منظور تحقق هدف از روش شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شد. جامعه تحقیق شامل اساتید، کارشناسان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی و اینترنتی و اقتصاد بود و نمونه گیری آزمودنی ها هدفمند و مبتنی بر معیار صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های حاصل از مصاحبه ها به روش زمینه ای، کدگذاری شده، تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتیجه گروه بندی کدها، نشان دهنده 10 مقوله اصلی و 62 مقوله فرعی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل؛ راهبردها (اطلاع رسانی و شناخت، نگاه حاکمیتی، نوآوری و شناخت، فرهنگ سازی، قوانین و مقررات و بازاریابی نوین) و پیامدها (توسعه فرهنگی و اخلاقی، توسعه فناوری، توسعه اجتماعی و توسعه برندینگ شخصی) پدیدار شد. نتیجه گیری: استفاده از اینفلوئنسرها، منبع تمایز برند محسوب می شود. با توجه به طیف گروه های هدف و مخاطبان رسانه های اجتماعی و همچنین اینفلوئنسرهای جذاب موجود در محیط ورزش؛ اگر بازاریابان ورزش کالاهای ایرانی نتوانند با تکیه بر این منابع ارزشمند انسانی، راهبردهای مناسبی را برگزینند و زمینه توسعه فرهنگی و اخلاقی، توسعه فناوری، توسعه اجتماعی و توسعه برندینگ شخصی را فراهم کنند، قادر به جلب رضایت مخاطبان در مصرف کالاهای ایرانی نخواهد بود.
۵.

طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش بنیان پایداری نظریه برخاسته از داده ها استراوس و کوربین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 612
در عصر فرا صنعتی، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری شکوفایی شرکت های دانش بنیان است. در کشور ایران نیز اخیرا توجه ویژه ای به رشد و شکوفایی این شرکت ها علی الخصوصی شرکت های ورزشی دانش بنیان در بین سیاست گذاران شکل گرفته است. یکی از چالش های موفقیت این شرکت ها در حوزه ورزش، تداوم رشد و پایداری آنهاست. در این راستا از رویکرد کیفی و از نظریه برخاسته از داده ها روش استراوس و کوربین، جهت شناسایی عوامل رشد و پایداری شرکت های ورزشی دانش بنیان در ایران بهره گرفته شده است. جامعه آماری مورد بررسی اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیر ورزشی و کارشناسان صنعت متشکل از 16 نفر است که از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است. درنهایت بر اساس یافته های پژوهش، عوامل ساختاری، دولتی، زیر ساخت های سخت، سیاست گذاری همکاری بخش خصوصی و دولتی از علل اصلی، مهارت های شرکت های ورزشی دانش بنیان، عوامل سیاسی، عوامل مالی و مدیریتی از جمله عوامل زمینه ای و نمایشگاه ها و همایش های استارتاپی ورزشی جهت خلق ایده های خلاقانه، یکپارچگی شرکت ها، مشاوران، برند سازی از جمله عوامل مداخله گر در این پژوهش بود. تسهیل مقررات، نیروی انسانی متخصص و ایجاد موسسه تخصصی مادر از جمله راهبردهای این پژوهش بود که می تواند به اشتغال زایی، توسعه و پیشرفت ورزش و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.
۶.

تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه های اماکن ورزشی (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی بزرگ نقش جهان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پروژه موفقیت پروژه های ورزشی ورزشگاه نقش جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 598
موفقیت یا شکست پروژه های ورزشی به عنوان یکی از مهمترین کاربری های عمومی شهری، اثرات مختلفی بر محیط و جامعه دارد که متاسفانه این مقوله در کشور ما در موارد متعددی با شکست مواجه شده و موجب هدر رفت بودجه های عظیم شده است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل عوامل کلیدی موفقیت ساخت پروژه های اماکن ورزشی بود. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘیﻖ شامل کﻠیه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکارانی بود که در طراحی، ساخت، نظارت و بهره برداری فاز دوم ورزشگاه نقش جهان اصفهان همکاری داشتند که از بین آنها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از متخصصین تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (873/0) محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های ورزشی به ترتیب عوامل مدیریتی (95/0)، عوامل محیطی (83/0)، ویژگی-های پروژه (81/0) و عوامل سازمانی (78/0) بودند. در مجموع می توان اذعان نمود که موفقیت پروژه های ورزشی مرهون عوامل متعددی است که هماهنگی بین آنها بسیار حائز اهمیت بوده و مدیریت پروژه با درایت و توانایی های خود باید بین این عوامل ارتباط برقرار کرده، به گونه ای که تیم های کاری به وظایف خود اعتقاد و باور لازم را داشته و موفقیت کلی پروژه را موفقیت خود بدانند.
۷.

تعیین استراتژی های نوآوری در باشگاه های ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری اقیانوس آبی باشگاه ورزشی الگوی تصمیم گیری استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 885
هدف مقاله حاضر، تعیین استراتژی های نوآوری در باشگاه های ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی بود. پژوهش حاضر کیفی و ازنظر هدف، کاربردی بود. جهت گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسش نامه دلفی استفاده شد. جامعه آماری، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها، متخصصان ورزشی و کارآفرینان ورزشی استان خوزستان بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد ۱۷ نفر در دور اول، ۲۹ نفر در دور دوم و تعداد 27 نفر در دور سوم پانل دلفی در تحقیق مشارکت کردند. با توجه به میزان درجه همگرایی، رویکرد دلفی در دور سوم خاتمه یافت. یافته ها نشان داد که بر اساس الگوی تصمیم گیری چهار اقدام در رویکرد اقیانوس آبی که شامل استراتژی های ایجاد، استراتژی افزایشی، استراتژی کاهشی و استراتژی حذف است؛ ازجمله فعالیت هایی که باشگاه های ورزشی به آن ها نپرداخته اند و باید بر مبنای استراتژی ایجاد، به وجود آید شامل مشارکت اجتماعی خیرخواهانه و ایجاد کمپین های تبلیغاتی بود. بر مبنای استراتژی افزایشی، فعالیت هایی که باشگاه های ورزشی بایستی روی آن ها سرمایه گذاری و رقابت کنند شامل افزایش استفاده از رویکردهای تمرینی خلاق بود. بر مبنای استراتژی کاهشی، فعالیت هایی که باشگاه های ورزشی بایستی کمتر شود شامل کاهش هزینه های مالی با استفاده از رویکردهای خلاقانه و حفظ مشتریان قبلی باشگاه های ورزشی بود و درنهایت بر اساس استراتژی حذف، ازجمله فعالیت هایی که باشگاه های ورزشی نباید انجام شود عبارت بود از: حذف فعالیت های تمرینی غلط و اشتباهات تمرینی در باشگاه های ورزشی و حذف تأخیر در ارائه خدمات به ذی نفعان باشگاه های ورزشی.
۸.

اعتبار سنجی پرسشنامه غرور در ورزشکاران رشته های منتخب تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرور غرور کاذب غرور واقعی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 387
مفهوم غرور ارتباط نزدیکی با محیط ورزش دارد و یکی از ویژگی های یک ورزشکار، تواضع و فروتنی است و غرور بیجا، آفت پیروزی و توانایی او است. هدف از تحقیق حاضر، اعتبار سنجی پرسشنامه غرور در جامعه ورزشی ایران است. روش تحقیق از نوع همبستگی است و جامعه آماری در این مطالعه، ورزشکاران زن و مرد (200 نفر) در لیگ های فوتسال، والیبال، بسکتبال، واترپلو است. برای بررسی دادها، از پرسشنامه غرور تریسی و رابینز (2007) با دو عامل غرور واقعی (7 سؤال) و غرور کاذب (7 سؤال) استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. برای نرم سازی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه غرور نش ان داد، پایایی دو مؤلفه غرور واقعی و کاذب 88/0 و 90/0 است و پرسشنامه از برازش خوبی برخوردار است و دو سؤال با بار عاملی کمتر از 0/9 از عامل غرور کاذب حذف شد. همچنین، یافته ها نشان داد که غرور کاذب برخلاف غرور واقعی موجب ترویج رفتار غیراخلاقی مانند نادیده گرفتن روحیه ورزشکاری و توسل به تقلب، خطا جهت دستیابی به موفقیت را افزایش خواهد داد؛ بنابراین، با توجه به مطلوبیت ابزار، پرسشنامه غرور می تواند ابزاری مفید برای شناخت نوع و میزان غرور و تقویت غرور مثبت و تعدیل غرور منفی ورزشکاران در میادین مختلف ورزشی باشد.
۹.

طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی ورزشی قدرت نرم جوزف نای خبرگان دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 423
همزمان با ورود به قرن 21، ورزش به بخش مهمی از جعبه ابزار دیپلماسی کشورها تبدیل شده است. هدف مطالعه حاضر طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی، که به صورت کیفی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان بین المللی در حوزه های دیپلماسی و دیپلماسی ورزشی بود. با مرور ادبیات تحقیق، 200 خبره شناسایی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند،30 خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخت به صورت نیمه باز طراحی شد. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق یک مطالعه پایلوت کسب شد. همچنین، از روش دلفی فازی برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل دو راند دلفی فازی منجر به تایید مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزش شد. از این رو، منابع دیپلماسی ورزشی در سه گروه شامل رویدادهای ورزشی، سرمایه های انسانی ورزشی، و تولیدکنندگان ورزشی طبقه بندی شد. استراتژی های ماهرانه تبدیل شامل انسجام بین دیپلماسی رسمی و ورزشی، سفیران فرهنگی شایسته، عملکرد بالا و پوشش گسترده رسانه ای شناسایی شد و برآمدهای دیپلماسی ورزشی به دو گروه برآمدهای صریح/ویژه و برآمدهای ضمنی/عمومی طبقه بندی شد. اصلی ترین برآمد مورد انتظار اجرای ابتکارات دیپلماسی ورزشی، ایجاد صلح از طریق کاهش/رفع تنش بین دولت ها/ملت های متخاصم و توسعه صلح بین دولت ها/ملت های دوست می باشد.
۱۰.

مدیریت کسب وکار در دوره بحران: عوامل، چالش ها و راهبردها (مطالعه صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رکود اقتصادی بحران کرونا کووید- 19 مدیریت بحران کسب و کار ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 59
هدف از این پژوهش مدیریت کسب و کار در دوره بحران ناشی از بروز ویروس کرونا و ارائه عوامل، چالش ها و راهبردها بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و تحلیلگران) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (18 نفر و 48 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظامند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی نهایی شامل 77 مولفه، 22 بُعد، 8 منظر و 3 سطح شناسایی شده بود. سه سطح مدل شامل سطوح زمینه ای-محیطی، ساختاری-قابلیتی و فرایندی-کارکردی است که متغیرهای زیرمجموعه آن ها به صورت متوالی نسبت به هم اثرگذاری-اثرپذیری دارند. در انتها مهم ترین چالش ها و راهبردها درون و برون سیستمی برای کارآمدسازی مدیریت کسب وکار در شرایط بحران و رکورد اقتصادی کرونا براساس چارچوب مفهومی ارائه گردید. براساس کلیات یافته های می توان گفت که مدیریت کسب و کارهای ورزشی در شرایط بحران و رکود اقتصادی نیازمند بکارگیری استراتژی تغییر و نوآوری به همراه شبکه سازی محیطی مبتنی بر فناوری است.
۱۱.

تبیین عوامل موثر بر مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد مدیریت استعداد جهانی هوشمندی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 928
مدیریت استعداد جهانی می تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی بر عملکرد سازمان ها داشته باشد. شناسایی فرایندها، بسترها و عوامل ایجاد کننده مدیریت استعداد جهانی می تواند در بهبود عملکرد سازمان های ورزشی موثر واقع شود. هدف از این تحقیق تبیین عوامل موثر بر مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران است. این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- توصیفی انجام گرفت. از طریق نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق، داده های تحقیق از متخصصان و مدیران سازمان ها جمع آوری شد. بر اساس روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک، داده ها پس از کد گذاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق عواملی همچون عوامل برون سازمانی و درون کشوری، عوامل ساختاری، عوامل محیطی، عوامل رفتاری، عوامل مدیریتی، عوامل خارج از سازمان و کشور، هوشمندی منابع انسانی، هوشمندی رقبا، هوشمندی مشتریان و هوشمندی بازار را بعنوان علل موثر مدیریت استعداد جهانی شناسایی نمود. بر اساس مدل طرح شده توصیه می شود که نقش عوامل مختلف موثر بر مدیریت استعداد جهانی مد نظر قرار گرفته و برای ترویج و رشد این مهم تدابیر نظام مندی اندیشیده شود.
۱۲.

طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های جمعی توسعه ورزش همگانی راهبردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 185
هدف از این پژوهش طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه و صاحب نظران و سازندگان برنامه های ورزشی در رسانه ها بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه ورزش همگانی از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحب نظران بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزنینشی که کمک نرم افزار Maxqda نسخه 2018 تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده-ها 145 مفهوم اولیه، 4 مقوله اصلی شناسایی شد. سپس 7 قضیه نظری براساس مدل پارادایمی برای طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن شناختی مطرح شد. شاخص های شناسایی شده شامل موانع توسعه، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده، راهبردهای توسعه و پیامدهای حاصل از توسعه ورزش همگانی با توجه به نقش رسانه ها بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶