حسین اکبری یزدی

حسین اکبری یزدی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

تفاوت تأثیر تبلیغات توسط زنان و مردان ورزشکاردر اشتیاق به خرید کالای ورزشی: نتایج یک آزمایش تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تمایل به خرید جنسیت کالای ورزشی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 453 تعداد دانلود : 934
مقدمه: شناسایی تفاوت تأثیر شیوه های تبلیغاتی، در ادراک و واکنش های رفتاری خرید زنان و مردان، به موضوع مهمی در علم بازاریابی و صنعت تبلیغات تبدیل شده است. به این منظور هدف از این تحقیق، بررسی تفاوت تأثیر تبلیغات توسط زنان و مردان ورزشکار در میزان اشتیاق به خرید کالاهای ورزشی است. روش پژوهش: این تحقیق نیمه تجربی بوده و برای انجام آن از پرسشنامه استاندارد تجربه، اعتماد و جذابیت اشخاص نامدار اوهانیان (1990) و پرسشنامه  اشتیاق به برند و محصول، زیچکوسکی (1985) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( 90/0=α ) و ( 93/0=α ) تأیید شد. نمونه آماری 60 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرمانشاه بودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  spss23و روش های آماری تی نمونه وابسته و آزمون d کوهن تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: استفاده از ورزشکاران مرد در تبلیغات ورزشی تأثیر مثبت بیشتری بر تمایل افراد به خرید دارد. همچنین زنان تحت تأثیر تبلیغات، نگرش ها و تمایلات بیشتر تمایل به خرید کالاهای ورزشی قرار دارند. نتیجه گیری: تأثیر تبلیغات بر زنان و مردان متفاوت است، اما این تأثیر در گروه زنان بیشتر است، زیرا زنان شنونده بهتری هستند و بیشتر در معرض تغییر دیدگاه ناشی از تأثیر تبلیغات قرار می گیرند.
۲.

مدل سازی آمیخته بازاریابی پایدار در صنعت گردشگری ورزشی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدل سازی آمیخته بازاریابی توسعه پایدار گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 662
این پژوهش بر حسب هدف کاربردی، براساس شیوه های گردآوری داده ها ، توصیفی از نوع پیمایشی، و بر مبنای ماهیت داده ها پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) بود. از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی ورزشی، گردشگری ورزشی و مدیریت بازاریابی گردشگری گویه های مؤثر در آمیخته بازاریابی پایدار در صنعت گردشگری ورزشی ایران استخراج شدند؛ با توجه به گویه های شناسایی شده، مؤلفه های اصلی دسته بندی شدند و با نظر سنجی از گروه دلفی گویه های تبیین کننده هر کدام از مؤلفه های اصلی شناسایی شدند؛ سپس پرسشنامه تحقیق ساخته شد. در بخش کیفی از تکنیک های کد گذاری، تلخیص، فیلترگذاری و دلفی در جهت استخراج داده های خام و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. در مجموع 104 گویه در آمیخته بازاریابی پایدار در صنعت گردشگری ورزشی ایران نقش دارد که در 10 آمیخته(محصول، قیمت، ترویج و ترفیع، توزیع و مکان، جایگاه یابی و شواهد فیزیکی، منابع انسانی و افراد، برنامه ریزی و مدیریت، اصول، وعده، شراکت) دسته بندی می شوند.
۳.

قوانین و مقررات، حلقه مفقوده توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سالمند فعالیت جسمانی تمرین ورزشی سالمندی موفقیت آمیز قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 315
با ورود هرم جمعیتی کشور به میانسالی و در آینده نزدیک به سالمندی، توجه ویژه به این مهم و تمهیدات لازم برای مواجه با این پدیده حائز اهمیت است. توسعه فعالیت جسمانی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی است هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان در ایران است که با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، 25سند بالادستی و قوانین موجود تحلیل شد. سپس با 22 نفر از ذی نفعان کلیدی و صاحب نظران این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در نهایت شبکه مضامین مستخرج از داده ها و اطلاعات کیفی در دو مقوله شکلی و محتوایی حاصل شد. به طورکلی در بخش قوانین و مقررات با توجه به اسناد بالادستی موجود، ظرفیت بالقوه قانونی ذی قیمتی موجود است که باید بالفعل شوند. بااین حال در نظر گرفتن متولی اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و قوی برای قوانین و اجرایی کردن قوانین معطل مانده و همچنین حذف برخی قوانین دست وپاگیر و تصویب قوانین کارآمد از الزامات موفقیت در این حوزه است.
۴.

نقشه راه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 963
اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین سیاست های فعلی جمهوری اسلامی ایران است. دستگاه ها، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی هر یک به نوبه خود در حال تدوین برنامه های تحقق این سیاست ها هستند. ورزش نیز به عنوان یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، اجتماعی و حتی تجاری کشور از این امر مستثنا نیست. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف تدوین نقشه راه نظام ورزش ایران در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. در این تحقیق از شیوه کیفی و رویکرد مطالعات راهبردی استفاده شد. اجرای مصاحبه های نیمه ساختارمند و بررسی مطالعات و مدارک موجود و اسناد بالادستی دو روش اصلی جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر بود. در بخش مصاحبه ها نیز مدیران دستگاه های ورزشی، صاحبنظران و خبرگان حوزه اقتصاد ورزش به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. در مطالعه حاضر حوزه های کلیدی عملکرد ورزش ایران برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به ترتیب اولویت شامل منابع انسانی، قوانین، ساختار و فرایندها، تحقیق، توسعه و نوآوری، بازاریابی و مدیریت مالی، کیفیت و بهره وری و در نهایت دیپلماسی و فرهنگ معرفی شده اند. در این باره پانزده راهبرد مرتبط با حوزه های کلیدی عملکرد ارائه شده است. به منظور تحقق هر یک از راهبردهای پانزده گانه، فهرستی از اقدامات اساسی به همراه شاخص های ارزیابی و متولیان اجرای آنها مشخص شده اند. این مطالعه می تواند به عنوان یک نقشه راه، برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در سازمان های ورزشی عمل کند. همچنین شاخص های کلیدی عملکرد ارائه شده می تواند به عنوان شاخص های ارزیابی میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران مدنظر قرار گیرد.
۵.

بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین المللی سازی برند فوتبال حرفه ای ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 558
هدف این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موثر در بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال ایران و طراحی چارچوبی جهت درک بهتر از این موضوع بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه پژوهش را لیستی از خبرگان صنعت فوتبال و ورزش تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شد. روش جمع آوری داده ها استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و این کار تا رسیدن به مفهوم اشباع نظری ادامه پیدا کرد و در مجموع با ۳۲ نفر از خبرگان صنعت فوتبال مصاحبه انجام شد. مراحل تجزیه و تحلیل داده های کیفی در قالب سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی به انجام رسید. در مرحله اول ۱۳۹ کد باز نهایی بدست آمد که در مرحله دوم در قالب ۱۷ کد محوری که شامل برند، مدیریت، تیم، ارتباط، قدرت سخت، قدرت نرم، صنعت، مشتریان، رقبا، محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی و فرهنگی، محیط فناوری، محیط زیست، زیر ساخت های ملی و جایگاه بین المللی است، قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل موثر در بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال ایران را می توان در قالب سه محیط درونی، محیط میانی و محیط بیرونی تقسیم کرد و بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال در ایران حاصل تعامل، ارتباط و بازخوردی است که این سه محیط با هم دارند و در قالب چارچوب مفهومی محیط های موثر بر بین المللی سازی برند باشگاه های فوتبال معرفی شده است.
۶.

ارائه مدل جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری ورزشی ایران با تأکید برآمیخته بازاریابی و توسعه پایدار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارائه مدل آمیخته بازاریابی توسعه پایدار سرمایه گذاری گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 208
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل جذب سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ورزشی ایران با تاکید بر آمیخته بازاریابی و توسعه پایدار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی ورزشی، گردشگری ورزشی و همچنین مدیریت بازاریابی گردشگری بود. پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی توزیع گردید که در نهایت تعداد 249 پرسشنامه به صورت صحیح تکمیل شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و بررسی مبانی نظری و در بخش کمی پرسشنامه ساخته شده از بخش کیفی با محوریت 3 متغیر آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران (7 گویه)، توسعه پایدار (6 گویه) و جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری ورزشی (2 گویه)  بود. از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای سنجش گویه ها و سوالات هر متغیر و از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر آمیخته بازاریابی به توسعه پایدار با ضریب اثر (899/0) بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر آمیخته بازاریابی به سرمایه گذاری با ضریب اثر (484/0) در رده بعدی قرار داشت و مسیر توسعه پایدار به سرمایه گذاری با ضریب اثر (356/0) کمترین اثر را در بین سایر متغیرها داشت. در یک نتیجه گیری کلی باید ذکر کرد که برای توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران ابتدا باید توجهی ویژه ای به آمیخته بازاریابی داشت، زیرا در این صورت می توان به توسعه پایدار رسید و سرمایه گذران را ترغیب کرد تا منابع مالی خود را در صنعت گردشگری ورزشی وارد کنند.
۷.

پیش بینی کننده های جامعه شناختی انگیزش هواداران فوتبال(مطالعۀ موردی: باشگاه تراکتورسازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های فردی کیفیت تیمی هواداران وفادار هویت تیمی هویت نژادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 188
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل پیش بینی کننده های جامعه شناختی انگیزش هواداران بود. انگیزش هوادار از موضوعات با اهمیت در مطالعات حوزه هواداران است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه تحقیق سه متغیر جامعه شناختی ارزش های فردی، هویت تیمی و هویت نژادی به عنوان پیش بین های انگیزش هواداران فوتبال تراکتورسازی تبریز انتخاب شدند. همچنین متغیر کیفیت تیم به عنوان تعدیل کننده مَدنظر قرار گرفت. روش پژوهش: به این منظور براساس روش نمونه گیری کوکران 384 نفر از هواداران باشگاه به صورت داوطلبانه و آنلاین در فصل 1397- 1398 مسابقات لیگ برتر فوتبال پرسشنامه های ارزش های فردی کاهلی (1983)، هویت تیمی احمدبابا (2003)، هویت نژادی فینی (1992)، کیفیت تیمی ژانگ و همکاران (1997) و انگیزش هواداران اَل تیبیتی (2004) را تکمیل کردند. یافته ها: نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد انگیزش هواداران به صورت معناداری تحت تأثیر کیفیت تیمی (=.345β)، ارزش های فردی (=.25β)، هویت تیمی (=.186β) و هویت نژادی (=.117β) بوده است. با این حال اثر تعدیل کنندگی کیفیت تیمی معنادار نبود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از انگیزه بسیار بالای هواداران از تیم تراکتورسازی بود. با توجه به نتایج به دست آمده مدیران باشگاه می توانند در خصوص متغیرهای کیفیت تیمی استفاده از بازیکنان ستاره و مربیان حرفه ای، ارزش های فردی با فراهم کردن امنیت بیشتر، هویت تیمی توزیع لباس و پرچم، هویت نژادی استفاده از سوابق فرهنگی و تاریخچه و رسم و رسوم قومی، برنامه هایی برای افزایش انگیزش هواداران تدوین و اجرا کنند.
۸.

تأثیر مشارکت در ورزش بر سازگاری روان شناختی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازگاری روانشناختی مشارکت ورزشی محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 225
پژوهش حاضر با هدف تأثیر مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود که بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان شامل 400 نفر بود. بر حسب انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع اوری پرسشنامه های پژوهش، تعداد 322 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه های استاندارد بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی دارای تاثیری به میزان 703/0 دارد که با توجه به میزان تی که 381/17 می باشد، مشخص گردید که مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی تاثیرگذار می باشد.
۹.

تأثیر مؤلفه شناختی شهرت تیم بر مؤلفه عاطفی:با تأکید بر تفاوت تماشاگران و بینندگان لیگ برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرت تیم احساسات بینندگان تاریخچه تیم تماشاگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 166
شهرت تیم، عقیده و باوری است که طرفداران نسبت تیم محبوب شان دارند. اینکه دقیقاً چه چیزی شهرت را ایجاد می کند و چگونه می تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد، موردبحث است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مؤلفه شناختی بر مؤلفه عاطفی شهرت تیم های فوتبال لیگ برتر ایران با توجه به تفاوت بین بینندگان و تماشاگران بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از منظر داده ها کمی است که با رویکرد مدل معادلات ساختاری به انجام رسید. جامعه آماری متشکل از تمامی طرفداران تیم های لیگ برتر ایران بود که چه از طریق رسانه ها و چه از طریق حضور در ورزشگاه بازی های لیگ را تماشا می کنند. پرسشنامه شهرت تیم مشتمل بر 6 بعد و 19 گویه و پرسشنامه مؤلفه عاطفی شهرت مشتمل بر 4 گویه در طیف پنج ارزشی لیکرت از طریق بستر آنلاین توزیع شد. 1218 نفر به عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس در دو گروه تماشاگران و بینندگان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد شهرت تیم های ورزشی بدون در نظر گرفتن مؤلفه عاطفی به درستی ارزیابی نخواهد شد. بااین حال، مؤلفه شناختی شهرت بر مؤلفه عاطفی آن تقدم دارد. به طورکلی بینندگان، شهرت تیم ها را بالاتر برآورد کرده و میزان اثرگذاری مؤلفه شناختی بر مؤلفه عاطفی شهرت نیز در بینندگان بیشتر از تماشاگران است.
۱۰.

بررسی تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی پویایی اجتماعی مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 385
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود که بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان 400 نفر بود. برحسب انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 322 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسش نامه های استاندارد بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تأثیری به میزان 947/0 دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد پویایی اجتماعی بر مشارکت ورزشی تأثیری به میزان 948/0 دارد.
۱۱.

چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازی های المپیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کاروان ورزشی مدیریت اثربخش رویدادهای ورزشی بازی های المپیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 482
بازی های المپیک از ابتدای پیدایش تاکنون تنها یک رویداد ورزشی صرف نبوده، بلکه این رویداد بین المللی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی قابل توجه بوده است. لذا کشورها در تلاش هستند تا مدیریت کاروان های ورزشی خود را در این راستا اثر بخش کنند. لذا بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی چالش های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به بازی های المپیک مد نظر قرار گرفت. این پژوهش با روش مطالعه کیفی اکتشافی صورت گرفته است. نمونه پژوهش جهت انجام مصاحبه به شکل هدفمند- نظری و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای مصاحبه تا رسیدن محقق به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. یافته های این پژوهش که از تحلیل 12 مصاحبه کیفی صاحبنظران به دست آمده است نشان داد کاروان ورزشی ایران با 60 چالش در حوزه های تشریفات، امنیت، اسکان، حمل و نقل، فنی و بین الملل، فرهنگی، مالی و رسانه ای مواجه است که مدیریت بهینه مدیران ارشد را در رفع آن ها می طلبد.
۱۲.

طراحی الگوی فرایندی کسب وکار باشگاه های ورزشی تناسب اندام زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکامل خلق ارزش صنعت تناسب اندام طراحی محصول فرایند کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 274
امروزه رقابت شدید بین کسب وکارهای هر صنعت لزوم طراحی مدل های مناسب کسب وکار را نشان می دهد و صنعت ورزش و تناسب اندام نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی فرایندی کسب وکار باشگاه های ورزشی تناسب اندام زنان بود. تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف کاربردی بود که با دو راهبرد کیفی فراترکیب و تحلیل تم اجرا شد. جامعه آماری فراترکیب مطالعات مرتبط در بازه زمانی 1990 تا 2020 بودند. برای تحلیل تم نیز 11 متخصص حوزه کسب وکارهای ورزشی به صورت گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. با تجزیه وتحلیل داده های دو مرحله تعداد زیادی کدهای باز شناسایی شد که در پایان 125 کد نهایی، 54 تم فرعی و 21 تم اصلی ظاهر شدند. کیفیت یافته های دو مرحله با محاسبه ضریب توافق کدگذاری تأیید شدند. مفاهیم ظهوریافته در 7 محور شامل طراحی محصول، پیش اجرا، تعریف مشتریان، تعیین و تأمین منابع، فعال سازی و اجرا، کنترل و عملکرد و پشتیبانی فناوری دسته بندی شدند که هر کدام به فرایندهای خاصی در الگوی کسب وکار اشاره داشت. در یک منطق خطی این فرایندها پشت سر هر هم قرار دارند، اما در الگوی مذکور همه فرایندها به طور مداوم بارها و بارها بازبینی می شوند تا کسب وکار به بهترین شیوه ممکن محصول خود را تولید و عرضه کند. به طور کلی الگوی فرایندی ارائه شده، پویاست که فرایندها و شرایط لازم برای بازبینی را شناسایی کرده است. اجرایی کردن این مراحل می تواند تکامل کسب وکار باشگاه های تناسب اندام زنان را تا حدودی پیش بینی کند. 
۱۳.

ارائه مدلی برای اندازه گیری سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان: مطالعه پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری خرید رفتار مصرف کننده سبک خرید مشتریان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 413
این مطالعه با هدف ارائه یک مدل اندازه گیری برای تعیین سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های مربوط به 508 نفر از مشتریان پوشاک ورزشی در شهر تهران با پرسشنامه ای برخاسته از مطالعه ای کیفی شامل 69 گویه برای ارزیابی 19 سبک تصمیم گیری خرید جمع آوری و  با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم تحلیل شد. مدل تحلیل عاملی اولیه آزمون شد. با توجه به معنادار نبودن بار عاملی برخی گویه ها و سبک های تصمیم گیری، مدل اولیه اصلاح و مجدداً آزمون شد که به تأیید 16 سبک و 56 گویه منجر شد. در ادامه با استفاده از آزمون های مربوط به پایایی ترکیبی، روایی واگرا و همگرا به تأیید 15 سبک و 53 گویه منجر شد. این سبک ها عبارت اند از: دسترسی راحت، کیفیت گرایی، لذت گرایی، حساس به قیمت (گران، بهینه)، اطمینان طلبی، تنوع گرایی، احترام گرایی، مدگرایی، برندگرایی (وفادار و توجه به برند)، حس گرایی، لوکس گرایی، جست وجوگر و تأثیرپذیری. به طور کلی نتایج حاکی از تنوع و تعدد سبک های خرید مصرف کنندگان ورزشی نسبت به مصرف کنندگان سایر محصولات بود.  
۱۴.

واکنش های مغزی هواداران در پاسخ به مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الکتروانسفالوگرافی بازاریابی عصبی تفاوت جنسیتی رفتار مصرف کننده مسئولیت اجتماعی در ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 445
مقدمه: هواداران ورزشی همواره بخش مهمی از موفیقت صنعت فوتبال هر کشوری می باشند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی واکنش های مغزی هواداران در پاسخ به فعالیت های مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور و متعاقب آن رفتارهای حامی جامعه آنان بود. روش کار: با استفاده از ابزار بازاریابی عصبی (الکتروآنسفالوگرافی) و از طریق یک طرح نیمه تجربی به ارزیابی واکنش های مغزی هواداران نسبت به فعالیت های مسئولیت اجتماعی یک ورزشکار مشهور پرداخته شد. یافته ها: یافته های الکتروآنسفالوگرافی مغز ۲۹ مشارکت کننده در پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور می تواند واکنش های مغزی متفاوتی در مقایسه با ورزشکار غیرمشهور در هواداران ایجاد کند و قشر کمربندی خلفی مغز آزمودنی ها در واکنش به فعالیت های مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور بیشترین فعالیت را دارا بود. همچنین فعالیت های مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور، تمایل به رفتارهای حامی جامعه از سوی مشارکت کنندگان پژوهش را افزایش می دهد (۰۰۱/۰=P). این موضوع در هنگام تفکیک جنسیتی مشارکت کنندگان، تنها در مشارکت کنندگان زن معنادار بود (۰۰۱/۰=P). نتیجه گیری: مدیران بازاریابی و همچنین ورزشکاران حرفه ای می توانند از طریق یافته عصبی پژوهش های بازاریابی عصبی به کشف راهبردهای بازاریابی نوین، ارتباطات بازاریابی، تبلیغات، محصولات و خدمات جدید بپردازند و آنها را با توجه به نیازهای مشتریان طراحی کنند.
۱۵.

تعیین اثر تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی بر وفاداری و تمایل به خرید مصرف کنندگان: مطالعه موردی حسن یزدانی قهرمان المپیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر برند ورزشکار وفاداری هواداران تمایل به خرید هواداران ورزشکار مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 858
هدف از تحقیق حاضر، تأثیرگذاری تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی روی وفاداری هواداران به محصولات تبلیغ شده توسط وی و تمایل به خرید آن ها از آن محصول است. بدین منظور از پرسش نامه های استاندارد تصویر برند ورزشکاران(ارای و همکاران،2013)، تمایل به خرید(دیالو،2012)و(کاترین ومییر،2010) و وفاداری به برند هواداران(کارول و آهوویا،2006)و(بنت و رندل تیلی،2002) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد 30 پرسش نامه به صورت آزمایشی در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام، در اختیار هواداران قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس به دست آمده برای جامعه نامحدود، برابر 296عدد برآورد شده است. به منظور طبقه بندی و خلاصه نمودن داده های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس نسخه 23 انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که بیشترین تأثیرگذاری بر ابعاد تصویر برند در بعد عملکرد ورزشی مربوط به سبک بازی، در بعد جذابیت ظاهری مربوط به جذابیت فیزیکی در بعد سبک زندگی مربوط به الگوی رفتاری است. همچنین بیشترین تأثیرگذاری ابعاد تصویر برند بر وفاداری و تمایل به خرید هواداران مربوط به سبک زندگی بازارپسند است. با عنایت به نتیجه پژوهش می توان اذعان کرد که تصویر برند حسن یزدانی برای تبلیغات محصولات باعث ایجاد وفاداری در هواداران نسبت به آن محصول و تمایل به خرید در آن ها می گردد.
۱۶.

مطالعه تجربی تاثیر استفاده از ورزشکاران مشهور بر ارتقاء ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند تبلیغات شبکه های اجتماعی کالاهای ورزشی ورزشکاران مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 55
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبلیغات توسط افراد مشهور ورزشکار، در ارتقاء ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی بود. پژوهش، به روش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون، در یک نمونه داوطلب ۶۰ نفره از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد انجام شد. به همین منظور داوطلبان به مدت یک ماه تحت تأثیر تبلیغات شبیه سازی شده برای یک برند کفش ورزشی ساختگی و غیر واقعی به وسیله شخص مشهور ورزشکار منتخب، از طریق شبکه های اجتماعی تلفن های هوشمند قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند آکر (۱۹۹۱) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss23و روش های آماری تی نمونه وابسته و آزمون d کوهن مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تبلیغات انجام شده، به میزان ۰٫۸۷ درصد در آگاهی از برند، ۰٫۹۱ درصد در تداعی برند، ۰٫۸۶ درصد در درک کیفیت برند و ۰٫۸۶ درصد در وفاداری نگرشی به برند تأثیر گذاشته است؛ بنابراین توصیه می شود بازاریابان و دست اندرکاران صنعت تبلیغات ورزش کشور، استفاده تبلیغاتی از شخصیت های مشهور را به عنوان یکی از استراتژی های مؤثر در افزایش ارزش ویژه برند و کسب مزیت های رقابتی، مورد توجه ویژه قرار دهند.
۱۷.

تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تدوین استراتژی تربیت بدنی آموزش و پرورش SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 514
هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان در سال 1398 بود. روش پژوهش، توصیفی– پیمایشی است که داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش 500 نفر از متولیان تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان لرستان بودند که حجم نمونه با توجه به جدول گرجسی مورگان 217 نفر تعیین گردید؛ که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ى محقق ساخته ای شامل 45 سؤال رتبه بندی شده درباره ى قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهاى تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان بود که روایی صوری پرسشنامه ها مورد تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (94/0= α) مورد تأیید قرار گرفت. براى تجزیه وتحلیل داده ها، علاوه بر شاخص هاى توصیفى، آزمون مقایسه ى میانگین ها و آزمون فریدمن و از ماتریس ارزیابى درونى و بیرونى نیز استفاده شد. یافته هاى پژوهش نشان داد که تربیت بدنی آموزش وپرورش استان لرستان در مختصات SWOT در ناحیه so قرار داشت که ازلحاظ عوامل درونى در ناحیه ى قوت ها و ازنظر عوامل بیرونى سازمان در ناحیه ى فرصت ها جاى داشت. همچنین با استفاده از تحلیل ماتریس SWOT، 5 راهبرد تهاجمی جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت ها ارائه شد. همچنین مشخص شد در بخش قوت ها بالاترین رتبه مربوط به کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس با تدوین و چاپ کتاب های تربیت بدنی در پایه های اول تا ششم ابتدائی و اول تا سوم متوسطه اول، در بررسی ضعف ها، بالاترین رتبه مربوط به فقدان انجمن های فعال ورزش دانش آموزی و بالاترین رتبه در فرصت ها مربوط به نگرش مثبت برخی مسئولین و مدیران ارشد استان برای رشد و ارتقاء ورزش دانش آموزی و در بخش تهدیدها بالاترین رتبه مربوط به عدم وجود برنامه مدون جهت فعالیت های ورزش دانش آموزی استان مشخص شد.
۱۸.

موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت ها و سازمان های حامی

کلید واژه ها: اسپانسرشیپ حامیان لیگ برتر فوتبال ایران بازارایابی رابطه مند موانع ارتباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 815
شناسایی موانع موجود در مسیر ارتباط بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و شرکت ها و سازمان های حامی امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی این موانع می باشد. روش تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران بازاریابی شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی که از سال 1390 تا 1398 حامی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بودند، مدیران باشگاه ها، فدراسیون فوتبال و خبرگان در این زمینه می-باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در بخش کمی نیز، روش نمونه گیری در دسترس انجام شد که در میان ۱5 نفر از خبرگان دانشگاهی، پرسشنامه مقایسات زوجی برخاسته از بخش کیفی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی و شناسایی مولفه های موانع، از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شده است و برای اولویت بندی مولفه ها در بخش کمی از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد. بر اساس یافته ها 13 مقوله و 79 مولفه در ارتباط با موانع ارتباط بلندمدت بین باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت-ها و سازمان های حامی شناسایی شد و شاخص ها و مقوله های اقتصادی، قانونی و بازاریابی بیشترین درجه اهمیت را داشتند. با شناسایی این موانع، باشگاه های فوتبال و شرکت ها و سازمان های حامی می توانند راهکارهای متناظر و متناسب با آن ها را شناسایی و اتخاذ کنند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن در عرصه اسپانسرشیپ گام بردارند و همواره طرفین ارتباط منتفع شده و به اهداف خود از اسپانسرشیپ دست پیدا کنند
۱۹.

ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات مدل کیواسک رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد فوق برنامه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 24 تعداد دانلود : 179
امروزه، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخ گویی به خواسته های آنان در میادین ورزشی ازطریق بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان، امری مهم و ضروری تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بود. این پژوهش، توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان شد که از برنامه های فوق برنامه ورزشی دانشگاه استفاده می کردند. با توجه به فرمول کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای سنجش کیفیت خدمات از پرسش نامه کیواسک استفاده شد. میزان رضایت مشتریان با پرسش نامه رضایت مشتری او سی اس سنجیده شد و برای سنجش حضور مجدد از پرسش نامه رفتار آتی بی اف آی اس استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، ویلکاکسون و فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد رابطه مثبتی وجود داشت. همچنین، 5/7 درصد از تغییرات واریانس رضایتمندی، ازطریق کیفیت خدمات و 22 درصد از تغییرات واریانس تمایل به حضور مجدد، ازطریق کیفیت خدمات قابل تبیین بودند. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود به امر کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی توجهی ویژه شود تا با افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد در افراد بیشتر شود.
۲۰.

نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان وکسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ادراک شده باشگاه فوتبال دانش مشتری مزیت رقابتی وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 89
هدف پژوهش بررسی نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان و کسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمام هواداران بالای 18 سال دو تیم پرسپولیس و استقلال خواهد بود که به تماشای مسابقات چه از طریق حضور در ورزشگاه و چه از طریق تلویزیون و اینترنت می پردازند. روایی سازه پرسشنامه دانش مشتری به کمک تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های دانش مشتری، وفاداری، ارزش ادراک شده و مزیت رقابتی به ترتیب 98/0، 97/0، 93/0، 94/0 به دست آمد. بررسی روابط بین متغیرها، نشان دهنده مناسب و اقتصادی بودن مدل با رابطه غیرمستقیم است که در آن نقش واسطه ای ارزش ادراک شده مورد تأیید بود. نتایج نشان داد مدل با رابطه غیرمستقیم با دارا بودن میزان AIC کمتری از کارایی بیشتری نسبت به مدل با رابطه مستقیم و بدون در نظر گرفتن نقش واسطه ای ارزش ادراک شده برخوردار بود، یعنی باشگاه هایی که دانش به دست آمده مشتریان خود را مدیریت می کنند، به ایجاد تعهد و در ادامه برتری رقابتی در میان سایر باشگاه ها منجر می شوند. از طرفی ارزش ادراک شده توسط تماشاچیان ارتباط بین متغیرها را تسهیل می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان