حمید فروغی پور

حمید فروغی پور

مدرک تحصیلی: استاد یار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

ارائه مدل توسعه منابع انسانی در سازمان های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل توسعه منابع انسانی در سازمان های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد در استان لرستان بود. روش پژوهش: این تحقیق از حیث مبانی فلسفی پژوهش در پارادایم تفسیرگرایی، از منظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی و روش اجرای کار به صورت کیفی بود که از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد با رهیافت نظام مند و با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها جمع آوری و کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان های ورزشی استان لرستان بودند. مشارکت کنندگان تحقیق با توجه به اشباع نظری داده ها شامل 20 نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی استان لرستان بودند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شرایط علی شامل نگرش و مسئولیت سازمان های ورزشی نسبت به کارآفرینی، شرایط محوری شامل داشتن مدیریت منابع کارآفرینانه؛ راهبردها شامل راهبردهای فردی و سازمانی؛ شرایط مداخله گر شامل داشتن نظام اداری و مدیریتی؛ شرایط زمینه ای داشتن توسعه و مشوق جویی کارآفرینی و پیامدها داشتن توسعه فردی و سازمانی (عملکرد کاری، رضایت شغلی و کیفیت کاری) بودند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان عامل مهم تحول سازمان ها در عصر رقابت، توسعه و بهبود مستمر منابع انسانی و پرورش آنها به گونه ای اجتناب ناپذیر، ضروری به نظر می رسد. مدیران سازمان های ورزشی باید در زمینه آموزش منابع انسانی برنامه ریزی کنند و به مهارت های کارآفرینانه نگاه ویژه داشته باشند.
۲.

ارائه مدل نقش بهزیستی روان شناختی و ارزش های فرهنگی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۶
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل نقش بهزیستی روان شناختی و ارزش های فرهنگی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری شامل ورزشکاران رشته کاراته در شهر اصفهان بودند که برحسب انتخاب در دسترس تعداد 365 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های پژوهش، تعداد 341 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که ارزش های فرهنگی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته دارای تأثیری به میزان 323/0 دارد که با توجه به میزان تی که 896/5 می باشد، مشخص گردید که ارزش های فرهنگی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته تأثیرگذار می باشد. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که بهزیستی روان شناختی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته دارای تأثیری به میزان 682/0 دارد که با توجه به میزان تی که 854/11 می باشد، مشخص گردید که بهزیستی روان شناختی بر بهره وری ورزشکاران رشته کاراته تأثیرگذار می باشد.
۳.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۵
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مالکیت فکری در ورزش ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود چون هیچ گونه دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفته و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزهمالکیت فکری تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز برخی پژوهشگران و مخترعین حوزه ورزش نیز به جامعه آماری اضافه شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره اسلور انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعداد 20 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در حوزه ورزش شناسایی گردید. با توجه به نتایج روش الکتره مشخص گردیده که تأسیس دفاتر تخصصی در سراسر کشور جهت بهبود مالکیت فکری در ورزش با چیرگی 19 مهم ترین عامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش می-باشد.
۴.

ارتباط اثربخشی مربیان با خلاقیت فردی ورزشکاران زورخانه ای و نقش میانجی تعهد ورزشی

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۴
هدف تحقیق، ارتباط اثربخشی مربیان با خلاقیت فردی ورزشکاران زورخانه ای و نقش میانجی تعهد ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی -همبستگی که با استفاده از معادلات ساختاری انجام گردید. ورزشکاران زورخانه ای به تعداد 396 نفر که در مسابقات سال1398شرکت نمودند پرسشنامه های مقیاس رهبری، اثربخشی مربیان، مقیاس تعهدورزشی و خلاقیت فردی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی_استنباطی نظیر آزمون کشیدگی و چولگی، تحلیل عاملی تأییدی (روایی سازه) و تحلیل مسیر (مدل سازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، اثربخشی مربیان بر تعهدورزشی تأثیرگذار و بالعکس بر خلاقیت تأثیری نداشت. همچنین تعهد ورزشی بر خلاقیت ورزشی ورزشکاران اثرگذار و ارتباط بین اثربخشی مربیان با خلاقیت را نیز میانجی می کند.  بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مربیان ورزش های زورخانه ای با اتحاذ شیوه تصمیم گیری مناسب به ارتقای اثربخشی، خلاقیت و تعهد ورزشی ورزشکاران بپردازند تا از این طریق و باتوجه به اینکه در ورزش های زورخانه ای فضایل اخلاقی جایگاه والایی دارند، بتوانند موفقیت های بیشتری را کسب نمایند.
۵.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) با رویکرد زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۶
پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل کاربردی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان، علی دایی، از طریق طرح نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری متخصصان حوزه فوتبال و اساتید دانشگاه بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام گرفت و درنهایت پژوهشگر با 11 مصاحبه به اشباع نظری رسید. اعتبار یافته ها از طریق استفاده از افراد آگاه و منابع مکتوب، انتقال پذیری نتایج پژوهش، استخراج حداکثری و غیرتکراری داده ها انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار مکس .کیو.دی.ای. نسخه 18 استفاده شد. نتایج نشان داد که 140 کد مفهومی با هفت مقوله فرعی و دو مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه شامل عوامل علّی (پنج مقوله)، عوامل زمینه ای (سه مقوله)، مقوله مرکزی (سه مقوله)، راهبردها (هشت مقوله)، شرایط مداخله گر (پنج مقوله) و پیامدها (شش مقوله) استخراج شدند. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آن ها حول محور عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی، شکل دهنده مدل پارادایمی است و راهبردهایی نظیر عوامل درون فردی و عوامل برون فردی و پیامدهایی همچون ارتقای جایگاه اجتماعی، شهرت، محبوبیت و موفقیت را در پی دارد.
۶.

مدل کیفی تجارت الکترونیک محصولات ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸
هدف پژوهش شناسایی عوامل و راهکارهای مؤثراستقرار تجارت الکترونیک در تولید کالاهای ورزشی کشور و ارائه مدل تحلیلی است.تحقیق از نظر هدف کاربردی و به صورت کیفی و با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق انجام گرفت. روش پژوهش، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است.جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید و صاحب نظران مرتبط با بازاریابی ورزشی و 11 نفر از مسئولین بازاریابی و فروش اینترنتی شرکت هایتولیدکننده کالاهای ورزشی می باشد که مصاحبه ها با روش نیمه ساختار یافته انجام گرفت. مدل طراحی شده در این پژوهش، مدل زمینه ای می باشد که به بسترهای کلان و زیرساخت ها، جهت تبیین فرآیند پیاده سازی تجارت الکترونیک ورزش کشور می پردازد. درنهایت داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درنهایت 6 مقوله اصلی شامل شرایط علی (سرپرستی- سیاست گذاری-شغلی-اقتصادی)، شرایط زمینه ای (الگوپذیری- سبک زندگی- توسعه فاوا-یادگیری محیطی)، شرایط مداخله گر (اطلاعاتی-فنی-حقوقی-فرهنگی)،راهبردها (حقوق- نیروی انسانی- تجهیز- بومی سازی)،پیامدها (اقتصادی- ساختاری –فرهنگی- محیط زیست) و پدیده محوری پیاده سازی تجارت الکترونیک در بخش تولیدات ورزشی شناسایی شد.نتایج حاصل ازتحقیق نقش مهمی در هدفمند کردن فعالیت های مشتری مداری دنیای اینترنت در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران دارد.
۷.

طراحی الگوی ملی مدیریت استعدادیابی ورزشی با اولویت رشته های مدال آور (مطالعه موردی کشتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۳۸
هدف این پژوهش، طراحی الگوی ملی مدیریت استعدادیابی ورزشی با اولویت رشته های مدال آور بود. این پژوهش از لحاظ روش از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل صاحب نظران عرصه ورزش کشتی بود که از میان آنها تعداد 199 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که 5 بعد و 55 سؤال داشت. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. برای تعیین ضریب نسبی روایی محتوا، از نظرهای 9 نفر از متخصصان و کارشناسان رشته کشتی استفاده شد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. برای بررسی برازش مدل مفهومی مدیریت استعداد در ورزش کشتی، از مدل معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 25 و R نسخه 3.6.1 بسته های (Semplot, lavaan) استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل مفهومی تدوین شده برای بررسی ابعاد و مؤلفه های مدیریت استعداد ورزش کشتی از برازش لازم برخوردار است. سه مؤلفه که بیشترین نقش را در فرایند مدیریت استعدادیابی داشتند، به ترتیب عبارت اند از: استعدادیابی، استعدادپروری، استعدادداری، و عوامل مداخله گر مزاحم بیشترین بار عاملی منفی در مدیریت استعدادیابی را دارد. 
۸.

طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
این پژوهش با هدف طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش انجام شد. این مطالعه به روش کیفی انجام شد و از نوع داده بنیاد بود. داده ها از طریق مصاحبه و بررسی پیش نگاشته ها گ ردآوری شدند. جامعه آماری پژوهش مدیران و معاونان حوزه تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش بودن د. بر پایه روش داده بنیاد، نمونه گیری به صورت نظری انجام شد و پس از 20 اجرای مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در کدگذاری باز 58 مقوله فرعی مشخص شدند و در مراحل کدگذاری محوری و انتخابی به 18 مقوله اصلی و درنهایت شش مقوله مرکزی شامل شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها تقلیل یافتند و دسته بندی شدند . در بخش شرایط علّی، شاخص های ویژگی های درون فردی، توانمندی حرفه ای، ویژگی های اخلاقی درون سازمانی، در بخش شرایط زمینه ای، شاخص های نظام قانونی و حقوقی و آینده نگری، در بخش راهبردها، شاخص های عدالت سازمانی، سیستم نظارت و ارزشیابی، نیروهای پیش برنده و مدیریت تغییر، در بخش شرایط مداخله گر، شاخص های رفتارهای ضداخلاق فردی و سازمانی و موانع شغلی و رفتاری و در بخش پیامدها، شاخص های عوامل دولتی و غیردولتی به عنوان نتایج استخراج شدند؛ درنتیجه، مدیران سازمانی باید در تدوین منشور اخلاقی همه ذی نفعان مرتبط با سازمان در این مقوله مهم را درگیر کنند .
۹.

The Effect of Empowerment Components on Human Resource Performance in the Department of Sport and Youth of West Azerbaijan Province(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۹۹
Purpose: The aim of this study was to predict the effective variables of empowerment on human resource efficiency of the Sports and Youth Organization of West Azerbaijan Province using the TOPSIS technique. Methodology: The method of the present study was descriptive-analytical, applied. The statistical population of the study, in the first part included the experts of the sports and youth departments of West Azerbaijan province in the winter and spring of 1397-1397 and in the second part all the employees of the sports and youth departments of West Azerbaijan province. In the first part of the research, the researcher ranked the research options with a survey of 15 experts and in the second part, using Morgan table, 150 people were estimated as a research sample, which was done by random sampling among the staff of the Sports and Youth Department of Azerbaijan province. It was western. In the first part, with the exploratory approach and extraction of components, 8 indicators and 39 items were extracted, which were used for design in the model design stage, and in this part, according to the sample size, which was less than 200. In this study, in order to describe the data from descriptive and inferential statistics and from TOPSIS statistical software for the best and worst desired situation in evaluating the options, SPS24 and the partial least squares technique with the help of Smart Cup software. S2 was used. Findings: The results showed that 8 extracted indicators (organizational culture, 0.79, organizational support 0.76, technical factors 0.74, individual factors 0.653, job-related factors 0.646, educational factors 0.60, Systemic factors (0.495 and environmental factors (0.367, respectively) indicated empowerment and productivity of human resources from the perspective of respondents. Conclusion: Empowering employees on organizational performance of employees significantly increases organizational performance.
۱۰.

The Causal Model of Brand Personality,Risk Aversion and Customer Loyalty(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۹
The purpose of this research was to explain the relationship between the personality of brands with risk aversion and customer loyalty. This research was applied in terms of purpose, descriptive correlation one in terms of information gathering and based on structural equation modeling. The statistical population consisted of all customers with credible brands (5 famous and high-income brands such as Adidas, Nike, Puma, Al-Sport, and Asx) in East Azarbaijan province. With regard to the unlimited statistical population, 384 people were selected as the statistical sample based on Morgan's table. The brand personality standard questionnaire (Jones et al., 2009), Customer loyalty Anismawa (2007), and a researcher-made risk aversion questionnaire were used to collect data. The validity of the questionnaires, in addition to the supervisor's approval, was confirmed by 10 supervised faculty members and the reliability of the questionnaire was 0.849, 0.867 and 0.957, respectively, using the Cronbach's alpha coefficient. The validity of the questionnaire structure was also confirmed by factor analysis. Data were analyzed using SPSS and Amos software. The results of structural equations showed that the brand personality has a direct and positive effect on risk aversion (factor = 0.359), attitudinal loyalty (factor = 0.575), behavioral loyalty of customers (factor = 0.548). Also, the model's indices show the fitness of the research communication model. 
۱۱.

رابطه بین ناهنجاری های جسمی و آسیب های حرکتی در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی

تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ناهنجاری های جسمی (پشت کج، پشت گود و پشت گرد، کف پای صاف، پای ضربدری، پای پرانتزی) و آسیب های حرکتی (شکستگی، در رفتگی، پیچ خوردگی، کشیدگی، زخم و جراحت و کمر درد) در دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی می باشد. این تحقیق که از نوع علی و پس از وقوع است، به صورت میدانی به تجزیه و تحلیل نتایج می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 97 96 می باشد. نمونه تحقیق که با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده است، شامل: 400 نفر از دانش آموزان پسر (200 نفر دوره اول و 200 نفر دوره دوم) شهرستان دلفان در سال 97 96می باشد.اطلاعات مورد نیاز توسط مصاحبه آسیب های حرکتی، شامل 7 سئوال و معاینه ناهنجاری جسمی توسط تست نیویورک جمع آوری گردیده است. پس از استخراج نتایج براساس نتایج آزمون مجذور خی رابطه معنی داری بین پای پرانتزی و شکستگی استخوان، پشت گود و مجموع آسیب های حرکتی، مجموع ناهنجاری های جسمی و شکستگی استخوان، پشت گرد و پیچ خوردگی مفصل، پای ضربدری و پیچ خوردگی مفصل مشاهده گردید.5/80 درصد از دانش آموزان دارای ناهنجاری جسمی بودند که بیشترین ناهنجاری در اندام فوقانی مربوط به عارضه پشت گود با 3/33 درصد و در اندام تحتانی عارضه کف پای صاف با 30 درصد بوده است8/74 درصد از دانش آموزان تاکنون در فعالیت های حرکتی دچار آسیب دیدگی شده بودند که شایع ترین آسیب جراحت و زخم موضعی با 5/36 درصد و نادرترین آن کشیدگی و پارگی عضله با 8/5 درصد بوده است.
۱۲.

از تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی تا انگیزه عمل( مطالعه موردی رویدادهای آسیایی اینچئون 2014کره )

تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
مقدمه و هدف : هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تماشای تلویزیونی بازیهای آسیایی اینچئون 2014کره برروی نگرش ورزشکاران تماشاگرتلویزیونی این رویدادها بود. روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفیو جامعه آماری آن را ورزشکاران استان لرستان تشکیل داده اند . پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین وطبق جدول مورگان در بین 379 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری خوشه ای و سپس بر حسب تصادفی ساده توزیع گردیده است نتایج: بررسی نتایج نشان داد که کلیه متغیر ها به لحاظ داشتن بار عاملی بالا در 9 حیطه دسته بندی شدند که عامل نگرش به توسعه اقتصادی و گردشگری ورزشی،در اولویت اول با مقدار ویژه (598/11 ) و عاملنگرش به توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی با مقدار ویژه (994/5) در رتبه آخر این عوامل استخراجی قرار گرفت . تعداد عامل های استخراج شده بوسیله معیار (مقدار ویژه بزرگتر از 1 (یک) تعیین گشته و این مولفه ها 288/72درصد کل واریانس را تبیین نموده اند. علاوه بر این ،نتایج حاصل از فرضیات مربوط به نقش جنسیت و نحوه تماشای تلویزیونی ورزشکاران و تغیر در نگرشهای تماشاگران ، تفاوت معنی داری را نشان دادند نتیجه گیری : به این مضمون که تفاوتهای فردی باعث پذیرش نقشهای متفاوت می باشند، اما در زمینه نوع فعالیت ورزشی و نقش تماشای این رویدادها تفاوت معنی داری مشاهده نشده است ،یعنی بین نوع فعالیت ورزشی تماشاگران و تغیر نگرش تفاوت معنی داری وجود ندارد
۱۳.

مدیریت مهارت های ارتباطی کودکان از طریق بازی های پرورشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کودکان مهارت های ارتباطی بازی های پرورشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی رشد حرکتی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۵۵۳
تربیت بدنی تلاش دارد از طریق فعالیت های بدنی به توسعه مهارت های افراد بپردازد. سوال این است که آیا بازی های پرورشی می تواند باعث تکامل مهارت های ارتباطی کودکان پیش دبستانی شود؟ روش تحقیق نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون است، نمونه آماری شامل 50 کودک پسر 6 ساله است. آزمودنی ها از میان یک مهد کودک مناطق مرکزی شهر بروجرد انتخاب شدند. در مهد کودک پسران 26 نفر به عنوان گروه تجربی و 24 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. ابتدا آزمودنی ها توسط مربیان آموزشی و به وسیله فرم مشاهده از نظر وضعیت مهارت های ارتباطی نمره دهی شدند. و سپس گروه تجربی وارد پروتکل تمرینی شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تی برای گروه های مستقل و وابسته استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون مهارت های ارتباطی کودکان گروه تجربی تفاوت معنی داری مشاهده شد(0001/0=p). همچنین بین پس آزمون مهارت های ارتباطی کودکان فعال و غیر فعال تفاوت معنی داری وجود دارد(01/0=p). به نظر می رسد مکانیسم بازی های پرورشی به گونه ای است که باعث پیشرفت سیستم عصبی و افزایش مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودکان می شود.
۱۴.

ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
به منظور تحلیل عوامل موثر بر افزایش بهره وری اماکن ورزشی و دستیابی به اهداف پژوهش، سه نوع پرسشنامه شامل اطلاعات فردی، شناسنامه اماکن ورزشی و عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی (7 محور) تهیه و پس از تعیین اعتبار (ضریب آلفای کرونباخ، 835 /0)، بین دبیران ورزش همدان توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات وضع موجود از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی مانند آزمون فریدمن و کروسکال- والیس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به ترتیب اولویت، عامل نیروی انسانی با میانگین 73 /412، عامل کالبدی با میانگین 30 /374، عامل مدیریت با میانگین 63 /338، عامل برنامه ریزی با میانگین 50 /337، عامل کنترل و نظارت با میانگین 06 /208، عامل تعمیر و نگهداری با میانگین 51 /137 و عامل مالی با میانگین 27 /130 بر بهره وری اماکن ورزشی تاثیر می گذارند. نتایج به دست آمده با نتایج بیشتر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بهره وری، مطابقت دارد.
۱۶.

ارزیابی و مقایسه برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در کارکنان مرد فعال و غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۷۰۵
در این تحقیق 23 نفر از کارکنان مرد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد از نظر برخی عوامل خطر زای قلبی عروقی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند ابتدا وضعیت کلیه آزمودنی ها با نرم های استاندارد مقایسه شد سپس کارکنان فعال از نظر این عوامل با کارکنان غیر فعال مقایسه شدند روش تحقیق نیمه تجربی است بررسی نشان داد میانگین وزن ونسبت قد و وزن آزمودنی ها در دامنه مطلوب قرار دارد میانگین شاخص جرم بدن آنها در حد چاقی درجه یک به دست آمد و میانگین اکسیژن مصفی بیشینه در طبقه خوب جای گرفت بررسی میانگین چگونگی توزیع چربی در بدن نشان داد که آزمودنی ها در منطقه خطر قرار دارند بررسی نسبت کلسترول به HDL کلسترول نیز نشانداد که 19 نفر از آزمودنی ها در منطقه خطر قرار دارند فشار خون استراحت و تمرین آنها طبیعی بود مقایسه کارکنان فعال با کارکنان غیر فعال نشان داد که در مقایسه خطر عوامل خونی بجز کلسترول تام و LDL کلسترول که به طور معنی ار در کارکنان غیر فعال بالاتر از کارکنان فعال بوده وزن نسبت دور کمر به دور باسن شاخص جرم بدن و در صد چربی بدن کارکنان غیر فعال به طور معنی داری بالاتر از کارکنان مرد فعال بالاتر بود بین فشار خون استراحت و تمرین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد
۱۷.

مقایسه ی تاثیر تمرین ذهنی وروش آموزش سنتی بر مهارت پرتاب آزاد بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۹ تعداد دانلود : ۸۷۸
از بین تعداد 500 نفر دانشجوی پسر دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد که در نیمسال دوم 1378-1379 درس تربیت بدنی عمومی را اخذ کرده بودند ،تعداد 60 نفربه طور تصادفی ساده انتخاب ومجدداً به صورت تصادفی ساده به سه گروه 20 نفری تقسیم شدند هرسه گروه درابتدای کار در پیش آزمون شرکت کردند.سپس مقرر شد گروه اول هیچ گونه فعالیت خاصی انجام ندهد وگروه دوم به مدت 18 جلسه ،هفته ای سه جلسه وهر جلسه به مدت 15 دقیقه مهارت پرتاب آزاد بسکتبال را عملاً تمرین کند وگروه سوم به مدت 18 جلسه ،هرهفته سه جلسه ودرهرجلسه ابتدا 5/7 دقیقه به صورت تصویر پردازی ذهنی در محیطی آرام ونیمه تاریک پرتاب آزاد بسکتبال رادر خیال تمرین کنند وسپس 5/7 دقیقه ی دیگر عملاً به تمرین مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بپردازند. درمورد تمرین ذهنی از روش هیک من وبه منظور امتیاز دهی مهارت پرتاب آزاد بسکتبال ،از تست استاندارد شده ی ایفرد استفاده شد.پس از پایان مرحله ی اجرایی از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمد .برای تجزیه وتحلیل آماری از آزمون معنی دار بودن تفاوت بین دو گروه همبسته وتحلیل واریانس یک طرفه وآزمون توکی استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد هرچند که گروه تمرین جسمانی نسبت به گروه غیر فعال پیشرفت کرده بود، اما گروه سوم که مهارت راهم به صورت ذهنی وهم به صورت جسمانی تمرین کرده بودند، به طور معنی داری حتی نسبت به گروه تمرین جسمانی پیشرفت حاصل کرده بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان