مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی آذر و دی 1399 شماره 63 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بوم ناب نوآوری باز در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بوم ناب نوآوری باز سازمان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 68 تعداد دانلود : 907
امروزه نوآوری در صنایع گوناگون، دیگر به واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان محدود نیست و به ورای این مرزها رسیده است. این مفهوم با عنوان نوآوری باز به برقراری ارتباط با پژوهش ها می پردازد و مکملی برای تحقیق و توسعه است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تدوین بوم ناب نوآوری باز در فدراسیون های ورزشی منتخب انجام شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه، در گام اول مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، رئیس ها و نائب رئیسان فدراسیون ها و کارشناسان فدراسیون ها که به روش غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت.سپس عوامل اولیه با استفاده از نرم افزار اطلس. تی آی از متن مصاحبه ها استخراج شدند. در مرحله دوم برای جلوگیری از سوگیری ناخواسته و تأیید منابع کلیدی نوآوری باز از روش دلفی فازی استفاده شد. در این مرحله از نرم افزار آماری اکسل استفاده شد. پس از انجام شدن این مراحل، شش عامل از طریق 26 مؤلفه در نوآوری باز شناسایی شدند که شامل عوامل سازمانی، فردی، تعاملی، مالی، محیطی و بازاریابی بودند. سپس نقشه بوم ناب و سنجه های کلیدی آن ترسیم شد. این عوامل نشان دادند که اجرای نوآوری باز نیازمند شرایطی نظام مند و ساختاریافته است و مدیران فدراسیون ها با شفاف سازی مسیر فعالیت ها و فراهم کردن این شرایط می توانند از این راهبرد نو استفاده کنند و به شکلی رقابتی تر و پویاتر به فعالیت های خود ادامه دهند.
۲.

علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی منتخبی از فدراسیون های ورزشی کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرفه ای سازی تغییرات سازمانی فدراسیون های ورزشی ایران دور هرمونتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 988
با صحبت کردن درباره حرفه ای سازی ورزش احتمالاً سریع ترین تصویری که به ذهن مردم خطور م ی کند، میزان پرداختی هایی است که به روش های مختلف به ورزشکاران داده می شود، اما مفهوم اصلی واژه «حرفه ای سازی» با این تعریف روزمره متفاوت است. این پژوهش با هدف شناسایی علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی منتخبی از فدراسیون های ورزشی در کشور ایران انجام شد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افراد متخصص در زمینه حرفه ای سازی فدراسیون ها جمع آوری شد و با استفاده از روش دور هرمونتیکی تجزیه وتحلیل شدند. براساس نتایج، درمجموع پنج تم اصلی برای علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی فدراسیون های ورزشی کشور شامل بستر اقتصادی-تجاری فدراسیون ها، نیاز به تغییرات ساختاری در فدراسیون ها، الگوسازی از طریق ورزش، بهره وری فدراسیون ها از طریق منابع انسانی و ارتقای جنبه های سیاسی-قانونی ورزش کشور شناسایی شدند. همچنین 120 کد اولیه، 38 زیرطبقه، و 15 طبقه از تجزیه وتحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته شناسایی و تدوین شدند. براساس یافت ه های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که شناخت علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی می تواند به فدراسیون های ورزشی ایران برای رسیدن به فرایند کسب وکار کمک شایانی کند. همچنین تجزیه وتحلیل محیط درونی و بیرونی فدراسیون های ورزشی و شناسایی ظرفیت های بالقوه حرفه ای سازی در محیط آن ها می تواند روند حرفه ای سازی و پیشرفت سازمان های ورزشی را تسریع بخشد.
۳.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوسازی ورزشکاران رسانه فضای مجازی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 685
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی طراحی و اجرا شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام شد. همه خبرگان و اساتید دانشگاهی که در حوزه مسائل رسانه ای و الگوسازی تخصص کافی را داشتند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخته با توجه به الگوی سه شاخگی بود. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده شد. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره انجام شد. در این پژوهش پس از بررسی های انجام شده، 17 عامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی شناسایی شد. با توجه به نتایج مشخص شد که ایجاد بانک اطلاعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخلاقی و ارزشی کشور با چیرگی 15، ایجاد برخی سیاست های تشویقی به منظور ترغیب ورزشکاران برای الگوسازی در فضای مجازی با چیرگی 14 و برگزاری همایش های ملی با حضور ورزشکاران اخلاقی و ارزشی با چیرگی 13، مهم ترین عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی بودند. بنابراین مشخص شد که؛ الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
۴.

موانع و راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت مالی بازاریابی ورزش زنان منابع مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 881
با اینکه در سال های اخیر پیشرفت های محسوسی در ورزش زنان رخ داده است، هنوز این بخش از ورزش کشور با موانعی روبه روست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی موانع و راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش زنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی-کمّی) بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش متخصصان آگاه به ورزش زنان بودند. در بخش کیفی 15 مصاحبه کیفی عمیق و نیمه ساختاریافته اجرا شد و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برمبنای مصاحبه های انجام شده، پرسشنامه ای تهیه شد و پس از اعتباریابی، در بین نمونه آماری توزیع شد. در بخش کمّی نیز از روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش، چهار مانع برای توسعه منابع مالی یافت شد که عبارت اند از: موانع ساختاری، مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی-حقوقی. با توجه به موانع شناسایی شده راهکارهایی برای توسعه ورزش زنان ارائه شده است که برخی از آن ها عبارت اند از: درنظرگرفتن معافیت های مالیاتی یا تسهیلاتی برای حامیان مالی ورزش زنان، تلاش برای ارتقای سطح رقابت های ورزشی زنان، پخش مسابقات ورزشی زنان از سیما و نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و تعیین معیارهایی برای سنجش پایبندی به این قوانین. زیرا، اصلاح و وضع قوانین جدید بدون وجود ضمانت اجرایی از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود.
۵.

اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال از طریق شبکه های اجتماعی و یادگیری سازمانی در باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چارچوب ذهنی ارتباطات سازمانی کاربرد دانش سازمانی تغییر اساسی باشگاه های فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 340
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال در باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال کشور با نقش میانجی شبکه های اجتماعی و یادگیری سازمانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه عوامل اجرایی باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 98-1397 بودند. تعداد نمونه های این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تمام نمونه ها 242 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نوآوری رادیکال ترویلو و همکاران (2014)، پرسشنامه ذهنیت باز مگلن و همکاران (2010)، پرسشنامه شبکه های اجتماعی بکر و همکاران (2016) و پرسشنامه یادگیری سازمانی میس و سلس (2013) استفاده شد. نتایج نشان داد که ذهنیت باز در باشگاه های فوتبال به طور مستقیم می تواند باعث ارتقای نوآوری رادیکال شود. علاوه براین، یادگیری سازمانی و شبکه های اجتماعی بر نوآوری رادیکال تأثیر مستقیم دارند. همچنین یادگیری سازمانی و شبکه های اجتماعی بر رابطه بین ذهنیت باز و نوآوری رادیکال اثر میانجی دارند؛ درنتیجه، باشگاه های فوتبال کشور باید به ایجاد فضای ذهنی باز در باشگاه توجه ویژه داشته باشند تا یادگیری سازمانی و شبکه های اجتماعی بهبود یابند و به دنبال آن نوآوری رادیکال در باشگاه توسعه یابد.
۶.

تحلیل علم سنجی مقالات مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی.)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعات مدیریت ورزشی علم سنجی شاخص اچ هم نویسندگی ارزیابی پژوهش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 33
پژوهش حاضر با هدف تحلیل علم سنجانه مقالات چاپ شده در مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» در فاصله سال های 1389 تا 1397، انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر نوع در زمره پژوهش های کاربردی است که در آن از شاخص های علم سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است. 541 مقاله از مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» جامعه پژوهش را تشکیل دادند که در بازه زمانی 1389 تا 1397 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی.) نمایه شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تلفیقی از نرم افزارهای بیب اکسل، یو سی آی نت، نت دراو، و ووز-ویور استفاده شده است. نتایج نشان داد در بخش نویسندگان برتر، پژوهشگران گروه تربیت بدنی دانشگاه های علامه طباطبائی، تربیت مدرس و تهران پیشتاز بوده اند. در بخش پراستنادترین پژوهشگران، استاد دانشگاه علامه طباطبائی رتبه اول را کسب کرده است. در شاخص اچ.، دانشگاه گیلان در رتبه اول قرار داشته است. در بخش الگوی تألیف، بیش از 95 درصد از مقالات نشریه به صورت مشارکتی بوده اند و در بخش برترین پژوهشگران از نظر شاخص های مرکزیت نیز غالب پژوهشگران پرکار از لحاظ تعداد مقالات از دانشگاه های شهر تهران بوده اند. در بخش پرتکرارترین کلیدواژه ها، واژه های «فوتبال»، «ورزش» و «برند» بیشترین فراوانی را در بین واژه ها داشته اند. درنهایت، در بخش شبکه هم رخدادیِ واژگان نیز تحلیل خوشه بندی به شکل گیری هشت خوشه موضوعی منجر شد که مباحث مهمی چون «برنامه راهبردی»، «مدیریت عملکرد»، «بهسازی ورزش»، «سلامت و توانمندسازی ورزش»، «رضایتمندی در ورزش»، «ترویج»، «بازاریابی ورزشی و از طریق ورزش» و «صنعت ورزش» است. با توجه به خوشه های حاصل از تحلیل هم واژگانی، به نظر می رسد مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» توانسته است بخش درخور توجهی از محورهای موضوعی خود را در سال های فعالیتش پوشش دهد.
۷.

طراحی و اعتبارسنجی مدل حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب فدراسیون دو و میدانی تحلیل عاملی مرتبه سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 524 تعداد دانلود : 908
این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل حمکرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش پژوهش ترکیبی از روش های کمّی و کیفی بود و با توجه به جمع آوری داده ها به شیوه کیفی در مرحله اول و اعتبارسنجی آن در مرحله بعد، از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی همه خبرگان امر چه در سطح اجرایی و چه دانشگاهی بودند و در بخش کمّی تمامی ذی نفعان فدراسیون دو و میدانی (750 نفر) بودند. در بخش کیفی از نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد که با مصاحبه با 23 نفر از نمونه های مدنظر اشباع نظری به دست آمد. روش نمونه گیری در بخش کمّی به صورت طبقه ای و در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون ها و شاخص ها، پرسشنامه تدوین شد و برای اعتباربخشی مدل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون صورت گرفت و در قسمت کمّی، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 22 و اسمارت پی.ال.اس. نسخه 3 انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که مدل حکمرانی مطلوب شامل پنج مضمون اصلی حاوی نقش و حاکمیت قانون، مشارکت (اجماع)، شفافیت و پاسخگویی، کنترل و نظارت و سلامت سیستم بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش مناسب مدل را در این پژوهش نشان داد.
۸.

ارائه مدل ساختاری- تفسیری عوامل سوق دهنده عملکرد زیست محیطی وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیست محیطی جهت گیری محیطی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 651
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل سوق دهنده عملکرد زیست محیطی وزارت ورزش و جوانان طراحی و اجرا شد. این پژوهش با روش آمیخته (کمّی و کیفی) انجام شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان بودند و در بخش کمّی نمونه آماری شامل 58 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته با 41 سؤال بود. روایی محتوایی این پرسشنامه با بررسی نظرهای خبرگان، روایی سازه با بررسی تحلیل عاملی و پایایی با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از روش های آماری مدل سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل بخش کیفی پژوهش از نرم افزار مکس کیو.دی.ای. استفاده شد.تمامی روند تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. نسخه 20 و پی. ال. اس. نسخه سه انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هفت عامل زیرساخت های فنی، بسترهای مدیریتی، منابع انسانی، جهت گیری محیطی، حمایت های قانونی، نیروهای انگیزشی و فرهنگ سازی ازجمله عوامل سوق دهنده عملکرد زیست محیطی در وزارت ورزش و جوانان هستند که از این بین سه عامل بسترهای مدیریتی، حمایت های قانونی و جهت گیری محیطی نقش کلیدی و زیرساختی در روند ارتقای سایر عوامل دارند. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی روابط مدل پژوهش به دلیل برخورداری از میزان تی بیشتر از 96/1، دارای تأثیر معنادارند.
۹.

شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور درباره ویروس کوید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلفی فازی دانشجویان عملکرد شناختی ویروس کوید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 385
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور درباره ویروس کوید-19، با استفاده از تکنیک دلفی فازی انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی، براساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردیو به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی بود. دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان البرز جامعه آماری را تشکیل دادند. روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع هدفمند بود. داده ها با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند گردآوری شدند و برای رفع سوگیری های احتمالی، از تکنیک دلفی فازی به منظور دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان استفاده شد. یافته های پژوهش نشاندادمؤلفه های شناخت سیاسی، شناخت اقتصادی، شناخت فرهنگی و اجتماعی، شناخت رفتاری و شناخت اعتقادینقش تبیین کننده ای در شکل گیری عملکرد شناختی دانشجویان داشتند؛بنابراین، دانشجویان با استفاده از شناسایی عملکرد شناختی می توانند به حل مشکلات درباره ویروس کوید-19 دست پیدا کنند.همچنین بالاترینرتبهبهشناخت رفتاریوپایین ترینرتبه بهشناخت سیاسیمربوط بود؛ بنابراین، در عملکرد شناختی، دانشجویان بیشتر به شناخت رفتاری رسیدند و کمترین شناخت آن ها شناخت سیاسی بود.
۱۰.

مدل سازی عوامل تعیین کننده در ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام بیمه مدیریت بیمه بیمه ورزشی ارتقای بیمه الگوی مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 644
این پژوهش با هدف طراحی و آزمون مدل ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حوزه بیمه ورزشی در کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدل سازی معادله ساختاری در نرم افزار اسمارت پی .ال. اس. برآورد شد (138 نفر) و به روش نظری (قضاوتی) نمونه گیری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی (اکتشافی نظام مند) بود. پژوهش حاوی 15 متغیر و 58 سؤال در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی (11 صاحب نظر)، پایایی (آلفای کرونباخ: 87/0) و روایی سازه (برازش مدل) ارزیابی و تأیید شد. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه سه استفاده شد. نتایج مدل سازی نشان داد که کارآمدسازی مدیریت راهبردی بر روزآمدسازی قوانین، بهینه سازی مدیریت مالی،توسعه امکانات، توانمندسازی سرمایه انسانی و ظرفیت سازی ارتباطی اثر معنا دار داشت (به ترتیب با ضرایب 58/0، 62/0، 54/0، 59/0 و 55/0). همچنین ظرفیت سازی ارتباطی و توانمندسازی انسانی (به ترتیب با ضرایب 60/0 و 25/0) اثر معنا داری بر آموزش و فرهنگ سازی بیمه داشتند. اثر ارتقای سیستم نظارت بر بهبود حق بیمه و بهبود خسارت بیمه نیز معنادار بود (به ترتیب با ضرایب 56/0 و 36/0). درنهایت توسعه دامنه پوشش، ترویج سواد بیمه ای وارتقای رضایت مشتریان (به ترتیب با ضریب 59/0، 74/0 و 81/0) بر ارتقای ضریب نفوذ بیمه ورزشی اثر معنا دار داشتند. به صورت کلی، براساس یافته های پژوهش می توان گفت الگوی ارتقای سیستم بیمه ورزشی شامل جریانی نظام مند از عوامل ساختاری، قابلیت، فرایندی، عملکردی و پیامدی است.
۱۱.

چارچوب مدل توسعه بازاریابی اسلامی در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل توسعه بازاریابی اسلامی ورزش ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 254
این پژوهش با هدف تدوین چارچوب مدل توسعه بازاریابی اسلامی در ورزش ایرانانجام شد. روش پژوهش ترکیبی-اکتشافی دومرحله ای از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل 14 نفرازمتخصصانعضوهیئت علمیبودند. در بخش کمّی روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری دراین بخش شامل رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون های ورزشی بودند که با توجه به 51 فدراسیون فعال در کشور، 153 نفر بودند. با توجه به جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان، 113 نفر براساس روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند.ابزار به کاررفته در بخش کمّی، مقیاس پژوهشگرساخته ای براساس شبکه نظریه داده بنیاد بخش کیفی بود. برای بررسی روایی صوری از نظر 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای روایی محتوایی سؤال های پرسش نامه از مدل لاشه استفاده شد و روایی محتوایی تأیید شد. همچنین روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و از مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مقدار تی مربوط به هر عامل تأثیر معنادار داشت و تمامی چارچوب مدل توسعه بازاریابی اسلامی در ورزش ایران تأیید شد. همچنین چارچوب مدل توسعه بازاریابی اسلامی در ورزش ایرانشامل شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای، پیامدها، راهبردهاست. به علاوه، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
۱۲.

انتخاب مکان بهینه ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی مکان یابی کاربری های ورزشی شهر اردبیل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 482
پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی در راستای تحلیل تناسب اراضی شهر اردبیل به منظور انتخاب مکان بهینه استقرار سایت های ورزش همگانی انجام شده است. در فرایند پژوهش حاضر نواحی مختلف شهر اردبیل از نظر چهار مؤلفه کلی مشخصات و موقعیت زمین، سازگاری کاربری ها، تراکم، سرانه و شعاع عملکردی و مطلوبیت دسترسی بررسی شده است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش های کتابخانه ای و میدانی (روش مشاهده مستقیم) استفاده شده است. برای آماده کردن نقشه های مورد نیاز پژوهش و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Arc GIS 10.4، به منظور تعیین میزان درجه اهمیت هریک از معیارهای پژوهش از مقایسه زوجی مدل تحلیل سلسله مراتبیو نرم افزار Expert Choice، برای استانداردسازی نقشه های معیار از توابع عضویت فازی و به منظور هم پوشانی نهایی شاخص های استانداردشده وزنی از مدل ویکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل ها در قالب پیشنهادهایی برای ایجاد سایت های ورزش همگانی در محلات زرناس، بعثت، شهرک کارشناسان و محله دامپزشکی ارائه شده است. از بین سایت های معرفی شده دو سایت شهرک زرناس و کارشناسان قابلیت ایجاد رینگ های سبز برای برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی نیز خواهند داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶