مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی) بهار 1389 شماره 5 (پیاپی 26)

مقالات

۳.

مقایسه میزان به کارگیری چرخه بهره وری از زمان و تمایل به برنامه ریزی در بین مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان

کلید واژه ها: برنامه ریزیمدیریت زمانتربیت بدنیچرخه بهره وری از زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۶
۴.

توصیف المپیادهای پنجم ششم و هشتم ورزشی دانشجویی و ارائه راهکار برای ارتقای کیفی آن با استفاده از نظر ورزشکاران

۸.

ارتباط سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعیکارآفرینی سازمانیاداره تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۴۷۶
۹.

مقایسه رضایت مندی مشتریان مرد باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران و رتبه بندی عوامل موثر بر آن

کلید واژه ها: رضایت مشترینوع مالکیتباشگاه بدنسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۴۹۷
۱۰.

بررسی و مقایسه کارکرد مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی و مرکز توسعه ورزش قهرمانی ایران بر اساس مدل وایزبورد

کلید واژه ها: کارکردورزش قهرمانیمدل وایزبوردورزش همگانی و تفریحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
۱۱.

مقایسه سرانه ایجاد شغل در حیطه ورزش با سایر بخش های اقتصادی

۱۲.

ارتباط بین میزان به کارگیری رفتارهای مدیریت ریسک و سبک های رهبری در روسا و دبیران هیات های ورزشی استان خراسان جنوبی

کلید واژه ها: سبک های رهبریرفتارهای مدیریت ریسکهیأت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۵۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶