مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر 1399 شماره 60 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه مدل عوامل مؤثر در تصمیم به استفاده از گوشی های هوشمند در زمینه ورزش: کاربرد مدل پذیرش فناوری و تجربه خوشایند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گوشی هوشمند ورزش مدل پذیرش فناوری تجربه خوشایند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 439
با توجه به رشد سریع گوشی های هوشمند و قابلیت های آن ها، این گوشی ها به یک رسانه شخصی ضروری برای جست وجوی اطلاعات، ارتباطات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و تبلیغاتی به خصوص در زمینه ورزش تبدیل شده اند. با توجه به نبود پژوهش در این زمینه، هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر در استفاده از این ابزار ارزشمند در ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه کردستان (280 نفر) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1397 بودند که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. درمجموع، از 201 پرسش نامه کامل (72 زن و 129 مرد) برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، با بررسی پیشینه، پرسش نامه اولیه متناسب با هدف پژوهش تعریف شد. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر هفت کارشناس و متخصص به وسیله مدل لاشه (84/0 = CVR) و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. همچنین، همسانی درونی پرسش نامه با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، ادراکات مدل پذیرش فناوری، ویژگی های خاص ورزش و نظریه جریان، تأثیر معنا داری بر تصمیم به استفاده از گوشی های هوشمند در ورزش داشتند؛ بنابر این، بازاریابان ورزشی می توانند با مدنظر قراردادن این عوامل و قابلیت های این فناوری ارزشمند، از آن در زمینه های گوناگون ورزشی استفاده کنند.
۲.

شناسایی مؤلفه ها و سطوح اقتصاد دانش بنیان در ورزش (رویکردی کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اقتصاد دانش بنیان توسعه اقتصادی ورزش روش کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 792
ازآنجاکه دانش مهم ترین منبع در اقتصاد دانش بنیان است، اقتصاد در ورزش نیز تحت تأثیر این روند تکاملی، ماهیتی دانش بنیان به خود گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه ها و سطوح اقتصاد دانش بنیان در ورزش، با روش پژوهش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شده است. با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه های عمیق با متخصصان، داده های پژوهش جمع آوری شدند. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرا داده ها کدگذاری و تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که اقتصاد دانش بنیان در ورزش به سه سطح اقتصاد دانش بنیان معطوف به فرد، اقتصاد دانش بنیان معطوف به سازمان و اقتصاد دانش بنیان معطوف به جامعه دسته بندی می شود. در اقتصاد دانش بنیان معطوف به فرد مؤلفه های نهادینه سازی دانش و مدیریت دانش، در اقتصاد دانش بنیان معطوف به سازمان مؤلفه الزامات و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، در اقتصاد دانش بنیان معطوف به جامعه مؤلفه توسعه علمی و همچنین در تعریف اقتصاد دانش بنیان در ورزش مؤلفه کلان نگری بیشترین تأکید را داشتند. به صورت کلی، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در اقتصاد دانش بنیان در ورزش، تولید و توزیع مبتنی بر کاربرد دانش و اطلاعات در عرصه ورزش است و با توجه به اهمیت آن برای سیاست گذاران ورزش، باید اقدامات و پیش نیازهای لازم با درنظرگرفتن سطوح و مؤلفه های آن فراهم شود.
۳.

طراحی مدل توسعه گردشگری ماجراجویانه ورزشی براساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه داده بنیاد گردشگری ماجراجویانه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 582
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توسعه گردشگری ماجراجویانه ورزشی براساس نظریه داده بنیاد انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی با اجرای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر شامل اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی (شش نفر)، افراد باتجربه و نخبه ادارات ورزش و جوانان (پنج نفر)، کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری (سه نفر) و افراد فعال در ورزش های ماجراجویانه (دو نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، انجام شد. روش ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از طریق ﻣﻄﺎلعه پژوهش های پیشین و اجرای مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳی روایی صوری و محتوایی، یافته های ﭘﮋوﻫﺶ به ﻣﺸﺎرکﺖکﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ شد و آن ها ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮیﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪکردند و سپس، ﻧﻈﺮهای آن ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. روش استفاده شده برای بررسی پایایی، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 79/0 گزارش شد. برمبنای یافته ها، ضرورت ها و چالش ها در این پژوهش شامل اجتماعی و فرهنگی، اشتغال مبتنی بر کارآفرینی، مدیریت هیجان، مدیریت ارتباطات و زیرساخت ها بودند. موانع شامل اداری-مدیریتی، امکانات و تجهیزات، فردی، مالی و اقتصادی، امنیتی، روساخت ها و اطلاع رسانی بودند. بسترها شامل قوانین و آیین نامه، فرهنگی و اطلاعاتی، آکادمیک و نیروی انسانی متخصص بودند. راهکارها شامل مدیریت ایمنی، آموزش و فرهنگ سازی، مدیریت اماکن و رویداد و مدیریت کیفیت و نوآوری بودند. همچنین، اثرات شامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بودند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود به منظور توسعه گردشگری ماجراجویانه ورزشی، با توجه به عوامل شناسایی شده، سیاست های مدیریتی در راستای پیشبرد گردشگری ماجراجویانه ورزشی تعیین و اجرا شوند.
۴.

توسعه پایدار از طریق ورزش: موانع و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع توسعه راهبردهای توسعه توسعه پایدار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 163
پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی توسعه پایدار از طریق ورزش و شناسایی موانع و راهبردهای آن انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع راهبرد، کیفی بود که از رویکرد گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده ها) برای ارائه نتایج بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 21 نفر از نخبگان (شامل اعضای هیئت علمی، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی، کارشناسان خبره، مربیان ورزشی و بازیکنان گذشته تیم ملی) بودند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه اکتشافی گردآوری شدند. ملاک اتمام گردآوری داده ها رسیدن به اشباع نظری بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رهیافت ظاهرشونده مربوط به اثر گلیزر (1992) بهره گرفته شد که از طریق اجرای سه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در بررسی موانع توسعه پایدار از طریق ورزش، 47 کد مستقل و 11 مفهوم که شکل دهنده سه مقوله کلی (موانع شناختی-دانشی، ساختاری و قانونی-مدیریتی) بودند، شناسایی و طبقه-بندی شدند. همچنین، در بخش راهبردها 35 کد و 10 مفهوم استخراج شدند و در سه مقوله کلی (راهبردهای ادراکی-ارتباطی، اقتصادی-ساختاری و عملکردی) دسته بندی شدند. نت ایج این پژوهش می-تواند در برنامه ریزی های کلان توسعه کشور و همچنین برنامه های توسعه بخش ورزش موردتوجه قرار گیرد و با تأکید بر رفع موانع و اتخاذ راهبردهای مستخرج از این پژوهش، می توان مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشور را هموار کرد.
۵.

عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018 براساس نظریه ارزش های مصرف شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هواداران الگوی عقلانیت جام جهانی رفتار مصرف کننده ارزش های مصرف شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 404 تعداد دانلود : 838
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر در حضور هواداران فوتبال تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی 2018، براساس نظریه ارزش های مصرف شده انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری پژوهش شامل همه هواداران ایرانی حاضر در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه بودند که با توجه به نبود آمار دقیق از تعداد آن ها، براساس جدول کرجسی و مورگان برای جامعه نامعلوم، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسش نامه پژوهشگرساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن علاوه بر بررسی دقیق متون و ادبیات پژوهش، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصان (10 نفر) تأیید شد. همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (84/0) محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین علل حضور هواداران در ورزشگاه، به ترتیب شامل عامل احساسی با بار عاملی 98/0، عامل اجتماعی با بار عاملی 94/0، عامل شناختی با بار عاملی 91/، عامل شرطی با بار عاملی 85/0 و عامل عملکردی با بار عاملی 64/0 بودند. درمورد عوامل حضور هواداران در مسابقات تیم ملی در سطوح جهانی نسبت به سطوح پایین تر باید گفت که ارزش های احساسی و ملی گرایی به مراتب از دیگر ارزش های مصرف شده توسط هواداران مؤثرتر بودند. این امر موجب می شود تا هواداران موانعی همچون بُعد مسافت، بُعد اقتصادی، شرایط آب وهوایی، قیمت بلیت و شرایط اسکان را نادیده بگیرند و همواره حضور در ورزشگاه برای تماشای مسابقات جام جهانی در آن ها موجب ایجاد غرور ملی و وجهه اجتماعی شود.
۶.

ارائه چارچوب تحلیل سیستماتیک فرایند تولید تا مصرف کالاهای ورزشی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی تولیدات ورزشی صنعت ورزش کالاهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 595
این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای تحلیل سیستماتیک فرایند تولید تا مصرف کالاهای ورزشی ایرانی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی ورزشی، اساتید اقتصاد و بازاریابی ورزشی، فروشنده های فروشگاه های ورزشی، مدیران بازاریابی و بازاریاب های محصولات ورزشی) و جامعه اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برمبنای اشباع نظری و به صورت هدفمند و در دسترس، نمونه گیری شدند و از آن ها نظرخواهی شد (22 نفر و 54 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل شش فاز محیط، مدیریت، تولید، توزیع، مصرف و پیامد بود؛ به طوری که دربرگیرنده نُه منظر کلی شامل محیط بین الملل، محیط داخلی، مدیریت راهبردی، کارآمدسازی تولید، سازمان دهی توزیع داخلی، توسعه صادرات، توسعه مصرف داخلی، زمینه یابی مصرف خارجی و توسعه پایدار بود. مدل مفهومی برخاسته از چارچوب کُدها به صورت یک سیستم فرایندی از تولید تا مصرف (از محیط به پیامد) ترسیم شد. به طورکلی، نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تعیین کننده در رونق بخشی بازار محصولات ورزشی ایرانی به حوزه خاصی مانند سیستم تولید، بازاریابی یا فرهنگ مصرف کنندگان محدود نیست؛ بلکه در فرایند تولید تا مصرف جاری است و هر مرحله نیازمند راهبردی ویژه است.
۷.

بررسی عوامل مؤثر در بهبود قابلیت های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت فضاهای ورزشی دسترسی مکان های بی دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 863 تعداد دانلود : 703
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در بهبود قابلیت های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش همه اساتید دانشگاهی و مدیران برخی مکان های ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران بودند. ابزار پژوهش پرسش نامه پژوهشگرساخته ای بود که با توجه به نظریه پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی و نظرهای خبرگان طراحی شد. روش آماری شامل آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین فرایند تحلیل سلسله مراتبیگروهی بود. همه تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. و سوپردسیژن انجام شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که درمجموع، هشت عامل 482/84 درصد از واریانس کل سؤال ها را در برگرفتند. نتایج رتبه بندی نشان داد که عوامل نظارتی با نمره نرمال 318/0، مهم ترین عامل برای بهبود قابلیت های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری بودند. همچنین، براساس نتایج، عوامل برنامه ای-فعالیتی با نمره نرمال 271/0 و عوامل دسترسی مربوط با نمره نرمال 234/0، دیگر عوامل برای بهبود قابلیت های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری بودند. افزون براین، عوامل آسایش بصری و محیطی با نمره نرمال 045/0 کم اهمیت ترین عامل در مقایسه با سایر عوامل برای بهبود قابلیت های فضاهای ورزشی در راستای توسعه امنیت شهری بود.
۸.

مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویگردانی مشتریان فروشگاه های ورزشی کانو بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 561
حیات فروشگاه های ورزشی به جذب و نگهداری تعداد کافی مشتریان وابسته است. شناخت دلایل جذب و رویگردانی مشتریان بسیار اهمیت دارد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، طراحی مدل ساختاری رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران بودند که از منطقه منیریه خرید کرده بودند و 337 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش نامه استاندارد عمادی و همکاران (1393) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی محتوایی آن به تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. برای محاسبه پایایی، در مطالعه ا ی مقدماتی 30 پرسش نامه توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس. و ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد تک بعدی با بار عاملی 87/0، بعد بی تفاوت با بار عاملی 85/0، بعد اساسی با بار عاملی 68/0 و بعد جذاب با بار عاملی 59/0 بیشترین تأثیر را بر رویگردانی مشتریان از فروشگاه های ورزشی داشتند. همچنین، در بعد اساسی، وجود کیفیت نامناسب اجناس فروشگاه با بار عاملی 82/0، در بعد عملکردی، نبود دسترسی مناسب و راحت به فروشگاه با بار عاملی 94/0، در بعد انگیزشی، قیمت نامناسب اجناس فروشگاه با بار عاملی 86/0 و در بعد بی تفاوت، تبلیغات نامناسب فروشگاه در سطح شهر با بار عاملی 87/0، به عنوان مهم ترین گویه های رویگردانی مشتریان بودند؛ براین اساس، می توان بیان کرد که مدیران همواره باید عوامل تأثیرگذار بر رویگردانی مشتریان خود را به خوبی درک کنند و برای کاهش این عوامل سعی کنند تا بتوانند در رقابت با سایر رقبا به مزیت رقابتی دست یابند و مشتریان وفادارتری داشته باشند.
۹.

بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ محیط زیست فرهنگ آموزش سیستم های اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 405
پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته است که به صورت میدانی انجام شد. همه مدیران و کارمندان ادارات ورزش دانشگاه های آزاد سراسر کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه، در گردهمایی سراسری مسئولان ورزش دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور که در سال 1395 با حضور همه مسئولان ورزش واحدهای دانشگاه آزاد کشور و شاغلان در معاونت ورزش سازمان مرکزی برگزار شد، به تعداد کل افراد حاضر در گردهمایی (340 نفر از 114 واحد دانشگاهی) پرسش نامه به صورت حضوری توزیع شد. ابزارهای پژوهش حاضر، پرسش نامه «وضعیت بلوغ کارکنان در جهت نظام اطلاعاتی سبز» و پرسش نامه «عوامل مؤثر در بهبود نظام اطلاعاتی سبز در ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی» بودند. روش تجزیه وتحلیل آماری شامل روش های آماری کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی اکتشافی بود. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص نام اطلاعاتی سبز در در تمامی حیطه ها ازجمله مرکز داده (55/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، محیط اداری (59/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، روش کاری (56/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری)، تدارکات (60/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) و قوانین شهروندی سازمانی (52/2 = میانگین، 001/0 = سطح معناداری) در سطح نامطلوبی قرار داشت. همچنین، موانع فرهنگی، آموزشی و فردی جزو موانع مستقل کلیدی بودند که سبب تأثیرگذاری بر سایر موانع شدند. به صورت کلی، برای بهبود نظام اطلاعاتی سبز نیاز است برخی جنبه های فرهنگی، آموزشی و فردی بهبود یابند تا بتوان زمینه بلوغ ادارات ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص را هموار کرد.
۱۰.

پیش بینی مشارکت تماشاگران در فوتبال حرفه ای: نقش کیفیت محصول اصلی و کیفیت خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تماشاگران فوتبال کیفیت خدمات کیفیت محصول اصلی مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 515
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت محصول اصلی، کیفیت خدمات و مشارکت تماشاگران در فوتبال حرفه ای انجام شده است. 840 نفر از تماشاگران 10 تیم لیگ برتر فوتبال ایران به صورت نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند و مقیاس های پژوهش را داوطلبانه تکمیل کردند. از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های آزمون نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است و می توان از آن برای بررسی مشارکت تماشاگران فوتبال استفاده کرد. اثر کیفیت محصول اصلی بر مشارکت تماشاگران معنادار بود؛ در حالی که کیفیت خدمات بر مشارکت آن ها تأثیر معنا داری نداشت. نتایج نشان داد که مدیران و سازمان های ورزشی خلاقیت کافی در پاسخ به نیازها و خواسته های تماشاگران ندارند؛ بنابراین، اگر شرایطی فراهم شود که در کنار عوامل مؤثر در کیفیت محصول اصلی بتوان عوامل مؤثر در کیفیت خدمات را نیز به صورت خلاقانه ای تقویت کرد، بدون شک شاهد مشارکت بیشتر مصرف کنندگان خواهیم بود.
۱۱.

اعتباریابی و هنجاریابی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرسش نامه داوطلب عملکرد ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 367
هدف از انجام این پژوهش اعتباریابی و هنجاریابی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود که به صورت میدانی اجرا شد. ورزشکاران رشته های ورزشی متفاوت در سطح ایران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از بین آن ها 392 پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» ساخته کیم و همکاران (2010) استفاده شد که حاوی 18 سؤال بود و دارای مؤلفه های پیشرفت، ارزش، اجتماعی، حرفه، درک کردن و حفاظت بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان پایایی پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» برابر با 89/0 بود. در مورد روایی سازه و براساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤال ها رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص های نسبت خی دو به درجه آزادی (13/3)، ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی (095/0)، شاخص برازندگی نرم شده برای مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش (91/0)، شاخص برازندگی تطبیقی (90/0)، شاخص واریانس باقیمانده و کوواریانس(90/0) و شاخص برازندگی برای ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس (97/0) برازش مدل را تأیید کردند. همچنین، درمورد روابط عامل ها با مفهوم عملکرد داوطلبان، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم عملکرد داوطلبان باشند؛ بنابراین، پرسش نامه «عملکرد داوطلبان در ورزش» مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می توان از آن برای ارزیابی میزان عملکرد داوطلبان در ورزش استفاده کرد و نتایج معتبری را مشاهده نمود.
۱۲.

تأثیر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران، با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وب سایت قصد بازدید مجدد هواداران پاسخ های رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 406 تعداد دانلود : 721
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نشانه های محیطی وب سایت بر قصد بازدید مجدد هواداران با تأکید بر نقش میانجی حالات درونی و احساسی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار داشت. همه هواداران تیم پرسپولیس جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. درمجموع، 370 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری، پرسش نامه از کریمی علویجه و علی طلب (1396) و پرسش نامه از سائو و همکاران (2013) بود. برای بررسی و مطابقت سؤال ها با موضوع پژوهش، شش تن از اساتید مدیریت ورزشی پرسش نامه ها را بررسی کردند. همچنین، روایی همگرایی و واگرا حاکی از برقراربودن پایایی ابزار بود.نتایج نشان داد که طراحی وب سایت، محتوا و ساختار وب سایت بر حالات شناختی و احساسی هواداران تأثیر مثبت داشتند. همچنین، یافته های آزمون سوبل نشان داد که حالات شناختی و احساسی هواداران به صورت معنا داری رابطه بین ابعاد وب سایت و قصد بازدید مجدد در هواداران را فراهم کرده اند. به طورکلی، باشگاه های فوتبال می توانند با وب سایتی مناسب که از نشانه های محیطی استاندارد برخوردار باشد شرایطی را فراهم کنند تا در هواداران خود حالات احساسی و شناختی ایجاد کنند و آن ها را به بازدید مجدد از وب سایت وادار نمایند و از این طریق به اهداف مدنظر خود نیز دست یابند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶