اکرم قبادی یگانه

اکرم قبادی یگانه

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

شناسایی پیامدهای ممنوعیت حضور زنان ایرانی در استادیوم های فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان تبعیض جنسیت فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 646
اهداف توسعه منابع انسانی، در تمامی جوامع، اساساً در زمینه حذف تبعیض جنسیّتی و تأمین سلامت روانی و جسمانی است و ورزش همواره به دنبال آن بوده است تا دنیایی عاری از محرومیت و محدودیت را عرضه نماید. هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهایی است که ممنوعیت حضور زنان ایرانی در استادیوم های فوتبال و تماشای مسابقات مردان به همراه داشته است. در این پژوهش که به روش کیفی- تحلیلی صورت گرفت، 45 متخصص حوزه ورزش و سلامت زنان از دانشگاه های برتر کشور، در سال 1399، مورد مصاحبه قرار گرفتند. شیوه نمونه گیری نظری و هدفمند بود. تحلیل داده ها با شیوه کدگذاری باز و محوری صورت پذیرفت. پس از کدگذاری مفاهیم، دو مفهوم پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی شناسایی شدند. در دسته پیامدهای منفی، 24 مفهوم در قالب 3 مقوله پیامدهای روانی، اجتماعی و فرهنگی، و در بخش پیامدهای مثبت 4 مفهوم در قالب مقوله پیامدهای فرهنگی شناسایی و مدل آن ترسیم شد. درنتایج این پژوهش نشان داد که این ممنوعیت بیشترین آسیب را به لحاظ اجتماعی و روانی وارد می نماید و مقوله های مثبت و منفی فرهنگی با آثار کمتری قرار گرفتند. انتظار می رود تا مدیران و مسئولان جهت تأمین سلامت روانی زنان مشتاق به تماشای فوتبال تدبیری اساسی بیندیشند.
۲.

اعتباریابی ابزار و ارایه مدل شخصیت برند رویدادهای بین المللی:جام جهانی کشتی آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روایی و پایایی رویدادهای ورزشی شخصیت برند معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 127
مفهوم شخصیت برند به یکی از محبوب ترین موضوعات مرتبط با ورزش حرفه ای تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، توسعه و پایایی یک مقیاس و ارائه یک مدل برای برند رویدادهای ورزشی بین المللی است. جامعه آماری شامل تماشاگران حاضر در جام جهانی کشتی آزاد 2017 بود. نمونه آماری 527 نفر بود که داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه 25 سؤالی محقق-ساخت مبنی بر پرسش نامه شخصیت برند آکر (1997) در 5 بعد (صداقت، صلاحیت، قوت و استحکام، هیجان و خبرگی) بود که با استفاده از روش امتیازگذاری پنج ارزشی لیکرت تحت ارزیابی قرارگرفت. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی، از نظر 7 تن از صاحب-نظران بازاریابی ورزشی استفاده شد. جهت تعیین روایی سازه ابزار، از روش تحلیل عاملی تأییدی، با استفاده از نرم افزار آموس استفاده شد. تحلیل روایی سازهابزار نشان داد گویه های پرسش نامه از بار عاملی مناسبی برخوردارند. نتایج نشان داد که شاخص های مدل از برازش خوبی برخوردار است و ضرایب پایایی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 5 بعد شخصیت در حد مقبولی است. با توجه به تأیید ابزار، محققان آتی می توانند از ابزار حاضر جهت تعیین استراتژی های تبلیغاتی برند رویدادهای ورزشی و توسعه استراتژی های برند بهره جویند.
۳.

مطالعه تولیدات علمی غیرمتعارف در بین دانشجویان و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم ورزشی با تأکید بر نظریه ناهماهنگی شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تئوری ناهماهنگی شناختی دانشجویان علوم ورزشی مشاغل کاذب مؤسسات مشاوره پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 192
بازار تولیدات علمی غیرمتعارف در مقاطع آموزش عالی و مشاغل کاذب تحت آن، از معضلاتی است که در سال های اخیر گریبان کشورهای جهان سومی چون ایران، را گرفته است. ازاین رو هدف این تحقیق بررسی این بازار در بین این دانشجویان با تأکید بر نظریه ناهماهنگی شناختی است. روش پژوهش کیفی-تحلیلی بود و داده ها، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با 35 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، 52 نفر از رؤسای مؤسسات، 5 نفر از نویسندگان و 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم ورزشی تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و آزاد و رازی کرمانشاه به دست آمد و در سال 98-97 جمع آوری شد. شیوه نمونه گیری نظری و هدفمند بود. یافته ها نشان داد که قوی ترین موقعیت فردی، نوچه گرایی و قوی ترین موقعیت بیرونی، نبود شغل و فساد در جامعه است. مطالعه نشان داد که نمونه از جنبه جرم این نوع مشاغل آگاهی داشتند، ولی تاکنون برخوردی از سوی مراجع قضایی دریافت نکرده بودند و این عامل ضعف نظام حقوقی را نیز می رساند که خود می تواند زنگ خطری برای مسئولان نظام آموزشی و حقوقی کشور باشد تا بتوانند با همکاری این نوع مشاغل را ریشه کن کنند. 
۴.

بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باورپذیری تبلیغات مدل سازی نگرش کلی هواداری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 662
در آغاز هزاره سوم، دنیای بازاریابی ورزشی شیوه های جدیدی را برای توسعه اقتصاد خود دنبال می کند. تبلیغات، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت است که بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره دغدغه مدیران را به خود اختصاص داده است. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هواداری ورزشی  بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه رازی و  دانشگاه آزاد در سال 97 بود که  250 نفر  از آن ها به عنوان نمونه به پرسش نامه هواداری ورزشی، پرسش نامه باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش و  پرسش نامه نگرش کلی به ورزش پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس و ایموس جهت ارایه مدل استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، تحلیل ضرایب مسیر نشان داد که هواداری ورزشی به طور مستقیم توانسته است بر نگرش هواداران نسبت به تبلیغات از طریق ورزش 47/0 اثر داشته باشد، همچنین به طور غیر مستقیم و در مجموع اثرات 36/0 از طریق نگرش به تبلیغات توانسته است اثرگذار باشد. این امر می تواند به بازاریان ورزشی به صرفه جویی در زمان و منابع کمک نماید تا در بخش هواداری ورزشی  تبلیغات اثرگذاری را برنامه ریزی نمایند.
۵.

شناسایی عوامل توسعه لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دلفی- فازی

کلید واژه ها: توسعه رقابتی عملکرد سازمانی لیگ برتر فوتبال منابع مالی رویکرد دلفی - فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 276
روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق اعضاء هیات علمی دانشگاه و سازمان لیگ برتر بود. این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت. بدین صورت که در مرحله اول، جهت شناسایی مراحل توسعه فوتبال، 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و متخصصان فعال در سازمان لیگ فوتبال و حوزه مدیریت ورزشی انجام گرفت. با بهره گیری از تحلیل مضمون، 30 کد فرعی و 5 کد اصلی شناسایی شد. سپس 30 عامل در قالب یک پرسشنامه، وارد مرحله دوم شد. در مرحله دوم، از تکنیک دلفی فازی طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان و غربال یافته های حاصل از مرحله اول استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، پنج سطح توسعه با عنوان شاخص توسعه مالی، سازمانی، رقابتی، عملکرد و منابع انسانی شناسایی شد. توجه به این عوامل و زیر بخش های آن، می تواند مدیران و برنامه ریزان لیگ را در راستای توسعه حرفه ای گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران هدایت نماید.
۶.

تأثیر بهره خوشنامی بر انتظارات مشتریان باشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشنامی انتظارات صاحب نفعان خارجی باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 366
امروزه باشگاه های ورزشی ناگزیر هستند برای ماندن در بازار رقابتی، انتظارات مشتریان خود را همسو با دارایی های شان برآورده سازند. دراین زمینه، بهره خوشنامی می تواند بستر لازم را فراهم آورد؛ بنابراین، هدف این پژوهش علاوه بر معرفی عوامل بهره خوشنامی، بررسی مدل تأثیر خوشنامی باشگاه های ورزشی بر انتظارات مشتریان بود. جامعه آماری شامل 1300 مشتری باشگاه های استان کرمانشاه (طبق آمار موجود در اداره تربیت بدنی استان) بود که نمونه آماری براساس جدول کرجسی- مورگان برابر با 367 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استفاده شد: پرسش نامه بهره خوشنامی شامل 20 سؤال (81/0= α ) و پرسش نامه انتظارات مشتریان شامل 18 سؤال (83/0= α ) که روایی صوری آن ها به تأیید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی رسید. براساس یافته ها، شش عامل (جاذبه های عاطفی، محصولات و خدمات، چشم انداز و رهبری، محل و محیط کار، مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی و عملکرد مالی) در بهره خوشنامی باشگاه های ورزشی دسته بندی شدند که ازاین میان، تنها، عامل جاذبه های عاطفی و مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی نتوانسته بودند بر انتظارات مشتریان تأثیرگذار باشد؛ براین اساس، مدیران برای تأمین انتظارات مشتریان خود باید به عوامل مؤثر به آن توجه کنند و راهبردهای نوینی درزمینه کسب خوشنامی باشگاه فراهم آوردند؛ زیرا، خوشنامی باشگاه نقش مهمی در انتظارات مشتریان از باشگاه دارد.
۷.

تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضیلت سازمانی خوشنامی سازمانی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 739
خوشنامی سازمانی یکی از مباحث مهم در مدیریت سازمان می باشد . هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمانی است. بدین منظور، جامعه آماری کارمندان اداره ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود که بر اساس جدول مورگان 175 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی- طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از دو پرسشنامه فضیلت سازمان و خوشنامی سازمانی جهت جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. داده ها نیز بوسیله نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از مناسب بودن برازش مدل تحقیق بود. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود از دیدگاه کارمندان از بین ابعاد فضیلت سازمانی (شامل اعتماد، خوش بینی، صداقت، شفقت و بخشش) تنها اعتماد سازمانی است که تأثیری بر خوشنامی سازمانی ندارد.، لذا مدیران سازمان ورزشی می توانند بوسیله رشد و توسعه فضایل سازمانی زمینه ساز خوشنامی سازمان را فراهم کنند.
۸.

بررسی برند ستارگان ورزشی در برنامه های تبلیغاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار تحلیل عاملی برند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 575
امروزه استفاده از ستارگان ورزشی در بازاریابی و تبلیغات کالاها در بسیاری از برنامه های بازاریابی باشگاه ها قرار گرفته است. ستارگان ورزشی بعنوان گروه های مرجع با توجه به قابلیت های ویژه و منحصر بفرد خود می توانند باعث ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از محصولی خاص گردند. هدف از این پژوهش بررسی عواملی است که در تبلیغات برند ورزشکار مؤثر هستند. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان و نخبگانی بود که در زمینه برند فعالیت داشتند. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی تعداد 200 افراد در این مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه مشتمل بر 33 سوال و دارای ده خرده مقیاس بود. از آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و جداول فراوانی) و آمار استنباطی (آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی و آزمون فریدمدن) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که تخصص ورزشی ورزشکار بیشترین میزان اهمیت و الگوی نقش کم اهمیت ترین را در برند ورزشکاران داشت. سایر ابعاد به ترتیب شامل: سبک رقابت، منش ورزشی، رقابت جویی، جذابیت فیزیکی، سمبل، تناسب اندام، سبک زندگی و الگوی نقش بود. بنابراین بازاریابان و مدیران ورزشی می توانند از ورزشکاران متخصص در جهت ساخت برند ورزشکار و موفقیت تبلیغات بهره جویند.
۹.

بررسی و مقایسه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب در باشگاه های فوتبال ایران ،آلمان و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت بازاریابی فوتبال باشگاه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 546
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب در باشگاه های فوتبال ایران، آلمان و انگلستان بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیل بود. جامعه آماری شامل وب سایت های رسمی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران (16 تیم)، بوندسلیگای آلمان (18 تیم) و لیگ برتر انگلیس (20 تیم) در فصل 2015-2014 بود. نمونه به صورت تمام شمار و شامل 54 وب سایت بود. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته ای بود که روایی آن به تایید متخصصان مدیریت ورزشی رسید، و پایایی آن از طریق پایایی مصححان بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (k-s، ضریب همبستگی اسپیرمن و فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که وب سایت باشگاه های ایران پایین ترین میانگین (9/37) را در زمینه ارائه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب (1/43) در مقایسه با باشگاه های آلمان و انگلیس داشتند. مهمترین نقاط قوت و ضعف لیگ برتر ایران در این زمینه نیز مشخص گردید. همچنین باشگاه ملوان در زمینه ارائه خدمات آنلاین بالاترین میانگین رتبه ای (11/40) و تراکتورسازی در زمینه بازاریابی تحت وب بالاترین میانگین رتبه ای (11/67) را داشتند. همچنین بین میزان خدمات آنلاین ارائه شده و بازاریابی تحت وب تنها در میان لیگ برتر انگلستان ارتباط معناداری وجود داشت. نتیجه گیری می شود که باشگاه های فوتبال ایران باید تلاش بیشتری در زمینه بازاریابی و خدمات آنلاین انجام دهند تا فاصله بین خود با کشورهای اروپایی را کاهش دهند.
۱۰.

ارتباط هواداری تیم های ورزشی، همانندسازی و وفاداری به آنها با مصرف مجازی ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوجوانان وفاداری بازی های ویدئویی هواداری همانندسازی تیمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 628
شرکت در بازی های ویدیوئی سریع ترین میزان رشد را در تفریح انسان ها داشته است. به ویژه فوتبال قادر به نفوذ در بسیاری از صنایع مانند بازی های ویدئویی بوده و بر اوقات فراغت افراد تأثیر گذاشته است. این مطالعه به بررسی رابطه بین ویژگی های روان شناختی هواداران ورزش فوتبال و تعامل آنان با بازی های ویدئویی مرتبط با ورزش فوتبال می پردازد. شرکت کنندگان در این پژوهش 379 پسر نوجوان بودند، که در مسابقات جام فوتبال دیجیتال 2013 شرکت کرده بودند. برای بررسی این رابطه، از یک پرسش نامه دو قسمتی استفاده شد. در بخش اول، ویژگی های هواداری (پرسش نامه های هواداری ورزشی، همانندسازی تیمی و تعهد ورزشی) و در بخش دوم، پرسش نامه مبتنی بر سطح مشارکت در بازی های ویدئویی ورزشی فوتبال و ترجیح پیروزی (پیروزی تیم محبوب در برابر سایر تیم ها) به کار گرفته شد. نتایج با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که عامل های روان شناختی، به ویژه هواداری ورزشی، به طور معناداری سطح مشارکت و ترجیح پیروزی را پیش بینی می کند.
۱۱.

شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی در مصرف مجازی ورزش (بازی های ویدیویی) فوتبال در پسران نوجوان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه فوتبال بازی ویدیویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 133
بازی­های ویدیویی ورزشی به عنوان بازاری بزرگ از بعد مجازی مصرف ورزش شناخته شده­اند. هدف از پژوهش حاضر الویت­بندی فاکتورهای انگیزشی در مصرف مجازی ورزش فوتبال در بین نوجوانان پسر ایرانی بود. جامعه آماری 30 هزار پسر (13 تا 18 سال) بود که در مسابقات جام دیجیتال 2013 شرکت کرده بودند و نمونه آماری شامل 384 نوجوان بود که به طور داوطلبانه با محقق همکاری کردند. طرح تحقیق مقطعی بود. به منظور جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه انگیزه مصرف مجازی ورزش تهیه و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل اکتشافی 9 عامل را برای انگیزه در مصرف مجازی ورزش آشکار ساخت. این عوامل شامل هواداری، همانندسازی تیمی، سرگرمی، گذران وقت، یادگیری، بالیدگی، اجتماعی شدن، انگیزه رهایی و مالکیت بودند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که رتبه عوامل در بین نوجوانان تفاوت معنا­داری دارد و به ترتیب سه عامل هواداری، همانندسازی تیمی و سرگرمی انگیزه­های مهمتری برای مصرف مجازی ورزش بودند. این نتایج بیانگر آن است که بازار مصرف مجازی ورزش مرتبط با متغیرهایی مشابه­ای است که بر بازار مصرف حقیقی آن (تماشای رویداد­ها) مؤثر است. به عبارت دیگر انگیزه هواداری و همانندسازی تیمی دارای بالاترین اهمیّت در بین سایر انگیزه­ها می­باشند. بنابراین فعالیت­های بازاریابی در زمینه مصرف مجازی ورزش باید براین عوامل تمرکز داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان