مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی آذر و دی 1398 شماره 57 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ورزش خلق فعالیت های ورزشی نهادهای حاکمیتی مشاوران فرهنگ سازان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 370
هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران بود. روش شناسی پژوهش ازنوع کیفی و نظریه سازی داده بنیاد بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و بررسی ادبیات پژوهش بود. روش نمونه گیری ازنوع روش نمونه گیری نظری بود و بعد از بررسی بیش از 300 متن مقاله، کتاب، خبرگزاری، وب سایت، روزنامه و مجله و اجرای 16 مصاحبه با متخصصان مدیریت بازاریابی ورزشی و مسئولان ارشد ورزش کشور، اشباع نظری حاصل شد. روش تحلیل داده ها پرسش و مقایسه مستمر درحین مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. در انتها، بعد از انجام مراحل مخلتف پژوهش، یک مدل دوبخشی از صنعت ورزش ایران طراحی شد که در این مدل، خلق فعالیت های ورزشی به عنوان مقوله محوری و بخش اصلی و هشت مقوله اصلی دیگر نیز به عنوان مقوله های بخش پشتیبان شناسایی و تعیین شدند. این مقوله ها عبارت اند از: 1- نهادهای حاکمیتی؛ 2- مشاوران؛ 3- مراکز آموزشی؛ 4- حمایت کنندگان درآمدزا؛ 5- فرهنگ سازان؛ 6- اماکن و تأسیسات ورزشی؛ 7- کالاها و تجهیزات ورزشی؛ 8- رسانه ها. مشاوران پدیده نوظهوری هستند که با اقتصاد دانش بنیان متناسب هستند و روزبه روز به اهمیت و حجم فعالیت های آنان افزوده می شود. مقوله قابل توجه دیگر، فرهنگ سازان هستند که تاکنون کمتر به آن ها و مسئولیتی که درزمینه ترویج فرهنگ ورزش در کشور دارند، پرداخته شده است.
۲.

اثر تحریم بر تجارت ایران و شرکای عمده تجاری و پیش بینی روند تجارت در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم پساتحریم تراز تجاری ورزش روش جاذبه ای- گارچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 123
صادرات و واردات ابزاری مهم برای کشورهای درحال توسعه به شمار می روند تا از این طریق درآمدهای ارزی کسب کنند. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری در این صنعت شامل کشورهای چین، ترکیه، فنلاند، عربستان، ژاپن، فرانسه، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان بود و همچنین، بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دوران پساتحریم بود. برای بررسی از مدل جاذبه و داده های ترکیبی استفاده شد. داده ها براساس اطلاعات بازه زمانی سال های 1371 تا 1391 بودند و از گمرک ایران و بانک جهانی گرفته شدند. برایتحلیل داده ها از نرم افزار استاتا نسخه 12 استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد کهتولید ناخالص داخلی، متغیرهای مجازی تحریم های ضعیف دوره قبل و فعلی و تحریم قوی دوره قبل اثر مثبت بر تراز تجاری داشته اند. متغیر جمعیت، نرخ ارز، مسافت و متغیر مجازی تحریم قوی دوره فعلی اثر منفی بر سهم تجارت ایران با شرکای عمده تجاری داشتند. همچنین، بررسی روند تغییرات سهم تجارت کالا های ورزشی ایران با شرکای تجاری اش با استفاده از روش ای- گارچ نشان داد که تحریم های ضعیف تأثیر بیشتری بر روند تغییرات این سهم داشتند و این تغییرات نامتقارن هستند. به عبارتی، تحریم های قوی دوره فعلی اثر منفی بر سهم تجارت شرکا داشته اند و تحریم های ضعیف تأثیر بیشتری بر پیش بینی نوسان های تجارتی در صنعت موردمطالعه داشته اند.
۳.

ارائه راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش با ارائه راهکارهای اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش خصوصی برنامه عملیاتی سرمایه گذاری در ورزش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 911
هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش استان آذربایجان غربی با ارائه راهکارهای اجرایی، با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و ترکیبی از روش های کمی و کیفی بود. داده ها ازطریق پرسش نامه پژوهشگرساخته جمع آوری شدند. جامعه آماری اساتید دانشگاهی متخصص در رشته های مدیریت ورزشی، مدیران عامل سازمان صنعت و معدن، قسمت معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش، مدیران عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و باشگاه های ورزشی استان، مدیران، معاونان و کارشناسان ورزشی صاحب نظر در اداره های ورزش وجوانان و هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی بودند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی یا شبکه ای انجام شد که درنهایت، 52 پرسش نامه تجزیه وتحلیل شدند. تجزیه وتحلیل اسوات با استفاده از روش شورای راهبردی انجام شد. هفت قوت، 13 ضعف، هفت فرصت و 13 تهدید شناسایی شدند و مشخص شد که موقعیت فعلی مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان آذربایجان غربی در موقعیت حفظ و پیشرفت واقع شده است. در ادامه، برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان آذربایجان غربی، استراتژی ها، اولویت بندی و سند راهبردی براساس ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی تدوین شد و پیشنهادهای کاربردی لازم ارائه شدند.
۴.

شناسایی و رتبه بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکوسیستم کارآفرینی کارآفرینی ورزشی تحلیل اکتشافی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تکنیک دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 864
تجربه نشان داده است که رشد کارآفرینی نیازمند وجود بستر مناسب کارآفرینی است؛ براین اساس، اصطلاح اکوسیستم کارآفرینی به عنوان نسل سوم ادبیات کارآفرینی گسترش یافته است. صنعت ورزش کشور در ارزیابی ظرفیت های اشتغال زایی در جایگاه مناسبی قرار دارد؛ بنابراین، هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی کشور است. در این مطالعه، با روش پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) ازنوع اکتشافی و اجرای مصاحبه عمیق با 31 نفر خبره و نخبه مدیریت ورزشی و فعال کارآفرین حوزه ورزش و با نمونه گیری قضاوتی هدفمند داده های موردنیاز مرحله کیفی جمع آوری شدند. سپس، با کمک تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری باز و محوری ابعاد موردمطالعه پردازش شدند. با انجام دادن این مرحله، شش بعد اصلی درقالب الگوی مفهومی اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران با 24 بعد فرعی شناسایی شدند. در مرحله کمّی پژوهش، با هدف ارزیابی و تأیید ابعاد شناسایی شده میزان اهمیت و سهم هریک از ابعاد در فرایند اکوسیستم کارآفرینی ورزشی، بررسی شد. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که همه ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران موردتأیید هستند. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ، ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی را می توان به ترتیب در شش بعد اصلی سیاستی، حمایتی، بازار محلی و جهانی، فرهنگی، سرمایه مالی و سرمایه انسانی اولویت بندی کرد. براساس نتایج به دست آمده توصیه می شود، نقشه راهی برای توسعه ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی کشور تدوین شود.
۵.

تحلیل وضعیت شبکه رادیویی ورزش ایران از دیدگاه کارکنان و مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شبکه رادیویی ورزش رادیو رسانه های جمعی کارکنان رادیو مدیران رادیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 537
این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت شبکه رادیویی ورزش، از دیدگاه کارکنان و مدیران شبکه رادیویی ورزش در سال 1395 ، انجام شد. روش پژوهش ازنظر راهبرد، ترکیبی (کمی و کیفی)، ازحیث مسیر اجرا، مصاحبه عمیق و پیمایشی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود. همه کارکنان و مدیران شبکه رادیویی ورزش جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به محدودبودن جامعه پژوهش، نمونه برابر با جامعه آماری بود و از روش نمونه گیری تمام شمار به تعداد 49 نفر برای نمونه گیری استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه پژوهشگرساخته با 20 سؤال استفاده شد.روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید اساتید تربیت بدنی رسید و پایایی پرسش نامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ (82/0= α) گزارش شد. علاوه بر سؤال های بسته پرسش نامه، از سؤال های نیمه ساختاریافته نیز استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و تی تک نمونه ای) با نرم افزاراس.پی.اس.اس. نسخه 22 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه کارکنان و مدیران شبکه رادیویی ورزش جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش ازنظر برخورداری از هدف،عملکرد مدیر شبکه، عملکرد تهیه کنندگان شبکه، عملکرد گویندگان شبکه، عملکرد گزارشگران لحظه به لحظه شبکه و عملکرد کلی شبکه رادیویی ورزش، در مقایسه با سایر شبکه ها در وضعیتی مناسب قرار داشت؛ اما عملکرد گزارشگران میدانی شبکه در وضعیتی نامناسب گزارش شد. با توجه به نتیجه عملکرد ضعیف گزارشگران پیشنهاد می شود که شبکه رادیویی ورزش برای آموزش و توانمندسازی گزارشگران ورزشی اقدام کند.
۶.

ارائه مدلی نظری برای شناسایی ارزش رسانه ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد فوتبال ارزش اقتصادی ارزش رسانه ای بازیکن فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 498
درآمدهای رسانه ای یکی از چهار دسته درآمدهای صنعت فوتبال هستند که در اغلب موارد بیشترین درآمدها را نیز ایجاد می کنند. این درآمدها علاوه بر شهرت تیم ها و جذابیت فنی مسابقه ها، تحت تأثیر ارزش اقتصادی بازیکنان که به واسطه رسانه ها ایجاد می شود نیز قرار دارند که از آن با عنوان «ارزش رسانه ای» یاد می شود. با توجه به اهمیت ارزش رسانه ای بازیکنان در درآمدهای اقتصادی باشگاه ها و نبود ابزار برای شناسایی این ارزش، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی نظری برای ارزش رسانه ای بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران انجام شده است. درواقع، این پژوهش زیربنایی را برای شناسایی ارزش اقتصادی فوتبال ایران فراهم می کند تا در پژوهش های آینده و با توسعه این مدل، ابزاری برای سنجش و رتبه بندی بازیکنان به عنوان بخشی از دارایی های فوتبال ارائه شود. با استفاده از رویکرد گلیزری روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه های عمیق با نمونه ای شامل تبلیغ کنندگان، مدیران باشگاهی، حامیان مالیباشگاهی، هواداران فوتبال و خبرگان، عوامل مؤثر در ارزش رسانه ای بازیکنان استخراج شدند و با شناسایی ارتباط آن ها با یکدیگر، مدل نظری ارائه شده است؛ براین اساس، عوامل مؤثر در ارزش رسانه ای بازیکنان فوتبال شامل عوامل فردی، کاری و حرفه ای، رسانه ای و عوامل غیرقابل کنترل هستند که خود شامل زیرگروه هایی نیز می شوند. این مدل بازیکن فوتبال را به عنوان یک محصول رسانه ای و محتوایی برای بازار دوطرفه رسانه شناسایی کرده است که سبب جذب انواع درآمدهای ناشی از رسانه و برند می شود. انتظار می رود، این مدل در توسعه مدل های کسب وکار مستقل و بهره گیری مناسب از ظرفیت های رسانه ای برای ارتقای ظرفیت اقتصادی باشگاه های فوتبال ایران به کار گرفته شود.
۷.

ارائه مدلی از اثر مؤلفه های کیفی یک وب سایت ورزشی بر استقبال کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وب سایت ورزشی مؤلفه های کیفی استقبال کاربران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 836
هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی از اثر مؤلفه های کیفی یک وب سایت ورزشی بر استقبال کاربران بود. روش پژوهش، همبستگی بود که پژوهش به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری مطالعه همه کاربران این وب سایت ورزشی بودند. به لحاظ محدودیت در دسترسی، ابزار پژوهش دربین تماشاچیان لیگ برتر حاضر که کاربر این وب سایت ورزشی بودند، توزیع شد. پرسش نامه ها در سه استادیوم یادگار امام در تبریز، نقش جهان در اصفهان و آزادی در تهران توزیع شدند. این سه شهر از پرتماشاچی ترین شهرهای لیگ برتر فوتبال کشور هستند. با مرور پژوهش های اخیر در حوزه وب سایت های ورزشی، پرسش نامه پژوهش طراحی شد که نه نفر از اساتید روایی ظاهری و محتوایی آن را تأیید کردند. پایایی اولیه ابزار پژوهش ازطریق یک مطالعه راهنما انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نیز ابزار پژوهش را تأیید کرد. این پرسش نامه شامل دو بخش شاخص های کیفی یک وب سایت ورزشی و استقبال الکترونیکی کاربران بود. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های کیفی یک وب سایت ورزشی بر استقبال الکترونیکی کاربران تأثیر مثبت و مستقیم داشت و مهم ترین عامل تبیین کننده کیفیت وب سایت ورزشی ، نظام مندبودن وب سایت بود. با توجه به یافته های حاصل از این مدل به مدیران و بازاریابان وب سایت های ورزشی پیشنهاد می شود، اطلاعات دقیقی نسبت به فهم رفتار هواداران ورزش در فضای آنلاین کسب کنند و با شناخت و تأمین هرچه مطلوب تر نیازهای کاربران، برای جذب مخاطبان بیشتر و حفظ مخاطبان فعلی سعی کنند تا از حضور گسترده کاربران آنلاین ورزشی بهره مند شوند.
۸.

برنامه های راهبردی فدراسیون قایق رانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی فدارسیون قایق رانی مدل سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 446
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و مطالعه برنامه های راهبردی فدراسیون قایق رانی بود. مطالعه حاضر ازنوع مطالعات راهبردی بود که برمبنای اهداف پژوهش در ردیف پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از پژوهش های کمی و کیفی بود. برای شروع فرایند، ابتدا جلسه شورای راهبردی فدراسیون قایق رانی جمهوری اسلامی ایران با حضور 15 نفر از اعضای این شورا برگزار شد. سپس، ازطریق اجرای مصاحبه های کیفی با نخبگان داده های موردنیاز از صاحب نظران جمع آوری شدند. درنهایت، برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسش نامه استفاده شد. ضریب پایایی پرسش نامه نقاط قوت برابر با 955/0، پرسش نامه نقاط ضعف برابر با 966/0، پرسش نامه فرصت ها برابر با 936/0 و پرسش نامه تهدیدها برابر با 923/0 محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش، رئیس، نایبان رئیس و دبیران سابق و کنونی فدراسیون قایق رانی، همه رؤسا و دبیران هیئت های قایق رانی استان ها به تعداد 369 نفر بودند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده پس از استخراج و دسته بندی، در بخش کمی از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و درصد فراوانی استفاده شد. در بخش کیفی از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی، ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، سندکاوی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. نتایج ماتریس خارجی و داخلی نشان داد که فدراسیون ازلحاظ موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که در فدراسیون قایق رانی به دلیل چیر گی ضعف بر قدرت و توانمندی این فدراسیون برای استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهای احتمالی، بهتر است راهبرد تهاجمی اتخاذ شود تا این فدراسیون همچنان بتواند موفقیت های خود را ادامه دهد.
۹.

ارتباط سرمایه فکری با توانمندسازی روان شناختی و تعهد حرفه ای کارشناسان فدراسیون های ورزشی منتخب و موفق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری توانمندسازی روان شناختی تعهد حرفه ای فدراسیون های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 935
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با توانمندسازی روان شناختی و تعهد حرفه ای کارشناسان فدراسیون های ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان هشت فدراسیون منتخب و موفق در بازی های المپیک وآسیایی به تعداد 203 نفر بودند. براساس جدول مورگان، 136 نفر به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، سه پرسش نامه استاندارد سرمایه فکری بونیتس (1999)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و تعهد حرفه ای آلن و مایر (1993) بودند که روایی و پایایی آن ها در پژوهش های گذشته تأیید شده بود؛ اما پژوهشگر نیز روایی و پایایی آن ها را مطالعه و تأیید کرد. تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده توسط دو نرم افزار اس.پی.اس.اس. که شامل موارد کلموگروف- اسمیرنوف، همبستگی و رگرسیون بود و نرم افزار پی.ال.اس. نسخه دو برای طراحی مدل پژوهش انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط مستقیم و معنادار بین سطح سرمایه فکری با دو متغیر توانمندسازی روان شناختی و تعهد حرفه ای برقرار بود. همچنین، سرمایه فکری به طور غیرمستقیم و ازطریق متغیر میانجی توانمندسازی روان شناختی با تعهد حرفه ای ارتباط معنادار داشت. بهبود و افزایش سطح سرمایه فکری می تواند به توانمندی کارشناسان فدراسیون های ورزشی منجر شود که این توانمندی در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده ورزشی ازطریق افزایش سطح تعهد حرفه ای آنان مؤثر است.
۱۰.

نقش میانجی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در رابطه بین محیط ادراک شده و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت حمایت اجتماعی خودکارآمدی محیط ادراک شده فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 503 تعداد دانلود : 349
هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در رابطه بین محیط ادراک شده و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه تمامی کارکنان منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 97-1396 بودند (تعداد = 2050). براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 324 نفر برآورد شد که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های محیط ادراک شده (روبرتسون- ویلسون و همکاران، 2007)، حمایت اجتماعی (سالیس و همکاران، 1987)، خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1983) و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت (پژوهشگران) جمع آوری شدند. ارزیابی الگوی پیشنهادی ازطریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار های ایموس و اس.پی.اس.اس. نسخه 24 انجام شد. نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم محیط ادراک شده به حمایت اجتماعی و خودکارآمدی، حمایت اجتماعی به خودکارآمدی و خودکارآمدی به مشارکت در فعالیت بدنی، معنا دار شدند. همچنین، نقش میانجی گر خودکارآمدی در رابطه بین محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی تأیید شد؛ بنابراین، با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود، شرایط محیطی مساعد و نیز حمایت های اجتماعی لازم فراهم شوند تا به این طریق بتوان میزان مشارکت کارکنان در فعالیت های بدنی را افزایش داد.
۱۱.

طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی سازمانی اثربخشی سازمانی فراموشی سازمانی هدفمند اداره ورزش‌وجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 191
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان انجام گردید. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهشهمه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان در سال 1398 بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد و حجم نمونه 140 نفر درنظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد فراموشی سازمانی هدفمند صلواتی و همکاران (1392) با اقتباس از مدل هالن و فیلیپس (2004)، پرسش نامه چابکیسازمانیشریفیوژانگ(1999) و پرسش نامه اثربخشی سازمانی پارسونز (1969) بود که روایی آن ها به تأیید اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای فراموشی سازمانی هدفمند برابر با 86/0، چابکی سازمانی برابر با 89/0 و اثربخشی سازمانی برابر با 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 22 و آموساستفاده شد. در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخشی آمار استنباطی از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی، ضریب کانونی و مدل سازی ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 32/0 و همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابر با 23/0 بود که در سطح 05/0 معنا دار بود. همچنین، طبق مدل برازشی، میزان تأثیر چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با 32 درصد و میزان تأثیر فراموشی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با 37 درصد بود. همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 38/0 و بین چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 31/0 بود. ضریب تأثیر فراموشی بر انطباق برابر با 82/0، بر کسب هدف برابر با 62/0، بر یگانگی برابر با 71/0 و بر حفظ الگو برابر با 80/0 بود. همچنین، میزان تأثیر چابکی بر انطباق برابر با 92/0، بر کسب هدف برابر با 49/0، بر یگانگی برابر با 49/0 و بر حفظ الگو برابر با 46/0 بود. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفتکهمدیرانوزارتورزش وجوانانباید توجهخاصیبه عاملفراموشی سازمانیوچابکی سازمانیو ارائهشیوه هایخلاقبرایاصلاح ساختارسازماندرجهتنیلبه اثربخشی سازمانیداشته باشند.
۱۲.

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرین مقاومتی استرس شغلی فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 918
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان دهگلان بود. جامعه آماری این پژوهش همه معلمان تربیت بدنی شهرستان دهگلان بودند. تعداد 20 معلم تربیت بدنی با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان آزمودنی های پژوهش انتخاب شدند و در یک طرح تجربی شامل پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان (2004) و فرسودگی شغلی ماسلاچ (1981) بود. پایایی و روایی پرسش نامه ها در پژوهش های متعدد قبلی بررسی و تأیید شده بود. آزمودنی ها 48 ساعت قبل از شروع تمرین ها در جلسه آزمون حاضر شدند و از دو گروه تمرین و کنترل آزمون های استرس شغلی و فرسودگی شغلی گرفته شد. گروه تجربی به مدت هشت هفته و به صورت سه جلسه در هفته به انجام تمرین های مقاومتی پرداختند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، آزمون گیری درست مانند آزمون گیری اول انجام شد و از دو گروه تجربی و کنترل آزمون های استرس شغلی و فرسودگی شغلی گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان تغییرات استرس شغلی و فرسودگی شغلی و مؤلفه های آن در دو گروه تجربی و کنترل استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین تغییرات استرس شغلی و فرسودگی شغلی دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به یافته ها، به همه معلمان تربیت بدنی و همچنین دیگر معلمان و کارمندان مشاغل مشابه پیشنهاد می شود که این نوع تمرین های ورزشی را در برنامه روزمره خود قرار دهند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸