حسین اکبری یزدی

حسین اکبری یزدی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

بررسی تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود که بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان 400 نفر بود. برحسب انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 322 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسش نامه های استاندارد بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تأثیری به میزان 947/0 دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد پویایی اجتماعی بر مشارکت ورزشی تأثیری به میزان 948/0 دارد.
۲.

چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازی های المپیک

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
بازی های المپیک از ابتدای پیدایش تاکنون تنها یک رویداد ورزشی صرف نبوده، بلکه این رویداد بین المللی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی قابل توجه بوده است. لذا کشورها در تلاش هستند تا مدیریت کاروان های ورزشی خود را در این راستا اثر بخش کنند. لذا بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی چالش های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به بازی های المپیک مد نظر قرار گرفت. این پژوهش با روش مطالعه کیفی اکتشافی صورت گرفته است. نمونه پژوهش جهت انجام مصاحبه به شکل هدفمند- نظری و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای مصاحبه تا رسیدن محقق به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. یافته های این پژوهش که از تحلیل 12 مصاحبه کیفی صاحبنظران به دست آمده است نشان داد کاروان ورزشی ایران با 60 چالش در حوزه های تشریفات، امنیت، اسکان، حمل و نقل، فنی و بین الملل، فرهنگی، مالی و رسانه ای مواجه است که مدیریت بهینه مدیران ارشد را در رفع آن ها می طلبد.
۳.

طراحی الگوی فرایندی کسب وکار باشگاه های ورزشی تناسب اندام زنان

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲
امروزه رقابت شدید بین کسب وکارهای هر صنعت لزوم طراحی مدل های مناسب کسب وکار را نشان می دهد و صنعت ورزش و تناسب اندام نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی فرایندی کسب وکار باشگاه های ورزشی تناسب اندام زنان بود. تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف کاربردی بود که با دو راهبرد کیفی فراترکیب و تحلیل تم اجرا شد. جامعه آماری فراترکیب مطالعات مرتبط در بازه زمانی 1990 تا 2020 بودند. برای تحلیل تم نیز 11 متخصص حوزه کسب وکارهای ورزشی به صورت گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. با تجزیه وتحلیل داده های دو مرحله تعداد زیادی کدهای باز شناسایی شد که در پایان 125 کد نهایی، 54 تم فرعی و 21 تم اصلی ظاهر شدند. کیفیت یافته های دو مرحله با محاسبه ضریب توافق کدگذاری تأیید شدند. مفاهیم ظهوریافته در 7 محور شامل طراحی محصول، پیش اجرا، تعریف مشتریان، تعیین و تأمین منابع، فعال سازی و اجرا، کنترل و عملکرد و پشتیبانی فناوری دسته بندی شدند که هر کدام به فرایندهای خاصی در الگوی کسب وکار اشاره داشت. در یک منطق خطی این فرایندها پشت سر هر هم قرار دارند، اما در الگوی مذکور همه فرایندها به طور مداوم بارها و بارها بازبینی می شوند تا کسب وکار به بهترین شیوه ممکن محصول خود را تولید و عرضه کند. به طور کلی الگوی فرایندی ارائه شده، پویاست که فرایندها و شرایط لازم برای بازبینی را شناسایی کرده است. اجرایی کردن این مراحل می تواند تکامل کسب وکار باشگاه های تناسب اندام زنان را تا حدودی پیش بینی کند. 
۴.

ارائه مدلی برای اندازه گیری سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان: مطالعه پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
این مطالعه با هدف ارائه یک مدل اندازه گیری برای تعیین سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های مربوط به 508 نفر از مشتریان پوشاک ورزشی در شهر تهران با پرسشنامه ای برخاسته از مطالعه ای کیفی شامل 69 گویه برای ارزیابی 19 سبک تصمیم گیری خرید جمع آوری و  با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم تحلیل شد. مدل تحلیل عاملی اولیه آزمون شد. با توجه به معنادار نبودن بار عاملی برخی گویه ها و سبک های تصمیم گیری، مدل اولیه اصلاح و مجدداً آزمون شد که به تأیید 16 سبک و 56 گویه منجر شد. در ادامه با استفاده از آزمون های مربوط به پایایی ترکیبی، روایی واگرا و همگرا به تأیید 15 سبک و 53 گویه منجر شد. این سبک ها عبارت اند از: دسترسی راحت، کیفیت گرایی، لذت گرایی، حساس به قیمت (گران، بهینه)، اطمینان طلبی، تنوع گرایی، احترام گرایی، مدگرایی، برندگرایی (وفادار و توجه به برند)، حس گرایی، لوکس گرایی، جست وجوگر و تأثیرپذیری. به طور کلی نتایج حاکی از تنوع و تعدد سبک های خرید مصرف کنندگان ورزشی نسبت به مصرف کنندگان سایر محصولات بود.  
۵.

واکنش های مغزی هواداران در پاسخ به مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۱
مقدمه: هواداران ورزشی همواره بخش مهمی از موفیقت صنعت فوتبال هر کشوری می باشند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی واکنش های مغزی هواداران در پاسخ به فعالیت های مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور و متعاقب آن رفتارهای حامی جامعه آنان بود. روش کار: با استفاده از ابزار بازاریابی عصبی (الکتروآنسفالوگرافی) و از طریق یک طرح نیمه تجربی به ارزیابی واکنش های مغزی هواداران نسبت به فعالیت های مسئولیت اجتماعی یک ورزشکار مشهور پرداخته شد. یافته ها: یافته های الکتروآنسفالوگرافی مغز ۲۹ مشارکت کننده در پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور می تواند واکنش های مغزی متفاوتی در مقایسه با ورزشکار غیرمشهور در هواداران ایجاد کند و قشر کمربندی خلفی مغز آزمودنی ها در واکنش به فعالیت های مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور بیشترین فعالیت را دارا بود. همچنین فعالیت های مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور، تمایل به رفتارهای حامی جامعه از سوی مشارکت کنندگان پژوهش را افزایش می دهد (۰۰۱/۰=P). این موضوع در هنگام تفکیک جنسیتی مشارکت کنندگان، تنها در مشارکت کنندگان زن معنادار بود (۰۰۱/۰=P). نتیجه گیری: مدیران بازاریابی و همچنین ورزشکاران حرفه ای می توانند از طریق یافته عصبی پژوهش های بازاریابی عصبی به کشف راهبردهای بازاریابی نوین، ارتباطات بازاریابی، تبلیغات، محصولات و خدمات جدید بپردازند و آنها را با توجه به نیازهای مشتریان طراحی کنند.
۶.

تعیین اثر تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی بر وفاداری و تمایل به خرید مصرف کنندگان: مطالعه موردی حسن یزدانی قهرمان المپیک

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۴
هدف از تحقیق حاضر، تأثیرگذاری تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی روی وفاداری هواداران به محصولات تبلیغ شده توسط وی و تمایل به خرید آن ها از آن محصول است. بدین منظور از پرسش نامه های استاندارد تصویر برند ورزشکاران(ارای و همکاران،2013)، تمایل به خرید(دیالو،2012)و(کاترین ومییر،2010) و وفاداری به برند هواداران(کارول و آهوویا،2006)و(بنت و رندل تیلی،2002) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد 30 پرسش نامه به صورت آزمایشی در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام، در اختیار هواداران قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس به دست آمده برای جامعه نامحدود، برابر 296عدد برآورد شده است. به منظور طبقه بندی و خلاصه نمودن داده های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس نسخه 23 انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که بیشترین تأثیرگذاری بر ابعاد تصویر برند در بعد عملکرد ورزشی مربوط به سبک بازی، در بعد جذابیت ظاهری مربوط به جذابیت فیزیکی در بعد سبک زندگی مربوط به الگوی رفتاری است. همچنین بیشترین تأثیرگذاری ابعاد تصویر برند بر وفاداری و تمایل به خرید هواداران مربوط به سبک زندگی بازارپسند است. با عنایت به نتیجه پژوهش می توان اذعان کرد که تصویر برند حسن یزدانی برای تبلیغات محصولات باعث ایجاد وفاداری در هواداران نسبت به آن محصول و تمایل به خرید در آن ها می گردد.
۷.

مطالعه تجربی تاثیر استفاده از ورزشکاران مشهور بر ارتقاء ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبلیغات توسط افراد مشهور ورزشکار، در ارتقاء ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی بود. پژوهش، به روش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون، در یک نمونه داوطلب ۶۰ نفره از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد انجام شد. به همین منظور داوطلبان به مدت یک ماه تحت تأثیر تبلیغات شبیه سازی شده برای یک برند کفش ورزشی ساختگی و غیر واقعی به وسیله شخص مشهور ورزشکار منتخب، از طریق شبکه های اجتماعی تلفن های هوشمند قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند آکر (۱۹۹۱) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss23و روش های آماری تی نمونه وابسته و آزمون d کوهن مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تبلیغات انجام شده، به میزان ۰٫۸۷ درصد در آگاهی از برند، ۰٫۹۱ درصد در تداعی برند، ۰٫۸۶ درصد در درک کیفیت برند و ۰٫۸۶ درصد در وفاداری نگرشی به برند تأثیر گذاشته است؛ بنابراین توصیه می شود بازاریابان و دست اندرکاران صنعت تبلیغات ورزش کشور، استفاده تبلیغاتی از شخصیت های مشهور را به عنوان یکی از استراتژی های مؤثر در افزایش ارزش ویژه برند و کسب مزیت های رقابتی، مورد توجه ویژه قرار دهند.
۸.

موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت ها و سازمان های حامی

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۷
شناسایی موانع موجود در مسیر ارتباط بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و شرکت ها و سازمان های حامی امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی این موانع می باشد. روش تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران بازاریابی شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی که از سال 1390 تا 1398 حامی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بودند، مدیران باشگاه ها، فدراسیون فوتبال و خبرگان در این زمینه می-باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در بخش کمی نیز، روش نمونه گیری در دسترس انجام شد که در میان ۱5 نفر از خبرگان دانشگاهی، پرسشنامه مقایسات زوجی برخاسته از بخش کیفی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی و شناسایی مولفه های موانع، از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شده است و برای اولویت بندی مولفه ها در بخش کمی از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد. بر اساس یافته ها 13 مقوله و 79 مولفه در ارتباط با موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت-ها و سازمان های حامی شناسایی شد و شاخص ها و مقوله های اقتصادی، قانونی و بازاریابی بیشترین درجه اهمیت را داشتند. با شناسایی این موانع، باشگاه های فوتبال و شرکت ها و سازمان های حامی می توانند راهکارهای متناظر و متناسب با آن ها را شناسایی و اتخاذ کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن در عرصه اسپانسرشیپ گام بردارند و همواره طرفین ارتباط منتفع شده و به اهداف خود از اسپانسرشیپ دست پیدا کنند
۹.

تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۹
هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان در سال 1398 بود. روش پژوهش، توصیفی– پیمایشی است که داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش 500 نفر از متولیان تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان لرستان بودند که حجم نمونه با توجه به جدول گرجسی مورگان 217 نفر تعیین گردید؛ که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ى محقق ساخته ای شامل 45 سؤال رتبه بندی شده درباره ى قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهاى تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان بود که روایی صوری پرسشنامه ها مورد تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (94/0= α) مورد تأیید قرار گرفت. براى تجزیه وتحلیل داده ها، علاوه بر شاخص هاى توصیفى، آزمون مقایسه ى میانگین ها و آزمون فریدمن و از ماتریس ارزیابى درونى و بیرونى نیز استفاده شد. یافته هاى پژوهش نشان داد که تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان در مختصات SWOT در ناحیه so قرار داشت که ازلحاظ عوامل درونى در ناحیه ى قوت ها و ازنظر عوامل بیرونى سازمان در ناحیه ى فرصت ها جاى داشت. همچنین با استفاده از تحلیل ماتریس SWOT، 5 راهبرد تهاجمی جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت ها ارائه شد. همچنین مشخص شد در بخش قوت ها بالاترین رتبه مربوط به کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس با تدوین و چاپ کتاب های تربیت بدنی در پایه های اول تا ششم ابتدائی و اول تا سوم متوسطه اول، در بررسی ضعف ها، بالاترین رتبه مربوط به فقدان انجمن های فعال ورزش دانش آموزی و بالاترین رتبه در فرصت ها مربوط به نگرش مثبت برخی مسئولین و مدیران ارشد استان برای رشد و ارتقاء ورزش دانش آموزی و در بخش تهدیدها بالاترین رتبه مربوط به عدم وجود برنامه مدون جهت فعالیت های ورزش دانش آموزی استان مشخص شد.
۱۰.

ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
امروزه، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخ گویی به خواسته های آنان در میادین ورزشی ازطریق بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان، امری مهم و ضروری تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بود. این پژوهش، توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان شد که از برنامه های فوق برنامه ورزشی دانشگاه استفاده می کردند. با توجه به فرمول کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای سنجش کیفیت خدمات از پرسش نامه کیواسک استفاده شد. میزان رضایت مشتریان با پرسش نامه رضایت مشتری او سی اس سنجیده شد و برای سنجش حضور مجدد از پرسش نامه رفتار آتی بی اف آی اس استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، ویلکاکسون و فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد رابطه مثبتی وجود داشت. همچنین، 5/7 درصد از تغییرات واریانس رضایتمندی، ازطریق کیفیت خدمات و 22 درصد از تغییرات واریانس تمایل به حضور مجدد، ازطریق کیفیت خدمات قابل تبیین بودند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود به امر کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی توجهی ویژه شود تا با افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد در افراد بیشتر شود.
۱۱.

نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان وکسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف پژوهش بررسی نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان و کسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمام هواداران بالای 18 سال دو تیم پرسپولیس و استقلال خواهد بود که به تماشای مسابقات چه از طریق حضور در ورزشگاه و چه از طریق تلویزیون و اینترنت می پردازند. روایی سازه پرسشنامه دانش مشتری به کمک تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های دانش مشتری، وفاداری، ارزش ادراک شده و مزیت رقابتی به ترتیب 98/0، 97/0، 93/0، 94/0 به دست آمد. بررسی روابط بین متغیرها، نشان دهنده مناسب و اقتصادی بودن مدل با رابطه غیرمستقیم است که در آن نقش واسطه ای ارزش ادراک شده مورد تأیید بود. نتایج نشان داد مدل با رابطه غیرمستقیم با دارا بودن میزان AIC کمتری از کارایی بیشتری نسبت به مدل با رابطه مستقیم و بدون در نظر گرفتن نقش واسطه ای ارزش ادراک شده برخوردار بود، یعنی باشگاه هایی که دانش به دست آمده مشتریان خود را مدیریت می کنند، به ایجاد تعهد و در ادامه برتری رقابتی در میان سایر باشگاه ها منجر می شوند. از طرفی ارزش ادراک شده توسط تماشاچیان ارتباط بین متغیرها را تسهیل می کند.
۱۲.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
توسعه تاکتیک بازاریابی رابطه مند می تواند سودآوری صنعت ورزش را افزایش دهد. برای ارزیابی این تاکتیک، پژوهشگران به دنبال ابزار معتبر و پایا هستند؛ ازاین رو، در مطالعه حاضر به تعیین روایی و پایایی پرسش نامه 28 سؤالی بازاریابی رابطه مند مشتریان ورزشی که کیم (2008) طراحی کرده است، پرداخته شد. این پرسش نامه شامل مؤلفه های اعتماد، تعهد، رضایت ارتباطی، خودارتباطی، صمیمیت، عشق به تیم، و عمل متقابل است که پس از اخذ مجوز از صاحب پرسش نامه، روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروهی از صاحب نظران تأیید شد. در پژوهش حسنی زاده (1391)، پرسش نامه موردبحث به شیوه سه مرحله ای ترجمه شده بود که در پژوهش حاضر نیز به روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر هفت تن از متخصصان پرداخته شد. برای تعیین پایایی ابزار، مطالعه ای مقدماتی روی تماشاگران بازی استقلال- نفت تهران در ورزشگاه آزادی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ برای همه مؤلفه ها و سؤال ها بالای 70/0 بود. همچنین، برای سنجش روایی سازه ابزار، نمونه ای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به صورت تصادفی انتخاب گردید. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون روایی سازه استفاده شد. خروجی های لیزرل نشان داد که معرف های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه های بازاریابی رابطه مند از روایی لازم برخوردار هستند و به خوبی می توانند بازاریابی رابطه مند را بسنجند. با توجه به این نتایج می توان گفت که مقیاس انطباق یافته بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی می تواند به عنوان مقیاس پایا و معتبری درمورد تماشاگران ورزشی ایران به کار رود.
۱۳.

نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی هواداران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 1396، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه آزادی حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی باشگاه بخشنده (1391) و پرسشنامه رفتار شهروندی گروث (2005) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده-ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن و مسئولیت اجتماعی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد. خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص های 91/0=GFI،96/0=NFI، 95/0=IFI، 96/0=CFI و 012/0= RMSEA نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد، که مسئولیت اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و رفتار شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر رفتار شهروندی هواداران نمایان سازد.
۱۴.

اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بر اساس مدل AIDA

کلید واژه ها: تبلیغات از طریق ورزش اثربخشی تبلیغات مدل AIDA تماشاگر لیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
دیرزمانی است که تبلیغات از اجزای درآمدهای بالقوه رویدادهای ورزشی محسوب می شود. ارزیابی اثربخشی تبلیغات، سرمایه گذاران، حامیان مالی و سایر شرکت هایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغ کرده اند را در ارائه تبلیغاتی تأثیرگذارتر یاری کرده و بر افزایش سهم فروش آن ها مؤثر بوده است. دراین راستا، هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بود که روایی محتوایی و سازه آن در پژوهشی جداگانه تأیید گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون دوجمله ای و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ برتر فوتبال دارای اثربخشی لازم نبوده است. در ارتباط با نگرش به تبلیغات نیز مشخص شد که نگرش مثبتی در مورد تبلیغات میان تماشاگران وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که شرکت ایرانسل با تکیه بر نگرش مثبتی که در ارتباط با تبلیغات از طریق ورزش وجود دارد، نسبت به بهبود ویژگی ها و شیوه های اجرای تبلیغات اقدام به بازنگری نموده و از فضای فراهم شده در میادین ورزشی جهت پیشبرد اهداف بازاریابی خود، بهتر و مناسب تر بهره گیرد.
۱۵.

سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
این پژوهش با هدف شناسایی سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی انجام شد. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته و عمیق با سه گروه شامل متخصصان بازاریابی و بازاریابی ورزشی، تولیدکنندگان- عرضه کنندگان پوشاک ورزشی و مشتریان پوشاک ورزشی انجام شد (تعداد = 56). نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تاحد اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها ازطریق تکنیک تحلیل تفسیری، با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج تحلیل تفسیری مصاحبه ها منجر به شناسایی 93 گویه شد که در 15 مقوله طبقه بندی شد. این 15 مقوله به عنوان سبک های تصمیم گیری خرید، در قالب یک مدل کیفی ارائه شد. مدل مطالعه نشان داد که مشتریان ورزشی می توانند در خرید پوشاک ورزشی سبک های دسترسی راحت، کیفیت گرایی، مدگرایی، ملی گرایی، جست وجوگر، اطمینان طلبی، احترام گرا، تنوع گرا، حس گرایی، لوکس گرایی، لذت گرایی، حساس به قیمت، برندگرایی، خرید سردرگم و تأثیرپذیر را دنبال کنند. برخی از سبک های ارائه شده در پژوهش حاضر، با مطالعات پیشین در حوزه های مختلف مطابقت داشتند. بااین وجود، سبک هایی چون تأثیرپذیر، حس گرایی و لوکس گرایی کمتر مورداشاره پژوهش های گذشته بوده اند. به طورکلی، سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان می توانند گسترده تر و متنوع تر از سبک های تصمیم گیری خرید کنونی باشند.
۱۶.

طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس

کلید واژه ها: کیفیت خدمات مدل برند هواداران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۸۴
هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه پرسپولیس بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بود که برای تماشای مسابقه این تیم و النصر عربستان در چارچوب مسابقات جام قهرمانی باشگاه های آسیا در ورزشگاه آزادی حضور یافتند. تعداد این افراد حدود 100 هزار نفر بود، که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه کیفیت خدمات کو و کوان (2006) و پرسشنامه هویت اجتماعی برند دهدشتی و همکاران (1391) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بین کیفیت خدمات و مؤلفه های آن با هویت اجتماعی برند رابطه معنادار وجود دارد. خروجی های نرم افزارAMOS  نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص های 97/0=GFI،94/0=NFI، 98/0=IFI، 98/0=CFI و 60/0= RMSEA نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد که کیفیت خدمات و ابعاد آن یکی از مهم ترین عوامل تشکیل دهنده هویت اجتماعی برند است.
۱۷.

پیش بینی وفاداری کارکنان از طریق تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی:آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۶
هدف از این تحقیق پیش بینی وفاداری کارکنان در اکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران با استفاده از تصویر ذهنی برند بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی بود که به روش تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران آکادمی (60 نفر) تشکیل می دادند و نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد و در نهایت تعداد 49 پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه تصویر ذهنی برند (برونر و استاکلین،2008) و پرسشنامه وفاداری کارکنان (حسینی و همکاران،1389) استفاده شد.نظر به نرمال نبودن توزیع یکی از متغیرها، از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت تعیین رابطه بین دو متغیر استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تصویرذهنی برند و وفاداری کارکنان وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که متغیر تصویر ذهنی برند توانسته است حدود 48 درصد از وفاداری کارکنان را تبیین کند. در مجموع با توجه به یافته های تحقیق می توان به مدیران آکادمی پیشنهاد داد که ابتدا ویژگی های برند خود را به خوبی بشناسند و سپس آن را به نحوی مثبت به کارکنان ارائه داده و بشناسانند و سعی نمایند عملکرد های سازمانی را طوری برنامه ریزی کرده و اجرا نمایند که پشتیبان و موید تصویر کارکنان از برند سازمان باشد.
۱۸.

تبیین مدل ارزش ادراک شده برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

کلید واژه ها: ارزش ادراکی استقلال برند پرسپولیس خوشنامی مدلسازی هواداران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ارزش ادراک شده برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود. جامعه پژوهش تمام هواداران بالای 18 سال دو باشگاه بزرگ پایتخت بود؛ حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به دست آمد و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ارزش ادراک شده برند (1393) و خوشنامی باشگاه رسلر (2010)، استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، از نظرهای پنج تن از استادان رشته مدیریت ورزشی استفاده شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای ابزار پژوهش به ترتیب 87/0، 81/0 به دست آمد. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده مناسب بودن مدل بود. نتایج نشان داد از میان ابعاد ارزش ادراک شده برند، کیفیت ادراک شده از برند پیش بینی کننده قوی تری نسبت به آگاهی از برند و وفاداری به برند برای خوشنامی باشگاه است؛ یعنی باشگاه هایی که به برند خود ارزش می بخشند، به طوری که این ارزش ایجادشده توسط مشتریان و هواداران باشگاه درک شود، این ارزش ادراک شده به خوشنامی باشگاه منجر می شود.
۱۹.

نقش میانجی وجدان کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بین سرمایه روان شناختی و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
تحقیق حاضر به منظور تعیین نقش میانجی وجدان کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بین سرمایه روان شناختی و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران انجام گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و جز پژوهش های همبستگی است. جامعه آمار پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند (745=N). حجم نمونه 273 نفر به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های سرمایه روانشناختی، وجدان کاری، بدبینی و عملکردسازمانی بود. برای بررسی روایی محتوای پرسشنامه ها از نظرات 7 تن از اساتید صاحب نظر در زمینه موضوع تایید شد. همچنین پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون و برای برازش مدل های اندازه-گیری به دست آمده از مدل معادلات ساختاری از نرم افزارهای spss وAMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد سرمایه روانشناختی بر بدبینی سازمانی اثر منفی معنادار، سرمایه روانشناختی بر وجدان کاری و سرمایه روانشناختی بر عملکرد کارکنان اثر مثبت معناداری داشت. همچنین بدبینی سازمانی بر عملکرد کارکنان اثر منفی معناداری و وجدان کاری بر عملکرد کارکنان اثر مثبت و معناداری داشت. یافته ها نشان دادند سرمایه روانشناختی و وجدان کاری به صورت مثبت و مستقیم بر عملکرد کارکنان اثرگذار هستند و بدبینی سازمانی اثر منفی بر عملکرد کارکنان دارد.سرمایه روانشناختی از طریق متغیر وجدان کاری بر روی عملکرد کارکنان می تواند اثر مثبت و معناداری داشته باشد.
۲۰.

بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال

کلید واژه ها: کیفیت خدمات- فن کیفیت خدمات (SERVQUAL)- لیگ برتر فوتبال ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۷۳۶
هدف از انجام این تحقیق بررسی و تحلیل شکاف بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده از خدمات ارائه شده در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال، توسط مشتریان بود. روش انجام این تحقیق از نوع آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از تماشاچیان، کادر فنی، بازیکنان و مدیران باشگاه های فعال در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 91-90. نمونه آماری نیز در مرحله مصاحبه به صورت هدفمند (36 نفر) و در مرحله پرسشنامه با روش طبقه ای (470 نفر) از تمامی ورزشگاه های لیگ برتر انتخاب شد که در نهایت 442 پرسشنامه برگشت داده شد. پس از انجام مصاحبه های کیفی به دوصورت غیرساختارمند و گروه متمرکز و همچنین مطالعه اسناد و مدارک و ادبیات تحقیق، 85 نیاز به عنوان نیازهای مشتریان لیگ برتر شناسائی شد که پس از تلخیص و دسته بندی به صورت یک پرسشنامه 42 آیتمی در 5 بعد منابع انسانی، استادیوم ها، برنامه ریزی و مدیریت، اطلاع رسانی و خدمات اضافی طبق روش سروکوال به صورت دووجه کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده تهیه شد. نتایج آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف، علامت و تحلیل واریانس فریدمن) نشان از وجود شکاف منفی و معنادار در تمامی نیازها و مولفه های شناسائی شده داشت، علاوه بر این انتظارات و ادراکات مشتریان نیز رتبه بندی شدند. نتایج این تحقیق با اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه فوتبال ایران همخوانی داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان