رسول نظری

رسول نظری

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۱.

شناسایی عوامل کلیدی و راهبردی تعالی ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
نهادینه کردن ورزش همگانی در جامعه بیانگر توسعه پایدار کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و محیطی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی و راهبری تعالی ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران می باشد. پژوهش حاضر دارای پارادایم پست مدرن و رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) و روش نمونه گیری انتخاب مشارکت کنندگان، هدفمند و گلوله برفی بوده است. در تجزیه وتحلیل پژوهش، با تحلیل محتوای 20 مصاحبه عمیق، تعداد 174 کد باز در 53 شاخص تجمیع و دسته بندی گردید، شاخص ها در قالب فهرستی از سؤالات بسته، بین 10 نفر از خبرگان با بهره گیری از تکنیک دلفی به اشتراک گذاشته شد و پس از سه دور مصاحبه دلفی و رسیدن به توافق گروهی، 36 عامل موثر ورزش همگانی ایران شناسایی گردید؛ سپس عوامل استخراج شده با تحلیل اثرات متقابل و استفاده از نرم افزار میک مک توسط 8 نفر از مشارکت کنندگان در شورای راهبردی پژوهش، مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نتایج بیانگر شناسایی تعداد 13 عامل کلیدی و راهبردی بوده است. با آینده نگاری حول عوامل شناسایی شده، گرایش به سمت آینده مطلوب ورزش همگانی ایران افزایش خواهد یافت و با تدوین راهبردهای مطلوب حول این عوامل، رسیدن به تعالی و مطلوبیت ورزش همگانی در راستای نهادینه کردن این مهم در کشور تضمین خواهد شد.
۲.

ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۹۰
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. تعداد 199 نفر از بین 405 مدیر ورزشی اصفهان به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های الگوهای مدیریتی باس (1996)، مهارت های مدیریتی و مهارت های روانی محقق ساخته بود که روایی صوری، محتوایی و پایایی آن تأیید شده و به کار گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های روانی بر مهارت های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی اصفهان تأثیر دارد. همچنین الگوهای مدیریتی تحت تأثیر مهارت های مدیریتی قرار دارند و نتایج نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است (055/0 =,RMSEA90/0=,GFI90/0 =AGFI). از آنجا که مدیران به سطح مناسبی از مهارت های روانی نیاز دارند و این مهارت ها به صورت مستقیم بر استفاده از مهارت های فنی، انسانی، ادراکی و سیاسی و در نهایت انتخاب الگوی مدیریت مؤثر است، مدیران می بایست سطح مهارت های روانی خود را افزایش دهند تا بتوانند سازمان ها را به سمت اثربخشی حداکثری هدایت کنند
۳.

سناریوهای راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
امروزه ورزش رقابتی در باشگاه های حرفه ای شکل نهادی فرآیند ارتقابخشی سرمایه اجتماعی جامعه باشد. مطالعه حاضر با هدف کشف آینده پیش روی باشگاه سپاهان و تدوین سناریوهای آن برای 20 سال آینده و ارائه راهبرد انجام گردیده است. در پژوهش حاضر روش آینده نگاری با رویکرد سناریونویسی بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شد. برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت ها استفاده گردید. ابتدا، محدودهٔ پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پایه طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن صورت پذیرفت. سپس یک راهبردهای کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل راهبردها انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 20 نفر از ذ ی نفعان داخلی و خارجی باشگاه سپاهان بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نامه باز صورت گرفت. بر اساس یافته ها، تحلیل 26 عامل اصلی به دست آمده درنهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی «تخصیص منابع مالی پایدار» و «تأکید بر مسئولیت اجتماعی پایدار باشگاه در جامعه» شد. به طورکلی در ساخت آینده مطلوب باشگاه سپاهان راهبردهایی با مؤلفه های تخصیص منابع مالی، مدیریت یکپارچه، جایگاه اجتماعی، تخصص گرایی، برجسته سازی و الگوسازی و پرداختن رسانه ها برای ساخت آینده باشگاه در نظر گرفته شود.
۴.

ارائه مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی و مدیران و کارشناسان برگزاری رویدادهای ورزشی بود که حجم نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر اساس تعداد 16 متغیر پنهان، 354 نفر تعیین و از طریق نمونه گیری در دسترس و هدفمند گزینش شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر ویژگی رویداد بر بازاریابی، نوآوری، مزیت رقابتی و قابلیت برند رویداد معنادار بود. همچنین قابلیت برند رویداد بر برندسازی و بازاریابی رویداد؛ بازاریابی رویداد بر مزیت رقابتی، ارزش برند، عملکرد برند رویداد و برندسازی؛ و نوآوری رویداد بر بازاریابی و مزیت رقابتی رویداد؛ مزیت رقابتی رویداد بر عملکرد برند و ارزش برند؛ و در نهایت عملکرد برند رویداد بر ارزش برند، اثری معنادار دارند. می توان بیان داشت که ارائه دهندگان رویدادهای ورزشی می توانند با اقداماتی مانند اجرای برنامه های کنترل کیفیت عملکردی، بهبود کیفیت خدمات و همچنین توجه به زیبایی ظاهری اماکن ورزشی، قیمت گذاری متناسب با نوع و کیفیت رویداد ورزشی و کاهش هزینه های غیرمستقیم مثل زمان، و حمل و نقل و کسب اطلاعات؛ کیفیت ادراک شده مشارکت کنندگان را از خدمات افزایش دهند و در نتیجه ارزش ویژه برندشان ارتقاء دهند.
۵.

ارائه راهبردهای توسعه بازار هندبال ایران

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۳
هدف پژوهش تدوین مضامین استراتژیک توسعه ورزش هندبال ایران بود. تحقیق با توجه به موضوع از نوع مطالعات استراتژیک؛ از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه آماری خبرگان حوزه ورزش هندبال ایران بودند. با استفاده از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی 30 نفربه عنوان نمونه در نظر گرفته شد ترکیبی از روش های کیفی و کمی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش، چک لیستها محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن را متخصصان تأیید نمودند، بود، برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی از طریق استفاده از برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی و ماتریس در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. فدراسیون هندبال ایران دارای پنج هدف کلان شامل تعمیم ورزش در بین جامعه، توسعه ورزش قهرمانی، ارتقای ورزش حرفه ای، ارتقا و تثبیت جایگاه سازمانی هندبال در تمامی استانها، تعمیق و تقویت روحیه جوانمردی و اخلاق مداری از طریق ورزش هندبال بود. رویکرد راهبرد های فدراسیون هندبال ایران بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. از این رو تعالی سازی برند فدراسیون هندبال ایران در حفظ وضع موجود در بازار رقابتی به عنوان یکی از رهبران بازار به عنوان استراتژی اولویت دار انتخاب گردید.
۶.

رابطه مدیریت کوانتومی با توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت کوانتوم با توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه دبیران تربیت بدنی اصفهان در سال 1393 (559 نفر) بود. حجم نمونه آماری از طریق فرمول کوهن (2007) 226 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه مدیریت کوانتومی محقق ساخته و پرسشنامه توانمندسازی شغلی اسپریتزر (1995) با پایایی به ترتیب 84/0, 89/0 =α بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بنابر تحلیل رگرسیونی، مؤلفه تفکر کوانتومی، وجود کوانتومی، اعتماد کوانتومی، دیدن کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی و اعتماد کوانتومی قابلیت پیش بینی توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی را دارند و رابطه خطی بین آنها برقرار است. ازاین رو درصورتی که مدیران مهارت های مدیریت کوانتومی را در آموزش و پرورش پیاده کنند، می تواند به توانمندی و بالندگی دبیران تربیت بدنی منجر شود.
۷.

ارائه مدل تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف از این پژوهش تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی خارجی(نایک و آدیداس) و داخلی (دایی و مجید) بود. جامعه آماری پژوهش مشتریان برندهای ورزشی خارجی و داخلی در استان مازندران بودند. 384 نفر بر اساس جدول مورگان، به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در نهایت 380 پرسشنامه صحیح بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بین مشتریان برندهای داخلی بین خصومت قومیت نژادی مصرف کننده و پیچیدگی ذهنی، قومی نژادی مصرف کننده و قصد خرید و همچنین بین پیچیدگی ذهنی خرید و قصد خرید رابطه مثبت معناداری وجود دارد ولی بین خصومت عمومی و قصد خرید، خصومت اقتصادی و پیچیدگی ذهنی خرید و همچنین بین خصومت اقتصادی و قصد خرید رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین رابطه منفی معناداری بین خصومت عمومی و پیچیدگی ذهنی خرید مشاهده شد به علاوه یافته ها در بین مشتریان برندهای خارجی نشان داد که بین خصومت قومی نژادی و پیچیدگی ذهنی، خصومت قومی نژادی و قصد خرید و
۸.

تدوین استراتژی های ورزش تربیتی ایران مبتنی بر سناریو

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
پژوهش حاضر با هدف آینده نگاری در ورزش تربیتی ایران به کشف آینده های پیش روی ورزش تربیتی و تدوین سناریوهای آن برای سال 1414 و ارائه استراتژی پرداخته است. آینده نگاری با رویکرد سناریونگاری بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شده است و برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت ها و الگوی شش مرحله ای سناریونگاری تلفیقی استفاده گردید. ابتدا، محدوده پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با یک بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. پس از آن، دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پایه و اساس طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریوهای ممکن صورت پذیرفت. در مرحله پنجم یک استراتژی کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل استراتژی هاست. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 44 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی ورزش تربیتی ایران بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نامه های باز صورت گرفت. بر اساس یافته ها، تحلیل 30 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی "شبکه سازی در بین بازیگران کلیدی" و "هم افزایی خانواده و اجتماع" شد که پایه و اساس چهار سناریوی اصلی ورزش تربیتی ایران گردیدند. در نتیجه پیشنهاد می گردد به منظور توسعه ورزش تربیتی ایران، شبکه سازی و هم افزایی نهادهای متولّی با محوریت وزارت ورزش و جوانان، صورت پذیرد.
۹.

ارائه مدل راهبرد اقیانوس آبی در باشگاه های ورزشی

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۲
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، از نظر نتایج کاربردی و از نوع مطالعه موردی بود که به روش پیمایشی انجام گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان باشگاه ورزشی اصفهان بودند، به دلیل نامشخص بودن تعداد افراد سقف نمونه آماری معادل 384 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استراتژی اقیانوس آبی Aghazade (2014) بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصین مورد تائید قرار گرفت، از طریق روش آلفای کرونباخ پایایی (93/0) محاسبه گردید. روشهای آماری تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم و فریدمن به عنوان آزمونهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و Amos انجام گردید. بر اساس نتایج الگوی تبیین شاخص های اقدام در راهبرد اقیانوس آبی در باشگاه های ورزشی اصفهان در وضعیت مناسب است. نتایج نشان داد که شواهد فیزیکی با میانگین (16/4) بیشترین میانگین و پس از آن کیفیت برخورد و ارتباط(86/3)، آسایش و رفاه (76/3)، خدمات اینترنتی (65/3)، کیفیت خدمات (59/3)، برند (44/3)، قیمت (13/3) و در نهایت خلاقیت (79/2) کمترین نمره را داشتند. به مدیران باشگاههای ورزشی توصیه می شود با بهره گیری نوعی ساختار سازمانی چابک برای تغییر راهبردهای اصلی اقدام به استفاده از استراتژی های چهارگانه اقیانوس آبی شامل استراتژی های افزایش، کاهش، حذف و خلق برای باشگاهها نمایند.
۱۰.

ارائه مدل پارادایمی توسعه ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، ارائه الگوی توسعه ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بود که با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام گرفت. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحب نظران ورزش همگانی بودند که 20 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری نظری برای مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. 450 گزاره مفهومی اولیه با 14 مقوله و 38 مفهوم در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل شرایط علّی (یک مقوله)، پدیده اصلی (افزایش مشارکت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی)، راهبرد (دو مقوله)، شرایط زمینه ای (پنج مقوله)، شرایط محیطی (چهار مقوله) و پیامد (یک مقوله) شناسایی شد. نتایج حاصل از مدل پژوهش نشان داد که بهبود نگرش و آگاهی، افزایش انگیزه و علاقه و افزایش نشاط و شادابی می تواند باعث جلب مشارکت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی در فعالیت های ورزش همگانی دانشگاه شود؛ بنابراین، ضرورت دارد برای توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت افراد، خط مشی های توسعه ورزش همگانی در دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر مدل طراحی شده پژوهش حاضر باشد.
۱۱.

ارائه الگوی رفتار سیاسی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ورزشی ایران

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۸
رفتار سیاسی در سازمان، موضوعی متناقض نماست و به-رغم وجود دیدگاه دو قطبی مثبت و منفی نسبت به آن، جزء لاینفک زندگی سازمانی است. هدف از این پژوهش ارایه مدل رفتار سیاسی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ورزشی کشور می باشد. روش آن کیفی و با ماهیت اکتشافی - بنیادی بوده است که از طریق تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه های عمیق با 12 نفر از نخبگان تربیت بدنی در ورزش دانشگاهی (شامل مدیران ارشد ادارات تربیت بدنی دانشگاهها و مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی ) داده های تحقیق جمع آوری شد و براساس نظریه ی داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرای چارمز، داده ها کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، ارائه مدل رفتار سیاسی و تصمیم-گیری مدیران ورزشی در قالب 8کد اصلی یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور رفتار سیاسی مدیران، شکل گرفت. نتیجه ای که می توان از این پژوهش گرفت استدلالی است که ما از جنبه های مثبت و منفی رفتار سیاسی داریم و قابلیت اثر گذاری این فاکتورها بر تصمیمات استراتژیک مدیران ورزشی می باشد که طبق گفته بسیاری از مصاحبه شوندگان مهمترین بعد مثبت رفتار سیاسی رسیدن به اهداف در کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه می دانند و دور شدن از اهداف سازمان را عامل منفی رفتار سیاسی مدیران ورزشی ذکر می کند. عوامل سازمانی و فردی دو مولفه دیگر بدست آمده می باشند .
۱۲.

ارائه مدل اثر هویت ورزشی و شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات کناره گیری از فوتبال حرفه ای در ایران

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
نوع ویژه ای از انتقال، کناره گیری از ورزش قهرمانی است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر هویت تیمی و شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات کناره گیری از فوتبال حرفه ای در ایران و ارائه مدلی مناسب در این زمینه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل فوتبالیست های حرفه ای که بیش از پنج سال از زمان کناره گیری آنها نگذشته باشد، است. 384 نفر فوتبالیست کناره گیری کرده نمونه نهایی این تحقیق را تشکیل دادند. از پرسشنامه کناره گیری از ورزش حرفه ای سیسک(2003) برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. نتایج آزمون مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که هویت ورزشی با مشکلات فردی رابطه مستقیم و معنادار دارد. اما هویت ورزشی با مشکلات روانی، اجتماعی و مشکلات حرفه ای رابطه معنادار ندارد. نتایج آزمون مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات فردی رابطه مستقیم و معنادار ندارد. اما شبکه اجتماعی حمایت با مشکلات روانی، اجتماعی و همچنین با مشکلات حرفه ای رابطه معنادار دارد. به طور کلی می بایست برای کاهش مشکلات فردی، حرفه ای و روانی- اجتماعی فوتبالیست های کناره گیری کرده از ورزش دو عامل شبکه حمایت اجتماعی و هویت ورزشی مورد توجه قرار گیرد.
۱۳.

الگوی ورزش سالمندی ایران: رویکرد داده بنیاد

تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
افزایش شمار سالمندان در ایران موجب توجه به موضوع هایی جدید درباره آن ها شده است. ازآنجایی که ناتوانایی های دوره سالمندی با افزایش سن شایع تر می شود، در این شرایط نقش ورزش در حفظ و بهبود سلامت سالمندان و شور و نشاط اجتماعی پررنگ می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ورزش سالمندی ایران انجام شده است. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش پژوهش داده بنیاد انجام شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش متخصصان و صاحب نظران مدیریت ورزشی، پیشکسوتان ورزشی، اعضای هیئت علمی (گروه های علوم ورزشی، روان شناسی، جامعه شناسی، مددکاری و پرستاری) و همچنین، مسئولان ادارات درگیر در سالمندی اعم از بهداشت، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی شهرداری اصفهان بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند و نظری برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافتند. داده ها هم زمان با جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش استراس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار داده ها براساس معیارهای پیشنهادی لینکولن و گوبا تأیید شد. نتایج نشان داد که 276 گزاره مفهومی اولیه با 11 مقوله اصلی و 50 مقوله فرعی درقالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علّی (سه مقوله)، پدیده اصلی (یک مقوله)، راهبرد (دو مقوله)، ویژگی های زمینه ای (دو مقوله)، شرایط محیطی (دو مقوله) و پیامد (یک مقوله)، الگوی ورزش سالمندی ایران را تشکیل دادند. یکپارچه سازی مقوله ها برمبنای روابط موجود بین آن ها حول محور ورزش سالمندی ایران، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی مدیران درگیر در امور سالمندان را منعکس می کند.
۱۴.

اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی (مطالعه موردی:در باشگاه های خصوصی اصفهان)

تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
افزایش تعدد عوامل تعیین کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات، باشگاه های ورزشی را با مخاطرات متعددی روبه رو کرده است. بنابراین، امروزه داشتن هوشمندی رقابتی اساس بقای باشگاه های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی در باشگاه های خصوصی اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است که از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، ضمن اینکه جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی اصفهان در سال 1395 به تعداد 750 نفر بودند. با استناد به فرمول کوکران تعداد 254 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های هوشمندی رقابتی نواک (2012)، کارآفرینی کردنائیج (1388)، بازارگرایی نرور (1990) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصین، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0، 91/0، 92/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که برازش مدل ساختاری ضرایب t برای تمامی رابطه های تحقیق بیشتر از 96/1 به دست آمده است (37/6، 10/2، 69/11)، می توان مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری را تأیید نمود. به طور کلی می توان اذعان نمود مدیران باشگاه ها باید از هوشمندی رقابتی برخوردار بوده و بازارگرایی و رویکردهای کارآفرینی را برای بقای باشگاه خود مد نظر قرار دهند.
۱۵.

ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری و نقش آن بر وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی اصفهان

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی بود. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری را تمام مدیران باشگاه های بدنسازی استان اصفهان تشکیل دادند. تعداد مدیران برابر با 220 نفر برآورد گردید. از بین جامعه آماری 140 نفر به عنوان نمونه ی آماری تحقیق به صورت تصادفی خوشه ای از بین شهرستان های استان انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خلاقیت، مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری استفاده شد. پس از اینکه روایی صوری و محتوایی مورد تائید متخصصان قرار گرفت. از طریق آزمون مجدد میزان پایایی محاسبه شد برای هر سه پرسشنامه(91/0, 93/0, 89/0=α) بدست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد تحلیل مسیر ارائه الگو رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری حاکی از مناسب بودن مدل است.نتیجه گیری: از آنجا که نوآوری و خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست، لذا مدیران در ارتباط با مشتریان باید راه های نوآورانه را جهت وفاداری هر چه بیشتر مشتریان مد نظر قرار دهند.
۱۶.

نقش عوامل اجتماعی بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی شرکتهای ورزشی: مطالعه موردی برند ورزشی مجید

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف از پژوهش بررسی نقش کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصتهای اجتماعی سازی به عنوان عوامل اثرگذار بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی می باشد. پژوهش از نوع تحقیق کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. محیط پژوهش شرکت تولید کننده و فروشنده محصولات ورزشی مجید بود. جامعه آماری پژوهش فروشندگان ورزشی بودند، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بود، نمونه آماری 144 نفر از فروشندگان ورزشی می باشد. اطلاعات بوسیله نرم افزارهای ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که متغیرهای کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصتهای اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی به طور مستقیم و همچنین به طور غیر مستقیم از طریق اثر متغیر میانجی مبادله دانش ضمنی رابطه مثبت دارد. نقش میانجی مبادله دانش ضمنی در رابطه بین کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی نقش تاثیر گذار می باشد. به طور کلی پیشنهاد می گردد مدیران بازاریابی و فروش راهبردهایی را در جهت ارتقای اثربخشی بازاریابی از طریق افزایش سرمایه گذاری بر روی ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی مد نظر قرار دهند.
۱۷.

رابطه مهارت های ارتباطی با سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی استان همدان و ارائه مدل

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۳۴
هدف از پژوهش حاضر،تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با سرمایه های اجتماعی در سازمان های ورزشی استان همدان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شاغل درسازمان های ورزشی استان همدان می باشند. تعداد 205 نفر از جامعه آماری به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده از پرسشنامه مهارت های ارتباطی با پایایی(84/0) و سرمایه اجتماعی با پایایی( 91/0) استفاده شد. برای توصیف داده ها ی پژوهش از آمار توصیفی و برای بررسی اثرات متغیر های مشاهده شده بر متغیرهای مکنون ازآمار استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل های آماری نشان داد ضریب همبستگی (569/0 , r =01/0 P = ) مثبت و معناداری در سطح (05/0) میان مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده از مدل ، مهارت های ارتباطی به میزان (21/0) بر سرمایه اجتماعی اثرگذار می باشد، و حاکی از موثر بودن مثبت و مناسب مهارت های ارتباطی بر سرمایه اجتماعی درسازمان های ورزشی استان همدان می باشد.از این رو نتایج مدل های مفهومی تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی برسرمایه اجتماعی راتایید نمود.
۱۸.

ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان

تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
سازمان یاددهنده سازمانی است که در آن همه اعضاء مشغول یاددادن و یادگرفتن هستند و امر یاددهی و یادگیری بدون توجه به جایگاه سازمانی افراد در آن سازمان انجام می شود. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی و مدل یابی و از نظر تحلیل نتایج، همبستگی از نوع علی است که با استفاده از روش میدانی انجام شد. ابزار بکار گرفته شده در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری، محتوایی و سازه آن مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان بودند. حجم جامعه آماری این پژوهش 3686 نفر بود که 418 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس از نوع سهمی انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کوهن استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان دهنده آن است که مدل تدوین شده سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان برازش مناسبی دارد و همه مؤلفه های مدل ارائه شده از نظر آماری معنادار هستند.
۱۹.

تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در سازمان های ورزشی استان اصفهان

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
هدف از انجام این پژوهش تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریت بانوان به عنوان مدیر عالی در سازمانهای ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارشناسان ورزشی سازمانهای ورزشی استان اصفهان تشکیل داد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مراکز معتبر برابر با 450نفر بود. تعداد 207 نفر به عنوان نمونه بر اساس فرمول کوهن(2000) به صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت گازمن (2004) با پایایی 87/0 بود. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار بسته نرم افزاری آماری علوم اجتماعی، نسخه 19در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد(05/0≥p ). یافته های تحقیق نشان داد موانع جنسیت، موانع حمایت خانواده، موانع تضاد بین کار و خانواده و موانع حمایت رهبر در ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان موثر می باشد. به طور کلی باید توجه داشت زنان سزاوار بهره مندی از امکانات رشد و تعالی در سازمانها هستند به شرطی که موانع سد راه آنان تعدیل گردد.
۲۰.

نقش استحکام ذهنی بر مهارتهای مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران ورزشی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۶
هدف پژوهش بررسی اثر استحکام ذهنی بر مهارت های مدیریتی، خود مدیریتی و کارآمدی عملکردی مدیران سازمانهای ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری کلیه مدیران سازمان های ورزشی بودند. از آنجا که اطلاع دقیقی از تعداد جامعه برآورد نگردید، لذا سقف نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران معادل 384 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنا مه های استحکام ذهنی کوباسا(1979)، مهارتهای مدیریتی نظری(2016)، خود مدیریتی هاوثون و نک(2000) و کارآمدی هسو(2002) استفاده گردید. تعداد 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی روایی صوری و محتوایی ابزارهای اندازه گیری را تائید نمودند. برای سنجش پایایی، پس از انجام مطالعات مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب(89/0، 91/0، 95/0 و 89/0) برای پرسشنامه ها بدست آمد. کلیه داده ها با استفاده از بسته نرم افزار آماری علوم اجتماعی نسخه 22 و نرم افزار لیزرل نسخه 54/8 تحلیل شد. نتابج تحلیل مدل اندازه گیری تحلیل مسیر اثر استحکام ذهنی مدیران ورزشی بر مهارتهای مدیریتی(03/0P=)، مهارتهای مدیریتی و خود مدیریتی (019/0P=)، خودمدیریتی و کارآمدی عملکردی در سطح (04/0P=) معنادار می باشد. شاید بتوان اذعان نمود مدیران با استحکام ذهنی بالا و برخورداری از مهارتهای مدیریتی در محیطی که در آن کار می کنند یا نتایجی که حاصل می شوند، می توانند در سازمان منجر به ایجاد تغییرات بنیادی شوند، از این رو توجه مدیران ارشد در فرایند انتصابات و انتخابها بر لزوم دارا بودن استحکام ذهنی، مهارتهای بنیادی مدیریتی مدیران ورزشی می بایست تاکید ویژه ای داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان