رضا محمدکاظمی

رضا محمدکاظمی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

طراحی مدل برندسازی شهری مبتنی بر کارآفرینی دیجیتال در صنایع خلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی شهری صنایع خلاق کارآفرینی دیجیتال مدل برندسازی شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 942
مقدمه در دنیای امروز، برندسازی یکی از عوامل کلیدی در موفقیت بازاریابی و صادرات محصولات و خدمات است. بازار عرصه رقابت محصول نیست، بلکه عرصه ای برای تقابل برندهای تجاری است [1]. در این بین، برندهایی وجود دارند که هویت یک شهر را نشان می دهند [2]. طی صد سال گذشته، شهرها درصد زیادی از جمعیت جهان را به خود جذب کرده اند. سازمان ملل تخمین می زند که تا سال 2030 بیش از 60 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد و با سرعتی حدود 55 میلیون نفر در سال رشد می کنند [3]. از طرفی، برندسازی امروزه بیش از گذشته در صنعت خدمات مورد توجه قرار گرفته است [4]. برندسازی شهری، مفهومی جدید است و به عنوان فرایندی معرفی می شود که طی آن، ویژگی های فیزیکی منحصربه فرد شهر تعریف می شود و جوهر مکان را در بر می گیرد [5]. یکی از رویکردهای جدید در توسعه پایدار شهرها، برندسازی آن ها است. برندسازی شهر به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ابزار سیاست عمومی محبوب برای دولت ها است، چرا که با تصویر شهر و همچنین دستیابی به انواع اهداف توسعه شهری در ارتباط است [6]. برندسازی شهری به یکی از سیاست های اولیه برای دستیابی به پایداری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. به این ترتیب، می توان از استراتژی های بسیاری برای ایجاد برندسازی شهری و مکان استفاده کرد [7]. علاوه بر این، برندسازی شهری نه تنها به ارتقای تصویری مثبت از شهر محدود نمی شود، بلکه با گسترش بیشتر می تواند آن را به یک تجربه شهری تبدیل کند [5].  با توجه به اینکه توسعه سریع منجر به ایجاد استانداردهای جدید در تقاضای بازار شده و این روند تغییر و رشد تقاضا، به شدت محیط رقابتی و استراتژی ها، مدل ها و فرایندهای تجاری سنتی را تغییر داده است. فناوری های دیجیتال تأثیر قابل توجهی بر نحوه تصور از شهر و ایجاد کسب وکارهای جدید در آن دارند [8]. دیجیتالی شدن تنها به پیشرفت های جدید در کارآفرینی خلاصه نمی شود، بلکه مدل های کسب وکار با یک تغییر بزرگ به سمت محیط های دیجیتال روبه رو هستند. علاوه بر کسب وکارهای جدید ایجادشده از فرصت های به وجود آمده به دلیل دیجیتالی سازی، شعبه ها و کسب وکارهای موجود، از کسب وکار آفلاین به کسب وکار آنلاین تغییر کرده و «کارآفرینی دیجیتال» را به عنوان شکل جدیدی از فعالیت های کارآفرینانه ایجاد می کنند [9]. بنابراین، نیاز به توسعه کسب وکار پایدارتر [11]، تقاضاهای رو به رشد برای کسب وکارهای خدماتی با کیفیت بالا [12 و 13] و افزایش رقابت در بازارها، به تقویت اشکال جدیدی از کارآفرینی دیجیتال در صنایع خلاق در شهرها کمک کرده است [14]، توسعه سریع و اخیر فناوری [14]، باعث شده تا کارآفرینان با تمرکز بر فرصت های تجاری جدید در کارآفرینی دیجیتال نوآوری کرده [15] و با توسعه کارآفرینی دیجیتال در صنایع خلاق، اکنون به عنوان یک محرک کلیدی رشد اقتصادی در نظر گرفته شوند و کارآفرینان نوآور بیشتری را جذب کنند [13]. همان طور که مشاهده می شود، برندسازی شهری مبتنی بر کارآفرینی دیجیتال در صنایع خلاق، آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و احساس نیاز در بررسی و طراحی مدلی به منظور برنامه ریزی و توسعه در این راستا کاملاً مشهود است. با توجه به کلیه موارد مطرح شده، هدف از انجام این پژوهش، طراحی و ارائه مدل یادشده است. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر فلسفه دارای پارادایم تفسیری، از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از لحاظ روش در دسته پژوهش های توصیفی است. پژوهش جاری با استفاده از استراتژی مطالعه موردی، شهر تهران را مورد بررسی قرار داده ، که در آن از رویکرد تحلیل محتوای کیفی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها و مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه نیمه ساختار یافته مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان فعال در حوزه کسب وکارهای صنایع خلاق و کارآفرینان دیجیتال در این حوزه (اساتید و مدیران حوزه صنایع فرهنگی) و همچنین مدیران شهرداری تهران هستند. نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) تعداد 23 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. جهت کدگذاری داده های به دست آمده از مصاحبه ها، از روش کدگذاری سه مرحله ای، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شده است. ضریب پایایی نیز برابر با 0/823 به دست آمد. یافته ها در بخش اول یعنی مرحله کدگذاری باز- بخشی از تحلیل که به طور مشخص به نام گذاری و دسته بندی پدیده از طریق بررسی دقیق داده ها مربوط می شود. به بیان بهتر، در این نوع کدگذاری مفاهیم درون مصاحبه ها و اسناد و مدارک بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه بندی می شوند. به این ترتیب، کدهای اولیه در این بخش استخراج می شوند. کدهای اولیه به دست آمده شامل 172 کد در این مرحله است. در این قسمت به ارائه نمونه ای از کدهای اختصاص یافته به همراه متن مصاحبه مربوطه ذکر شده است. طبق نتایج به دست آمده، در دو مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، تعداد 52 کد محوری در ده دسته فرعی (راهبردهای برندسازی، زیرساخت، رقابت پذیری، بازاریابی مکان، زیرساخت ها، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، اکوسیستم، دانش، خلاقیت و نوآوری و سه دسته اصلی (عوامل برندسازی شهری، عوامل کارآفرینی دیجیتال و عوامل صنایع خلاق) مرتب شدند. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش جاری نشان داد در هر متغیر، زیرمجموعه ای از عوامل تأثیرگذار وجود دارد. توجه و به کارگیری این عوامل در برنامه ریزی های اقتصادی و توسعه ای، می تواند همچون سکوی پروازی برای آینده برندسازی شهر تهران و البته سایر شهرهای کشور باشد. بنابراین، با توجه شکاف یادشده طراحی مدلی برای برندسازی شهری مبتنی بر کارآفرینی دیجیتال در صنایع خلاق، هدف انجام این پژوهش بیان شده است. برندسازی شهری که خود بر تحرکات سرمایه به شهر اشاره دارد، می تواند در بستر کارآفرینی دیجیتال تقویت شده و با خلاقیت و نوآوری موجود در صنایع خلاق به رشد و توسعه شهری منجر شود و سرمایه های مالی و انسانی بیشتری جذب کند.  مقوله زیرساخت در عوامل برندسازی شهری به اهمیت نقش قوانین در ایجاد تصویر احساسی اشاره دارد. قوانین می توانند محدود کننده برخی تبلیغات باشند که از دیدگاه احساسی به تصویر ایجاد شده خدشه وارد کنند. از طرفی، وجود امکانات رفاهی و تفریحی پایه، خدمات و هتل های مناسب برای گردشگران، زیرساخت های شهری همچون حمل ونقل عمومی و ... بر تصویر شهر در ذهن گردشگران به شدت تأثیرگذار است. در مقوله راهبردهای برندسازی نیز تصویر شهری می تواند به تبلیغ دهان به دهان توسط گردشگرانی که به سیاحت در شهر مقصد پرداخته اند، بینجامد. از طرفی، با جذب برندهای مشهور و شناخته شده در صنایع مختلف و به خصوص صنایع خلاق، می توان برند شهر را تقویت کرد و توسعه بخشید. این برندها خود زمینه تبلیغات گسترده برای شهر را فراهم می کنند و هزینه آن را به دوش می گیرند. با حضور این برندها در هر شهری ناخودآگاه تقویت برند شهر روی خواهد داد. در عوامل کارآفرینی دیجیتال در دسته زیرساخت ها، به اهمیت خدمات دیجیتال پایه که بنیان شهری مدرن را تشکیل می دهد و همچنین، نقش مراکز فرهنگی و وابستگی ها بیان شده اند. مراکز فرهنگی زیرساخت فرهنگی را ایجاد می کنند که در نتیجه آن، شهروندان مطالبه گر و مدیران با مسئولیت به تقویت برند شهر می پردازند. از طرفی، توجه به عوامل درون سازمانی در کارآفرینی دیجیتال، می تواند جذب سرمایه های خارج از شهرها را به سمت شهر مقصد به همراه داشته باشد. این مهم نه تنها در مورد سرمایه های مادی، بلکه در سرمایه های دانشی و منابع انسانی نیز صادق است. همچنین، عوامل برون سازمانی می توانند از طریق صنایع پشتیبان کارآفرینانه، از بخش کارآفرینی دیجیتال به توسعه برند شهری کمک کنند. در این مقوله، اقتصاد پویا، تنوع کسب وکارها و حضور کسب وکارهای بین المللی همگی نشانه های توجه به کسب وکار و کارآفرینی به خصوص در بخش دیجیتال و تأثیری که این کسب وکارها می توانند بر توسعه برند شهر داشته باشد، اشاره دارند.  عامل خلاقیت و نوآوری در عوامل صنایع خلاق به ایده های متنوعی اشاره می کند که در صورت سرمایه گذاری در آن ها، می تواند در راستای تبدیل شهر تهران به یکی از موفق ترین ابر شهرهای دنیا مؤثر واقع شود. یکی از این عوامل سیلیکون ولی ایرانی است. وجود سیلیکون ولی ایرانی می تواند شرایط توسعه بیشتر این شهر را فراهم آورد.
۲.

بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین المللی سازی برند فوتبال حرفه ای ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 830
هدف این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موثر در بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال ایران و طراحی چارچوبی جهت درک بهتر از این موضوع بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه پژوهش را لیستی از خبرگان صنعت فوتبال و ورزش تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شد. روش جمع آوری داده ها استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و این کار تا رسیدن به مفهوم اشباع نظری ادامه پیدا کرد و در مجموع با ۳۲ نفر از خبرگان صنعت فوتبال مصاحبه انجام شد. مراحل تجزیه و تحلیل داده های کیفی در قالب سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی به انجام رسید. در مرحله اول ۱۳۹ کد باز نهایی بدست آمد که در مرحله دوم در قالب ۱۷ کد محوری که شامل برند، مدیریت، تیم، ارتباط، قدرت سخت، قدرت نرم، صنعت، مشتریان، رقبا، محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی و فرهنگی، محیط فناوری، محیط زیست، زیر ساخت های ملی و جایگاه بین المللی است، قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل موثر در بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال ایران را می توان در قالب سه محیط درونی، محیط میانی و محیط بیرونی تقسیم کرد و بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال در ایران حاصل تعامل، ارتباط و بازخوردی است که این سه محیط با هم دارند و در قالب چارچوب مفهومی محیط های موثر بر بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال معرفی شده است.
۳.

سنتز یک الگوی برنامه درسی کارآفرینی در رشته علوم تربیتی مبتنی بر شبکه تارعنکبوتی اکر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه درسی سنتز شبکه تار عنکبوتی اکر علوم تربیتی کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 128
دست یابی به یک برنامه درسی مطلوب و حرکت در جهت نیل به دانشگاه های کارآفرین، یکی از راهکارهای اصلی برای حل معضل بیکاری، فقر و اقتصاد به کما رفته کشور است. یکی از کامل ترین الگوهای برنامه درسی، شبکه تارعنکبوتی اَکر است؛ که منطق را به عنوان عنصر اصلی و رسالت مرکزیِ برنامه درسی معرفی کرده است. هدف این مطالعه "سنتز یک الگوی برنامه درسی کارآفرینی در رشته علوم تربیتی مبتنی بر شبکه تار عنکبوتی اکر" است که به روش سنتز پژوهی انجام شده و 183 مقاله (75 مقاله فارسی و 108 مقاله انگلیسی)، به فرایند سنتز پژوهی وارد شده اند. پس از دستیابی به عناصر برنامه درسی کارآفرینی منطبق بر 10 عنصر مدل اَکر، روایی محتوایی عناصر به دست آمده بررسی و الگوی حاصل با روش دلفی اعتباربخشی شد و الگوی نهایی طراحی و تدوین گردید. یافته های مطالعه حاضر نشان داد، منطق برنامه درسی کارآفرینی، توسعه روحیه کارآفرینی در دانشگاه ها و جامعه است. ارتقای شایستگی های کارآفرینی در دانشجویان و تقویت قصد کارآفرینی در آن ها از مهم ترین اهداف برنامه درسی کارآفرینی است. محتوا بایستی رویکردی منعطف و مبتنی بر نیاز داشته باشد. اختصاص زمان و مکان مناسب، حمایت از ایده های کارآفرینانه، کار گروهی دانشجویی بر روی پروژه های واقعی کارآفرینی و استفاده از روش های مختلف ارزشیابی از دیگر ضروریات برنامه درسی کارآفرینی هستند. در چنین فرایندی، دانشجو نقشی فعال داشته و استاد تسهیل کننده یادگیری است.
۴.

نقد و بررسی دروس و سرفصل های دوره کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در دانشگاه ها و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 187 تعداد دانلود : 804
دانشگاه ها به عنوان متولی اصلی پرورش نیروی متخصص، نقشی کلیدی در توسعه کارآفرینی دارند. مطالعات نشان می دهد که آموزش های کارآفرینی نه تنها باعث رشد کمی کارآفرینان می شود بلکه موجب ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی نیز می گردد. اما علیرغم ضرورت ارائه آموزش های باکیفیت و کاربردی به دانشجویان رشته کارآفرینی، بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته، آموزش های ارائه شده را دارای کیفیت قابل قبولی ندانسته و نتوانسته اند پس از طی این آموزش ها برای ورود به دنیای کسب وکار آماده شوند. لذا این تحقیق با هدف نقد و بررسی دروس و سرفصل های دوره کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در دانشگاهها و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجویان طراحی و به مرحله اجرا درآمد. در این راستا دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که بین سالهای 1388 تا 1398 در این دانشکده مشغول به تحصیل بوده اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که دروس و سرفصل های دوره کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی تأثیر قابل توجهی بر افزایش توان علمی، آماده سازی جهت ورود به بازار کار، آماده سازی جهت راه اندازی کسب وکار و ارتقا کسب وکارهای پیشین داشته و دروس مذکور با نیازهای محیط کار تناسب دارند.
۵.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب وکار در آکادمی ملی ژیمناستیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آکادمی ورزشی ارزش پیشنهادی کانال توزیع کسب وکار مدل پارادایمی مقایسه زوجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 20
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب وکار در آکادمی ملی ژیمناستیک انجام شد. پژوهش حاضر برمبنای پارادایم از نوع پژوهش های پراگماتیسم و به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی بود. رویکرد پژوهش آمیخته بود و نحوه گردآوری داده ها در بخش کیفی به صورت مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی به صورت توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش های کیفی و کمّی پژوهش، کارآفرینان، صاحبان کسب وکارهای ورزشی، مدیران آکادمی های ورزشی، رؤسای فدراسیون های ورزشی و مدیران آکادمی ملی المپیک بودند که 15 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در مرحله کیفی و درمجموع 25 نفر به همین روش در مرحله کمّی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و انتخابی به وسیله نرم افزار مکس کیودا نسخه 18 انجام شد. ضریب پایایی بازکدینگ در بخش کیفی پژوهش برابر با 0.90 محاسبه شد. سپس در بخش کمّی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به روش دستی به اولویت بندی مؤلفه های اصلی و مقوله های پیشنهادشده بخش قبلی پرداخته شد. نتایج بخش پژوهش کیفی نشان داد نُه مقوله و بعد با مجموع فراوانی 349 احصاء شد که شامل 212 کد باز در حوزه شناسایی ابعاد کسب وکار در آکامی های ورزشی بود. با استفاده از مقایسه زوجی و رتبه بندی به شیوه سلسله مراتبی، بعد ارزش پیشنهادی و بخش مشتریان از با اهمیت ترین و ابعاد شرکای کلیدی و ساختار هزینه به عنوان کم اهمیت ترین ابعاد شناخته شدند. ارائه خدمات به مشتری و نیز توجه مستمر به شناسایی فرصت های آینده می تواند به توسعه و رونق کسب وکارهای خدمات ورزشی منجر شود. این توسعه علاوه بر توسعه اقتصادی و مالی در جامعه می تواند بخش بیشتری از افراد را به ورزش و تندرستی علاقه مند کند و وضعیت کسب وکار  در آکادمی های ورزشی را به طور چشمگیری بهبود بخشد.
۶.

شناسایی و اولویت بندی روش های ورود به بازارهای بین المللی (مورد مطالعه: کودهای ارگانیک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش های ورود به بازار بازارهای بین المللی تحلیل محتوای کیفی رویکرد تحلیل سلسه مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 532
هدف از این پژوهش شناسایی روش های ورود به بازارهای بین المللی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از خبرگان دانشگاهی در حوزه تجارت بین الملل و نیز مدیران شرکت های تولیدکننده کودهای ارگانیک که در بازارهای خارجی فعالیت دارند. این تحقیق به لحاظ استراتژی، از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری باز، محوری و انتخابی اقدام به شناسایی روش ها شده است. در بخش کمی نیز به منظور رتبه بندی روش های شناسایی شده از رویکرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP) بهره گرفته شده است. برمبنای تجزیه و تحلیل داده ها مدلی شناسایی شده که روش های ورود به بازارهای بین المللی را ارائه می نماید. بر این اساس دو راهبرد کلی مشارکت در سرمایه گذاری (شامل سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیرمستقیم) و عدم مشارکت در سرمایه گذاری (شامل موافقت نامه های قراردادی و صادرات) به عنوان روش های ورود به بازارهای بین المللی شناسایی شده است. با توجه به نتایج در بخش کمی نیز صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، قرارداد همکاری، سرمایه گذاری غیرمستقیم، سرمایه گذاری مشترک، مالکیت کامل و اعطای امتیاز به ترتیب مهم ترین روش های اصلی ورود به بازارهای بین المللی هستند.
۷.

شناسایی و تدوین مدل عوامل زمینه ای کاربردی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی

کلید واژه ها: عوامل زمینه ای جایگاه ورزش بانوان بهبود شاخص های توسعه یافتگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 273
هدف از این مقاله شناسایی و تدوین مدل عوامل زمینه ای کاربردی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی است. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. جامعه آماری شامل دو بخش بود، جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بودند. رشته تحصیلی و داشتن تألیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمتهای مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه مدیریت ورزشی و کارشناسان حوزه ورزش بانوان از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحب نظران بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیراحتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 17 نفر بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی کارشناسان، دانشجویان جامعه شناسی ورزشی، بانوان ورزشکار و فعالان حوزه بانوان می باشد با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه اس پی اس اس سمپل پاور تعداد 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  ابزار اندازه گیری در مرحله کیفی مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی که کمک نسخه 2019 تحلیل شد و در بخش کمی نیز ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مستخرج از Maxqda نر مافزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج AMOS کدهای بخش کیفی بود که این قسمت نیز با نرم افزار بدست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبه های کیفی نشان داد که عوامل زمینه ای جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران از پنج مقوله فرعی و بیست و نه کد مستخرج از مصاحبه ها تشکیل شده است. همچنین باید ذکر کرد که در بخش کمی نیز بارهای عاملی تایید شد و مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. در نهایت می توان نتیجه گرفت که عوامل شناسایی شده در بالارفتن جایگاه ورزش بانوان با توجه به شاخص های توسعه یافتگی تاثیرگذار است.
۸.

ارزش پیشنهادی به مشتری درمدل کسب وکارهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب وکارهای ورزشی کارآفرینی رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 365
ارزش پیشنهادی، دلیل ترجیح یک شرکت نسبت به سایر شرکت ها توسط مشتریان است. هر ارزش پیشنهادی متشکل از بسته ای منتخب از محصولات یا خدمات است که نیازهای یک بخش از مشتریان را برآورده می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های ارزش پیشنهادی به مشتری به عنوان یکی از مؤلفه های نه گانه مدل کسب وکار استروالدر بود. این پژوهش ازنوع کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی -  پیمایشی بود. جامعه آماری، مالکان و مدیران کسب وکارهای خدمات ورزشی و نیز خبرگان دانشگاهی بودند. تعداد 21 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری گلوله برفی و به صورت هدفمند و غیرتصادفی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها باز و نیمه ساختاریافته انجام شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و تم انجام شد و مؤلفه های ارزش پیشنهادی به مشتری در حوزه خدمات ورزشی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که ارائه خدمات آموزشی به مشتری، خدمات مشاوره، خدمات رفاهی، خدمات سلامتی، تندرستی، تفریحی، پاسخ گویی به نیازهای احساسی و خدمات پزشکی ورزشی، مهم ترین ارزش های قابل ارائه در کسب وکارهای ورزشی بودند. پس از آن، پاسخ گویی به نیازهای مالی و فروش محصولات در رتبه های بعدی قرار گرفتند. براساس یافته ها، به مدیران کسب وکارهای ورزشی پیشنهاد می شود با تحلیل نیازهای مشتریان، ارزش پیشنهادی رقبا و تحلیل درونی و بیرونی کسب وکار خود، نسبت به خلق مؤلفه های ارزش پیشنهادی مشتریان به عنوان عنصر کلیدی رقابت در کسب وکارهای خدماتی ورزشی توجه ویژه ای داشته باشند.
۹.

مقایسه تأثیر بازی های کششی بر خلاقیت کودکان دختر و پسر پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت بازی کششی کودکان پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 263
زمینه: بازی ها نقش مهمی در پرورش خلاقیت کودکان دارند. مسئله مهم اینست: آیا بازی های کششی بر خلاقیت کودکان تأثیر دارد؟ هدف: مقایسه تأثیر بازی های کششی بر افزایش خلاقیت کودکان دختر و پسر است. روش: روش تحقیق نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل 2978 دانش آموز مشغول به تحصیل در مهد کودک های مناطق 1،6،12 شهر تهران بود که تعداد 341 نفر شامل 153 دختر و 188 پسر از طریق روش نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار عبارتند از، آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس (1974) و فعالیت های آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس (1974). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل انجام شد. یافته ها: میزان تأثیرپذیری خلاقیت از بازی های کششی پسران در مقایسه با دختران بیشتر بود (0/05). نتیجه گیری : بازی های کششی می تواند تأثیر مثبتی بر افزایش خلاقیت کودکان داشته باشد.
۱۰.

تبیین فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی ( مطالعه موردی:شهرستان دزفول)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی اولویت بندی شناسایی فرصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 565
هدف تحقیق حاضر شناسایی فرصت های کارآفرینانه ی گردشگری ورزشی شهرستان دزفول بود. جهت دستیابی به این هدف در ابتدا با استفاده از رویکرد مدل موریسون (شناسایی وضعیت موجود و روندهای در حال ظهور در صنعت مربوطه و ابعاد محیطی مرتبط ) فرصت های گردشگری ورزشی در شهرستان دزفول شناسایی گردیده، سپس با تنظیم و ارائه پرسشنامه مبتنی بر الگوی اولویک ، اهمیت هر یک از فرصت‌ها و رضایت موجود از سطح عرضه آنان در جامعه ای از خبرگان، کارشناسان و متولیان کسب و کار های حوزه ی گردشگری ارزش دهی شده و اولویت هر کدام از فرصت ها بر اساس آزمون تحلیل واریانس فریدمن محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن بودند که فرصت های گردشگری ورزشی شهرستان دزفول به ترتیب اولویت در گروه های زیر قرار می گیرند: فرصت های گروه اقامت، فرصت های گروه تفریح و ماجراجویی، فرصت های گروه جاذبه های گردشگری، فرصت های گروه رویدادهای خاص و همایش ها، فرصت های گروه غذا و نوشیدنی، فرصت های گروه خدمات گردشگری، فرصت های گروه حمل و نقل و فرصت های گروه ورزش های آبی. در هر گروه ذکر شده نیز فرصت هایی شناسایی شده و اولویت بندی گردیدند. در انتها با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده و برنامه ریزی گردشگری ورزشی در شهرستان دزفول ارائه گردیده است.
۱۱.

واکاوی شایستگی های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه درسی شایستگی های کارآفرینانه علوم تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 24
بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها و رشته علوم تربیتی یکی از علل توجه همگان به بحث کارآفرینی است. برای تربیت دانشجویانی کارآفرین، بایستی شایستگی های کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. هدف از مطالعه حاضر، دست یابی به مهمترین شایستگی های کارآفرینی و بررسی آن ها در برنامه درسی رشته علوم تربیتی بوده است. شایستگی های کارآفرینی با روش سنترپژوهی از متن مطالعات استخراج شده و پس از بررسی روایی محتوایی آن ها، در برنامه درسی رشته علوم تربیتی مورد بررسی قرار گرفت. شایستگی های کارآفرینی به چهار دسته خصوصیات فردی و زمینه ای، دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی شد. بررسی برنامه درسی علوم تربیتی نشان داد، آموزش کارآفرینی به عنوان یک درس تخصصی فقط برای یکی از زمینه های این رشته لحاظ شده و در سایر دروس نیز توجه به شایستگی های کارآفرینی کم یا بسیار کم بوده است. با توجه به یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود، برنامه ریزان درسی، آموزش کارآفرینی را برای همه دانشجویان رشته علوم تربیتی ارائه دهند. همچنین پیشنهاد می شود، شایستگی های کارآفرینی در تدوین سایر دروس این رشته نیز مدنظر باشد.
۱۲.

تعیین عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصول در صنایع چاپ (مطالعه موردی: صنعت چاپ رسانه های نوشتاری ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول رسانه های نوشتاری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 921
در دنیای امروز، بقای بلندمدت یک کسب وکار به قدرت و توانایی آن بنگاه برای معرفی موفق محصولات جدیدش به بازار وابسته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و برمبنای روش گردآوری اطلاعات، آمیخته (کیفی – کمی) بود. در مرحله اول، عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین، بررسی شدند و سپس، با نخبگان این صنعت درمیان گذاشته شدند تا عوامل پراهمیت تر شناسایی شوند. پس از آن، با استفاده از پرسش نامه عوامل موفقیت مو (2010)، در نمونه ای به تعداد 98 نفر، سؤال های پژوهش بررسی شدند. با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون های تحلیل عامل تأییدی، تی یک نمونه ای و فریدمن، به تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس (نسخه 18) و اسمارت پی.ال.اس سه پرداخته شد. نتایج نشان داد که سرعت برگشت سرمایه و شناسایی نیاز مشتری، به ترتیب در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار داشتند و نبود رقبای غالب در بازار، کمترین اهمیت را از بین عوامل شناسایی شده داشت؛ ازاین رو، با توجه به محیط پرتلاطم کسب وکار بهتر است که پروژه هایی انتخاب شوند که سریع تر وارد بازار شوند و سرعت برگشت سرمایه بیشتری داشته باشند. افزون براین، توجه به نیاز مشتری همیشه از اهمیت برخوردار بوده است. بدون شک، این موضوع در رسانه های نوشتاری ورزشی نیز حقیقت دارد. به همین دلیل، شناسایی نیاز مشتریان قبل از اقدام به توسعه محصول، بااهمیت ترین فعالیتی است که باید انجام شود.
۱۳.

تأثیر توسعه برند ورزشی بر روی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: برند پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند برند ورزشی توسعه برند صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 780
با توجه به گستردگی روزافزون صنعت ورزش و سودآور بودن آن برای بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت برندینگ و توسعه برند برای ورود به بخش ها و بازارهای جدید، راهبرد متداول بسیاری از تیم های ورزشی بزرگ دنیاست. هدف از این تحقیق، بررسی توسعه برند ورزشی و حضور در بازارها و عرصه های مختلف و مطالعه تأثیر آن بر ارزش ویژه برند است. بدین منظور برند پرسپولیس انتخاب شد که برندی محبوب و پرطرفدار در کشور است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، از میان شهرهای مختلف، شهر تهران به عنوان نمونه آماری برگزیده شد که تعداد اعضای نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 384 نفر برآورد شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که حاوی 50 سؤال اعم از 5 سؤال جمعیت شناختی و 45 سؤال مربوط به متغیرهای تحقیق بود. پایایی و روایی پرسشنامه مذکور به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و روایی منطقی سنجش شد. مدل مفهومی تحقیق به وسیله روش معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج نشان داد که توسعه برند ورزشی بر ارزش ویژه برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، وفاداری برند و تداعیات برند آثار مثبت و مستقیمی دارد.
۱۴.

شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی موانع محیطی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 322
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، توصیفی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی است و به روش آمیخته نوع اول (کیفی-کمی) صورت گرفته است. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، از طریق روش کیفی به مصاحبه عمیق با خبرگان آگاه از موضوع پرداخته شد. سپس پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین (ضریب پایایی 951/0) و در بین کارشناسان و کارشناسان مسئول حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه های آماری توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و تحلیل عاملی تأییدی سازه های تحقیق با رویکرد پی.ال.اس انجام یافت. در راستای اهداف پژوهش، مهم ترین موانع محیطی هر یک از ابعاد پنج گانه برشمردشده شناسایی و تحلیل شد تا اولویت نسبی آنها نیز تعیین شود. نتایج نشان داد که در وزارت ورزش و جوانان، موانع سیاسی- قانونی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، فناورانه و بین المللی بر کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش و جوانان تأثیر معنادار و سوء داشته اند و سازه موانع فرهنگی اجتماعی و بین المللی به ترتیب مهم ترین موانع محیطی در برابر کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش جوانان از نگاه نمونه جامعه آماری کیفی و کمی پژوهش بودند. در پایان مقاله، ضمن جمع بندی و بحث، پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی بیان شده است.
۱۵.

واکاوی تاثیر برنامه های تلویزیونی آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه مخاطبان (مورد مطالعه: شهر تهران)

کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی برنامه های تلویزیونی قصد کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 150
در اقتصاد پویای جهان امروز، رویکردهای سنتی کسب وکار، دیگر پاسخگوی نیازهای رشد، بقا و رقابت در بازار نبوده و کارآفرینی به عنوان ضرورت، پیش روی سازمان ها و افراد قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، سازوکارهای مؤثر بر ارزش های فرهنگی به طور گسترده ای می توانند در گرایش افراد به کارآفرینی، چه به صورت فردی و چه در بافت یک کسب وکار موجود مؤثر باشند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر تلویزیون و محتوای برنامه های تلویزیونی بر قصد کارآفرینانه مخاطبان آن است. رویکرد مطالعه حاضر، کمّی و جامعه موردپژوهش شامل مخاطبان برنامه های تلویزیونی در شهر تهران سال 96-97 که رسانه ملی را می بینند انتخاب شد و بر اساس جدول مورگان نمونه به تعداد 384 نفر با رویکرد تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است محتوای کارآفرینی و اجتماعی برنامه تلویزیونی تأثیر مثبت و معنادار بر قصد کارآفرینانه فردی دارد. محتوای اجتماعی و قصد کارآفرینانه فردی بر قصد کارآفرینانه سازمانی تأثیر دارد؛ اما محتوای کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه سازمانی تأثیر ندارد.
۱۶.

اولویت بندی عوامل مؤثر برعملکرد صادراتی بنگاه های صادرکننده تجهیزات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد بازاریابی تعهد صادراتی مدیران عملکرد صادراتی مشوق های صادراتی ویژگی های عینی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 707
صاحب نظران بازاریابی صادراتی اعتقاد دارند که «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی» به منظور افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطوح مطلوب، مقوله ای مهم و حیاتی برای شرکت ها در بازار رقابتی امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی در بنگاه های صادرکننده تجهیزات و پوشاک ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی کمّی است که جامعه آماری آن با توجه به محدود بودن تعداد شرکت های صادرکننده تجهیزات ورزشی (32 شرکت) بر اساس جدول مورگان حداقل 23 شرکت انتخاب شد. 60 پرسشنامه در میان شرکت ها توزیع و داده ها به کمک نرم افزار PLS-2 تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن است که عوامل تعیین کننده در عملکرد صادراتی صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی به ترتیب اولویت اثرگذاری عبارت اند از:1. عوامل محیطی؛ 2. تعهد صادراتی مدیران؛ 3. راهبرد بازاریابی مدیران؛ 4. مشوق های صادراتی؛ 5. ویژگی های عینی شرکت. در پایان پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی ارائه شده است.
۱۷.

طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرکز ساختار سازمانی رسمیت پیچیدگی وزارت ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 397
هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه ساختار سازمانی پیشنهادی برای وزارت ورزش جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش این پژوهش، ترکیبی (کمی کیفی) بوده است. بدین شکل که در قسمت کمی از پرسشنامه «بررسی شاخص های سنجش ساختار سازمانی» رابینز (1990) بهره گرفته شد و در قسمت کیفی از مصاحبه های نیمه باز با خبرگان مدیریت و ورزش استفاده گردیده است. روایی پرسش نامه توسط ده تن از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی و پایایی از طریق یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی را مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و نیز اساتید و اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی شهر تهران به تعداد 420 نفر تشکیل دادند و تعداد نمونه براساس جدول مورگان برابر با 200 نفر در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که تعداد نمونه پژوهش در سازمان های اداره کننده کشورهای منتخب شامل 47 نفر از مدیران و کارشناسان خبره بخش ورزش در کشورهای کانادا، استرالیا، انگلستان، کره جنوبی و ایتالیا می باشد. علاوه براین، این ساختار شامل: چهار معاون وزیر و نیز رؤسای سازمان های ورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای است که هرکدام براساس مأموریت خود با وزارت خانه ها و نهادهای مربوطه تعامل دارند. ساختار پیشنهادی می تواند در چابک سازی و تفکیک وظایف و نیز تسهیل انجام مأموریت های این وزارت خانه نقش مؤثری داشته باشد.
۱۸.

تأثیر مهارت های ارتباطی کارآفرینانة مدیران کسب وکارهای ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان دانشجو (مطالعة موردی: باشگاه های ورزشی شهر کرج)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجو رضایت مشتریان باشگاه های ورزشی مهارت های ارتباطی کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 362
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی کارآفرینانة مدیران باشگاه های ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان دانشجو بوده است. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان دانشگاهی و مدیران باشگاه های ورزشی، و در بخش کمّی شامل مشتریان دانشجوی باشگاه های ورزشی دانشگاهی و غیر دانشگاهیِ شهر کرج بوده است (173n=). برای اطمینان از پایایی پرسشنامه، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای بررسی روایی نیز از روایی همگرا و روایی صوری استفاده شده است. همچنین، در بررسی رابطة بین متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که مهارت های کلامی ، مهارت گوش دادن،مهارت اجتماعی، مهارت هم دلی، مهارت حمایت گری، مهارت بازخورد گرفتن و مهارت مثبت گراییِ مدیران، بر رضایت مشتریان دانشجو تأثیر مثبت و معنی دار دارد (96/1<t) و مهارت های نفوذ آرمانی، تحریک خردمندانه، خودنظمی و خودگشودگی بر رضایت دانشجویان تأثیر معنی داری نداشته است (96/1>t). در این پژوهش، مهم ترین مهارت های ارتباطی کارآفرینانة مدیران باشگاه های ورزشی در راستای توسعة رضایت مشتریان دانشجو، در قالب یک مدل، استاندارد شده است و در قالب سه دستة مهارت شخصی (مثبت گرایی و بازخورد)، تعاملی (مهارت های اجتماعی، گوش دادن و کلامی) و رهبری (حمایت گری و هم دلی) شناسایی و دسته بندی شده و مدیران باشگاه های ورزشی می توانند از آن به عنوان یک مدل مبنا بهره برداری کنند.
۱۹.

عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک (ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید صنعت پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 334
دردنیایامروزبقایبلندمدتیککسب وکاربهقدرتوتواناییآنبنگاهبرایمعرفیموفقمحصولات جدیدش به بازاروابستهاست. وجودبعضیازعواملپیشبرندهتوسعهمحصولجدیددرصنعت پوشاک ورزشی باعث اهمیت یافتن توسعهمحصولجدیددراینصنعتشدهاست. هدف این مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت پروژه های توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک ورزشی است. در مرحله اول، عوامل مهم درپژوهش هایپیشینموردبررسی قرار گرفت، سپس با خبرگان صنعت باتجربه بالاتر از ۱۵ سال از روش گلوله برفی، مصاحبه به عمل آمد، در ادامه شاخص ها و عوامل اصلی کدگذاری و شناسایی شده و درنهایت با تهیه پرسش نامه بسته، در بین جامعه موردنظر با ۸۰ نمونه، نظر مدیران باتجربه کمتر از ۱۵ سال با استفاده از روش تصادفی ساده، در رابطه با این موارد سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شش عامل، به ترتیب اولویت، بازاریابی و فروش، تیم توسعه محصول، تکنولوژی، طراحی و تولید، توانایی سازمانی و تجاری سازی شناسایی و شاخص های کلیدی هریک از عوامل را بررسی و رتبه بندی نموده و از طریق نرم افزار اس پی اس اس مطلوبیت هریک با استفاده از آزمون تی-تست تک نمونه ای سنجیده و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شده اند، درنهایت از طریق لیزرل برازش مدل مفهومی در حد مطلوب ارزیابی شد و عامل تکنولوژی با بار عاملی۲۵/۰ مورد تائید قرار نگرفت که حاکی تأثیر کم این عامل در این صنعت می باشد.
۲۰.

عوامل اثرگذار بر نگرش کارآفرینانه ورزشکاران دانش آموز (مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار نگرش کارآفرینانه متغیرهای جمعیت شناختی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 571
امروزه، با در نظر گرفتن کارآفرینی به عنوان یکسری ذهنیات، باید پذیرفت که جدا از زمینه کسب و کار و اقتصاد، هر کسی می تواند به روش کارآفرینانه فکر و عمل کند؛ بنابراین سیاست های «ارتقای کارآفرینی» نباید تنها مختص به آموزش عالی باشند، بلکه باید در مدارس ابتدایی و متوسطه نیز به آن ها پرداخته شود. در این پژوهش به روش توصیفی و با بررسی نمونه ایمتشکل از 406 دانش آموزورزشکار دبیرستان ها و هنرستان های آموزش و پرورش شهر تهران، سطح نگرش کارآفرینانه آنان شناسایی شد و تأثیر برخی متغیرهای جمعیت شناختی بر آن ها بررسی شد. ابزار اصلی این پژوهشترجمهپرسشنامه ATE (نگرش نسبت به راه اندازی کسب و کار کارآفرینانه آتاید) است که صاحب نظران روایی آن را تأیید کرده اند و پایایی آن با انجام آزمون پایلوت و محاسبه آلفای کرونباخ (6/0 =α) برای آزمون اصلی و اجزای آن تأیید شده است. نتایج نشان داد نگرش کارآفرینانه ورزشکاران در همه ابعاد و اجزای مورد بررسی، بهتر از سطح متوسط است. همچنین مشخص شد جنسیت، خوداشتغال بودن پدر، شاغل بودن مادر و هنرستانی یا دبیرستانی بودن تأثیر معنا داری بر سطح نگرش کارآفرینانه ورزشکاران ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان