صدیقه حیدری نژاد

صدیقه حیدری نژاد

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

طراحی مدل رفتاری پذیرش و استفاده از اپ های تناسب اندام در کاربران ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اپ های تناسب اندام مدل پذیرش و استفاده از فناوری کاربران ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522
گسترش روزافزون گوشی های هوشمند، شمار کاربران ورزشی استفاده کننده از این نوع گوشی ها را برای انجام فعالیت های ورزشی افزایش داده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل رفتاری پذیرش و استفاده از اپ های تناسب اندام در کاربران ایرانی و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با برنامه نویسان و طراحان برنامه های ورزشی و متخصصان دانشگاهی در حوزه ورزش و کامپیوتر جمع آوری شد و از طریق رویکرد تحلیل تم در قالب 6 تم اصلی و 21 تم فرعی دسته بندی شد. در بخش کمی، پرسشنامه ای شامل 28 گویه بر اساس یافته های بخش کیفی تنظیم شد. تحلیل پاسخ های 170 نفر از کاربران اپ های تناسب اندام نشان داد کیفیت اپلیکیشن، سواد دیجیتالی، شرایط تسهیل گر، تمایل به استفاده از اپلیکیشن و اعتماد به اپلیکیشن بر پذیرش و استفاده از این اَپ ها تاثیر گذار است. علاوه بر این نتایج بخش کمّی نشان داد عواملی چون جنسیت، سن و تجربه بکارگیری تکنولوژی به طور غیرمستقیم می تواند بر تمایل به استفاده و در نهایت اعتماد و پذیرش کاربران موثر باشند. لذا در صورتی که این موارد بدرستی مدیریت شوند می توانند باعث تقویت رفتار کاربران در پذیرش و استفاده از اپ های تناسب اندام شوند. و در نهایت مدل رفتاری طراحی شده در این تحقیق برای کاربران ایرانی اپ های تناسب اندام از برازش لازم برخوردار بود. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان رویکردی جامع برای درک رفتار کاربران در پذیرش و استفاده از اپ های تناسب اندام درکشور ایران در نظر گرفته شود.
۲.

الگوی اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی اشتغال پایدار دانش آموختگان صنعت ورزش علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 44
مقدمه: اشتغال پایدار، به معنی ثبات و استمرار فرصت های شغلی و حمایت از افراد به منظور ماندن و پیشرفت در یک شغل تعریف شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگوی اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران انجام گرفت. روش پژوهش: روش تحقیق با استفاده از نظریه داده بنیاد و در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفت. جامعه آماری، خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. روش نمونه گیری نظری بود. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام گرفت. داده ها پس از 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته های پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه و دیدگاه های آنها اعمال شد. از روش توافق درون موضوعی برای قابلیت اعتماد استفاده شد که 82/0 گزارش شد. یافته ها: نتایج داده ها حاکی از تأثیر عوامل متعددی بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران است که می توان به عوامل علی (مهارت های اشتغال، برنامه درسی، نیازسنجی، توسعه صنعت ورزش، انگیزشی و حمایتی)، زمینه ای (سیاستگذاری و برنامه ریزی، اقتصادی، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، صلاحیت حرفه ای در ورزش)، مداخله گر (فناوری، فرهنگی- اجتماعی، سیاسی، بازسازی جایگاه علوم ورزشی، ارتباطات و شبکه سازی)، راهبردها (جست وجوی شغلی، بازطراحی کارآموزی، خصوصی سازی و کارآفرینی در صنعت ورزش، رفع موانع قانونی، مسئولیت پذیری آموزش عالی، توجه به بسترهای جدید و تأسیس سازمان نظام تخصصی ورزش) و پیامدها (توسعه فردی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و توسعه انسانی پایدار) اشاره کرد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، الگوی ارائه شده می تواند به عنوان مبنایی برای اقدامات لازم در ایجاد اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه اشتغال در ورزش قرار گیرد.
۳.

تاثیر رفتارهای تفریحی تخصصی شده بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار فراغتی تخصصی سازی تفریح دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 18
هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر تخصصی سازی تفریح بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها به شکل میدانی و با رویکرد مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران بودند. جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار PASS استفاده شد، به روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها بصورت داوطلبانه در میان نمونه توزیع گردید، در نهایت تعداد 334 پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه تخصصی سازی تفریح مک فارلین (1994) و پرسشنامه دلبستگی مکانی کایل و همکاران (2005) بود، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 9 نفر از اساتید بررسی شد، و در یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه ها 951/0 و 917/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Smart PLSنسخه 3 بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد 20 درصد از تغییرات دلبستگی مکانی از طریق تخصصی سازی تفریح قابل تبیین است. همچنین مدل معادلات ساختاری تأثیر تخصصی سازی تفریح بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور از برازش کافی و مطلوبی برخوردار بود (071/0 SRMR). با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود در اماکن تفریحی-ورزشی ، دلبستگی و هویت مکانی ورزشکاران مورد نظر مدیران قرار گیرد، از سوی دیگر، بهبود اماکن تفریحی-ورزشی موجود از منظر تعداد و امکانات، باعث افزایش مشارکت تخصصی در فعالیت های تفریحی در فضای باز خواهد شد.
۴.

تاثیر اشتراک محصولات در شبکه های اجتماعی بر کنترل خرید مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی رفتار مصرف کننده خرید تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 190
این پژوهش با هدف بررسی اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. جامعه آماری 14نفر که شامل اساتید مدیریت ورزشی (8نفر)، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی (4نفر) و اساتید گروه بازاریابی (2نفر) بودند. نمونه گیری هدفمند و داده ها از طریق مصاحبه عمیق و باز دریافت گردید. برای قابلیت اعتماد از طریق توافق درون موضوعی استفاده شد که میزان آن 74/0 بدست آمد. پس از انجام مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخشهای مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی توسط محققان این مقاله به دست آمده است. در بخش علّی عوامل اجتماعی اثر گذار، عوامل فردی اثرگذار و تکنیک های تبلیغات به عنوان شرایط موثر مشخص شدند. عامل زمینه ای شرایط فضای مجازی و تاثیر بر رفتار مصرف کنندگان مشخص گردید. شرایط مداخله گر شامل بررسی رضایت مشتریان،کنترل زمان و خدمات پس از فروش،شرایط پرداخت و امنیت شبکه ها تعیین گردید. راهبرد ها شامل کیفیت محصول، اعتماد،کنترل نگرش افراد، عوامل موثر بر خرید مجدد می باشند. در نهایت پیامد این تحقیق کنترل رفتار خرید و بهبود تولید سازمان می باشد که مدل نهایی تحقیق بر اساس آن طراحی شده است.
۵.

تأثیر توسعه منابع انسانی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه منابع انسانی بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان راهبردهای توسعه ای عوامل شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 93
سازمان های ورزشی جهت واکنش مناسب به محیط متغیر و دستیابی به اهداف خود، نیازمند توسعه و پرورش مهارت های حرفه ای کارکنان خود هستند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود (856=N) و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مشخص شد (268=n). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته توسعه منابع انسانی و پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت (1994) استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و رگرسیون بود. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل توسعه منابع انسانی (سازمانی، شغلی، فردی و راهبردهای توسعه ای) بر بهره وری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد که در این بین نقش راهبردهای توسعه ای و عوامل شغلی پررنگ تر بود. بنابراین وزارت ورزش و جوانان اگر بدنبال افزایش میزان بهره وری کارکنان خود می باشد می بایست برای توسعه منابع انسانی خود به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار اهمیت ویژه ای قائل گردد.
۶.

تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه منابع انسانی بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان راهبردهای توسعه ای عوامل شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 645
سازمان های ورزشی جهت واکنش مناسب به محیط متغیر و دستیابی به اهداف خود، نیازمند توسعه و پرورش مهارت های حرفه ای کارکنان خود هستند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود (856=N) و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مشخص شد (268=n). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته توسعه منابع انسانی و پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت (1994) استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و رگرسیون بود. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل توسعه منابع انسانی (سازمانی، شغلی، فردی و راهبردهای توسعه ای) بر بهره وری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد که در این بین نقش راهبردهای توسعه ای و عوامل شغلی پررنگ تر بود. بنابراین وزارت ورزش و جوانان اگر بدنبال افزایش میزان بهره وری کارکنان خود می باشد می بایست برای توسعه منابع انسانی خود به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار اهمیت ویژه ای قائل گردد.
۷.

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی در رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی رفتار خرید مصرف کننده محصولات ورزشی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 780 تعداد دانلود : 644
مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی در رسانه های اجتماعی است. روش پژوهش: روش تحقیق به شکل آمیخته انجام گرفته است. تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 48 نفر از استادان رشته تربیت بدنی که به روش هدفمند انتخاب شدند، انجام گرفت. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه و پس از تأیید روایی و پایایی از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر اهواز (349) که محصولات ورزشی را از رسانه های اجتماعی خریداری می کردند و در زمینه رسانه های اجتماعی فعال بودند، برای تکمیل استفاده شد. در بخش کیفی برای تجزیه وتحلیل از روش دلفی استفاده شد و در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS16 وAMOS و از طریق مدل معادلات ساختاری به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. یافته ها: نتایج نشان داد شبکه های اجتماعی بر متغیرهای فنی و متغیرهای فرهنگی اجتماعی تأثیر می گذارند. جنبه های مختلف رفتاری بر متغیرهای فنی و اجتماعی تأثیرگذار است. همچنین شبکه های اجتماعی بر جنبه های مختلف رفتاری تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: به طور کلی به توجه به تحقیق انجام گرفته، به کارگیری رسانه های اجتماعی تأثیر معناداری بر جنبه های مختلف رفتار مصرف کننده دارد و نقش حیاتی در بازاریابی و وفاداری به برند ایفا می کند. 
۸.

مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ویروس کووید- 19 باشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 585
مسئولیت مدنی از مباحث مهم حقوقی است که علاوه بر فرد زیان دیده و فرد وارد کننده زیان، از نظر جامعه نیز کارکرد و اهمیت خاص دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید 19 بود. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان حقوق و حقوق ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و آشنا با مباحث حقوق ورزش، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ورزشی و مربیان و مسئولان باشگاه ها بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش نظری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. در این پژوهش محقق پس از نه مصاحبه به اشباع نظری رسید. اما برای افزایش ضریب اطمینان سه مصاحبه دیگر انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی آ نسخه 10 استفاده گردید. یافته ها حاکی از این بود که مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19 شامل الزام به رعایت نکات ایمنی و الزام به رعایت نکات بهداشتی و اقدامات بازدارنده است که در دو مورد اول باشگاه ها به خوبی عمل کرده اند اما در ارتباط با اقدامات بازدارنده فعالیت خاصی صورت نگرفته است. با توجه به یافته های تحقیق و اینکه عدم انجام فعالیت های بازدارنده می تواند پیامدهای قانونی برای باشگاه ها به همراه داشته باشد، ارائه آگاهی و آموزش های لازم در این زمینه و مسئولیت هایی که ممکن است برای مربیان و مسئولان باشگاه ها ایجاد شود، ضروری به نظر می رسد.
۹.

الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Soft power Public Diplomacy International Relations Sports Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 773
این پژوهش با هدف بررسی الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. جامعه آماری پژوهش، افراد متخصص و خبره در زمینه دیپلماسی عمومی و ورزش شامل اساتید مدیریت ورزشی (هشت نفر)، اساتید روابط بین الملل و علوم سیاسی (سه نفر)، مقامات عالی ورزش کشور (سه نفر) و ورزشکاران نخبه (سه نفر) بودند. روش انتخاب نمونه به شیوه هدفمند بود. روش جمع آوری داده ها به صورت مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه عمیق و باز بود. برای سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیری، یافته های پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه شد. آن ها متن نظریه را مطالعه کردند و نظرهای آن ها اعمال شد. روش استفاده شده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی برابر با 0.73 گزارش شد. براساس یافته های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته، مهم ترین عوامل علّی مؤثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران شامل قدرت نرم، اطلاعات و ارتباطات، درک و بصیرت هستند. عوامل زمینه ای شامل بازیگردانی و یادگیری و عوامل مداخله گر مؤثر عوامل محیطی هستند. همچنین راهبردهای مؤثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران عبارت اند از: توانمندسازی، شبکه های ارتباطی و پیشران های عمومی. همچنین پیامدهای نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران شامل کارکرد اقتصادی، کارکرد فرهنگی، کارکرد سیاسی و توسعه اجتماعی هستند.
۱۰.

چگونه جدیت در اوقات فراغت بر دلبستگی مکانی ورزشکاران غیر حرفه ای تاثیر می گذارد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار فراغتی اوقات فراغت جدی دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 452
هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر اوقات فراغت جدی بر دلبستگی-مکانی ورزشکاران آماتور بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها همبستگی و با مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بودند که سابقه عضویت حداقل 6 ماه را داشتند. جهت تعیین حجم نمونه براساس اهداف و فرضیات تحقیق، از نرم افزار PASS استفاده شد، به روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها بصورت داوطلبانه در میان نمونه توزیع گردید، در نهایت تعداد 334 پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد، اوقات فراغت جدی گولد و همکاران (2008) و پرسشنامه دلبستگی مکانی کایل و همکاران (2005) بود، در یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه ها 951/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و Smart PLSنسخه 3 بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد 21 درصد از تغییرات دلبستگی مکانی از طریق اوقات فراغت جدی قابل تبیین است. همچنین مدل معادلات ساختاری تاثیر اوقات-فراغت جدی بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور از برازش کافی برخوردار بود (059/0 SRMR). یافته های این تحقیق نشان داد؛ جدیت در اوقات فراغت منجر به دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور می-شود و می تواند مشارکت در فعالیت های جسمانی را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر، یکی از شیوه های تاثیر بر انتخاب های رفتار فراغتی مردم استفاده از پیگیری نظام مند اوقات فراغت و ایجاد دلبستگی به اماکن ورزشی تفریحی است.
۱۱.

تدوین الگوی مدیریت جانشین پروری مبتنی بر مدیریت دانش در وزرات ورزش و جوانان براساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وزارت ورزش و جوانان جانشین پروری مدیریت دانش نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 218
امروزه، اصلی ترین هدف هر سازمان دستیابی به مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی است؛ بنابراین، در محیط رقابتی امروز نیاز به چارچوب های مدیریت دانش به ویژه در بحث جانشین پروری بیش ازپیش احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت جانشین پروری برمبنای مدیریت دانش در وزرات ورزش و جوانان ، با روش پژوهش کیفی و با ماهیت اکتشافی بنیادی انجام شد. با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 21 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد دارای تجربیات مدیریتی در وزارت ورزش، داده های پژوهش جمع آوری شد و براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد کلاسیک، داده ها کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. درنهایت، مدل زمینه ای براساس رویکرد کلاسیک گلیزر (1992) طراحی شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای پیاده سازی جانشین پروری دانشی، در ابتدا برای بستر سازی اولیه به مجموعه ای از الزامات شامل فرهنگ سازی، حمایت و تعهد مدیران ارشد، شفاف سازی در امور مدیریت منایع انسانی، الزامات قانونی، پشتیبانی های اقتصادی، بسط فناوری و استقرار نظام شایسته سالاری نیاز است. همچنین، اقدامات اجرایی لازم به ترتیب در هفت مرحله شامل استقرار نظام مدیریت دانش، شناسایی مشوق ها، تعیین کمیته جانشین پروری، شناسایی پست های کلیدی، تعیین شاخص های ورود افراد به طرح جانشینی، ارزیابی و انتخاب کاندیداها و توانمند سازی کاندیداها، دسته بندی شدند. درنهایت، مشخص شد که می توان با الگوسازی این مدل به تعیین شاخص های استقرار نظام جانشین پروری دانشی در وزارت ورزش و جوانان اقدام کرد.
۱۲.

موانع و راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت مالی بازاریابی ورزش زنان منابع مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 829
با اینکه در سال های اخیر پیشرفت های محسوسی در ورزش زنان رخ داده است، هنوز این بخش از ورزش کشور با موانعی روبه روست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی موانع و راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش زنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی-کمّی) بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش متخصصان آگاه به ورزش زنان بودند. در بخش کیفی 15 مصاحبه کیفی عمیق و نیمه ساختاریافته اجرا شد و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برمبنای مصاحبه های انجام شده، پرسشنامه ای تهیه شد و پس از اعتباریابی، در بین نمونه آماری توزیع شد. در بخش کمّی نیز از روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش، چهار مانع برای توسعه منابع مالی یافت شد که عبارت اند از: موانع ساختاری، مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی-حقوقی. با توجه به موانع شناسایی شده راهکارهایی برای توسعه ورزش زنان ارائه شده است که برخی از آن ها عبارت اند از: درنظرگرفتن معافیت های مالیاتی یا تسهیلاتی برای حامیان مالی ورزش زنان، تلاش برای ارتقای سطح رقابت های ورزشی زنان، پخش مسابقات ورزشی زنان از سیما و نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و تعیین معیارهایی برای سنجش پایبندی به این قوانین. زیرا، اصلاح و وضع قوانین جدید بدون وجود ضمانت اجرایی از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود.
۱۳.

مدلسازی عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: مراجعه کنندگان به پارک ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهواز پارک افراد فعالیت بدنی مدلسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 500 تعداد دانلود : 194
هدف اصلی پژوهش، مدلسازی عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی افراد در پارک ها بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. نمونه آماری پژوهش شامل 370 نفر از افراد مراجعه کننده به پارک های سطح شهر اهواز جهت انجام فعالیت بدنی، بود. ابزاراندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که در سه بخش وضعیت محل زندگی، ساختار پارک ها و عوامل روانی-اجتماعی تنظیم شد که پس از تأیید روایی محتوا و سازه آن از طریق تحلیل عاملی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. داده ها نیزبا استفاده از مدل معادلات ساختاری در محیط نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وضعیت محل زندگی، ساختار پارک ها و عوامل روانی-اجتماعی بر فعالیت بدنی شهروندان اهوازی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ساختار پارک ها و عوامل روانی-اجتماعی، اثری تعدیل کننده بر فعالیت بدنی افراد می گذارد. بنابراین در شرایطی که امکان تغییر محل زندگی افراد و شاخص های مرتبط با آن مانند همجواری و نوع دسترسی وجود نداشته باشد، در وهله اول با تجهیز و افزایش کیفیت امکانات ورزشی و رفاهی پارک ها و در وهله دوم با تقویت عوامل روانی-اجتماعی می توان موانع محیطیِ ورزش افراد را تا حدودی مرتفع کرد.
۱۴.

مدل سازی نقش تعاملی ساختار پارک ها، محل زندگی و فعالیت بدنی (مطالعه موردی: ساکنان شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار پارک ها وضعیت محل زندگی فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 569
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تعاملی ساختار پارک ها و وضعیت محل زندگی بر فعالیت بدنی شهروندان اهوازی بود. روش پژوهش ازنوع پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. 370 نفر از افراد مراجعه کننده به پارک های سطح شهر اهواز برای انجام فعالیت بدنی نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که در دو بخش وضعیت محل زندگی (14 سؤال) و ساختار پارک ها (17 سؤال) تنظیم شد. این پرسش نامه پس از تأیید روایی محتوا و سازه آن ازطریق تحلیل عاملی، دراختیار جامعه آماری قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری در محیط نرم افزار پی.ال.اس. تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت محل زندگی و ساختار پارک ها بر فعالیت بدنی شهروندان اهوازی تأثیر مثبت و معناداری داشتند و نیز ساختار پارک ها، اثری تعدیل کننده بر فعالیت بدنی افراد گذاشتند. براساس یافته های پژوهش، در شرایطی که امکان تغییر محل زندگی افراد و شاخص های مرتبط با آن مانند هم جواری وجود نداشته باشد، با تجهیز و افزایش کیفیت امکانات ورزشی و رفاهی پارک ها می توان اثرهای منفی و مشکلات ناشی از محل زندگی افراد را که موانعی در استفاده از پارک ها به شمار می روند، مرتفع کرد و زمینه گرایش هرچه بیشتر شهروندان به انجام فعالیت های بدنی را فراهم آورد.
۱۵.

ارتباط وضعیت محل زندگی و فعالیت بدنی: نقش میانجی گری عوامل روانشناختی- اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل روانشناختی-اجتماعی محل زندگی فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 968
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه وضعیت محل زندگی با فعالیت بدنی و میانجی گری عوامل روان شناختی- اجتماعی بود. روش پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی و کاربردی بود. نمونه آماری پژوهش، 370 نفر از افراد مراجعه کننده به پارک های سطح شهر اهواز برای انجام فعالیت بدنی بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که در دو بخش وضعیت محل زندگی و عوامل روان شناختی-اجتماعی تنظیم شد. داده های پژوهش با استفاده از پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که علاوه بر رابطه مستقیم وضعیت محل زندگی و عوامل روان شناختی- اجتماعی با فعالیت بدنی شهروندان اهوازی، نقش میانجی گری عوامل روان شناختی-اجتماعی نیز مشاهده شده است؛ بنابراین، اگر امکان تغییر شاخص های مرتبط با محل زندگی افراد مانند هم جواری وجود نداشته باشد، با تقویت عوامل روان شناختی- اجتماعی از طریق آگاهی شهروندان از فواید چند گانه فعالیت بدنی و فعالیت های تفریحی، می توان موانع محیطی فعالیت بدنی را کاهش داد.
۱۶.

ارتباط بین سبک های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های رهبری انسجام گروهی اضطراب رقابتی فوتسال بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 207
هیچ ورزشکاری بدون داشتن مربی آگاه و شایسته نمی تواند به موفقیت دست یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان ایران بود. پژوهش ازنوع توصیفی- همبستگی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل همه بازیکنان 11 تیم شرکت کننده در نهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در سال 93-1392 به تعداد 123 نفر بود. تمام اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در مطالعه شرکت کردند. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که ازبین پنج سبک مربیگری، فقط سبک رهبری بازخورد مثبت و آمرانه قابلیت پیش بینی انسجام گروهی بازیکنان را دارد. همچنین، نتایج این آزمون سبک رهبری آموزش و تمرین را به عنوان قوی ترین عامل برای پیش بینی اضطراب شناختی و جسمانی نشان داد. براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مربیان با توجه به ویژگی های شخصی ورزشکاران و شرایط تیمی، سبک رهبری مناسب را برگزینند تا از این طریق انسجام گروهی و اضطراب رقابتی بازیکنان را بهتر کنترل کنند. همچنین، توصیه می شود علاوه بر توجه به آمادگی های جسمانی و فنی بازیکنان، به عامل روانی و اضطراب رقابتی بازیکنان نیز توجه کنند؛ زیرا، اضطراب پیش از رقابت می تواند بر آمادگی های جسمانی و فنی بازیکنان تأثیر بگذارد و باعث ایجاد اختلال در عملکرد ورزشکاران شود.
۱۷.

تأثیر رفتار مربیان بر خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران زن رشته کبدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مربیان خودکارآمدی منش ورزشی کبدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 982
هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار مربیان بر خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران زن رشته کبدی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بازیکنان حاضر در دور نیمه نهایی لیگ برتر کبدی بانوان در سال 1396 بود و برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که پس از تائید روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، تحلیل واریانس یک راهه و ازمون تعقیبی ال.اس. دی استفاده شد. نتایچ تحلیل رگرسیونی نشان داد رفتارهای مثبت مربیان موجب افزایش خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران می شود و رفتارهای منفی مربیان موجب کاهش خودکارآمدی و منش ورزشی ورزشکاران می شود. همچنین خودکارآمدی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر منش ورزشی داشت. براساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود مربیان با رفتارهایی که از دیدگاه ورزشکاران، رفتارهای مثبت و یا منفی تلقی می شوند، آشنا شده و از تاثیر رفتار خود بر عملکرد ورزشکاران مطلع شوند و همانطورکه ورزشکاران را برای مسابقات آماده می کنند، خود نیز با آمادگی در رقابت ها حاضر شوند.
۱۸.

رابطه نقش رسانه های جمعی و بروز رفتارهای خرافی بین بازیکنان فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای خرافی رسانه های جمعی فوتبال بعدعمل بعدباور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 44 تعداد دانلود : 690
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نقش رسانه های جمعی و بروز رفتارهای خرافی در بین بازیکنان فوتبال بود. پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان فوتبال شاغل در لیگ برتر استان فارس (520 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونه آماری تحقیق تعیین شد (223 =n). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته که در بخش نقش رسانه های جمعی 23 سؤال در چهار خرده مقیاس (عوامل فرهنگ سازی، عوامل آگاهی، عوامل اطلاع رسانی و عوامل مشارکت اجتماعی) و در بخش باورهای خرافی 14 سؤال که در دو بعد عمل و باور تنظیم و تدوین شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد بین نقش رسانه های جمعی و رفتارهای خرافی همبستگی منفی در سطح 95 درصد وجود دارد و همچنین، بین مؤلفه های رسانه های جمعی: آگاهی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نیز با رفتارهای خرافی همبستگی منفی معناداری در سطح 95 درصد وجود دارند و بین نقش مشارکت رسانه های جمعی و رفتارهای خرافی رابطه معناداری در سطح 95 درصد وجود ندارد. بین رسانه های جمعی و رفتارهای خرافی در دو بعد عمل و باور همبستگی منفی در سطح 95 درصد رابطه معناداری دارند. آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از این است که متغیرهای آگاهی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی 27 درصد واریانس متغیر رفتارهای خرافی را تبیین کرده است.
۱۹.

شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان خوزستان اعتباریابی موانع ارتقای ورزشکاران زن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 31 تعداد دانلود : 849
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان بود. با توجه به فقدان ابزار مناسب جهت بررسی موانع، ابتدا اقدام به طراحی و اعتباریابی پرسش نامه در سه بخش گردید. در بخش اول پس از مطالعه پیشینه پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با زنان ورزشکار صورت گرفت که بدین ترتیب پرسش نامه ای مقدماتی با 62 گویه به دست آمد و پس از بازبینی تیم پژوهش، گویه هایی که هم پوشانی داشتند، حذف شدند و درنهایت، 54 گویه شناسایی گشت. در بخش دوم، به منظور کاهش تعداد گویه ها و شناسایی گویه های با ارتباط بیشتر از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که با حذف هشت گویه ، 46 گویه باقی ماند و در نه عامل اصلی قرار گرفت. در بخش سوم نیز روایی سازه و آزمون مدل پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی جهت بررسی روایی سازه تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید و مشخص شد که مدل هشت عاملی نسبت به سایر مدل ها برازش بهتری دارد و هشت عامل اصلی با 43 سؤال به عنوان موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار استان خوزستان به رده های بالای ورزشی شناسایی شدند که با توجه به رتبه بندی موانع با آزمون فریدمن، عامل برخورد جامعه با میانگین رتبه ای (37/5) در جایگاه اول و عوامل مدیریتی (25/5)، نابرابری جنسیتی در سازمان های ورزشی (23/5)، عوامل فنی (5)، حاکمیت روابط بر ضوابط در سازمان های ورزشی (87/4)، هزینه ها و آینده شغلی (24/4)، تصور از جنسیت (25/3) و جنسیت و فرهنگ (80/2) در رتبه های دوم تا هشتم موانع جای گرفتند.
۲۰.

بررسی نقش چهار گانه رسانه ها در ترویج ورزش دانشجویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تلویزیون فرهنگ سازی رسانه ها ورزش دانشجویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 370
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش چهارگانه رسانه ها (فرهنگ سازی، آموزشی، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی)در ترویج ورزش دانشجویی است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94-95 بودند (15097=N). نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای و نمونه آماری (370 =n) تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه تعدیل شده عیدی وهمکاران (1393 ) مشتمل بر 42 سؤال بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید دانشکده تربیت بدنی تائید و پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون الفای کرونباخ (0/96= a) محاسبه شد . از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های فردی و از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی نقش چهارگانه رسانه در توسعه ورزش دانشجویی و از آزمون Tمستقل جهت مقایسه دیدگاه هاو از ازمون فریدمن جهت رتبه بند ی مولفه های چهارگانه رسانه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین نقش چهارگانه رسانه ها با ترویج ورزش دانشجویی در سطح001/. ارتباط معناداری وجود دارد. وهمچنین بین دیدگاه مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد و بیشترین نقش رسانه ها در بخش فرهنگ سازی می باشد.و در بین رسانه ها تلویزیون بین مردان وهم زنان در اولویت اول قراردارد. رسانه ها به ویژه تلویزیون که در اولویت اول قرار دارد باید نگاهی ویژه به ورزش دانشجویی خصوصا در قسمت فرهنگ سازی داشته باشند تا بتوانند به وظیفه خود در راه ترویج ورزش دانشجویی عمل کرده باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان