مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت 1399 شماره 59 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی الگوی بازاریابی لیگ های حرفه ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی لیگ های حرفه ای مزیت رقابتی پایدار ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 283
هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بازاریابی لیگ های حرفه ای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار بود. روش پژوهش، کیفی و بر نظریه داده بنیاد مبتنی بود. برای گردآوری اطلاعات از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از نخبگان آگاه از موضوع استفاده شد. بدین منظور، لیگ برتر در پنج رشته هندبال، والیبال، بسکتبال، فوتسال و فوتبال بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس نظریه داده بنیاد و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. طبق نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، مدل در چهار سطح طراحی شد. سطح چهار یا سطح زیرین شامل عوامل منابع، قابلیت ها، ویژگی های دموگرافیک و بخش بندی، محیط و نبود اطمینان محیطی بود. مدیریت منابع انسانی، آمیخته بازاریابی، مدیریت کیفیت جامع، راهبردهای رقابتی و نوآوری بازاریابی عناصر تشکیل دهنده سطح سه بودند که درعین ارتباط متقابل با یکدیگر به مزیت رقابتی پایدار منجر شدند. سطح دوم شامل مزیت رقابتی پایدار شد که خود به سطح عملکرد بازاریابی منجر شد؛ بنابراین، با درنظرگرفتن عوامل شناسایی شده در مدل بازاریابی ورزش بانوان و این واقعیت که زنان تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، می توان با سرمایه گذاری در این بخش از جامعه که تاکنون از آن ها به عنوان یک منبع درآمدزای بالقوه غفلت شده است، به منافع حاصل از ورزش در طولانی مدت دست یافت.
۲.

کدهای اخلاقی در رسانه های جمعی ایران براساس ادراک بازیکنان حرفه ای لیگ برتر فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول مبانی اخلاقی رسانه های جمعی ورزش بازیکنان حرفه ای فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 515
هدف از پژوهش حاضر، مشخص کردن ادراک بازیکنان حرفه ای فوتبال در پیروی از رسانه های جمعی ورزش ایران براساس مبنای اخلاقی و روزنامه نگاری بود. این پژوهش براساس بازتاب دریافت شده از 138 بازیکنان حرفه ای فوتبال (با دامنه سنی 61 31 (55 نفر) ؛ 30 21 (53 نفر)؛ 30 21 و کمتر از 20 سال (30 نفر)) انجام گرفت که این بازیکنان شاغل در تیم های شرکت کننده در لیگ برتر ایران هستند. هریک از شرکت کنندگان به ارزیابی پنج فاکتور زندگی شخصی، صداقت رسانه ها، نحوه جمع آوری اخبار توسط رسانه ها، میزان تحریک و تشویق رسانه ها به خشونت و شایعات مربوط به رسانه ها پرداختند. از تحلیل واریانس توسط آزمون غیرپارامتریک کروسکال والیس به منظور تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که مبانی اخلاق به طور متناوب در شایعه، زندگی خصوصی و صداقت اخبار و برخی اوقات در جمع آوری اخبار و تحریک خشونت نقض شده اند. براساس این نتایج می توان گفت که رسانه های جمعی ایران با معضلات بارز مبانی اخلاقی درگیر می باشند.
۳.

ارزیابی کارایی تیم های بسکتبال مردان در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بسکتبال تحلیل پوششی داده ها کارایی المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 662
هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی کارایی تیم های بسکتبال حاضر در المپیک 2016 در کشور برزیل بود. پژوهش ازنوع توصیفی و تحلیلی بود و روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای بود. جامعه پژوهش تیم های بسکتبال حاضر در المیپک 2016 ریودوژانیرو بودند. با توجه به محدودیت جامعه آماری، تعداد حجم نمونه با جامعه آماری که 12 تیم بود، از سایت فدراسیون جهانی بسکتبال (فیفا) گرفته شد و در دو بخش تهاجمی و تدافعی طبقه بندی شد. در این پژوهش از مدل های رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها و نرم افزار اس.پی.اس.اس. برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله تهاجمی تیم های نیجریه و آمریکا کارایی کامل و در مرحله تدافعی تیم های کرواسی، فرانسه، لیتوانی، نیجریه و آرژانتین کارایی یک را کسب کردند. فقط تیم نیجریه با جایگاه 11 در رتبه بندی، در کارایی کلی رتبه یک را به خود اختصاص داد. همچنین، بین رتبه کارایی و موقعیت تیم ها رابطه ای وجود نداشت؛ درنتیجه، مربیان تیم بسکتبال ایران و کشورهای دیگر با شناخت وضعیت تهاجمی و تدافعی حریفان خود می توانند با برنامه ریزی ها، تمرین های مفیدتر و انتخاب راهبرد مناسب تر به رویارویی با رقبا بپردازند و فاصله خود را با کشورهای صاحب عنوان کاهش دهند.
۴.

تأثیر مخارج مالی دولت ایران بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کارگاه های تولید کالاهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش خصوصی سرمایه گذاری مخارج مالی صنعت ورزش کسب وکارهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 742
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسى اثرهای مخارج مالی دولت (مخارج جاری و سرمایه ای و نیز کسرى بودجه) بر سرمایه گذارى بخش خصوصى در کارگاه های تولید کالاهای ورزشی در مقطع زمانی ۱۳۹۲-۱۳۷۲ بود. در این پژوهش روش هاى خودرگرسیون بردارى و مدل تصحیح خطا با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی ایویوز (نسخه نُه) و مایکروفیت ( نسخه ۱/۴) به کار برده شدند. جامعه و نمونه آماری این طرح یکسان بودند و شامل تمامی کارگاه های صنعتی واقع در نقاط شهری و روستایی کشور بودند. براساس نتایج، افزایش مخارج جاری دولت، اثر برون رانی و افزایش مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی، اثر درون رانی بر سرمایه گذاری خصوصی در این واحدهای تولیدی داشتند. یافته های پژوهش نشان دهنده اثر منفی کسری بودجه بر سرمایه گذاری خصوصی در صنایع تولیدی بخش ورزش بودند؛ بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی توسط دولت و جلوگیری از کسری بودجه می تواند بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی بخش ورزش و توسعه کسب وکارهای ورزشی وابسته به آن کمک کند.
۵.

مدل سازی عوامل مؤثر در پذیرش گوشی هوشمند در زمینه خدمات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان گوشی هوشمند پذیرش فناوری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 887
هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل سازی عوامل مؤثر در قصد استفاده و نیز استفاده واقعی از گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی بود. اساتید مدیریت ورزشی کشور و دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های آزاد استان خوزستان که حدود 1000 نفر بودند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه آماری در بخش اول (تعداد = 24) به شیوه هدفمند و گلوله برفی و در بخش دوم (تعداد = 660) به شیوه تصادفی انتخاب شد. در جمع آوری داده ها از پرسش نامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. اعتبار پرسش نامه با روش روایی سازه و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که این ضریب در تمامی ابعاد بیشتر از 7/0 به دست آمد. براساس یافته ها، 7/65 درصد از واریانس قصد استفاده به وسیله متغیرهای مستقل بعد ادراکی، فناورانه، فردی، ورزشی و اجتماعی تبیین شد. بعد فناورانه و ادراکی بیشترین و بعد اجتماعی کمترین ضریب اثر را در مدل نشان دادند. به طورکلی، پذیرش گوشی هوشمند در زمینه ورزش پدیده ای چندبعدی است که توجه به آن می تواند به ارائه دهندگان خدمات ورزشی در جلب رضایت و وفاداری مشتریان کمک کند.
۶.

تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمند سازی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت پایدار گردشگری ماجراجویانه توانمندسازی زنان خودبیانگری توانمندسازی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 758
هدف این پژوهش تعیین تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمند سازی زنان بود. روش شناسیپژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی-همبستگی بود و همچنین، بر مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بودو با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. سه انجام شد. جامعه آماری این مطالعه تمام زنان ایرانی بودند که در فعالیت های گردشگری ماجراجویانه مشارکت داشتند که 223 نفر به عنوان نمونه به صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه از اریک بکمن (2013) و پرسش نامه پژوهشگرساخته ای برای سنجش توانمندسازی زنان بود. روایی این پرسش نامه ها با کمک نظرهای اصلاحی اساتید جامعه شناسی و مدیریت ورزشی بررسی شد و پایایی پرسش نامه ها با تعیین ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد.نتایج نشان داد که در ایران امکان توانمندسازی زنان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و سیاسی ازطریق مشارکت آن ها در فعالیت های ماجراجویانه وجود دارد. همچنین، توانمندسازی ازطریق مشارکت در گردشگری ماجراجویانه با توجه به ویژگی های این نوع فعالیت های جسمانی در فضاهای آزاد، به زنان ایرانی این فرصت را می دهد که ظرفیت های خود را در کنترل و اثرگذاری بر تصمیم هایی ارتقا دهند که بر فضای زندگی شخصی آنان تأثیر می گذارند و به سود آن ها هستند. به سازمان های متولی امور زنان پیشنهاد می شود به عنوان راهبردی جدید برای توانمندسازی زنان، به فراهم کردن فرصت های مشارکت آن ها در فعالیت های جسمانی و به طور خاص، ورزش های ماجراجویانه اقدام کنند.
۷.

بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری زهرآگین ماکیاولیسم بدبینی سازمانی بیگانگی شغلی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 615 تعداد دانلود : 596
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم بود. روش پژوهش، توصیفی بود و در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان رسمی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بودند. حجم نمونه پژوهش براساس جدول مورگان 180 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار استفاده شده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد «رهبری زهرآگین» از اشمیت (2008)، پرسش نامه «ماکیاولیسم» از روث آلاس (2009)، پرسش نامه «بدبینی سازمانی» از کالاگان (2009) و پرسش نامه «بیگانگی شغلی» از بانای و ریسل (2007) بود. شش نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه رازی روایی محتوایی پرسش نامه ها را تأیید کردند و پایایی این پرسش نامه ها به ترتیب 89/0، 87/0، 88/0 و 84/0 تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و آموس به کار برده شد. نتایج نشان داد که رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی به ترتیب با ضریب تأثیر 53/0 و 50/0 تأثیری مثبت داشت. همچنین، ماکیاولیسم نقش میانجی را با ضریب تأثیر 32/0 و 34/0 به ترتیب برای تأثیر رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی ایفا کرد؛ بنابراین، مدیران باید سعی کنند تاحدممکن رفتارهای زهرآگین در شیوه رهبری خود نداشته باشند؛ زیرا، وجود و تداوم این رفتارهای منفی مدیران را به سمت بی توجهی به سازمان و منابع انسانی آن سوق می دهد و شرایط را برای بدبین شدن و بیگانه شدن کارکنان با سازمان فراهم می کند.
۸.

شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق بشردوستی مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 51
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد زمینه یابی (ازنوع مقطعی) انجام شد که ازلحاظ هدف، کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش صاحب نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند بود که پس از اجرای مصاحبه با 12 نفر اشباع نظری صورت گرفت. این افراد اعضای هیئت علمی رشته علوم اجتماعی (دو نفر)، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی (پنج نفر)، مدیران ورزشی مطلع (دو نفر) و ورزشکاران مشهور (سه نفر) بودند. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. از تجزیه وتحلیل داده های کیفی 100 کد اولیه به دست آمد که در 18 مقوله فرعی قرار گرفتند. درنهایت، هشت مقوله اصلی شامل مسئولیت سیاسی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی، بشردوستی، زیست محیطی، رسانه ای-خبری و آموزشی-ورزشی شناسایی شدند. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری مسئولیت اجتماعی در ورزش سود برد. همچنین، توصیه می شود سازمان های ذی ربط اقدام های لازم را برای بسط و اشاعه این مسئولیت ها دربین ورزشکاران، باشگاه ها و همه سازمان های مرتبط انجام دهند.
۹.

طراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد توسعه استعداد نگهداشت استعداد معلمان درس تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 335
هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل «فرایند مدیریت استعداد» معلمان تربیت بدنی کشور بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش انجام پژوهش، آمیخته (کیفی-کمّی) بود. در مرحله کیفی، 16 نفر از صاحب نظران در مدیریت منابع انسانی در ورزش و صاحب نظران در تربیت بدنی آموزش وپرورش با روش نمونه گیری هدفمند، برای شناسایی اولیه مؤلفه های مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی انتخاب شدند. بخش کمّی پژوهش نیز با روش پیمایشی با هدف سنجش و برازش مدل نظری انجام شد. همه معلمان تربیت بدنی کشور جامعه آماری بخش کمّی پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به هدف پژوهش، 384 نفر در بخش تحلیل عاملی اکتشافی و 345 نفر در بخش تحلیل عاملی تأییدی با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز برای شناسایی نهایی مؤلفه ها و تحلیل مدل، با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته، پس از روایی (صوری، محتوا و سازه) و اعتبار سنجی پرسش نامه گردآوری شدند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، 29 گویه شناسایی شده به عنوان مؤلفه های فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی کشور، در پنج بُعد استراتژی سازمان، شناسایی و ارزیابی، استخدام و به کارگیری، توسعه و بهسازی و نیز حفظ و نگهداری استعداد ها دسته بندی شدند. درنهایت، بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش نشان داد که شاخص های کلی برازش مدل در وضعیت مناسب و مطلوب قرار دارند و عوامل شناسایی شده رابطه معنادار با سازه اصلی مطالعه شده، یعنی فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی کشور دارند.
۱۰.

اعتباریابی و روایی سنجی پرسش نامه فارسی «شهرت تماشاگرمحور تیم های ورزشی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روان سنجی ابزار تحلیل عاملی تأییدی خوش نامی تیم هوادار ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 172
شهرت باشگاه های ورزشی ازنظر تماشاگران آن ها می تواند تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار ذی نفعان آن ها داشته باشد؛ بنابراین، پژوهشگران برای ارزیابی این نوع شهرت به دنبال ابزاری معتبر و پایا هستند. در مطالعه حاضر به تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه فارسی «شهرت تماشاگرمحور تیم های ورزشی» (جانگ و همکاران، 2015) پرداخته شد. این پرسش نامه شامل مؤلفه های عملکرد تیمی، تاریخچه تیم، مسئولیت اجتماعی تیم، تماشاگرمحوری، کیفیت مدیریت و سلامت مالی تیم بود. پس از دریافت مجوز از سازندگان پرسش نامه، روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروه صاحب نظران تأیید شد. پرسش نامه به شیوه سه مرحله ای ترجمه شد. برای تعیین پایایی ابزار، مطالعه ای مقدماتی روی 45 نفر از دانشجویان هوادار تیم استقلال و پرسپولیس اجرا شد. همچنین، برای سنجش روایی سازه ابزار نمونه ای متشکل از 219 نفر از دانشجویانی انتخاب شدند که سابقه تماشای بازی های دو تیم استقلال و پرسپولیس را از نزدیک داشتند. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار لیزرل برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که معرف های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه های شهرت تیم های ورزشی از روایی لازم برخوردارند و به خوبی می توانند سازه مدنظر را بسنجند.با توجه به نتایج می توان گفت که مقیاس انطباق یافته شهرت تماشاگرمحور تیم های ورزشی می تواند به عنوان مقیاسی پایا و معتبر درمورد تیم های ورزشی ایران به کار رود.
۱۱.

نقش پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در گسترش فرایندهای جانشین پروری با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی در سازمان های ورزشی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد سازمانی برنامه های جانشین پروری ثبات شغلی خودکارآمدی مدیریت مثبت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 351
پژوهش حاضر با هدف پایش نقش پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در فرایند جانشین پروری در سازمان های ورزشی استان اصفهان، با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی کارکنان خبره به عنوان متغیرهای میانجی انجام شده است. این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی (همبستگی) است و جامعه آماری آن تمامی 366 نفر کارکنان خبره سازمان های ورزشی استان اصفهان بودند که به صورت کل شمار برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. از چهار پرسش نامه استاندارد مدیریت مثبت گرا، خودکارآمدی شغلی، اعتماد سازمانی و جانشین پروری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک تحلیل شدند. نتایج حاصل از مدل فرض شده پژوهش نشان داد که پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در سازمان های ورزشی استان اصفهان به صورت مستقیم با وزن رگرسیونی 44/0 و همچنین، با میانجیگری سازه های خودکارآمدی شغلی با وزن رگرسیون 71/0 و اعتماد سازمانی کارکنان خبره با وزن رگرسیونی 65/0 بر گسترش فرایندهای جانشین پروری در آن سازمان ها اثرگذار بوده است؛ به همین دلیل، تأکید بر پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در سازمان های ورزشی استان اصفهان می تواند به گسترش فرایند جانشین پروری در سازمان های ذکرشده منجر شود. با توجه به اثر مضاعف پیاده سازی مدیریت مثبت گرا بر توسعه فرایند جانشین پروری با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی کارکنان خبره در سازمان های ورزشی استان اصفهان به مسئولان مرتبط توصیه می شود علاوه بر پیاده سازی این روش نوین مدیریتی در سازمان، برای توسعه متغیرهای روان شناختی کارکنان نیز تلاش کنند.
۱۲.

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی خودکارآمدی عمومی اشتیاق کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 924
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی است. روش این پژوهش توصیفی بوده و از نوع مطالعات هم بستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی تشکیل دادند (289 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 159 نفر از میان آن ها انتخاب شدند. بر اساس یافته ها مشخص شد که رابطه معنا داری بین یادگیری سازمانی و خودکارآمدی عمومی و نیز یادگیری سازمانی و اشتیاق کاری کارکنان وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که از بین مؤلفه های یادگیری سازمانی، "انتقال و یکپارچه سازی دانش" قوی ترین متغیر در پیش بینی خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان می باشد. شایان ذکر است که هر چهار مؤلفه یادگیری سازمانی، بخشی از واریانس متغیر خودکارآمدی عمومی را تبیین کردند. بخشی از واریانس متغیر اشتیاق نیز توسط سه مؤلفه (انتقال و یکپارچه سازی، تعهد مدیریت و فضای باز و آزمایشگری) متغیر یادگیری سازمانی تبیین گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶