رسول نظری

رسول نظری

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
۱.

طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت جانشین پروری سازمان های ورزشی نظریه داده بنیاد مدل ساختاری تفسیری جامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 583
مقدمه: توسعه برنامه جانشین پروری هدف سازمان هاست و استقرار چنین توسعه ای همواره اولویت آنها بوده است. در نتیجه هدف این پژوهش طراحی الگوی جامع برنامه ریزی جانشین پروری در سازمان های ورزشی با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری بود. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ روش از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان سازمان های ورزشی تشکیل می دادند. حجم نمونه بر مبنای اشباع نظری 15 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری از نوع نظری بود. در بخش کیفی تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات بخش کیفی از سه فرایند هم پوش کدگذاری باز، محوری و گزینشی و برای تحلیل اطلاعات بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری با کمک نرم افزار ISM software استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد الگوی برنامه ریزی جانشین پروری برای سازمان های ورزشی تابع 20 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی (عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، عوامل تعاملی و پیامدها) است. همچنین این مدل در 8 سطح احصا شد، در پایین ترین سطح ساختار سازمانی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، محیط پیرامونی، محیط بین المللی و در بالاترین سطح پیامدهای فردی و سازمانی قرار داشتند. نتیجه گیری: با اقتباس از یافته های تحقیق می توان گفت که پیامدهای فردی و سازمانی منتسب به برنامه ریزی جانشین پروری تابع عوامل علی، زمینه ساز، مداخله گر و تعاملی است.
۲.

Providing the Strategic Behavior Model of Sports Managers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: behavior Manager Thinking Sport Strategic

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 740
Given the critical role of sport managers’ behaviors in developing efficient processes in sport settings, the aim of the current study was to provide a model of sports managers’ strategic behavior. The research participants were selected theoretically through a snowball sampling approach. Semi-structured interviews were conducted with professional sport managers to collect the research data. Grounded Theory (GT) with a Systematic Approach was applied for data analysis. The results of qualitative data analysis from the interview were presented as a paradigm model of strategic behavior of sports managers in the form of six dimensions of the paradigm model, including causal condition, the main phenomenon (strategic behavior of managers), contextual condition, intervening condition, action /interaction strategy, consequences. The categorization based on the relationships between the concepts around the behavior of managers presents the paradigm model of the strategic behavior of sports managers. According to the findings, managers can eliminate many of the strategic barriers in sports organizations by institutionalizing strategic thinking and making decisions based on strategic behavior. 
۳.

مدل سازی عوامل موثر در ارزیابی بهره وری باشگاه های حرفه ای فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی بهره وری باشگاه حرفه ای فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 447
هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل موثر در ارزیابی بهره وری باشگاه های حرفه ای فوتبال می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود و از جمله تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) بود. برای دستیابی به یک مدل مفهومی ابتدا از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش رویکرد برآینده و یا همان رویکرد گلیزری را دنبال نموده است که شیوه کدگذاری گلیزر شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری می باشد. ابتدا از روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه با خبرگان تحقیق شامل مدیران باشگاه های ورزشی حرفه ای، اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه بهره وری سازمانی، اطلاعات جمع آوری گردید که در مجموع 20 مصاحبه انجام شد. سپس برای تائید مدل مفهومی برخواسته از نظریه داده بنیاد، پرسشنامه ای طبق نتایج تحقیق ساخته شد. برای تائید روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد و پس از تائید روایی محتوایی، پرسشنامه توزیع گردید. همچنین برای تائید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در مجموع 215 پرسشنامه جمع آوری شد و تحلیل بر روی همین تعداد انجام شد. از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم با استفاده از نرم افزار ایموس برای ارزیابی مدل مفهومی تحقیق استفاده شد. یافته ها بخش کیفی نشان داد که مسائلی همچون؛ آموزشی و یادگیری، توجه به هوادار، بودجه و مالی، رهبری و مدیریتی، ابزار و رفتار حرفه ای، پیش بینی و آینده نگری و بازاریابی و حامی گری به عنوان مقوله های موثر در ارزیابی بهره وری باشگاه های حرفه ای مطح شدند. همچنین در مدل نهایی تحقیق، روابط از معناداری و مقادیر بارهای عاملی مناسبی برخوردار هستند که تائید بخش کیفی است.
۴.

شناسایی شگفتی سازها و پیشران های مؤثر بر آینده ورزش تربیتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی شگفتی ساز پیشران ورزش آموزشی تکنیک دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 829
تغییرات یا رویدادهایی در آینده وجود دارد که احتمال وقوعِ شان نسبتاً کم، اما تأثیر بالقوه آنها بر پیشبرد امور، فوق العاده زیاد است. در این پژوهش با استفاده از تکنیکِ دلفی به شناسایی شگفتی سازها و پیشران های مؤثر بر آینده ورزش تربیتی ایران پرداخته شده است. این پژوهش از نظر شیوه از نوع تحقیقات آمیخته و بر اساس پارادایم نظریه پیچیدگی و دارای رویکرد اکتشافی است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 14 خبره متخصص در حوزه های آینده پژوهی و ورزش تعلیم و تربیتی و آشنا به آینده پژوهی بودند که ابتدا به صورت هدفمند و سپس با روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و در سه دور اجرای تکنیک دلفی درباره 4 شگفتی ساز و 17 پیشران شناسایی شده، به اجماع رسیدند. این پیشران ها در 5 دسته اجتماعی، فناوری، زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی دسته بندی شدند. به نظر می رسد برای عدم غافلگیری توسط شگفتی سازها و پیشران ها، از "زمان واکنش" که فاصله ای بین سیگنال های ضعیف زمان حال و زمان وقوع شگفتی سازهای آینده است، لازم است متولیان ورزش تربیتی، برنامه ریزی جامع و عملیاتی جهت رصد آینده و پیشنگری آینده برای توسعه ورزش تربیتی تدوین نمایند. از این رو شناسایی شگفتی سازها و پیشران های موثر بر آینده ورزش تربیتی ایران تا حدودی می توانند آینده های گوناگون را با احتمالات مختلف شناسایی نمایند.
۵.

تدوین مدل عوامل موثر بر مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل؛ مورد مطالعه: سازمان های ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان ورزشی فرهنگ سازمانی تسهیم دانش پدافند غیرعامل مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 916
امروزه سازمان های ورزشی با بحران های متعددی مواجه هستند به گونه ای که ریشه یابی بحران و شیوه مدیریت آن با استفاده از رویکرد پدافند غیرعامل از اهمیت زیادی برخوردار شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین مدل عوامل موثر بر مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل در سازمان های ورزشی اصفهان انجام شده است. روش این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیقات، توصیفی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان ورزش شهرداری، کارکنان باشگاه های حرفه ای و کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان اصفهان بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 152 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه و تحلیل داده ها با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. فرهنگ سازمانی (با سه مولفه درگیرشدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت)، تسهیم دانش به عنوان متغیرهای پیش بین و چابکی در مقابله با حوادث و کنترل شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل به عنوان متغیر های ملاک تحقیق وارد مدل شدند. نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی از طریق تاثیر بر تسهیم دانش( ضریب تاثیر 742/0و معناداری 3/16) بر چابکی در مقابله با سوانح تاثیرگذار است. همچنین تسهیم دانش نیز بر چابکی در مقابله با حوادث ( ضریب تاثیر 344/0و معناداری 85/2) اثرگذار است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش تأثیر بسزایی در ایجاد چابکی در مقابله با سوانح با رویکرد پدافند غیرعامل دارند. از این رو تدوین الگوی مستندسازی تجربه ای، به کارگیری داده کاوی، افزایش تعلق سازمانی کارکنان و مدیران دانش محور از جمله توصیه های کاربردی به مدیران به منظور چابک سازی سازمان برای مدیریت بحران در سازمانهای ورزشی باشد.
۶.

سناریوهای راهبردی آموزش ورزش سلامت محور ایران

کلید واژه ها: آینده نگاری سناریو نگاری عدم قطعیت راهبردی ورزش سلامت محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 641 تعداد دانلود : 396
مطالعه حاضر با هدف کشف آینده های پیش روی آموزش ورزش سلامت محور  ایران و تدوین سناریوهای آن برای 20 سال آینده و ارائه استراتژی انجام شده است. در پژوهش حاضر روش آینده نگاری با رویکرد سناریو نویسی بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شد. برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روند ها و عدم قطعیت ها استفاده گردید. ابتدا، محدوده پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. پس از آن، دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پایه طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن صورت پذیرفت. در مرحله پنجم یک استراتژی کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل استراتژی ها انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 28 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی آموزش ورزش سلامت محور ایران بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نامه باز صورت گرفت بر اساس یافته ها، تحلیل 26 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم-قطعیت کلیدی " ایجاد حس تقاضا به ورزش مبتنی بر  فن آوری های نوین " و " بهینه سازی جسمی با نهادینه سازی ورزش " شد که اساس چهار سناریو اصلی آموزش ورزش سلامت محور  ایران گردیدند. 
۷.

آینده پژوهی در آموزش عالی: طراحی راهرویِ استراتژیک ورزش دانشگاهی ایران با رویکرد میان رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 771
علوم ورزشی و آینده پژوهی هردو به عنوان حوزه ای میان رشته ای در جهان مطرح شده اند. یکی از حوزه هایی که به موازات این دو رشد کرده است و اثر محسوس و بنیادینی بر آن ها گذاشته و نیز از آن ها تأثیر پذیرفته است، مطالعات بین رشته ای یا فرارشته ای است. تحقیقات میان رشته ای، به ویژه در زمینه ورزش، که در کنار ماهیت سلامت محوری اش اهداف بلندپروازانه ای نیز دارد، بسیار مهم اند. ازاین رو، در این مقاله با به کارگیری ابزار سناریو به عنوان یکی از روش های آینده پژوهی، یک راهروی استراتژی برای توسعه ورزش دانشگاهی ایران در افق 1414 پدید آمده است. ورزش در دانشگاه ها شکل نهادی فرایند تربیت بدنی برای زندگی سالم و فعال است. مشارکت کنندگان مقاله تحلیلی و اکتشافی حاضر شامل 34 نفر از ذی نفعان داخلی و خارجی ورزش دانشگاهی ایران بودند که براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نامه باز صورت گرفت. براساس یافته ها، تحلیل 30 عامل اصلی به دست آمده درنهایت منجر به دو عدم قطعیت کلیدی «پیوستن به جنبش جهانی ورزش» و «نظام مندی فعالیت جسمانی پایدار» شد که اساس توسعه چهار سناریو با اسامی دماوند، تفاخر، روز از نو و فیزیک، قرار گرفتند. به منظور توسعه ورزش دانشگاهی ایران، باید سیاست های مجزا در قسمت های مختلف ورزش دانشگاهی بر مبنای نظام مندی فعالیت های جسمانی پایدار، تدوین شود.
۸.

تبیین ابعاد سقف شیشه ای فرا روی مدیریت بانوان در ورزش (رویکرد کیفی: فراترکیب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سقف شیشه ای فراترکیب مدیریت نابرابری جنسیتی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 324
هدف این پژوهش، تبیین ابعاد سقف شیشه ای فراروی مدیریت بانوان در ورزش است که از پارادایم تفسیری و منطق استقرایی با رویکرد کیفی تبعیت می کند. با استفاده از شیوه فراترکیب، مطالعات 10 سال اخیر از پایگاه های اطلاعاتی متنوع به دو زبان انگلیسی و فارسی، درمجموع 163 مطالعه استخراج شد. معیار ورود پژوهش ها برای تحلیل، پیروی از پرسش اصلی پژوهش، استفاده از مصاحبه جهت جمع آوری اطلاعات، وجود مشارکت کنندگان مشخص، استفاده از اشباع نظری برای تعیین مشارکت کنندگان و کاربرد کدگذاری جهت تجزیه و تحلیل است. درنهایت 8 مطالعه با احراز معیارهای لازم، انتخاب و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، بررسی و تحلیل شدند. پژوهش حاضر مبنی بر سقف شیشه ای مدیریت بانوان در ورزش، از 5 مقوله اصلی و 14مقوله فرعی تشکیل شده است. مقوله های اصلی شامل: غالب بودن فرهنگ مردسالاری در جامعه، نبود اعتمادپذیری در جامعه به توانمندی بانوان، بی توجهی به سیاست گذاری کلان در توسعه ورزش بانوان، عزت نفس پایین بانوان در توسعه ورزش و ناسازگاری محیط شغلی و شخصی بانوان است. نظر به ابعاد سقف شیشه ای مدیریت بانوان در ورزش، معیارهای انتخاب احراز پست های مدیریت در سازمان های ورزشی به دلایل فرهنگی و فردی منصفانه نیست. با انجام مطالعات وسیع باید مفاهیم ساختاری در این زمینه اصلاح شود تا نگرش ها نسبت به بانوان و توانمندی های آنان تغییر یابد.
۹.

ارائه مدل زمینه ای توسعه بهره وری دانش آموختگان رشته مدیریت ورزش به مثابه بهره وری فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری فردی کاریابی در دانش آموختگان مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 833
هدف این پژوهش ارائه مدل زمینه ای برای توسعه بهره وری دانش آموختگان حوزه مدیریت ورزش به مثابه بهره وری فردی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی در حوزه دانشگاه، حوزه اجراء و دانش آموختگان مدیریت ورزشی تشکیل دادند. جهت نمونه گیری در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز تعداد 465 فارغ التحصیل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با تحلیل مصاحبه ها در مرحله کدگذاری باز تعداد 93 مفهوم یا کد اولیه شناسایی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 15 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی شامل عوامل درونی و عوامل بیرونی تشکیل گردید و روایی و پایایی آن در بخش کمی تأیید گردید. با استناد به مقوله های تشکیل شده بهره وری فردی دانش آموختگان در حوزه مدیریت ورزشی تابع اثرات منفی و مثبت عوامل درونی و عوامل بیرونی است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه بهره وری دانش آموختگان رشته مدیریت ورزشی اتفاقی نیست و زمانی می توان انتظار بهره وری را برای دانش آموختگان این حوزه داشت که به پیشران های آن در دو بعد بیرونی و درونی توجه شود.
۱۰.

ارائه الگوی نقش ورزش بر توسعه پایدار ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه پایدار سهم ورزش مشارکت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 958
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نقش ورزش بر توسعه پایدار ایران انجام شده است. روش انجام تحقیق از نوع کثرت گرایی گرندد تئوری در داده ها بوده است که با توجه به انجام تحقیق در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، عناصرتشکیل دهنده مشارکت را شناسایی بعد از مصاحبه عمیق با 17 خبره عملیاتی و علمی، جهت استخراج عناصر و گروه بندی آنها از روش تحلیل تم استفاده گردید. خروجی این مرحله شناسایی 92 شاخص در قالب 5 بعد اصلی و 12 بعد فرعی بود. برای تعیین روایی از اعتبار همگرا و واگرا استفاده شد که نتایج در حد مطلوب بود و نتایج نشان داد برای توسعه پایدار ایران تهیه و تدوین برنامه راهبردی در خصوص ورزش که توجه مسئولان ودست اندرکاران دراین زمینه به ظرفیتهای بخش خصوصی در فعالیتهای ورزشی و گسترش اماکن ورزشی درفضای شهری و توزیع متعادل امکانات و وسایل تفریحی و ورزشی برای دسترسی تمام شهروندان به این فضا ضروری است. اما برای رفع مشکلات توجه به راهبردهای سازمانی که شامل تدوین برنامه استراتژیک برای مشارکت مردم در سازمان ورزش و استفاده از ابزارهای کنترلی و ارزیابی برای اطمینان از اثربخشی کارهای تیمی و مشارکتی در ورزش در کنار ایجاد محیط کاری توام با اعتماد و صداقت در میان مشارکت کنندگان برای بهبود ارتباطات شخصی و میان فردی در میان مشارکت کنندگان می تواند زمینه پایداری را فراهم کند. عوامل علی و ساختاری در ورزش سبب زمینه یابی محیطی، عملیات مدیریتی و کیفیت بخشی خدمات و افزایش تقاضامحوری و سهم ورزش در توسعه ایران می شود.
۱۱.

ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد نزد سازمان های ورزشی: با رویکرد پژوهش آمیخته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل درون سازمانی عوامل برون سازمانی مدیریت منابع انسانی مدیریت استعداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 928 تعداد دانلود : 67
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش شناسایی الگوی روابط علی عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد نزد سازمان های ورزشی بود. روش ها: رویکرد این پژوهش آمیخته بود. مشارکت کنندگان این پژوهش را در بخش کیفی صاحب نظران و در بخش کمی کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. در مطالعه کیفی روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و در مطالعه کمی روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. تعداد افراد مشارکت کننده در مطالعه کیفی بر مبنای اشباع نظری 15 نفر و در مطالعه کمی حجم نمونه برابر با 250 نفر بود.. لازم به ذکر است این تحلیل با کمک نرم افزارهای، Maxqda نسخه 12، SPSS نسخه 23، Smart PLS نسخه 3، و ماکروی اکسل دیمتل انجام شد. یافته ها: براساس یافته های مطالعه کیفی، مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی به عنوان یک نهاده تابع عوامل درون-سازمانی (چابکی استراتژیک، مدیریت تنوع، نوآوری همگرایانه، بلوغ انعطاف پذیری، هوش تجاری، مدیریت دانش الکترونیکی، یادگیری و آموزش آنلاین، تحول سازمانی، فضای متلاطم سازمان) و برون سازمانی (جهانی سازی، تحول دیجیتال، تحرک جهانی) است. همچنین میزان سازگاری الگوی نظری با الگوی تجربی نسبتاً سازگار است. نتیجه گیری: در نتیجه می توان اشاره به این داشت که بخش زیادی از راندمان مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی متأثر از مدیریت تنوع است و توجه و تمرکز بر آن باعث کارایی سیستم مدیریت استعداد نزد سازمان های ورزشی می شود.
۱۲.

ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت گرا نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش بازاریابی بازیکن فوتبال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 454
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد ساخت گرای نظریه داده بنیاد انجام شد؛ ازاین رو پژوهش با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت قابلیت های ارزش بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران در عرصه فوتبال انجام شد. برای ارائه مدل از یافته های برگرفته از کدها سعی شد که از رویکرد ساخت گرا در نظریه داده بنیاد چارمز استفاده شود. از سه فرایند همپوش در تحلیل ساخت گرای نظریه داده بنیاد شامل کدگذاری اولیه، متمرکزشده و نظری استفاده شد. در اجرای پژوهش، جمع آوری و تحلیل داده ها به طور آگاهانه هم زمان انجام گرفت و گردآوری داده های اولیه به منظور شکل گیری روند جمع آوری مداوم داده ها صورت گرفت. مشارکت کنندگان افراد آگاه به حوزه فوتبال حرفه ای ایران بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند. براساس یافته ها در این مرحله از پژوهش، از حدود 220 جمله پیاده سازی شده از مصاحبه ها، بعد از حذف موارد تکراری و غیرمرتبط، حدود 109 کد اولیه در مرحله اول توسط پژوهشگر شناسایی و نشانه گذاری شد. در کدگذاری متمرکزشده، مفاهیم به هفت مقوله تقسیم شد. درنهایت در بالاترین سطح تقلیل یا ایجاز، مقوله های برساخت به سه طبقه کلی ارزش ویژه، ملزومات و ارزش بازار یک بازیکن تقلیل یافت که به مطلوب ترین شکل ممکن، مفاهیم ایجادشده در پژوهش را در سه سطح یکپارچه کرد. قیمت نهایی یا ارزش بازیکن فوتبال در لیگ برتر ایران در بازار نقل و انتقالات، براساس ارزش های ویژه بازیکن، ملزومات، نهادها و پیامدهای آن مشخص می شود.
۱۳.

پیش بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک های مدلسازی خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش بازار بازیکن تجاری سازی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 528
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال لیگ برتر ایران فصل 98-99 فوتبال ایران بود. روش پژوهش: شرکت کنندگان در پژوهش بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران و در مجموع ۴09 نفر بودند. حجم نمونه مناسب برای پژوهش، براساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و در سطح خطای ۵ درصد، ۲۰۰ نفر محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل از آمار توصیفی و به منظور تحلیل استنباطی از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه معنا داری در ارزش گذاری بازیکنان و متغیرهای سن، پست دروازه بان، پست هافبک، پست مهاجم، جوایز فردی، وضعیت پا و تعداد بازی وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هنگام ارزش گذاری باید عوامل ذکرشده را برای جذب بازیکنان موردنظر باشگاه ها در فصول نقل و انتقال مدنظر قرار داد. نتیجه گیری: به طور کلی ضرایب برآوردی این مدل کارایی لازم را برای مشخص کردن ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال در لیگ ایران دارد. با توجه به بررسی به عمل آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران از جمله ملیت بازیکنان خارجی، میزان محبوبیت بازیکنان فوتبال ایران و در نهایت مهارت های فردی با ارزش گذاری مدل های مربوط بررسی شود. همچنین با توجه به تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام در ایجاد ارتباط ارزش بازیکنان و محبوبیت ایجادشده برای آنان و ارتباط آن با افزایش ارزش بازیکنان، تحقیقاتی انجام گیرد.  
۱۴.

ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی مدیریتی مهارت ادراکی مهارت انسانی مهارت سیاسی مهارت روانی مهارت فنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 247
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. تعداد 199 نفر از بین 405 مدیر ورزشی اصفهان به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های الگوهای مدیریتی باس (1996)، مهارت های مدیریتی و مهارت های روانی محقق ساخته بود که روایی صوری، محتوایی و پایایی آن تأیید شده و به کار گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های روانی بر مهارت های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی اصفهان تأثیر دارد. همچنین الگوهای مدیریتی تحت تأثیر مهارت های مدیریتی قرار دارند و نتایج نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است (055/0 =,RMSEA90/0=,GFI90/0 =AGFI). از آنجا که مدیران به سطح مناسبی از مهارت های روانی نیاز دارند و این مهارت ها به صورت مستقیم بر استفاده از مهارت های فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی و در نهایت انتخاب الگوی مدیریت مؤثر است، مدیران می بایست سطح مهارت های روانی خود را افزایش دهند تا بتوانند سازمان ها را به سمت اثربخشی حداکثری هدایت کنند
۱۵.

شناسایی عوامل کلیدی و راهبردی تعالی ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری راهبردی تکنیک دلفی میک مک ورزش برای همه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 985
نهادینه کردن ورزش همگانی در جامعه بیانگر توسعه پایدار کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و محیطی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی و راهبری تعالی ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران می باشد. پژوهش حاضر دارای پارادایم پست مدرن و رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) و روش نمونه گیری انتخاب مشارکت کنندگان، هدفمند و گلوله برفی بوده است. در تجزیه وتحلیل پژوهش، با تحلیل محتوای 20 مصاحبه عمیق، تعداد 174 کد باز در 53 شاخص تجمیع و دسته بندی گردید، شاخص ها در قالب فهرستی از سؤالات بسته، بین 10 نفر از خبرگان با بهره گیری از تکنیک دلفی به اشتراک گذاشته شد و پس از سه دور مصاحبه دلفی و رسیدن به توافق گروهی، 36 عامل موثر ورزش همگانی ایران شناسایی گردید؛ سپس عوامل استخراج شده با تحلیل اثرات متقابل و استفاده از نرم افزار میک مک توسط 8 نفر از مشارکت کنندگان در شورای راهبردی پژوهش، مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نتایج بیانگر شناسایی تعداد 13 عامل کلیدی و راهبردی بوده است. با آینده نگاری حول عوامل شناسایی شده، گرایش به سمت آینده مطلوب ورزش همگانی ایران افزایش خواهد یافت و با تدوین راهبردهای مطلوب حول این عوامل، رسیدن به تعالی و مطلوبیت ورزش همگانی در راستای نهادینه کردن این مهم در کشور تضمین خواهد شد.
۱۶.

Development of Strategic Themes of the Faculty of Sports Sciences(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: College planning progress strategy Sports Science

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 633
The purpose of the research was to develop the strategic themes for sports sciences faculty of Isfahan Islamic Azad University. A mixed approach was used to collect and analyze data. The research tool consisted of an open questionnaire, interviews and strategic council meetings. Theoretical and snowball sampling methods were used to reach the theoretical saturation. For analyzing the collected data, a quantitative section of the strategic position and action assessment matrix and quantitative strategic planning matrix were used and in the qualitative section, a logical inductive method was used. The findings of the research showed that the faculty has four main objectives: maintaining the status quo in the pursuit of missions in accordance with the university's macro policies, developing and expanding processes and services in line with the capacities and needs of the sports community, making a better contribution to the goals and policies of the university and the college's strategic impact on provincial sports, while the college strategy approach was based on an aggressive position based on the status assessment matrix and strategic action.Hence, the brand's excellence in the college was chosen as one of the market leaders as a priority strategy in maintaining the status quo in the competitive market. Managers can use the presently-developed plan to highlight sports goals and provide conditions for achieving the intended outlook.
۱۷.

آینده نگاری در ورزش همگانی: سناریوهای درآمدزایی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری سناریو نگاری ورزش همگانی درآمد زایی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 83
ورزش همگانی ارتباط مستقیمی با پویایی و سلامت روان دارد و همچنین نقش پررنگی در توسعه سوادبهداشتی دارد و منجر به افزایش سلامتی در تمام سنین می گردد. اما علی رغم پیشرفت های بسیار، همچنان به دنبال راه حلی برای درآمدزایی پایدار است. پژوهش حاضر با هدف آینده نگاری در ورزش حرفه ای ایران به کشف آینده های پیش روی ورزش همگانی وتدوین سناریوهای درآمدزایی پایدار آن برای سال 1414 و ارائه استراتژی پرداخته است. آینده نگاری با رویکرد سناریونگاری براساس روش منطق شهودی به کار گرفته شده است و برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت ها و الگوی شش مرحله ای سناریونگاری تلفیقی استفاده گردید. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 25 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی ورزش همگانی ایران بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نا مه های باز صورت گرفت. بر اساس یافته ها، تحلیل 30 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی شد که پایه و اساس چهار سناریوی اصلی درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران گردیدند. در نتیجه استراتژی "درآمدزایی پایدار با خلق دارایی های فکری جدید و اختصاص بودجه پایدار حاصل از هم افزایی متولیان ورزش همگانی ایران" ارائه گردید. کلمات واژه ها : آینده نگاری، سناریو نگاری، ورزش همگانی، درآمدزایی پایدار
۱۸.

ارائه مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند رویدادهای ورزشی تماشاگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 129
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی و مدیران و کارشناسان برگزاری رویدادهای ورزشی بود که حجم نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر اساس تعداد 16 متغیر پنهان، 354 نفر تعیین و از طریق نمونه گیری در دسترس و هدفمند گزینش شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر ویژگی رویداد بر بازاریابی، نوآوری، مزیت رقابتی و قابلیت برند رویداد معنادار بود. همچنین قابلیت برند رویداد بر برندسازی و بازاریابی رویداد؛ بازاریابی رویداد بر مزیت رقابتی، ارزش برند، عملکرد برند رویداد و برندسازی؛ و نوآوری رویداد بر بازاریابی و مزیت رقابتی رویداد؛ مزیت رقابتی رویداد بر عملکرد برند و ارزش برند؛ و در نهایت عملکرد برند رویداد بر ارزش برند، اثری معنادار دارند. می توان بیان داشت که ارائه دهندگان رویدادهای ورزشی می توانند با اقداماتی مانند اجرای برنامه های کنترل کیفیت عملکردی، بهبود کیفیت خدمات و همچنین توجه به زیبایی ظاهری اماکن ورزشی، قیمت گذاری متناسب با نوع و کیفیت رویداد ورزشی و کاهش هزینه های غیرمستقیم مثل زمان، و حمل و نقل و کسب اطلاعات؛ کیفیت ادراک شده مشارکت کنندگان را از خدمات افزایش دهند و در نتیجه ارزش ویژه برندشان ارتقاء دهند.
۱۹.

سناریوهای راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری باشگاه سناریو راهبردی ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 876
امروزه ورزش رقابتی در باشگاه های حرفه ای شکل نهادی فرآیند ارتقابخشی سرمایه اجتماعی جامعه باشد. مطالعه حاضر با هدف کشف آینده پیش روی باشگاه سپاهان و تدوین سناریوهای آن برای 20 سال آینده و ارائه راهبرد انجام گردیده است. در پژوهش حاضر روش آینده نگاری با رویکرد سناریونویسی بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شد. برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت ها استفاده گردید. ابتدا، محدودهٔ پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پایه طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن صورت پذیرفت. سپس یک راهبردهای کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل راهبردها انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 20 نفر از ذ ی نفعان داخلی و خارجی باشگاه سپاهان بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نامه باز صورت گرفت. بر اساس یافته ها، تحلیل 26 عامل اصلی به دست آمده درنهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی «تخصیص منابع مالی پایدار» و «تأکید بر مسئولیت اجتماعی پایدار باشگاه در جامعه» شد. به طورکلی در ساخت آینده مطلوب باشگاه سپاهان راهبردهایی با مؤلفه های تخصیص منابع مالی، مدیریت یکپارچه، جایگاه اجتماعی، تخصص گرایی، برجسته سازی و الگوسازی و پرداختن رسانه ها برای ساخت آینده باشگاه در نظر گرفته شود.
۲۰.

ارائه راهبردهای توسعه بازار هندبال ایران

کلید واژه ها: استراتژیک بازاریابی برنامه فدراسیون ورزش هندبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 167
هدف پژوهش تدوین مضامین استراتژیک توسعه ورزش هندبال ایران بود. تحقیق با توجه به موضوع از نوع مطالعات استراتژیک؛ از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه آماری خبرگان حوزه ورزش هندبال ایران بودند. با استفاده از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی 30 نفربه عنوان نمونه در نظر گرفته شد ترکیبی از روش های کیفی و کمی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش، چک لیستها محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن را متخصصان تأیید نمودند، بود، برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی از طریق استفاده از برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی و ماتریس در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. فدراسیون هندبال ایران دارای پنج هدف کلان شامل تعمیم ورزش در بین جامعه، توسعه ورزش قهرمانی، ارتقای ورزش حرفه ای، ارتقا و تثبیت جایگاه سازمانی هندبال در تمامی استانها، تعمیق و تقویت روحیه جوانمردی و اخلاق مداری از طریق ورزش هندبال بود. رویکرد راهبرد های فدراسیون هندبال ایران بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. از این رو تعالی سازی برند فدراسیون هندبال ایران در حفظ وضع موجود در بازار رقابتی به عنوان یکی از رهبران بازار به عنوان استراتژی اولویت دار انتخاب گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان