مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی بهمن و اسفند 1399 شماره 64 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش ورزش در کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی ثباتی نرخ ارز تراز تجاری بخش ورزش صادرات و واردات صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 530 تعداد دانلود : 932
در این مطالعه اثر بی ثباتی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش ورزش در کشورهای منتخب منا بررسی شده است. بدین منظور از داده های صادرات و واردات کالاهای ورزشی 11 کشور منتخب منا در طی دوره 2018- 2000 که از سایت مرکز تجارت جهانی جمع آوری شد، استفاده شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود. گردآوری آمار و داده های پژوهش به صورت اسنادی و کتابخانه ای بود. همچنین آمار متغیرهای مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها، تولید ناخالص داخلی سرانه کل دنیا و نرخ واقعی ارز از بانک جهانی گردآوری شد. سپس با استفاده از روش ه ای مبتنی بر داده  های پانلی ازجمله تکنیک   های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و حداقل مربعات وزنی انعطاف  پذیر سعی شد بهترین مدل برآوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. پس از بررسی آماره های لازم، مدل نهایی برای تفسیر نتایج با کمک نرم افزار ایویوز نسخه نُه انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای لگاریتم نرخ ارز واقعی، لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و لگاریتم تولید ناخالص داخلی جهان اثر معناداری بر لگاریتم تراز تجاری ورزشی در کشورهای منتخب منا داشتند. لذا تدوین سیاست های مناسب در جهت کاهش وابستگی به واردات محصولات ورزشی و برنامه ریزی مناسب در جهت بهبود صنعت لازم و ضرروی است.
۲.

مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط بندی اینترنتی در ورزش و ارائه راهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط بندی اینترنتی ورزش پیش بینی درآمدزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 140
گسترش روزافزون شرط بندی در فضای اینترنت و ایجاد مشکلات فردی و اجتماعی فراوان به نگرانی های جوامع برای افراد درگیر در این عامل منجر شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط بندی اینترنتی در ورزش و ارائه راهکار انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر نوع، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که در روش کیفی از مصاحبه با روش کدگذاری باز و در روش کمّی از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی با روش گلوله برفی 12 نفر از نخبگان و در روش کمّی 367 نفر بودند که با فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 188 نفر محاسبه شد. این تعداد با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی از متخصصان و کارشناسان در حوزه علوم دینی، اجتماعی، ورزشی و اقتصاد در سال 1398 بودند. در این پژوهش از پرسشنامه پژوهشگرساخته یعنی «شرط بندی در ورزش» برای ارزیابی متغیرها استفاده شد. دوازده نفراز نخبگان روایی محتوایی و صوری پرسشنامه را تأیید کردند و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر با 83/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس. و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به مقادیر t بیشتر از 96/1، مهم ترین مؤلفه ها در گرایش افراد به شرط بندی اینترنتی، نیازمندی اقتصادی با همبستگی 85/0 و تأثیر محیط و جامعه با همبستگی 82/0 بودند. همچنین نظارت بیشتر بر سایت های اینترنتی با همبستگی 82/0، مهم ترین عامل مشخص شد. با توجه به نتایج پژوهش، نیازهای اقتصادی و تأثیرات محیطی از مهم ترین عوامل در جهت گیری فکری جوانان به سمت درآمدزایی از طریق سایت های شرط بندی هستند و نقطه ضعف موجود در کشور درباره این سایت ها نظارت کم بر آن هاست.
۳.

تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده ورزش سالمندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش سالمندی جمعیت سالمندان سلامت بدنی و روانی سالمندان عوامل کلیدی مؤثر بر آینده ورزش سالمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 854
ورزش یکی از موضوعاتی است که بر زندگی سالمندان تأثیر می گذارد و نقش مهمی در سلامتی بدنی و روانی آن ها دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت ورزش سالمندی در ایران برای افق 20 سال آینده انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی از نوع آینده پژوهی است. داده های نظری به روش اسنادی و داده های تجربی به روش پیمایشی-دلفی جمع آوری شده اند. جامعه آماری خبرگان و متخصصان صاحب نظر در حوزه ورزش سالمندی بودند که 20 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش های دلفی، تحلیل اثرات متقاطع و از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که پراکندگی متغیرهای کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده ورزش سالمندی در ایران، سیستمی ناپایدار دارند و از میان 49 عامل بررسی شده، 10 عامل برنامه ریزی بلندمدت و متناسب با تغییرات و هرم جمعیتی کشور ، توجه بیشتر به جایگاه سالمندان ، اختصاص بودجه به ورزش سالمندان ، توسعه فرهنگ ورزش سالمندی ، وضعیت اقتصادی ایران (تحریم ها) ، الگوگیری از کشورهای موفق در زمینه ورزش سالمندی ، حمایت ارگان های دولتی و خصوصی ، برنامه ریزی و تأمین منابع انسانی برای ورزش سالمندان ، ایجاد یک ارگان برای سالمندان و توسعه سازمان های مردم نهاد و شبکه های حمایت اجتماعی، به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت ورزش سالمندی در ایران برای افق 20 سال آینده انتخاب شده اند. بخش عمده ای از این عوامل کلیدی در گروه متغیرهای مستقل و تاثیرگذار قرار داشتند.
۴.

ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی و رضایتمندی پژوهشگران با استفاده از تحلیل مسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات مجلات علمی - پژوهشی پژوهشگران علوم ورزشی رضایتمندی پژوهشگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 986
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی و رضایتمندی پژوهشگران با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. همچنین با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، 345 پژوهشگر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسشنامه های پژوهشگرساخته کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی و رضایتمندی پژوهشگران به عنوان ابزار گردآوری داده ها به کار رفتند که روایی آن ها تأیید شد و پایایی آن ها به ترتیب برابر با 91/0 و 94/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب  همبستگی  پیرسون  و  مدل معادلات  ساختاری ) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران داشت. همچنین مؤلفه های سرعت پاسخ گویی، ساختار اجرایی، اعتمادپذیری و روزآمدی تأثیر معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران داشتند و تنها مؤلفه کارکنان تأثیر معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران نداشت. براساس نتایج این پژوهش، افزایش کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی به رضایتمندی پژوهشگران منتج می شود که می تواند پیامدهای مثبتی ازجمله دریافت مقالات باکیفیت را برای مجله به همراه داشته باشد.
۵.

بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نااطمینانی تورمی بر تولید بخش ورزش: رویکردهای گارچ و ای.آر.دی.ال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نااطمینانی نرخ تورم تولید صنعت ورزش واریانس شرطی خودرگرسیونی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 364 تعداد دانلود : 85
تورم و نااطمینانی تورمی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی و از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان است. همچنین بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله رشد و تولید تأثیرگذار است؛ براین اساس این پژوهش با هدف بررسی نااطمینانی نرخ تورم و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر تولید بخش ورزش طی سال های 1991 تا 2017 انجام شد. جامعه مطالعه شده در این پژوهش کشور ایران بود و برای به دست آوردن نااطمینانی تورمی از مدل های آرچ و گارچ و به منظور بررسی رابطه بلندمدت میان متغیرها از روش هم انباشتگی جوهانسن و جوسیلیوس استفاده شد. رویکرد اقتصادسنجی مدل خودتوزیع با وقفه های گسترده (ای.آر.دی.ال.) نیز برای تخمین الگو به کار گرفته شد. برای تحلیل و بررسی داده ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نااطمینانی تورمی بر تولید بخش ورزش اثر منفی داشت که این تأثیر در دوره کوتاه مدت ناچیز بود، ولی در بلندمدت اثر آن بیشتر بود. به علاوه مخارج ورزشی دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در مقایسه با سایر متغیرها بیشترین تأثیر را بر تولید بخش ورزش داشت که با انتظارات سازگاری دارد. این موضوع بیانگر اهمیت زیاد سیاست مالی در حوزه ورزش است که باید سیاست گذاران و دولت توجه بیشتری به آن کنند. متغیر نقدینگی نیز در هر دو دوره اثر منفی بر تولید بخش ورزش داشت و میزان اثرگذاری آن در مقایسه با دیگر متغیرها کمتر بود. به علاوه مخارج ورزشی خانوار در کوتاه مدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تولید بخش ورزش داشت. نتایج پژوهش هم انباشگی نیز بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها بود.
۶.

اولویت بندی فناوری های نوین قابل استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار اماکن ورزشی مصرف انرژی فناوری های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 470
این پژوهش با هدف اولویت بندی فناوری های نوین قابل استفاده در اماکن ورزشی با تأکید بر کاهش مصرف انرژی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. در بخش کیفی ابتدا با مرور پیشینه پژوهش و مصاحبه با نخبگان آگاه از موضوع، تا حد رسیدن به اشباع نظری (مصاحبه با 11 نفر از افرادی که سابقه پژوهشی یا اجرایی در حوزه انرژی در صنعت ساخت و ساز و ورزش داشتند)، فناوری های نوین کاهش مصرف انرژی در سه مؤلفه آب (شش فناوری)، برق (نُه فناوری) و گاز (نُه فناوری) شناسایی و دسته بندی شدند. سپس فناوری های شناسایی شده در قالب پرسشنامه مقایسه های زوجی در اختیار نمونه آماری در بخش کمّی قرار گرفتند. جامعه آماری در بخش کمّی 50 نفر بودند که شامل اساتید مدیریت اماکن ورزشی، اساتید دانشکده های فنی، مدیران اماکن ورزشی پیشرفته، کارشناسان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و کارشناسان دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان می شدند. نمونه آماری با جامعه آماری برابر بود و 50 پرسشنامه برگشت داده شد. از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم افزار بهین گستر برای مقایسه دوبه دوی فناوری ها و اولویت بندی فناوری های کاهش مصرف انرژی در اماکن ورزشی استفاده شد. «دوش آینده» در کاهش مصرف آب (با وزن نسبی 32/0) و «سیستم مدیریت ساختمان» در کاهش مصرف برق و گاز (با وزن نسبی 30/0 و 29/0) مهم ترین فناوری ها شناخته شدند؛ بنابراین با توجه به محدودبودن منابع انرژی در کشور، مدیران اماکن ورزشی باید در راستای بهره وری از فناوری های برتر به منظور توسعه پایدار اماکن ورزشی گام بردارند.
۷.

فراتحلیل مطالعات دلایل اغتشاش تماشاگران فوتبال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراتحلیل اغتشاش تماشگران فوتبال هولیگانسیم وندالیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 157 تعداد دانلود : 446
پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل مطالعات عوامل و دلایل مؤثر بر اغتشاشات تماشاگران فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه پژوهش های گزارش شده در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر زمینه پرخاشگری و اغتشاشات تماشاگران فوتبال از 1382 تا 1397 بود. از بین جامعه آماری، 17 پژوهش که معیارهای ورود به فراتحلیل را داشتند، از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نودوهفت فرضیه پژوهشی از مطالعات نمونه پژوهش استخراج شدند و در سه طبقه عوامل فردی، فوتبالی و محیطی مدیریتی طبقه بندی شدند و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به صورت جداگانه از نرم افزارهای فراتحلیل و اس.پی.اس.اس. استفاده شد. نتایج با استفاده از مدل اثرات تصادفی نشان داد که اندازه اثر کلی همه عوامل مؤثر بر اغتشاشات فوتبال ایران برابر با 252/0 = r است (05/0 > p ). همچنین برطبق نتایج، اندازه اثر عوامل مدیریتی برابر با 320/0 = r ، عوامل فردی برابر با 20/0 = r و عوامل مرتبط با فوتبال برابر با 169/0 = r  به دست آمد که همه اندازه اثرات بر طبق نظر کوهن در حد متوسط ارزیابی شد.
۸.

شناسایی راهکارهای مؤثر بر برون رفت هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درماندگی مالی هیئت های ورزشی رویکرد ساختاری-تفسیری راهکارهای مؤثر خراسان رضوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 353
پژوهش حاضر براساس رویکرد ساختاری-تفسیری، با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر بر برون رفت هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی با ماهیت تحلیلی بود و از نوع م ط العات کاربردی است که به روش ساختاری-تفسیری انجام شده است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه دلفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران در این حوزه بود که از این تعداد 25 نفر به شیوه هدفمند در هر بخش از پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل ساختاری-تفسیری استفاده شد. درنهایت 33 شاخص موثر بر برون رفت هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی از درماندگی مالی شناسایی شدند و در پنج بعد راهکار مدیریتی، فعالیت های اقتصادی، راهکار قانونی، فعالیت های بازاریابی و فعالیت های آموزشی و اجرایی و در سه سطح قرار گرفتند که راهکار قانونی به عنوان سطح سوم مدل شناسایی شد ؛ درنتیجه هیئت های ورزشی برای خروج از درماندگی مالی باید توجه ویژه ای به راهکار قانونی داشته باشند تا زمینه ظهور و تحقق سایر عوامل در سطوح بالای مدل فراهم شود. همچنین توجه به سایر راهکارهای سطح بندی شده در پژوهش حاضر و تمرکز بر آن ها می تواند حرکت مؤثری در راستای رفع مشکلات مالی هیئت های ورزشی باشد.
۹.

تحلیل مشارکت حامیان در رویدادهای ورزشی بر مبنای مدل ماتریس انگیزه حمایت مالی(مطالعه موردی: لیگ برترفوتبال ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت مالی رویداد ورزشی ماتریس انگیزه حمایت فوتبال تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 816
حمایت مالی ورزشی یکی از شیوه های مهم سرمایه گذاری در ورزش و از محورهای اصلی بازاریابی ورزشی است که در سایه آن رویدادها سازمان دهی شده و موردحمایت قرار می گیرند. این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل مشارکت حامیان در رویدادهای ورزشی بر مبنای مدل ماتریس انگیزه حمایت مالی صورت گرفته است. روش این پژوهش کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد گلیزر است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی استفاده گردید و درمجموع با 15 نفر از خبرگان و اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی و همچنین شرکت های حامی ورزش (فوتبال) مصاحبه صورت پذیرفت. الگوی نظری این تحقیق از پاسخ های مصاحبه 9 سؤالی و پس از انجام مراحل کدگذاری باز، انتخابی و نظری، حاصل گردید. در این مطالعه در چهار بعد خارجی، داخلی، فرصت طلبانه و بشردوستانه مؤلفه های انگیزشی تعریف گردید و بر اساس فرآیندی تحلیلی، داده های به دست آمده در یک ماتریس دوبعدی جای گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که عوامل موردبررسی تحقیق و انگیزه های مورد پرسش قرارگرفته در مصاحبه ها دارای دو یا چند اولویت است که در مرتبه اول اولویت، انگیزه های مرتبط با ابعاد خارجی و فرصت طلبانه و در اولویت ثانویه انگیزه های داخلی و بشردوستانه مشاهده گردیدند. به سبب این مطالعه توصیه می شود مدیران ورزشی و سردمداران سیاسی اقتصادی کشور برای تقویت ارتباط حامیان و ورزش توجهی ویژه در جهت توسعه و هدفمندی حمایت مالی داشته باشند.
۱۰.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر برندسازی مشترک بین تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی و باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند باشگاه تجهیزات ورزشی فوتبال تصمیم گیری سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 299
این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر برندسازی مشترک در بین تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی و باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی- کمّی بود. جامعه آماری خبرگان مدیریت بازاریابی ورزشی، مدیران باشگاه ها و مدیران شرکت های تولیدکننده تجهیزات ورزشی بودند. شانزده نفر در این پژوهش مشارکت کردند و پنل دلفی پژوهش را تشکیل دادند. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی مشترک در بین باشگاه ها و تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی، از روش دلفی فازی استفاده شد. بنا بر نظر پنل دلفی، عوامل شناسایی شده در قالب چهار عامل اصلی با 19 مؤلفه به شرح زیر دسته بندی شدند: مدیریت برند (تقویت ارزش برند، استفاده از دانش و تجربه برندهای شریک در حوزه مدیریت برند، جایگاه برند، هویت برند، ارزش ویژه برند و تصویر برند)، ارتباط بین شرکا (رضایتمندی، اعتماد متقابل، تعهد، منافع مشترک، قابلیت اطمینان به محصول و راهبردهای خلاق و نوآورانه)، عوامل بازاریابی (آمیخته بازاریابی، موقعیت بازار، مزیت رقابتی و ورود به بازارهای جدید داخلی) و عوامل حمایتی (قانون کپی رایت، قراردادها و رسانه های اجتماعی). به منظور اولویت بندی عوامل مؤثر بر برندسازی مشترک از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی و نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شد؛ براین اساس از بین مؤلفه های پژوهش، بازاریابی با وزن نسبی 441/0 مهم ترین عامل تأثیرگذار بود و بعد از آن به ترتیب ارتباط بین شرکا (290/0)، مدیریت برند (152/0) و عوامل حمایتی (117/0) قرار داشتند. همچنین با توجه به نرخ سازگاری به دست آمده برابر با 05/0، اعتبار مناسب این اطلاعات تأیید شد؛ بنابراین می توان از نتایج این گونه استنباط کرد که برای راهبری آینده نگر باشگاه های فوتبال استفاده از موارد به دست آمده در این پژوهش می تواند راهگشا باشد.
۱۱.

تبیین نقش میانجی طفره روی اجتماعی در تأثیر سرپرستی تحقیرآمیز بر تمایل به ترک باشگاه در ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحقیر بازیکنان انتقام جویی رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ بازیکنان باشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 58
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش میانجی طفره روی اجتماعی در تأثیر سرپرستی تحقیرآمیز بر تمایل به ترک باشگاه در ورزشکاران حرفه ای انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی در نمونه ای شامل 317 نفر از ورزشکاران حرفه ای مرد انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اشلمن و همکاران (2014) به منظور ارزیابی سرپرستی تحقیرآمیز، پرسشنامه طفره روی اجتماعی هوگارد و همکاران (2010) و پرسشنامه بوثما و روث (2013) برای ارزیابی تمایل به ترک باشگاه استفاده شد که همگی از حیث روایی و پایایی تأیید شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و اجرای تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار پی.ال.اس. و بررسی پایایی و آمار توصیفی به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. انجام شده است. نتایج نشان داد که سرپرستی تحقیرآمیز به طور مستقیم و معنا داری تغییرات طفره روی اجتماعی (64 درصد) و تمایل به ترک باشگاه (54 درصد) را تبیین می کند. طفره روی اجتماعی نیز به طور مستقیم و معنا داری تغییرات تمایل به ترک باشگاه را (61 درصد) تبیین می کند. همچنین سرپرستی تحقیرآمیز به طور غیرمستقیم و معنا داری، با میانجی گری متغیر طفره روی اجتماعی، تغییرات تمایل به ترک باشگاه را (39 درصد) تبیین می کند و نتیجه گیری می شود که متغیر طفره روی اجتماعی رابطه بین سرپرستی تحقیرآمیز و تمایل به ترک باشگاه را در بازیکنان حرفه ای وساطت می کند. براساس نتایج پژوهش حاضر، ﺷﯿﻮه رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن باشگاه های ورزشی از تأثیر درخور توجهی بر رﻓﺘﺎر بازیکنان برخوردار است؛ بنابراین ﺑﺎ مهم شمردن سبک ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ باشگاه ها ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺮب بازیکنان ازجمله تک روی و طفره روی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد، ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ها را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و مانع از هدایت آن ها به سمت ترک باشگاه شد.
۱۲.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و ویکور فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه ورزشی کارت امتیازی متوازن (BSC) و ویکور فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 798 تعداد دانلود : 943
هدف این پژوهش طراحی مدل ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی می باشد. روش تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش دلفی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی بر مبنای ابعاد کارت امتیازی متوازن (حوزه مالی، حوزه مشتری، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد) شناسایی گردید. در مرحله دوم برای جمع آوری داده ها از خبرگان (پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی) از روش میدانی استفاده شد. سپس وزن هر یک از معیارها (ابعاد کارت امتیازی متوازن) با استفاده از روش FAHPو بر مبنای نظر مدیران و کارشناسان عمرانی و پیمانکاران پروژه های ساخت مجموعه های ورزشی تعیین و به عنوان ورودی روش ویکور فازی درنظر گرفته شد. در نهایت با استفاده از روش ویکور فازی و پیاده سازی در نرم افزار متلب وزن هر یک از عوامل تعیین گردید. نتایج حاصل درخصوص تعیین وزن معیارها و اولویت بندی عوامل موثر بیانگر این است که در بین عوامل، مهارت و دانش کافی در برآورد اولیه پیمان با هزینه واقعی، تجربه و عملکرد پیشین پیمانکار، استفاده از نیروهای متخصص و فنی، رعایت اصول کیفی و ایمنی، استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در پروژه در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶