رسول نظری

رسول نظری

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
۱.

ارائه مدل تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۷
هدف از این پژوهش تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی خارجی(نایک و آدیداس) و داخلی (دایی و مجید) بود. جامعه آماری پژوهش مشتریان برندهای ورزشی خارجی و داخلی در استان مازندران بودند. 384 نفر بر اساس جدول مورگان، به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در نهایت 380 پرسشنامه صحیح بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بین مشتریان برندهای داخلی بین خصومت قومیت نژادی مصرف کننده و پیچیدگی ذهنی، قومی نژادی مصرف کننده و قصد خرید و همچنین بین پیچیدگی ذهنی خرید و قصد خرید رابطه مثبت معناداری وجود دارد ولی بین خصومت عمومی و قصد خرید، خصومت اقتصادی و پیچیدگی ذهنی خرید و همچنین بین خصومت اقتصادی و قصد خرید رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین رابطه منفی معناداری بین خصومت عمومی و پیچیدگی ذهنی خرید مشاهده شد به علاوه یافته ها در بین مشتریان برندهای خارجی نشان داد که بین خصومت قومی نژادی و پیچیدگی ذهنی، خصومت قومی نژادی و قصد خرید و
۲.

ارائه مدل اثر هویت ورزشی و شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات کناره گیری از فوتبال حرفه ای در ایران

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۵
نوع ویژه ای از انتقال، کناره گیری از ورزش قهرمانی است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر هویت تیمی و شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات کناره گیری از فوتبال حرفه ای در ایران و ارائه مدلی مناسب در این زمینه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل فوتبالیست های حرفه ای که بیش از پنج سال از زمان کناره گیری آنها نگذشته باشد، است. 384 نفر فوتبالیست کناره گیری کرده نمونه نهایی این تحقیق را تشکیل دادند. از پرسشنامه کناره گیری از ورزش حرفه ای سیسک(2003) برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. نتایج آزمون مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که هویت ورزشی با مشکلات فردی رابطه مستقیم و معنادار دارد. اما هویت ورزشی با مشکلات روانی، اجتماعی و مشکلات حرفه ای رابطه معنادار ندارد. نتایج آزمون مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات فردی رابطه مستقیم و معنادار ندارد. اما شبکه اجتماعی حمایت با مشکلات روانی، اجتماعی و همچنین با مشکلات حرفه ای رابطه معنادار دارد. به طور کلی می بایست برای کاهش مشکلات فردی، حرفه ای و روانی- اجتماعی فوتبالیست های کناره گیری کرده از ورزش دو عامل شبکه حمایت اجتماعی و هویت ورزشی مورد توجه قرار گیرد.
۳.

الگوی ورزش سالمندی ایران: رویکرد داده بنیاد

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۸
افزایش شمار سالمندان در ایران موجب توجه به موضوع هایی جدید درباره آن ها شده است. ازآنجایی که ناتوانایی های دوره سالمندی با افزایش سن شایع تر می شود، در این شرایط نقش ورزش در حفظ و بهبود سلامت سالمندان و شور و نشاط اجتماعی پررنگ می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ورزش سالمندی ایران انجام شده است. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش پژوهش داده بنیاد انجام شده است. شرکت کنندگان در این پژوهش متخصصان و صاحب نظران مدیریت ورزشی، پیشکسوتان ورزشی، اعضای هیئت علمی (گروه های علوم ورزشی، روان شناسی، جامعه شناسی، مددکاری و پرستاری) و همچنین، مسئولان ادارات درگیر در سالمندی اعم از بهداشت، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی شهرداری اصفهان بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند و نظری برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافتند. داده ها هم زمان با جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش استراس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار داده ها براساس معیارهای پیشنهادی لینکولن و گوبا تأیید شد. نتایج نشان داد که 276 گزاره مفهومی اولیه با 11 مقوله اصلی و 50 مقوله فرعی درقالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علّی (سه مقوله)، پدیده اصلی (یک مقوله)، راهبرد (دو مقوله)، ویژگی های زمینه ای (دو مقوله)، شرایط محیطی (دو مقوله) و پیامد (یک مقوله)، الگوی ورزش سالمندی ایران را تشکیل دادند. یکپارچه سازی مقوله ها برمبنای روابط موجود بین آن ها حول محور ورزش سالمندی ایران، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی مدیران درگیر در امور سالمندان را منعکس می کند.
۴.

نقش عوامل اجتماعی بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی شرکتهای ورزشی: مطالعه موردی برند ورزشی مجید

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از پژوهش بررسی نقش کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصتهای اجتماعی سازی به عنوان عوامل اثرگذار بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی می باشد. پژوهش از نوع تحقیق کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. محیط پژوهش شرکت تولید کننده و فروشنده محصولات ورزشی مجید بود. جامعه آماری پژوهش فروشندگان ورزشی بودند، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بود، نمونه آماری 144 نفر از فروشندگان ورزشی می باشد. اطلاعات بوسیله نرم افزارهای ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که متغیرهای کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصتهای اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی به طور مستقیم و همچنین به طور غیر مستقیم از طریق اثر متغیر میانجی مبادله دانش ضمنی رابطه مثبت دارد. نقش میانجی مبادله دانش ضمنی در رابطه بین کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی نقش تاثیر گذار می باشد. به طور کلی پیشنهاد می گردد مدیران بازاریابی و فروش راهبردهایی را در جهت ارتقای اثربخشی بازاریابی از طریق افزایش سرمایه گذاری بر روی ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی مد نظر قرار دهند.
۵.

اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی (مطالعه موردی:در باشگاه های خصوصی اصفهان)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۳
افزایش تعدد عوامل تعیین کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات، باشگاه های ورزشی را با مخاطرات متعددی روبه رو کرده است. بنابراین، امروزه داشتن هوشمندی رقابتی اساس بقای باشگاه های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی در باشگاه های خصوصی اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است که از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، ضمن اینکه جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی اصفهان در سال 1395 به تعداد 750 نفر بودند. با استناد به فرمول کوکران تعداد 254 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های هوشمندی رقابتی نواک (2012)، کارآفرینی کردنائیج (1388)، بازارگرایی نرور (1990) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصین، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0، 91/0، 92/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که برازش مدل ساختاری ضرایب t برای تمامی رابطه های تحقیق بیشتر از 96/1 به دست آمده است (37/6، 10/2، 69/11)، می توان مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری را تأیید نمود. به طور کلی می توان اذعان نمود مدیران باشگاه ها باید از هوشمندی رقابتی برخوردار بوده و بازارگرایی و رویکردهای کارآفرینی را برای بقای باشگاه خود مد نظر قرار دهند.
۶.

ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری و نقش آن بر وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی اصفهان

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۲
هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی بود. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری را تمام مدیران باشگاه های بدنسازی استان اصفهان تشکیل دادند. تعداد مدیران برابر با 220 نفر برآورد گردید. از بین جامعه آماری 140 نفر به عنوان نمونه ی آماری تحقیق به صورت تصادفی خوشه ای از بین شهرستان های استان انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خلاقیت، مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری استفاده شد. پس از اینکه روایی صوری و محتوایی مورد تائید متخصصان قرار گرفت. از طریق آزمون مجدد میزان پایایی محاسبه شد برای هر سه پرسشنامه(91/0, 93/0, 89/0=α) بدست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد تحلیل مسیر ارائه الگو رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری حاکی از مناسب بودن مدل است.نتیجه گیری: از آنجا که نوآوری و خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست، لذا مدیران در ارتباط با مشتریان باید راه های نوآورانه را جهت وفاداری هر چه بیشتر مشتریان مد نظر قرار دهند.
۷.

رابطه مهارت های ارتباطی با سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی استان همدان و ارائه مدل

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۷
هدف از پژوهش حاضر،تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با سرمایه های اجتماعی در سازمان های ورزشی استان همدان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شاغل درسازمان های ورزشی استان همدان می باشند. تعداد 205 نفر از جامعه آماری به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده از پرسشنامه مهارت های ارتباطی با پایایی(84/0) و سرمایه اجتماعی با پایایی( 91/0) استفاده شد. برای توصیف داده ها ی پژوهش از آمار توصیفی و برای بررسی اثرات متغیر های مشاهده شده بر متغیرهای مکنون ازآمار استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل های آماری نشان داد ضریب همبستگی (569/0 , r =01/0 P = ) مثبت و معناداری در سطح (05/0) میان مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده از مدل ، مهارت های ارتباطی به میزان (21/0) بر سرمایه اجتماعی اثرگذار می باشد، و حاکی از موثر بودن مثبت و مناسب مهارت های ارتباطی بر سرمایه اجتماعی درسازمان های ورزشی استان همدان می باشد.از این رو نتایج مدل های مفهومی تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی برسرمایه اجتماعی راتایید نمود.
۸.

ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۲
سازمان یاددهنده سازمانی است که در آن همه اعضاء مشغول یاددادن و یادگرفتن هستند و امر یاددهی و یادگیری بدون توجه به جایگاه سازمانی افراد در آن سازمان انجام می شود. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی و مدل یابی و از نظر تحلیل نتایج، همبستگی از نوع علی است که با استفاده از روش میدانی انجام شد. ابزار بکار گرفته شده در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری، محتوایی و سازه آن مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان بودند. حجم جامعه آماری این پژوهش 3686 نفر بود که 418 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس از نوع سهمی انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کوهن استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان دهنده آن است که مدل تدوین شده سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان برازش مناسبی دارد و همه مؤلفه های مدل ارائه شده از نظر آماری معنادار هستند.
۹.

تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در سازمان های ورزشی استان اصفهان

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۱
هدف از انجام این پژوهش تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریت بانوان به عنوان مدیر عالی در سازمانهای ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارشناسان ورزشی سازمانهای ورزشی استان اصفهان تشکیل داد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مراکز معتبر برابر با 450نفر بود. تعداد 207 نفر به عنوان نمونه بر اساس فرمول کوهن(2000) به صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت گازمن (2004) با پایایی 87/0 بود. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار بسته نرم افزاری آماری علوم اجتماعی، نسخه 19در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد(05/0≥p ). یافته های تحقیق نشان داد موانع جنسیت، موانع حمایت خانواده، موانع تضاد بین کار و خانواده و موانع حمایت رهبر در ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان موثر می باشد. به طور کلی باید توجه داشت زنان سزاوار بهره مندی از امکانات رشد و تعالی در سازمانها هستند به شرطی که موانع سد راه آنان تعدیل گردد.
۱۰.

ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشکده های علوم ورزشی براساس نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۹۸
یاددهی و یادگیری همراه با هم، درمیان تمام اعضا رکن کلیدی سازمان های یاددهنده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی سازمان یاددهنده برای دانشکده های علوم ورزشی است که با استفاده از طرح نظام دار نظریه داده بنیاد انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحب نظران حوزه سازمان یاددهنده شاغل در دانشکده های علوم ورزشی بودند که 22 نفر ازمیان آن ها به صورت نمونه گیری نظری برای مصاحبه عمیق و اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافتند. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبه های آزمایشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. براساس نتایج، 467 گزاره مفهومی اولیه با 15 مقوله اصلی و 48 مقوله فرعی درقالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل موجبات علی (سه مقوله)، پدیده اصلی (یاددهی و یادگیری متقابل بین اعضا)، راهبرد (دو مقوله)، ویژگی های زمینه ای (سه مقوله)، شرایط محیطی (پنج مقوله) و پیامد (دو مقوله) شناسایی شدند. یکپارچه سازی مقوله ها برمبنای روابط موجود بین آن ها حول محور یاددهی و یادگیری متقابل، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی سازمان یاددهنده برای دانشکده های علوم ورزشی را منعکس می کند.
۱۱.

ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۸۳
هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل اثر مهارت های روانی بر مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی بوده و به روش هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران سازمان های ورزشی استان اصفهان به تعداد 405 نفر تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه معادل 199 نفر در نظر گرفته شد که به صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های پرسشنامه مهارت های روانی سالملا (2001)، توانمند مهارت های ارتباطی بارثون جی (1990) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام (1999) با پایایی (85/0, 86/0, 87/0=α) استفاده شد. ده نفر از اساتید تربیت بدنی در گرایش مدیریت و برنامه ریزی در مورد روایی صوری و محتوایی نظرات خویش را اظهار نمایند. کلیه داده ها با استفاده از بسته نرم افزار آماری علوم اجتماعی نسخه 19 و نرم افزار لیزرل نسخه 54/8 تحلیل شد. تحلیل مسیر ارائه الگوی رابطه اثر مهارت های روانی بر مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی حاکی از مناسب بودن مدل است. بر اساس مدل رگرسیونی، ارتباط بین مؤلفه های مهارت های روانی شامل مهارت های پایه، روان تنی و شناختی قابلیت پیش بینی مهارت های ارتباطی و سرمایه اجتماعی رادارند. به طورکلی، می توان عنوان نمود که مدیران ارشد سازمان های ورزشی می بایست احساس اطمینان خاطر و مفید بودن آن ها که از مؤلفه های سرمایه اجتماعی بوده تقویت گردد و مهارت های روانی آن ها نیز رشد بیشتری داشته باشد.
۱۲.

ارتقای تعهدسازمانی کارکنان رسانه های ورزشی از طریق نقش میانجی گری عدالت سازمانی و رضایت شغلی

تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۸
هدف از تحقیق حاضر ارتقای تعهدسازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی از طریق عدالت سازمانی و رضایت شغلی بود. جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند (150= N). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف (۱۹۹۳)، پرسشنامه رضایت شغلی براون (1993) درنهایت پرسشنامه استاندارد آلن و میر (1991) با آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0،82/0و92/0) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل مسیر از طریق مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که عدالت سازمانی نقش مؤثری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی داشت. به طورکلی مدل نقش عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان رسانه های ورزشی برازش قابل توجهی به دست آورد. ازاین رو می توان اذعان نمود عدم وجود عدالت سازمانی در هر ارگانی باعث بی تعهدی نسبت به سازمان و عدم رضایت شغلی در افراد می شود. مدیران قبل از هر تصمیمی باید از وجود عدالت سازمانی اطمینان داشته باشند تا از بروز مشکلات درون سازمان جلوگیری به عمل آید.
۱۳.

پیش بینی جذب مشتریان از طریق عناصر آمیخته بازاریابی و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در باشگاه های خصوصی

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۳
هدف از انجام تحقیق حاضر پیش بینی جذب مشتریان از طریق عناصر آمیخته بازاریابی با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در باشگاه های خصوصی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی بودند. با استناد به فرمول کوکران سقف نمونه آماری یعنی تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های آمیخته بازاریابی مقیمی (1389)، فناوری اطلاعات و جذب مشتریان محقق ساخته استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط متخصصین، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از برازش مدل ساختاری برای تمامی رابطه های متغیرهای پژوهش داشت. به طور کلی می توان اذعان نمود آمیخته بازاریابی و به کارگیری فناوری اطلاعات به طور مستقیم بر فرایند جذب مشتریان باشگاه های خصوصی تأثیر گذار است، لذا توصیه می شود مدیران با به کارگیری این استراتژی ها، برجسته سازی مزیت های رقابتی باشگاه ها را از طریق استفاده از فضای فیزیکی و مجازی در دستور کار قرار دهند.
۱۴.

تاثیر اعتبار برند بر استراتژی اتحاد برند به منظور ارتقاء جایگاه استراتژیک برند: مطالعه موردی باشگاه سپاهان اصفهان

کلید واژه ها: باشگاه ورزشی سپاهان اعتبار برند استراتژی اتحاد برند جایگاه استراتژیک برند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۹۷۰
ارایه مدل تاثیر اعتبار برند بر استراتژی اتحاد برند به منظور ارتقاء جایگاه استراتژیک برند هدف پژوهش است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است که از نظر استراتژی، توصیفی و از نظر اجرا، پیمایشی است، ضمن اینکه جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کلیه مدیران،کارکنان، بازیکنان و هواداران باشگاه سپاهان می باشد. حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران معادل 384 نفر مشخص شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های نام تجاری برند سپاهان و بانک ملی با پایایی (0.92)، اتحاد برند با پایایی (0.97)، پرسشنامه ارتقاء جایگاه استراتژیک برند محقق ساخته با پنج مؤلفه اعتماد و وفاداری، کیفیت و کمیت خدمات و محصولات، رویکرد اجتماعی و ارتباطی، شهرت و تبلیغات و در نهایت قیمت با در یک مطالعه مقدماتی از طریق روش دو نیمه کردن در مطالعه مقدماتی از طریق روش آلفای کرونباخ پایایی (0.91) گزارش گردید، ضمن اینکه روایی صوری و محتوایی با ده نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تائید گردید. روش های آماری شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی بود. نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر اعتبار برند بر جایگاه استراتژیک برند به طور غیرمستقیم و از طریق اتحاد برند بود. نتایج اجرای مدل های اندازه گیری تاثیر اعتباربرند براستراتژی های اتحاد برند، تاثیر اعتبار برند بر ارتقاء جایگاه استراتژیک برندو استراتژی اتحاد بر جایگاه استراتژیک برند نشان دهنده برازش بالایی مدل مذکور و تایید مدل های مفهومی تحقیق است.
۱۵.

تدوین الگوی استفاده خانواده از فضای مجازی و سایبر براساس نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۴
امروزه مصرف کالاهای فرهنگی از مهم ترین زمینه های فعالیت در حوزه سبک زندگی به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی مناسب برای استفاده خانواده از فضای مجازی و سایبر است. برای تدوین این الگو و به دست آوردن داده هایی متناسب با موضوع مطالعه، از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، صاحب نظران و متخصصان حوزه اخلاق و خانواده بودند که با نمونه گیری نظری برای مصاحبه نیمه ساختاریافته و اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن داده ها به اشباع نظری ادامه یافت. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبه های آزمایشی تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که 335گزاره مفهومی اوّلیه با 17 مقوله اصلی و 49 مقوله فرعی در قالب ابعاد شش گانه مُدل پارادایمی شامل: موجبات علّی (3 مقوله)؛ پدیده اصلی (فضای مجازی و سایبر)؛ راهبرد (2 مقوله)؛ ویژگی های زمینه ای (6 مقوله)؛ شرایط محیطی (4 مقوله)؛ و پیامد (2 مقوله) شناسایی شدند. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود میان آن ها، مُدل پارادایمی را شکل داد که الگوی مناسب را برای استفاده خانواده از فضای مجازی و سایبر ارائه می کند.
۱۶.

تحلیل موانع عملیاتی شدن برنامه راهبردی ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون

کلید واژه ها: مدیران مدل فورچون برنامه راهبردی موانع اجرایی کارشناسان ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۱
بدیهی است امروزه سازمان های ورزشی باید مانند بیشتر سازمان ها و نهادها به سازمان های راهبردمحور تبدیل شوند. هدف از این تحقیق تحلیل موانع اجرایی برنامه راهبردی ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون از دیدگاه مدیران و کارشناسان و متخصصان دانشگاهی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران، کارشناسان ورزش و متخصصان دانشگاهی استان اصفهان در سال 1392 به 165 نفر بود. از بین نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان 116 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته موانع اجرایی برنامه راهبردی مدل فورچون استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان، پایایی سؤالات از طریق روش آماری آلفای کرونباخ 88/0 برآورد شد. یافته های این تحقیق با آزمون هایt  تک متغیره و واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شد. مهم ترین موانع اجرای راهبرد ها باور ضعیف مدیران عالی، ضعف همراهی مدیران عملیاتی و ضعف در تخصیص منابع مالی بود. به طور کلی می توان گفت ضعف در منابع انسانی و منابع مالی مهم ترین موانع اجرای برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. ازاین رو توصیه می شود پیش از تدوین برنامه راهبردی در حوزه ورزش محدودیت های اجرایی برنامه ها پیش بینی شود.
۱۷.

ارائه مدلی هوشمند برای پیش بینی نتایج مسابقات لیگ جهانی والیبال با استفاده از شبکه های عصبی

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۰
هدف این پژوهش، ارائه روشی هوشمند برای پیش بینی نتایج مسابقات والیبال برمبنای آمار بازی های انجام شده قبلی بود. جامعه آماری شامل همه مسابقات ورزشی و نمونه پژوهش، مسابقات لیگ جهانی والیبال قهرمانی 2014 لهستان بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بود که در بخش توصیفی،آمار بازی ها شامل تعداد آبشارها، تعداد دفاع های روی تور، تعداد سرویس های موفق، تعداد خطاها، زمان بازی، امتیاز تیم ها و تعداد ست های برنده و بازنده، از سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال به دست آمد. در بخش تحلیلی، اطلاعات با استفاده از جعبه ابزار شبکه عصبی نرم افزار متلب تجزیه وتحلیل شد و مدلی پیش بینی برای آن نیز ارائه شد. نتایج و نمودارهای حاصل از شبیه سازی های انجام شده نشان داد که شبکه عصبی پرسپترون دولایه با هشت ورودی و یک خروجی به همراه تابع انتقال تانژانت سیگموید، با 10 نورون در لایه مخفی اول و تابع انتقال خطی با 8 نورون در لایه مخفی دوم، با 10/93 درصد پیش بینی درست در مرحله آموزش، 90 درصد پیش بینی درست در مرحله صحت سنجی و 61/82 درصد پیش بینی درست در مرحله آزمون، الگوی مناسبی برای پیش بینی نتایج مسابقات والیبال در این لیگ جهانی است. می توان از این مدل ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت تیم خودی و حریفان استفاده کرد. درواقع، این مدل همانندآنالیزور یا کارشناس ماهری است که اطلاعات مفیدی را در اختیار مربیان و مدیران قرار می دهد.
۱۸.

تأثیر هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه والیبالیست های ماهر

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۸
هوش معنوی، چیزی بیش از توانایی ذهنی است و فرد را به فراسوی او مرتبط می کند. هدف از این پژوهش، تعیین اثر هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه والیبالیست های ماهر است. این مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونة آماری پژوهش، 116 (76 دختر، 40 پسر) والیبالیست شهرستان مبارکه اصفهان بودند که در مسابقات منطقه ای شرکت داشتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامة هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران، پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبورگ و آزمون توجه ماریشوک و به منظور تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه، تأثیر دارد و کیفیت خواب، تأثیر هوش معنوی را بر توجه میانجی گری می کند. هم چنین نتایج به دست آمده، نشان دهندة مناسب بودن برازش الگوی معادلات ساختاری بود.
۱۹.

تدوین مضامین راهبردی المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای استان اصفهان

نویسنده:

کلید واژه ها: المپیاد های ورزشی برنامه مضامین راهبردی مدارس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای استان اصفهان در یک دورة زمانی پنج ساله بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی بود. جامعة آماری خبرگان المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای بودند و با استفاده از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری (80 نفر) نمونه گیری ادامه پیدا کرد. از ترکیبی از روش های کیفی و کمّیِ ضریب دهی و رتبه دهی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسش نامة باز بود و برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمّی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE) و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی (QSPM) و در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای هشت هدف کلان دارند؛ ضمن اینکه راهبرد های المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار گرفتند. ازاین رو هم افزایی و تعامل با سازمان های مرتبط با ورزش مدارس به عنوان استراتژی اولویت دار باید مد نظر قرار گیرد؛ بنابراین، مدیران با استفاده از برنامة تدوین شدة حاضر می توانند اهداف کلان ورزش را نشانه بروند و شرایط را به منظور تحقق چشم اندازِ در نظر گرفته شده فراهم آورند.
۲۰.

اثر مهارت ارتباطی و رفتار شهروندی بر سرمایة اجتماعی سازمان های ورزشی

کلید واژه ها: ادب روابط متقابل رفتار مدنی مهارت کلامی مهارت شنودی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مهارت های ارتباطی و رفتار شهروندی بر سرمایه های اجتماعی در سازمان های ورزشی استان همدان بود. این پژوهش ، توصیفی بوده و از نوع مطالعات توصیفی هم بستگی می باشد. تعداد 205 نفر از کارکنان شاغل در سازمان های ورزشی استان همدان با روش نمونة گیری خوشه ای و به صورت تصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. براساس نتایج مشاهده می شود که بین مهارت های ارتباطی، رفتار شهروندی و سرمایة اجتماعی هم بستگی مناسبی وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که مهارت های ارتباطی به میزان بر رفتار شهروندی تأثیر گذاشته و رفتار شهروندی نیز به میزان بر کسب سرمایة اجتماعی کارکنان سازمان های ورزشی استان همدان اثر گذار می باشد. علاوه براین، متغیرهای مهارت های ارتباطی و رفتار شهروندی، توان پیش بینی معنادار سرمایة اجتماعی کارکنان سازمان های ورزشی استان همدان را دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان