مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی بهمن و اسفند 1401 شماره 76 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر هویت تیم و هواداری ورزشی در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال (نقش تعدیل گر سن هواداران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت تیمی هواداری ورزشی پرخاشگری فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۹
هویت تیمی و هواداری ورزشی جزو عوامل بسیار مهم در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال است که تاثیر آن ها با توجه به سن هواداران تغییر می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر سن در ارتباط هویت تیمی و هواداری ورزشی با پرخاشگری هواداران فوتبال است. پژوهش حاضر، توصیفی و ازنوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش هواداران باشگاه استقلال بودند که از بین آن ها تعداد 211 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پنج پرسشنامه استاندارد هواداری ورزشی؛ هویت تیمی؛ پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کلامی بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری واریانس محور استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هویت تیمی و هواداری ورزشی اثر مثبت و معنی داری بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی دارند. سن نیز اثر معناداری بر هویت تیمی، هواداری ورزشی، خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی دارد اما این تاثیرات منفی و معکوس می باشد. همچنین اثر هویت تیمی و هواداری ورزشی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی هواداران در بین هواداران جوان بیشتر از هواداران میانسال و پیر بود و اثر هویت تیمی و هواداری ورزشی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کلامی و فیزیکی هواداران در بین هواداران میانسال بیشتر از هواداران پیر بود. با توجه به نتایج به دست آمده برگزارکنندگان مسابقات فوتبال در کشور و کانون هواداران تیم ها می توانند از هواداران سن بالا برای کنترل احساسات هواداران سن پایین تر و کاهش پرخاشگری هوادان استفاده کنند.
۲.

ملاحظات نظری و تجربی طراحی مدل اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدلسازی معادلات ساختاری اندازه گیری ترکیبی اندازه گیری انعکاسی رویه کورس پارادایم چرچیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۰
در پژوهش های مدیریت، یک روند رو به رشد به سمت اندازه گیری ترکیبی وجود دارد که در آن شاخص های اندازه گیری به عنوان علت سازه ها در نظر گرفته می شود. اندازه گیری ترکیبی می تواند جایگزین مناسبی برای اندازه گیری انعکاسی، که در آن سازه ها به عنوان علت شاخص های اندازه گیری در نظر گرفته می شود، باشد. استفاده نادرست از مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی، روایی محتوای سازه را تضعیف می کند، روابط ساختاری بین سازه ها را مخدوش می کند و در نهایت سودمندی نظریه ها را برای حوزه عمل کاهش می دهد. بنابراین هدف از این تحقیق شامل: الف) بحث در مورد تمایز بین مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی، ب) توسعه مجموعه ای از معیارهای مفهومی برای تعیین اینکه یک سازه باید به عنوان شاخص های ترکیبی یا انعکاسی مدل سازی شود، ج) توصیه هایی برای ساخت سازه های ترکیبی براساس ریه کورس و سازه های انعکاسی براساس پارادایم چرچیل، می باشد. این مقاله براساس ادبیات تحقیق چارچوبی را ارائه می دهد تا محققان مدل های اندازه گیری ترکیبی و انعکاسی را به درستی طراحی و آزمون نمایند، هرچند که برخی سازه ها ممکن است ذاتا ترکیبی یا انعکاسی باشند.
۳.

طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط بین الملل دیپلماسی ورزشی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۸۳
هدف از این پژوهش طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران حاضر و سابق و کارشناسان روابط بین الملل کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان مدیریت ورزشی، علوم سیاسی و روابط بین-الملل و ورزشکاران بودند. نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (16 نفر) تائید شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر شرایط علی و زمینه ای و مداخله گر بر ارتقا دیپلماسی ورزشی (34/0)، (37/0) و(27/0) معنی دار بود. همچنین شرایط زمینه ای و مداخله گر بر راهبرد ها (42/0) و (31/0) و اثر ارتقای دیپلماسی ورزشی بر راهبردها (35/0) و راهبردها بر پیامدها (70/0) معنی دار بودند. در مورد وضعیت دیپلماسی ورزشی ایران هنوز مسیر پرچالشی در پیش است و دستگاه های ذینفع از یک نگاه جامع و استراتژیک و اجرای برنامه های راهبردی برای توسعه دیپلماسی ورزشی فاصله دارند. از این رو، با همکاری سازنده بین سازمان های اجرایی ورزش کشور و در دستور کار قرار دادن و استفاده از پتانسیل ورزش بین الملل توسط این سازمان ها، می توان به بهبود شرایط موجود و در نتیجه ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران امیدوار بود.
۴.

تبیین جایگاه ورزش در تقویت امنیت نظامی- سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت ملی المپیک چالش ژئوپولیتیک کارکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
حوادث ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد پس از صعود ایران به جام جهانی 2022 قطر بار دیگر تصمیم گیران سیاسی_ نظامی ایران را به مداخله در امور ورزشی دعوت کرد؛ هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه ورزش در تقویت امنیت سیاسی _نظامی بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی بود که بصورت تحلیل محتوا صورت گرفت؛ جامعه آماری برابر با نمونه اماری برابر با 13 متخصص حوزه علوم سیاسی و علوم ورزشی صاحب اثر (کتاب، مقاله، یادداشت، و غیره) بودند؛ نمونه گیری بصورت هدفمند (گلوله برفی) ادامه تا پس از مصاحبه با استفاده از تکنیک دلفی با 13 نفر به اشباع نظری رسید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ۲۴ مفهوم مرتبط با ورزش در تامین امنیت سیاسی نظامی در هشت مقوله رفع تعارض (56/4)، نظم بخشی (30/4)، توسعه اقتصاد سیاسی (24/4)، ویژگی های فردی (21/4)، انسجام و وحدت ملی (18/4) صلح سازی (98/3)، تقویت ارزش ها (96/3) و آرامش عمومی (94/3) دسته بندی گردید. با توجه به یافته های پژوهش ورزش کارکردی فرای مسائل سرگرم کننده و تفریحی در جامعه مدرن امروز دارد. بنظر می رسد توجه به پدیده نوظهور ورزش می تواند بسیاری از تهدیدات وجودی و چالش برانگیز امنیت ملی جمهوری اسلامی را کمرنگ نماید.
۵.

ارائه الگوی ارزیابی شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۱
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای طراحی مدل شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی بود. روش تحقیق کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک بود. نمونه گیری به روش هدفمند بصورت گلوله برفی انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار تأیید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش استرواس و کوربین استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل منظر های کلی؛ ظرفیّت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی، ظرفیّت نظام ملّی کارآفرینی و اشتغال، کارآفرینی در ورزش کشور، ویژگی های فردی، میزان کارآفرینی گرایی، قابلیت اشتغال-پذیری، شایستگی های عمومی، تخصّصی و حرفه ای کارآفرینی، شایستگی های ویژه کارآفرینی، کارکردهای فردی ومحیطی بود. یافته های پژوهش نشان داد، شایستگی کارآفرینی از تعأمل نظام مند و برآیند مؤلّفه های چهار منظر ظرفیّت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی و نظام ملّی و نیز شایستگی های ویژه و شایستگی های تخصّصی کارآفرین شکل می گیرد که منجر به موفّقیّت حرفه ای و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی کارآفرین است. عامل نظارت مستقیم و صحیح بر روی کارآفرین و راه های کمک و مساعدت به کارآفرین و ایجاد کارآفرینی توسط دولت و اُرگانهای ذیربط موجب می شود بسیاری ازچالش ها و موانع و نیز بروکراسی های اداری دست و پاگیر و سدهای پیشرو کارآفرین از بین برود تا کارآفرین در ارائه ایده های خود تشویق گردد و به نظام آموزشی دانشگاه و سیستم های دولتی برای جذب نیرو می توانند در بررسی و اَرزیابی میزان شایستگی فرد فارغ التحصیل و آماده به کار استفاده از این مدل پیشنهاد می گردد.
۶.

طراحی الگوی توسعه عوامل محیطی ورزش قهرمانی کاراته ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی توسعه قهرمانی عوامل زمینه ای ورزش کاراته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۲
توسعه ورزشی باید در راستای طراحی بهتر و روش های مؤثرتر ارتقا و افزایش علاقه، مشارکت و اجرا در ورزش باشد. کاراته به عنوان یکی از امیدهای کسب مدال در المپیک پیش روست؛ لذا هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه عوامل محیطی ورزش قهرمانی کاراته ایران بود. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیقی آمیخته اکتشافی بود. مرحله اول (کیفی) به روش داده بنیاد بود؛ که در این راستا، افراد مرتبط با موضوع پژوهش و خبرگان ورزش کاراته کشور به صورت هدفمند انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. در نهایت، داده های حاصل از 20 مصاحبه به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. مرحله دوم (فاز کمی) به روش مدل سازی معادلات ساختاری بود؛ که با استفاده از پرسشنامه 21 گویه برگرفته از بخش کیفی انجام گردید. آزمودنی ها در این فاز به صورت نمونه گیری در دسترس و شامل ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران لیگ برتر کاراته ایران که با توجه به حجم جامعه مورد نظر تعداد 278 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. داده های به دست آمده با تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده نقش ویژه عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بین الملل و محیط زیست به منظور فراهم آوردن محیط مناسب برای توسعه ورزش قهرمانی کاراته ایران بود. نتایج تحقیق عوامل محیطی و اولویت های آن را برای برنامه ریزی مدیران در دستیابی به سطح مطلوب توسعه کاراته ایران خاطر نشان ساخت.
۷.

شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان براساس پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد مدیریت استعداد منابع انسانی پویایی سیستم وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
با توجه به خلأ موجود الگویی جامع در سازمان های کشور و به تبع آن وزارت ورزش و جوانان به منظور استفاده از استعدادها و توان مجموعه منابع انسانی موجود و برنامه ریزی برای تحقق رسیدن به آن ها نیاز به بررسی و پژوهش است. لذا، هدف از این پژوهش، شناسایی حلقه های علی و معلولی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان بر اساس پویایی سیستم بود. بدین منظور با استفاده از روش اکتشافی، داده های کیفی لازم از طریق مصاحبه گردآوری شدند و برای تحلیل بر پایه رویکرد سیستمی و برهم کنش های بین مؤلفه ها و زیرسیستم های مدیریت استعداد مورد استفاده قرار گرفتند. مشارکت کنندگان پژوهش مدیران و اساتید خبره و متخصص در حوزه مدیریت استعداد بودند که 12 نفر از آن ها به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ونسیم صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیستم مدیریت استعداد دارای زیرسیستم های اصلی شناسایی، جذب، توسعه و حفظ استعدادها می باشد. درواقع این چهار زیرسیستم تحت سیاست گذاری های سیستم مدیریت استعداد قرار دارند؛ به عبارت دیگر، سیاست های بخش مدیریت استعداد به عنوان درونداد این زیرسیستم ها عمل می کند. همچنین، حلقه های علی و معلولی به دست آمده از زیرسیستم های چندگانه مدیریت استعداد، متغیرهای اثرگذار و نحوه تعاملات آن ها بر روی یکدیگر را ترسیم و به عنوان مبنایی جهت راهکار ارائه می دهد.
۸.

مدل سازی عوامل موثر در ارزیابی بهره وری باشگاه های حرفه ای فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی بهره وری باشگاه حرفه ای فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل موثر در ارزیابی بهره وری باشگاه های حرفه ای فوتبال می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود و از جمله تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) بود. برای دستیابی به یک مدل مفهومی ابتدا از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش رویکرد برآینده و یا همان رویکرد گلیزری را دنبال نموده است که شیوه کدگذاری گلیزر شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری می باشد. ابتدا از روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه با خبرگان تحقیق شامل مدیران باشگاه های ورزشی حرفه ای، اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه بهره وری سازمانی، اطلاعات جمع آوری گردید که در مجموع 20 مصاحبه انجام شد. سپس برای تائید مدل مفهومی برخواسته از نظریه داده بنیاد، پرسشنامه ای طبق نتایج تحقیق ساخته شد. برای تائید روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد و پس از تائید روایی محتوایی، پرسشنامه توزیع گردید. همچنین برای تائید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در مجموع 215 پرسشنامه جمع آوری شد و تحلیل بر روی همین تعداد انجام شد. از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم با استفاده از نرم افزار ایموس برای ارزیابی مدل مفهومی تحقیق استفاده شد. یافته ها بخش کیفی نشان داد که مسائلی همچون؛ آموزشی و یادگیری، توجه به هوادار، بودجه و مالی، رهبری و مدیریتی، ابزار و رفتار حرفه ای، پیش بینی و آینده نگری و بازاریابی و حامی گری به عنوان مقوله های موثر در ارزیابی بهره وری باشگاه های حرفه ای مطح شدند. همچنین در مدل نهایی تحقیق، روابط از معناداری و مقادیر بارهای عاملی مناسبی برخوردار هستند که تائید بخش کیفی است.
۹.

الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکواندو آسیب شناسی الگوی ذهنی هیأت ورزشی آسیب های ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۸
افتخارات اخیر تکواندوی ایران در عرصه بین المللی باعث شده تکواندو در ایران مسیر محبوبیت خود را طی کند و یکی از با اهمیت ترین رشته های ورزشی در ایران می باشد.اما کسب برخی نتایج ضعیف اهمیت بررسی آسیب های موجود در بدنه تکواندوی کشور را آشکار میسازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی انجام گرفت. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه نخبگان رشته ورزشی تکواندو در خراسان رضوی تشکیل می دادند، که از این بین و با توجه نمونه گیری هدفمند و انتخاب دقیق جامعه تحقیق، هر 30 نفر نخبه رشته ورزشی تکواندو به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه بود.در بخش مصاحبه از تکنیک های کدگذاری باز و محوری، تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج داده های خام بهره گرفته شد.همچنین از روش آماری تحلیل عاملی کیو و تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد.بر پایه نتایج پژوهش، 13 الگوی ذهنی شامل الگوی ذهنی تجربه گرایان، دانش گرایان، جوان گرایان، تخصص گرایان، رقابت گرایان، حامی گرایان، راهبرد-گرایان، مادی گرایان، ارتباط گرایان، زیرساخت گرایان، ساختار گرایان، جهانی گرایان و آموزش گرایان ورزش شناسایی شد؛که در یک نتیجه-گیری کلی میتوان بیان کرد، برای رفع آسیب ها در رشته تکواندو می بایست در درجه اول به ساختار خود این رشته ورزشی در استان خراسان رضوی رجوع کرد و سپس محیط پیرامون و سازمان های وابسته به آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
۱۰.

تبیین اصول و مقررات حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل نهادهای بین الملل نهادهای غیردولتی بین المللی ورزش فوتبال فیفا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۸۲
هدف این نوشتار تبیین و تحلیل «اصول و مقررات بین المللی حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق بین الملل» است که از روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به شکل فیش برداری از منابع و اسناد استفاده شده است. یافته های نظری بیانگر این است که؛ تأثیر سازمان های غیردولتی بین المللی ورزشی بر رفتار و حتی حقوق ورزشی داخلی نوعی، اصلاح سازی فرایند تصمیم گیری در نهادهای ورزش فوتبال کشورها با نظر داشت عدم دخالت دولت ها با اهداف سیاسی در امر فوتبال دانست. نتیجه پژوهش گویای این است؛ تغییراتی که فیف ا به عنوان یک سازمان غیردولتی بین المللی ورزشی در س اختار و عملکرد فدراسیون های ملی دنبال می کند، منتج از قواعد پذیرفته شده درون سازمانی این نهاد بین المللی متشکل از نماین ده مل ی فوتب ال ک شورها است که در راستای منافع عمومی ورزش در جهان دنبال می شود تا اس تقلال سازمان های ورزشی از دولت ها و امور سیاسی محفوظ بماند و به فرایند «پاک» ماندن ورزش و پی شگیری از سوءاستفاده های احتمالی آن کمک کند. هرچند فیفا با پشتوانه حقوق درون سازمانی و کاربرد ابزار عمومی داخلی و جهانی بر تحولات شکلی و محتوایی فوتبال پافشاری می کند ولی در برابر دخالت های دولتی در برخی ک شورها ک ه فوتبال به صورت غیردموکراتی ک اداره می شود، سرس ختی چندانی نشان نمی دهد؛ اما این امر شاید بیشتر ناشی از آن باشد که مقامات سیاسی آن کشورها به طور م ستقیم یا آشکارا به دخالت هایی که ناقض اس تقلال حرفه ای و ذات ی ی ک س ازمان غیردولت ی باش د، اق دام نمی کنند و بر تصمیم های اتخاذی آن صحه می گذارند.
۱۱.

تحلیل اثر بازاریابی حسی بر ارتقاء برند اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقا برند اماکن ورزشی بازاریابی حسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۸
هدف از این پژوهش بررسی اثر بازاریابی حسی بر ارتقاء برند اماکن ورزشی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان اماکن ورزشی منتخب شهر مشهد بود. نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (348 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بازاریابی حسی یوچارونکیت (2015) و ارتقاء برند رضوی (1395) استفاده شد. روایی محتوایی آن توسط 11 تن از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ (84/0) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS ورژن 24 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون (SPSS 24) انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق در مجموع، بازاریابی حسی و 5 مؤلفه آن (حواس، احساس، تفکر، عمل و رابطه) بر روی ارتقاء برند اماکن ورزشی منتخب شهر مشهد اثرگذار است. با توجه به این مؤلفه ها به مسئولین و مدیران اماکن ورزشی توصیه می شود جهت بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای بازاریابی حسی بر روی برندهای ورزشی خود، استفاده از تکنیک های بازاریابی حسی را در برنامه های استراتژیک خود قرار دهند.
۱۲.

طراحی مدل تأثیر نام تجاری در ورزش بر واکنش های رفتاری ورزشکاران جوان لیگ های برتر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق ورزشی ارتباطات برند رفتاری ورزشی مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل تأثیر نام تجاری در ورزش بر فاکتورهای رفتاری ورزشکاران جوان لیگ های برتر اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را متخصصان صاحب نظر در حوزه بازاریابی ورزشی، روان شناسی ورزشی، جامعه شناسی ورزشی و مدیریت ورزشی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و مصاحبه با خبرگان تا زمان اشباع اطلاعاتی ادامه پیدا کرد و 16 مصاحبه با 16 نفر از خبرگان انجام گرفت و جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران جوان لیگ های برتر رشته های ورزشی منتخب (فوتبال (288 بازیکن)، والیبال (168 بازیکن)، کشتی آزاد (71 بازیکن)) حاضر در لیگ های برتر بود. با توجه به سختی دسترسی به بازیکنان جوان حرفه ای، توزیع پرسشنامه و تحلیل آن تا رسیدن به کفایت نمونه گیری ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش 25 مفهوم و سه مقوله اصلی در قالب دو کد محوری استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید که نام تجاری در ورزش بر فاکتورهای رفتاری ورزشکاران جوان حرفه ای تأثیرگذار است (ضریب مسیر: 444/0 و مقدار تی: 152/5)؛ بنابراین، استفاده از نام تجاری مناسب، منجر به بهبود عملکردهای رفتاری ورزشکاران جوان لیگ های برتر می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰