معصومه کلاته سیفری

معصومه کلاته سیفری

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

ارائه مدل نقش رسانه های اجتماعی بر ورود بانوان تماشاگر به استادیوم های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی حضور حمایت نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 75 تعداد دانلود : 688
حضور تماشاگران در استادیوم های فوتبال موجب زنده بودن ورزش شده است و بدون حضور تماشاگران فوتبال جذابیت و مهیج بودن خود را از دست می دهد. در ایران زنان حق حضور در استادیوم های فوتبال را ندارند. از طرفی رسانه های اجتماعی در یافته های جدید و شکل گیری تحولات و اطلاع رسانی نقش پررنگی دارند. از این رو هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی از نقش رسانه های اجتماعی بر حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال بود. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر راهبرد، اکتشافی است که به صورت کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد اجرا شد. جامعه پژوهش، اساتید و نخبگان در زمینه مدیریت ورزشی و فعالان رسانه بودند که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه های نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد  مدل به دست آمده از سه بخش تشکیل شده است. در سطح اول مدل، مؤلفه های عوامل پیشبرنده و در سطح دوم، مؤلفه های عوامل مرتبط با فرآیندها و همچنین در سطح سوم، پیامدهای اولیه و ثانویه هستند. با حمایت  دولت و استفاده از نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مدیران و مسئولین بخش فوتبال ایران می توانند با فراهم سازی امکان حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال  ایران به توسعه بازاریابی فوتبال و اقتصاد فوتبال کشور کمک شایانی کنند.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی صادراتی کالاهای ورزشی با تأکید بر برنامه های توسعه صادرات با رویکرد کلاس جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد صادراتی کلاس جهانی برنامه های توسعه صادرات تولیدات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 754
هدف این مقاله شناسایی و سطح بندی روابط توانمند سازی عملکرد صادراتی با رویکرد کلاس جهانی با تاکید بر برنامه های توسعه صادرات تولیدات ورزشی با به کارگیری مدل سازی تفسیری- ساختاری بود. پژوهش حاضر آمیخته، توسعه ای – کاربردی است. بر اساس رهیافت گلیزری و مصاحبه عمیق با 15 نفر ازخبرگان (اقتصاد دانان، مدیران بازاریابی ورزشی، مدیریت صنعتی، آشنا باکلاس جهانی، تولیدکنندگان تولیدات ورزشی) در محیط نرم افزارNVIVO10 عوامل اصلی مدل در قالب 100 کد باز، 18کد انتخابی و 5 کد نظری شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری- ساختاری در محیط نرم افزار MATLAB2014 سطح بندی و روابط درونی بین عوامل استخراج و در نهایت با تحلیل میک مک بر اساس قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که عوامل مدل در 13سطح قرار دارند که در بالاترین سطح (سطح 1)، توانمندسازی راهبردی صنعت ورزش و صنعت ورزش در کلاس جهانی به عنوان تاثیر پذیرترین عامل و در پایین ترین سطح (سطح13)، برنامه مرتبط با الزامات قانونی درحوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی جهت توسعه صادرات تولیدات ورزشی به عنوان تاثیر گذارترین عامل قرار گرفتند. بدر نتیجه هرگونه برنامه و اقدام از طرف مدیران و بازرایابی ورزشی، برای پیشرفت توانمند سازی عملکرد صادراتی تولیدات ورزشی در حمایت از رونق تولید کالای ورزشی ایرانی، نیازمند توجه به نقش کلیدی و پایه ای این عوامل است.
۳.

تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش های سنتی (مطالعه موردی: جشنواره کبدی سرخنکلاته، اسب ترکمن و کشتی سنتی آلیش وگورش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی فستیوال های ورزشی سنتی الگوی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 117
هدف از تحقیق حاضر تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش های سنتی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی – توسعه ای است که به روش اکتشافی متوالی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 45 نفر در بخش کیفی (روش دلفی) و 500 از کارشناسان سازمان های فعال در حوزه صنعت گردشگری ورزشی بود. به منظور تدوین الگوی پایدار گردشگری از پرسشنامه 50 سوالی استفاده گردید که بر مبنای فاز کیفی (اشباع نظری) و کمی پژوهش، تهیه گردید. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، پایایی درونی نیز در یک مطالعه راهنما به روش آلفای کرونباخ تایید گردید (81/0α=). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بر اساس تحلیل عاملی، اثرکلیه 8 عامل شناسایی شده در توسعه گردشگری طبیعت مدار ورزش های سنتی تایید گردید (05/0 ≥ P و 4/0 < β) . عامل فستیوال های ورزشی سنتی - طبیعی (78/0=β)، عامل زیرساخت ها (77/0=β)، و عامل مدیریت و خط مشی (72/0=β) دارای بیش ترین بار عاملی بودند. لذا با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد با ایجاد هماهنگی بین ساز-مان های متولی گردشگری در بخش دولتی همچنین تشکیل نهادهای محلی فعال در نواحی گردشگرپذیر و تشکیل اتحاد استراتژیک گردشگری ورزشی بین استان های شمالی، این منطقه جغرافیایی پر پتانسیل را به عنوان برند برتر و قطب گردشگری طبیعت مدار ورزش های سنتی در سطح ملی و بین المللی مطرح نمود.
۴.

ارتباط هوش سازمانی و مشتری گرایی در استخرهای استان گلستان

تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 782
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین هوش سازمانی و مشتری گرایی در استخرهای استان گلستان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان استخرهای شنا استان گلستان بود. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 115 نفر تعیین گردید که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ها جهت تکمیل در اختیار آنها قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003) و پرسشنامه مشتری گرایی کوازی (2002) بود. پایایی پرسشنامه های هوش سازمانی و مشتری گرایی به ترتیب 90/0 و 81/0 به دست آمد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مشتری گرایی با تمام مولفه های هوش سازمانی ارتباط مثبت معنادار وجود داشت (P<0.05). بیشترین شدت همبستگی مربوط به میل به تغییر (r=0.56) و کمترین شدت مربوط به فشار عملکرد (r=0.316) بود. شدت همبستگی تقریبا برای همگی متغیرها مطلوب بود. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین متغیرهای پیش بینی کننده، سطح معناداری سرنوشت مشترک (028/0)، میل به تغییر (002/0) و روحیه (009/0) معنادار بودند. واریانس مشترک با متغیر مشتری گرایی به ترتیب برای سرنوشت مشترک، میل به تغییر و روحیه 205/0، 32/0 و 306/0 بود. مشتری گرایی با تمامی مولفه های هوش سازمانی ارتباط مثبت معنادار داشت که از نظر شدت همبستگی به ترتیب میل به تغییر، روحیه، بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، اتحاد و توافق، دانش کاربردی و فشار عملکرد دارای بیشتر ارتباط بودند. در این بین، نتایج نشان داد که تنها از طریق سه مولفه ی میل به تغییر، روحیه و سرنوشت مشترک می توان مشتری گرایی را در استخرهای استان گلستان پیش بینی کرد.
۵.

ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک تبلیغاتی تبلیغ خلاق داده بنیاد ترغیب هواداران بازاریابی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 77 تعداد دانلود : 183
تبلیغات به عنوان یک ابزار می تواند نقش بسیار مهمی در سیاست ها و استراتژی های بازاریابی سازمان های ورزشی از قبیل ارتباط با مشتریان، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان نسبت به برند ایفا کند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی عوامل تبلیغاتی موثر بر نیات رفتاری هواداران فوتبال بود. این یک پژوهش کیفی است. از میان انواع راهبردهای پژوهش های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است که استفاده از روش داده بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام شد. براساس روش نظریه داده بنیاد، داده ها پس از کدگذاری تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که تبلیغات احساسی، تبلیغات برانگیزاننده، محتوای تبلیغات، هزینه تبلیغات و تاثیر گذاری تبلیغات به عنوان شرایط علّی، اصول حاکم، تبلیغات اطلاعی و منبع تبلیغات به عنوان شرایط واسطه ای، اصول حاکم بر تبلیغات، تبلیغات اطلاعی و منبع تبلیغات به عنوان بستر حاکم، تبلیغات الکترونیکی و تبلیغات محیطی به عنوان شرایط مداخله گر، شخصیت تبلیغاتی، تبلیغات دهان به دهان، سبک تبلیغی، سرگرم کنندگی، جاذبه ها، اعتباردهندگی، تبلیغ خلاق بعنوان راهبردها و نیات رفتاری هواداران، توسعه اقتصادی باشگاه، تقویت برند باشگاه و ایجاد محیط رقابتی به عنوان پیامد ها، ایفای نقش می کنند. الگوی ارائه شده به وسیله بازنمایی همه پیچیدگی های موجود، دارای یک جهت گیری کل نگر در تببین پدیده محوری است و توسعه نیات رفتاری هواداران را بوسیله وفاداری آنان، حضور مجدد و تبلیغات توصیه ایی مثبت در گروه های آشنایان و دوستان را فراهم می کند.
۶.

اثر برنامه نود برآمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه برنامه نود لیگ برتر فوتبال آمیخته بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 935
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر برنامه نود برآمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال ایران است. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و دارای ماهیت کیفی است. در این پژوهش از روش نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزری، از این رویکرد استفاده شد. جامعه پژوهش مستندات انجام شده در حیطه پژوهش، مربیان، بازیکنان و داوران لیگ برتر فوتبال ایران و نیز اساتید دانشگاه بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و افراد تحت مصاحبه های نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. سپس داده های حاصل از 14 مصاحبه به روش نظریه داده بنیاد تجزیه وتحلیل گردید. کدهای حاصل از مصاحبه ها پس از تلخیص در مرحله کدگذاری محوری به 129 کد متمایز تبدیل شدند. با بررسی و مقایسه کدها مشخص شد که تمامی کدها را می توان به 60 مفهوم و5 مقوله اصلی تقسیم کرد. به طوری که مقوله ماهیت فوتبال دارای 17 مفهوم، مقوله قابلیت های لیگ دارای 19 مفهوم، مقوله ظرفیت های رسانه ملی دارای 10 مفهوم، مقوله برنامه نود دارای 3 مفهوم و مقوله مجری توانمند برنامه دارای 8 مفهوم است. مفاهیم شناسایی شده در بخش مقوله محبوبیت و مقبولیت برنامه نود نیز شامل 3 مفهوم می باشد.علاوه براین 5 مقوله نیز در بخش پیامد ها شناسایی شد. درنهایت نتایج ارتقا بازاریابی فوتبال ایران را نشان می دهد مدل پیشنهادی تحقیق نشان داد که در صورت استمرار موفقیت های یک برنامه فوتبالی، مخاطبان لیگ برتر نیز افزوده شده و به همراه خود مزایای مادی و معنوی به همراه خواهند داشت و گام مهمی در جهت حرفه ای شدن باشگاه های فوتبال ایران خواهد بود.
۷.

تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ-های رفتاری هواداران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: sport economics Football Supporters Behavioral Responses Foundation Data Sport management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 94
هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ های رفتاری هواداران فوتبال بود. مشارکت کنندگانِ این پژوهش، 20 نفر از صاحب نظران و مطلعان کلیدی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. مجموعه هایی از مفاهیم اولیه طی فرایند کدگذاری باز جمع آوری و از بطن آنها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علّی، پدیده محوری، مقوله راهبردی، شرایط محیطی، مقوله واسط های و مقوله پیامدی در قالب پارادایم تعیین شد. در ادامه و در مرحله کدگذاری گزینشی، اجزای پارادایم کدگذاری، تشریح و نظریه خلق شد. از طریق کدگذاری باز، 89 مفهوم به دست آمد که با طبقه بندی این مفاهیم 27 مقوله فرعی شکل گرفت و در مرحله کدگذاری محوری، حول 13 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد که هزینه های پرداخت شده توسط هواداران، اختصاص امتیازات اقتصادی به هواداران، مقایسه فایده و هزینه به عنوان شرایط علی، برنامه های اقتصادی باشگاه و آثار اقتصادی رویداد به عنوان شرایط واسطه ای، مطلوبیت درآمد جامعه، فضای سالم اقتصادی باشگاه، سودآور بودن باشگاه به عنوان شرایط مداخله گر، خصوصی سازی و منابع مالی باشگاه به عنوان راهبردها و پاسخ های رفتاری مثبت هواداران به-عنوان پیامد ها ایفای نقش می کنند.
۸.

الگوی کیفی پیوند فرهنگ و گردشگری جشنواره های ورزشی – سنتی بر مبنای راهبرد گرندد تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسب سواری روش کیفی فستیوال سنتی فرهنگ گردشگری ورزشی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 516
فستیوال های ورزشی سنتی به عنوان بارزترین نماد ارزش های فرهنگی، به جدیدترین فرصت های گردشگری در دهه اخیر تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی کیفی گردشگری فستسوال‌های سنتی می‌باشد. ساختار پژوهش از نوع اکتشافی است . جامعه کیفی تحقیق شامل 35‌n= نفر از کارشناسان و متخصصان خبره و فعال سازمان‌های متولی گردشگری ورزشی و ساکنان بومی آگاه جوامع میزبان می‌باشد که بر مبنای نمونه‌گیری قضاوتی و گوله برفی انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبات نیمه سازمان یافته و تشکیل گروه کانونی استفاده گردید. پس از کدگذاری اولیه مفاهیم و طبقه‌بندی مقوله‌ها، تعداد هشت مولفه در قالب پتانسیل‌های انسانی و پتانسیل‌های طبیعی – ورزشی شناسایی گردید که از بین آنها با توجه به تواتر کدهای ثبت شده و اظهارات گروه کانونی عامل برگزاری فستیوال های سنتی و فرصت به نمایش گذاشتن و تبادلات ارزش های فرهنگی جوامع میزبان مهمترین شاخصه های پژوهش حاضر بود.
۹.

اثر آموزش مهارت های تعاملی بر ارتقأ خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انطباق پذیرش اجتماعی تعاملات بین فردی رضایتمندی از شغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 257
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مداخله آموزشی مهارت های تعاملی بر ارتقاء خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی بوده است. این پژوهش از دسته مطالعات نیمه تجربی به همراه پیش آزمون_پس آزمون دو گروهی و مطالعه پی گیری بوده که به همین منظور 33 نفر از معلمان مرد تربیت بدنی ناحیه دو آموزش و پرورش اصفهان به صورت دردسترس انتخاب شده و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آموزشی استفاده شده در این پژوهش با اقتباس از مدل مهارت های ارتباطی کوئین دام (2001)، به صورت ویژه برای معلمان تربیت بدنی طراحی گردیده و از پرسش نامه های خودکارآمدی شغلی بتز، کلین و تیلر (1996)، سازگاری شغلی دیویس و لاف کوئیست (1991) و بهزیستی اجتماعی کیز (1998) به منظور سنجش اثربخشی پروتکل آموزشی طراحی شده در این پژوهش استفاده شده است. داده های بدست آمده از ابزارهای پژوهش با استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد مداخله آموزشی مهارت های تعاملی به صورت معنی داری بر ارتقاء خودکارآمدی شغلی، سازگاری شغلی و بهزیستی اجتماعی معلمان تربیت بدنی پس از انجام هفت جلسه آموزشی اثرگذار بوده است. همچنین، اثر مداخلات آموزشی مذکور پس از گذشت 12 هفته از اتمام جلسات آموزشی ماندگار بوده است.
۱۰.

الگوی پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانوان تماشاگر الگوی پارادایمی استادیوم فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 636
امروزه فوتبال تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده که هواداران بسیار زیادی را به خود جذب کرده است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال در ایران است که با روش تحقیق کیفی و با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. از طریق نمونه گیری گلوله برفی و با انجام 14 مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید دانشگاه ها و متخصصان رشته فوتبال، اشباع نظری حاصل شد. روایی و اعتبار داده ها از دو روش بازبینی توسط محققین و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش تعیین شد. نتایج تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی حاکی از 12 مفهوم اصلی است که این یافته ها در چارچوب الگوی نهایی شامل: عوامل فردی و حقوقی به عنوان عامل علّی، عوامل زیرساختی و برنامه ریزی به عنوان شرایط زمینه ای، عوامل سیاسی به عنوان مداخله گر و حضور کنترل شده به عنوان راهکار مناسب برای عادی سازی حضور بانوان در استادیوم های فوتبال می باشد. با توجه به الگوی ارائه-شده، افزایش امنیت رفتاری و امنیت اخلاقی در استادیوم ها، توسعه بازاریابی صنعت فوتبال، رشد فرهنگی تماشاگران و افزایش کیفیت برگزاری مسابقات فوتبال در ایران را به عنوان پیامد های مثبت حضور بانوان در استادیوم های فوتبال می توان ذکر کرد.
۱۱.

توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر مناطق پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی مناطق پنهان درآمدزایی ویژگی های جغرافیایی مناطق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 219
گردشگری ورزشی مهمترین بخش توسعه یافته ی صنعت گردشگری است. هدف از این تحقیق طراحی مدل توسعه ی گردشگری ورزشی مناطق پنهان است که با روش تحقیق کیفی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از رویکرد ظاهرشونده(گلیزری)، در روش شناسی نظریه داده بنیاد، با 16 نفر خبره و متخصص در زمینه مدیریت ورزشی و گردشگری ورزشی، مصاحبه ی عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری نشان داد که نقش فرهنگی-اجتماعی جامعه ی محلی و منطقه، نقش سیاست های دولتی، ویژگی های جغرافیایی منطقه، ویژگی های گردشگران، ویژگی-های عمومی و ورزشی مناطق پنهان و نقش سازمان های مسئول مناطق پنهان در توسعه گردشگری ورزشی مناطق پنهان تاثیر فراوانی دارد و درآمدزایی، اشتغال زایی، رفاه اجتماعی و ترویج فرهنگ به عنوان پیامدهای توسعه معرفی شد. در حال حاضر کشور ما در زمینه ی گردشگری ورزشی بالاخص مناطق پنهان، عملکرد خوبی ندارد؛ همچنین برنامه ی مدونی در زمینه ی گردشگری ورزشی نداریم. بنابراین اگر در این زمینه توسعه پیدا کنیم از منظر سیاسی، ارتباطات تقویت می شوند. همچنین تبادلات فرهنگی مثبت و ترویج فرهنگ و آداب سنتی مناطق پنهان و معرفی برند کشور در حوزه های مختلف اثرات اجتماعی مثبت بسیاری برای کشور ما به ارمغان خواهد آورد. در انتها پیشنهاداتی برای توسعه گردشگری ورزشی مناطق پنهان ارائه شد.
۱۲.

نقش پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در گسترش فرایندهای جانشین پروری با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی در سازمان های ورزشی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد سازمانی برنامه های جانشین پروری ثبات شغلی خودکارآمدی مدیریت مثبت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 153 تعداد دانلود : 870
پژوهش حاضر با هدف پایش نقش پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در فرایند جانشین پروری در سازمان های ورزشی استان اصفهان، با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی کارکنان خبره به عنوان متغیرهای میانجی انجام شده است. این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی (همبستگی) است و جامعه آماری آن تمامی 366 نفر کارکنان خبره سازمان های ورزشی استان اصفهان بودند که به صورت کل شمار برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. از چهار پرسش نامه استاندارد مدیریت مثبت گرا، خودکارآمدی شغلی، اعتماد سازمانی و جانشین پروری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک تحلیل شدند. نتایج حاصل از مدل فرض شده پژوهش نشان داد که پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در سازمان های ورزشی استان اصفهان به صورت مستقیم با وزن رگرسیونی 44/0 و همچنین، با میانجیگری سازه های خودکارآمدی شغلی با وزن رگرسیون 71/0 و اعتماد سازمانی کارکنان خبره با وزن رگرسیونی 65/0 بر گسترش فرایندهای جانشین پروری در آن سازمان ها اثرگذار بوده است؛ به همین دلیل، تأکید بر پیاده سازی مدیریت مثبت گرا در سازمان های ورزشی استان اصفهان می تواند به گسترش فرایند جانشین پروری در سازمان های ذکرشده منجر شود. با توجه به اثر مضاعف پیاده سازی مدیریت مثبت گرا بر توسعه فرایند جانشین پروری با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی کارکنان خبره در سازمان های ورزشی استان اصفهان به مسئولان مرتبط توصیه می شود علاوه بر پیاده سازی این روش نوین مدیریتی در سازمان، برای توسعه متغیرهای روان شناختی کارکنان نیز تلاش کنند.
۱۳.

ارائه مدلی از ترفندهای بازاریابی به منظور ارتقای فروش تولیدکنندگان ورزشی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقای فروش ترفند بازاریابی تولیدکنندگان ورزشی رهبران بازار محصولات مقلد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 666
هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی از ترفندهای بازاریابی به منظور ارتقای فروش تولیدکنندگان ورزشی ایرانی بود که در سه گام اجرا شد. در گام اول با روش دلفی عوامل مؤثر شناسایی شد و در گام دوم، مدلسازی ساختاری تفسیری مدلی برای آن ترسیم کرد. در گام سوم برای تأیید مدل از معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق تمامی مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تهران بود و حجم نمونه با روش معادلات ساختاری تعیین شد که طبق آن 214 پرسشنامه گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط استادان بازاریابی ورزشی تأیید شد و روایی سازه با روایی همگرا بررسی شد. پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. یافته ها، مدلی در چهار سطح را ترسیم کرد که معناداری روابط آن نیز تأیید شد. در نتیجه می توان گفت به کارگیری نام و ظاهر مقلد ترفندی است که هویتی مقلد را می سازد و تصویر مطلوب و ادراک از کیفیت تولیدات مقلد را برای مشتریان به وجود می آورد و می تواند فروش تولیدکنندگان ورزشی ایرانی را ارتقا بخشد. 
۱۴.

تعیین عوامل موثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت مالی انقطاع حمایت مالی لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 809
هدف از پژوهش حاضر، تعیین عوامل موثر بر انقطاع حمایت مالی حامیان باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور بود. جهت انجام این پژوهش، 10 شرکت که مجموعا از 8 باشگاه طی 6 سال گذشته (1390-1396) حمایت کرده بودند و پس از آن حمایت خود را قطع نموده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه پژوهشگر ساخته متشکل از 56 سوال استفاده شد که روایی آن به تأیید 8 تن از متخصصان در این زمینه رسید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد )ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی عوامل بیشتر از 7/0 و ضرایب پایایی ترکیبی برای تمامی عوامل بیشتر از 8/0 بدست آمد). برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثر متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به وسیله ی نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین 9 عامل بررسی شده، شرکت های حامی تنها 5 عامل را در قطع حمایت خود موثر می دانستند، این عوامل به ترتیب اهمیت شامل عوامل فنی (بازیکنان و کادر فنی)، مناسب نبودن مشوق های حمایتی، عوامل اقتصادی، عوامل قانونی و عوامل فرهنگی مذهبی می باشند. به طور کلی می توان گفت قریب به اتفاق شرکت هایی که به حمایت خود خاتمه داده اند به نوعی از حمایت خود ناراضی بوده اند یا حداقل حمایت از باشگاه مورد نظر نتوانسته است انتظارات آن ها را برآورده سازد.
۱۵.

طراحی مدل کیفی توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید درکلاس جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی صنعت ورزش تولید در کلاس جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 476
سازمان ها به منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهای جهانی ، ناگزیرند تا با نیازهای در حال تغییر به سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق مدیریت تولید درکلاس جهانی امکان پذیر است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کلاس جهانی بود. نمونه های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، اقتصاد دانان و اعضاء هیات علمی (بازاریابی ورزشی، مدیریت صنعتی) بودند، که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام بیش از 15 ساعت مصاحبه عمیق با 15 نفر از نمونه های منتخب، اشباع نظری به دست آمد و مصاحبه ها پیاده سازی شدند. با استناد به نتایج تحلیل مصاحبه های میدانی در محیط Nvivo 10؛ مدل کیفی مذکور با 85 مفهوم و 17 کد محوری و 4 کد گزینشی بدست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد بین توسعه اقتصادی صنعت ورزش و عوامل آن (توسعه نهادی، ساختارو مالکیت، توسعه رسانه ای، توسعه علمی- پژوهشی، توسعه هواداران ودرآمدحاصل ازآن، توسعه نیروی انسانی، توسعه امکانات و زیرساخت، توسعه حقوقی و قانونی، توسعه بنگاههای صادرات، توسعه وگسترش شبکه های اجتماعی) با عوامل تولید در کلاس جهانی (کیفیت، نوآوری، هزینه، زمان، انعطاف پذیری) و عوامل خدمت در کلاس جهانی (فروش و پس ازفروش) رابطه علی و اثر گذار وجود دارد که می تواند باعث توسعه صنعت ورزش درکلاس جهانی شود.
۱۶.

مدل سازی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی کوهستان با تمرکز بر نوآوری (مورد مطالعه: کوهستان های کلان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه کوهستان گردشگری ورزشی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 23
پژوهش حاضر با هدف مدل سازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کوهستان با تمرکز بر نوآوری به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی در تهران، مدیران ورزشی هیات های کوهنوردی و متخصصان گردشگری استان تهران بودند. با توجه به محدودیت های موجود در انتخاب جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که 100 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کاسکر بود. روایی پرسشنامه پس از ترجمه به تأیید ده نفر از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر محیط (84/0)، متغیر توسعه (91/0) و برای متغیر نوآوری (93/0) به دست آمد که نشان دهنده ی پایایی بالای پرسشنامه است. تحلیل داده ها در دو سطح مورد بررسی قرار گرفت. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و در قسمت آمار استنباطی از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج مدل تحقیق نشان داد که مسیر توسعه به نوآوری با ضریب اثر استاندارد (58/0) بیشترین اثر را در بین متغیرها داشت. مسیر محیط به توسعه با ضریب اثر استاندارد (53/0) بعد آن قرار گرفت و مسیر محیط به نوآوری با ضریب اثر استاندارد (41/0) کمترین تأثیر را در بین سایر متغیرها داشت. نتایج این مطالعه می تواند بستری برای مدیران ورزشی، گردشگری، تورلیدرها و سایر ارگان های مختلف که با کوهستان ها سر و کار دارند، فراهم کند تا بتوانند با توجه به محیط، توسعه و نوآوری برنامه ریزی مدونی برای اشتغال زایی و درآمدزایی بیشتر در حوزه گردشگری کوهستان انجام دهند.
۱۷.

تأثیر کیفیت ادراک شده پخش تلویزیونی و وابستگی بینندگان به تلویزیون بر قصد حضور در استادیوم فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پخش زنده فوتبال وابستگی بینندگان قصد حضور در استادیوم دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 29 تعداد دانلود : 566
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده پخش تلویزیونی و وابستگی بینندگان به تلویزیون بر قصد حضور دراستادیوم فوتبال بود. این تحقیق از نوع همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری، دانشجویان پسر علوم ورزشی دانشگاه های منتخب استان تهران و البرز بودند که بازی استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز از سری مسابقات دوره هفدهم جام خلیج فارس که در استادیوم آزادی انجام شده بود، را از تلویزیون تماشا نمودند. برای تعیین تعداد حجم نمونه درمدل یابی معادلات ساختاری، با در نظرگرفتن 5 تا 15پرسشنامه برای هر متغیر ، محقق 225 پرسشنامه درست جمع آوری نمود. شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. ابزار تحقیق براساس مطالعات نظری و تحقیقات اخیر، در قالب یک پرسشنامه 15 سوالی طراحی و تنظیم گردید. جهت روایی ظاهری و محتوایی، پرسشنامه طراحی شده در اختیار ده نفر از متخصصان بازاریابی و اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخه نهایی با رفع ایرادات و نقاط ابهام اصلاح و ویرایش گردید. پایایی اولیه ابزار تحقیق توسط یک مطالعه راهنما صورت گرفت و روایی سازه نیز با تکیه بر خروجی نرم افزار آماری مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای مدل در نرم افزار ایموس نشان داد که اثر کیفیت ادراک شده از تماشای پخش زنده بازی و وابستگی به تلویزیون بر تصمیم به حضور تماشاگران در استادیوم موثر است. برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی بایستی به عوامل افزایش دهنده کیفیت ادراک شده پخش تلویزیونی نزد بینندگان وابسته تلویزیون توجه نمایند.
۱۸.

ارائه مدلی از تاثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی برند ورزشی تصویر برند لذت هواداران مدلسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 925 تعداد دانلود : 981
 هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدلی از تأثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه تماشاچیان یکی از بازی های دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس) ، که بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته اند، بود. برحسب تعداد سؤالات پرسشنامه (35سؤال) تعداد 350 نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. با بررسی پیشینه تحقیق، مدل اولیه تحقیق طراحی و براساس آن پرسشنامه ای ساخته شد و روایی توسط جمعی از صاحب نظران دانشگاهی و تکنیک تحلیل عاملی تأیید شد و پایایی درونی نیز از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آزمون های آماری مانند همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که آمیزه بازاریابی و تصویر برند دارای ضریب تأثیر 58/0 و 51/0 بر لذت هواداران و ضریب تأثیر 62/0 و 48/0 بر تعهد ارتباطی هواداران است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب مناسبی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها منطقی بوده است (91/0AGFI=، 93/0GFI=، 94/0CFI= ، 92/0NNFI=، 95/0NFI=). با توجه به نتایج حاصل از این مدل به مدیران و بازاریابان تیم ها و باشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود خدمات خود را به نحوی ارائه کنند که در مقایسه با سایر برندها متمایز باشد و این حس و تصویر را در هواداران ایجاد کند که خدمات دریافتی فراتر از انتظارات وی بوده است.
۱۹.

ارائه مدلی از اثر مؤلفه های کیفی یک وب سایت ورزشی بر استقبال کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وب سایت ورزشی مؤلفه های کیفی استقبال کاربران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 159
هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی از اثر مؤلفه های کیفی یک وب سایت ورزشی بر استقبال کاربران بود. روش پژوهش، همبستگی بود که پژوهش به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری مطالعه همه کاربران این وب سایت ورزشی بودند. به لحاظ محدودیت در دسترسی، ابزار پژوهش دربین تماشاچیان لیگ برتر حاضر که کاربر این وب سایت ورزشی بودند، توزیع شد. پرسش نامه ها در سه استادیوم یادگار امام در تبریز، نقش جهان در اصفهان و آزادی در تهران توزیع شدند. این سه شهر از پرتماشاچی ترین شهرهای لیگ برتر فوتبال کشور هستند. با مرور پژوهش های اخیر در حوزه وب سایت های ورزشی، پرسش نامه پژوهش طراحی شد که نه نفر از اساتید روایی ظاهری و محتوایی آن را تأیید کردند. پایایی اولیه ابزار پژوهش ازطریق یک مطالعه راهنما انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نیز ابزار پژوهش را تأیید کرد. این پرسش نامه شامل دو بخش شاخص های کیفی یک وب سایت ورزشی و استقبال الکترونیکی کاربران بود. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های کیفی یک وب سایت ورزشی بر استقبال الکترونیکی کاربران تأثیر مثبت و مستقیم داشت و مهم ترین عامل تبیین کننده کیفیت وب سایت ورزشی ، نظام مندبودن وب سایت بود. با توجه به یافته های حاصل از این مدل به مدیران و بازاریابان وب سایت های ورزشی پیشنهاد می شود، اطلاعات دقیقی نسبت به فهم رفتار هواداران ورزش در فضای آنلاین کسب کنند و با شناخت و تأمین هرچه مطلوب تر نیازهای کاربران، برای جذب مخاطبان بیشتر و حفظ مخاطبان فعلی سعی کنند تا از حضور گسترده کاربران آنلاین ورزشی بهره مند شوند.
۲۰.

تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت باشگاه های بدن سازی ایران با رویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکاران باشگاه بازاریابی ذی نفعان وزارت ورزش وجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 347
هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت باشگاه های بدن سازی ایران بود. نوع پژوهش، اکتشافی و کیفی با رویکرد ساخت گرایانه بود که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. کارشناسان و صاحب نظران فدراسیون و هیئت های بدن سازی، وزارت و ادارات کل ورزش وجوانان، مدیران، مربیان و مشتریان باشگاه های بدنسازی و برخی اساتید دانشگاهی درمجموع به تعداد 38 نفر، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه گیری با روش هدفمند و با تکنیک گلوله برفی از پنج استان و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای جمع آوری داده ها، در مرحله اول از مطالعات کتابخانه ای و نیز بررسی آیین نامه ها، اسناد، کتب و سایت های اینترنتی و در مرحله دوم از مصاحبه نیمه ساختاریافته با شرکت کنندگان در پژوهش به شکل سؤال های باز استفاده شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی با نرم افزار مکس کیودای نسخه 10 استفاده شد. در مرحله اول، 427 کد استخراج شدند که در 34 مفهوم تقسیم بندی شدند. در مرحله دوم، مفاهیم تلخیص شدند و درقالب سه مقوله اصلی درون باشگاهی، برون باشگاهی و واسطه ای تقسیم بندی شدند و در مرحله آخر، براساس ارتباط مقوله ها با یکدیگر مدل پژوهش استخراج شد. مدل مستخرج با روش گروه کانونی تأیید مجدد شد. این مدل می تواند در ایجاد فضای سالم در باشگاه های بدن سازی، ایجاد درآمد پایدار و مناسب، کمک به تولید اشتغال در باشگاه ها، توسعه فرهنگ و اخلاق، افزایش رضایت مشتری و بهبود نگرش مثبت جامعه به این رشته ورزشی کمک کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان