صابر تقی پور

صابر تقی پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

تأثیر طردشدگی، قدرت جسمی و انرژی عاطفی بر عملکرد وظیفه ایِ کارکنانِ شرکت پالایش نفت تهران با نقش تعدیلگری حمایت همسر

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
این تحقیق به بررسی چگونگی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد وظیفه ای کارکنان با درنظرگرفتن نقش تعدیل کننده حمایت همسران پرداخته است. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع علّی پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه کارکنان شرکت پالایش نفت تهران تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 285 نفر به کمک فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و همچنین، با بهره گیری از پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از ضریب روایی همگرا و واگرا و پایایی با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که طردشدگی در محیط کاری از طریق قدرت جسمی و انرژی عاطفی بر عملکرد وظیفه ای اثرگذار است. همچنین، حمایت از همسر می تواند اثرگذاری طردشدگی در محیط کار را بر انرژی عاطفی تعدیل کند، اما توان کاهش تأثیرات منفی طردشدگی در محیط کار بر قدرت جسمی کارکنان را ندارد.
۲.

طراحی مدل زمینه ای رهبری مثبت گرا با روش داده بنیاد

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۰
مثبت اندیشی، یکی از مؤلفه های اصلی رهبری اثربخش در سازمان های امروزی است. اهمیت مثبت اندیشی سبب شد تا هدف از انجام این مطالعه، طراحی مدل زمینه ای رهبری مثبت گرا باشد. این مطالعه ازنظر روش در حوزه مطالعات تفسیرگرایانه بر پایه نظریه داده بنیاد قرار دارد. نمونه گیری در این مطالعه با استفاده از روش گلوله برفی انجام شد. تعیین حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری صورت گرفت که درنهایت، داده های این مطالعه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از شرکت کنندگان پژوهش به پایان رسید. استادان دانشگاه با تخصص های مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت آموزشی و مدیران مدارس و سازمان های آموزش و پرورش، شرکت کنندگان این مطالعه را تشکیل داده اند. نتایج این مطالعه به شناسایی 25 کد انتخابی، 77 کد محوری و 355 کد باز منجر شدند. یافته های این مطالعه 25 کد انتخابی را در 6 طبقه اصلی شامل شرایط علّی، پدیده مرکزی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی کرد. یافته های این مطالعه ویژگی های شخصیتی، نگرش و ادراک، ارزش های محوری سازمان، حلقه های ارتباطی، هدف محوری و مهارت های رهبری را عوامل اثرگذار بر رهبری مثبت گرا نشان داد.  
۳.

انحصارگرایی تخصصی و انحرافات محیط کاری: تحلیل نقش میانجی پنهان سازی دانش با تاکید بر نقش تعدیل گر انگیزه کار تیمی

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
هدف: برخلاف تصور عامه که انحرافات محیط کاری را مختص فضاهای کارگری می دانند، این گونه انحرافات در محیط های دانشی نیز وجود دارد و خود را به شیوه های خاصی در شرکت های دانش بنیان نشان می دهد. خودداری از مشارکت در کارهای تیمی و به اشتراک گذاری دانش حاصل از فعالیت های پرهزینه تحقیق وتوسعه نمونه هایی از این رفتارهای انحرافی است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر انحصارگرایی تخصصی بر انحرافات محیط کار با نقش میانجی پنهان سازی دانش با تاکید بر نقش تعدیل گری انگیزه کار تیمی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع میدانی علّی است. جامعه آماری را کلیه مدیران و متخصصان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر تهران تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 220 پرسشنامه صحیح با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل می شوند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که انحصارگرایی تخصصی از طریق متغیر میانجی پنهان سازی دانش بر انحرافات بین فردی و سازمانی اثر مثبت و معنادار می گذارد. همچنین، یافته ها نشان می دهد که انگیزه کار تیمی اثر انحصارگرایی تخصصی کارکنان را بر پنهان سازی دانش تعدیل می کند. ارزش/ اصالت: این پژوهش ثابت می کند که انگیزه کار تیمی می تواند نقش معناداری در کاهش پنهان سازی دانش ایفا نماید. این نتیجه به توسعه نظریه منجر شده است. همچنین، نتایج این پژوهش می تواند در جهت تدوین راهبردهای تسهیم دانش در جهت کاهش رفتارهای تلافی جویانه کارکنان در محیط کاری بسیار اثرگذار باشد.
۴.

دغدغه های مسیر شغلی و تاکتیک های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
اهمیت والای مدیریت مسیر شغلی در سال های اخیر باعث گردیده تا چالش ها و دغدغه های محوری آن به مسئله اصلی مدیران بخصوص مدیران منابع انسانی تبدیل شود. در این راستا، این مفهوم اهمیت والایی دارد. . بر این اساس هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر دغدغه های مسیر شغلی بر تاکتیک های سیاسی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگرانه باشد. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کارکنان ادارات دولتی استان لرستان تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بر پایه فرمول کوکران، تعداد 328 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. داده های این مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن به ترتیب با بهره گیری از شاخص روایی محتوای نسبی و ضریب آلفای کرونباخ تایید گردیده، جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت- پی ال اس انجام گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد که دغدغه های مسیر شغلی تاثیر معناداری بر تاکتیک های سیاسی نفوذ دارد. همچنین نتایج تحلیل روابط نشان داد که دغدغه های مسیر شغلی از طریق رفتارهای مسیر شغلی آینده نگرانه تاثیر معناداری بر تاکتیک های سیاسی نفوذ دارد.
۵.

ارزش های فرهنگی فردی و سبک های مذاکره مطابق هوش فرهنگی

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
نقش پررنگ رویکرد مذاکرات تجاری در پیشبرد اهداف اقتصادی سازمان های عصر حاضر موجب گردید تا هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرگذاری ارزش های فرهنگی فردی بر سبک های مذاکره با نقش میانجی هوش فرهنگی باشد. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از منظر روش در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی و علی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه ی مدیران مذاکره و قرارداد تجاری شرکت های صادراتی اتاق بازرگانی تهران تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس تعداد 96 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش در نظر گرفته شدند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت- پی ال اس انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که ارزش های فرهنگی (به عنوان مثال فاصله قدرت ، پیشگیری از عدم اطمینان ، جمع گرایی و مردخویی) تأثیر مستقیمی در سبک های مذاکره و همچنین یک اثر غیرمستقیم دارند که از طریق هوش فرهنگی واسطه می شود. این مطالعه اهمیت ارزش های فرهنگی و هوش فرهنگی را در سبک های مذاکره برجسته کرده و به عملکرد مذاکرات کمک می کند.
۶.

مدل سازی موانع شکل گیری اثربخش اتاق فکر با روش ساختاری تفسیری

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
ضرورت هم اندیشی خبرگان و اندیشمندان در تصمیمات و سیاست گذاری های کلان منجر به پیدایش مفهومی نوین در ادبیات مدیریت به نام اتاق فکر شد. در این راستا مدیران و سیاست گذاران کلان سازمانی تلاش های بی وقفه ای به منظور تشکیل اتاق فکر کردند. اما متأسفانه خروجی های نامطلوب اتاق های فکر نشان از اثربخش نبودن تشکیل آن داشته است. به همین دلیل شناسایی و یافتن ارتباطات مفهومی میان موانعی که در مسیر تشکیل اتاق فکر اخلال ایجاد کرده، می تواند تسهیل کننده ای قوی در مسیر شکل گیری اتاق فکر باشد. بر این اساس هدف از انجام مطالعه حاضر مدل سازی موانع شکل گیری اثربخش اتاق فکر بوده است. شناسایی موانع شکل گیری اتاق فکر از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری با 16 نفر از استادان مدیریت دولتی و خط مشی گذاری انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تأیید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی منجر به شناسایی 12 مانع اصلی در شکل گیری اتاق فکر شد. به منظور مدل سازی موانع شناسایی شده از نظرات 28 نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی استان لرستان با روش نمونه گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون-پس آزمون تأیید شد. مدل سازی موانع شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل شش سطح شد که ضعف تجربه، نبودن دانش نظری و بازخورد نامطلوب، اثرگذارترین و تعارض فرهنگی و جمع گرایی محدود، اثرپذیرترین موانع بودند. <span lang="FA"> 
۷.

ارزش های فرهنگی فردی و سبک های مذاکره مطابق هوش فرهنگی

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
نقش پررنگ رویکرد مذاکرات تجاری در پیشبرد اهداف اقتصادی سازمان های عصر حاضر موجب گردید تا هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرگذاری ارزش های فرهنگی فردی بر سبک های مذاکره با نقش میانجی هوش فرهنگی باشد. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از منظر روش در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی و علی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه ی مدیران مذاکره و قرارداد تجاری شرکت های صادراتی اتاق بازرگانی تهران تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس تعداد 96 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش در نظر گرفته شدند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت- پی ال اس انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که ارزش های فرهنگی (به عنوان مثال فاصله قدرت ، پیشگیری از عدم اطمینان ، جمع گرایی و مردخویی) تأثیر مستقیمی در سبک های مذاکره و همچنین یک اثر غیرمستقیم دارند که از طریق هوش فرهنگی واسطه می شود. این مطالعه اهمیت ارزش های فرهنگی و هوش فرهنگی را در سبک های مذاکره برجسته کرده و به عملکرد مذاکرات کمک می کند.
۸.

طراحی مدل خونسردی برند با روش داده بنیاد؛ مطالعه موردی برندهای تندمصرف کسب و کارهای کوچک و متوسط

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
تلاش مدیران بازاریابی و تحقیق و توسعه در عصر حاضر به ایجاد و توسعه برندهایی معطوف بوده است که ویژگی های منحصربه فردی داشته باشند، آنها را از سایر برندها متمایز کند و در نزد مشتریان، جذاب جلوه دهد. در منابع نوین بازاریابی این ویژگی های منحصربه فرد با عنوان خونسردی برندها متبلور شده است؛ اما درواقع پیشینه موجود هیچ گونه طرح مناسبی برای ایجاد برندهای خونسرد ارائه نداده است. بر این اساس هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی مدل خونسردی برند بوده است. این مطالعه با بهره گیری از روش پژوهش کیفی در حوزه مطالعات تفسیرگرایانه قرار دارد. جمع آوری داده های لازم در راستای طراحی مدل خونسردی برند با بهره گیری از مصاحبه با 14 نفر از مدیران و متخصصان ارشد بازاریابی و تحقیقات بازار در تولید کالاهای تندمصرف (FMCG) کسب و کارهای کوچک و متوسط با روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی انجام گرفت. دسترسی نداشتن به تعداد مناسب مدیران آگاه به موضوع پژوهش سبب شد تا برندهای تندمصرف در کسب و کارهای کوچک و متوسط مواد غذایی، خودرو و قطعات و لوازم الکترونیکی (به دلیل تشکیل سهم عمده ای در سبد خانوار) برای بررسی و انجام مصاحبه تعیین شوند. کدگذاری مصاحبه ها با تکیه بر روش داده بنیاد براساس طرح استراوس کوربین انجام گرفته است. تحلیل مصاحبه ها در نهایت به شناسایی عوامل مؤثر بر خونسردی برند تحت عناوین خلاقیت و نوآوری، سیاست های کلان سازمانی، زیبایی شناسی، ادراکات سازمانی و فناوری منجر شده است. همچنین خصوصیات یک برند خونسرد در این مطالعه براساس مقوله های خاطره انگیز، ویژگی های ارزشی، ارتباطات عاطفی، پرانرژی، معتبر، آگاهی اجتماعی، استقلال، گران بها و اصیل تعریف شده است. در پایان نیز مدل خونسردی برند براساس طرح نموداری داده بنیاد طراحی و ارائه شده و پیشنهادهایی نیز برای انجام مطالعات بعدی ارائه شده است.
۹.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ جهش تولید با روش دلفی فازی

تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
دستیابی به فرهنگ جهش تولید نیازمند شناسایی عواملی است که در شکل گیری آن نقش بسزایی دارند. براین اساس، هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ جهش تولید بوده است. این مطالعه براساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری فرهنگ جهش تولید ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از اساتید دانشگاهی و مدیران مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام باتوجه به اصل کفایت نظری انجام گرفت. کدگذاری داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی به کمک نرم افزار Atlas ti منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی شد. در گام بعد، به منظور اولویت بندی این عوامل از روش فازی مثلثی استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه در بخش کمّی را کلیه مدیران ارشد شرکت های تولیدی صنایع غذایی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 45 نفر از این جامعه به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. نتیجه حاصل شده از تحلیل پرسشنامه ها با روش فازی مثلثی نشان داد که به ترتیب آموزه های دینی، فرهنگ مصرف، سرمایه انسانی، فرهنگ کار، فرهنگ کارآفرینی، جمع گرایی، اندیشکده های فکر، رهبری هدفمند، فرهنگ بهره وری، خوداتکایی، خودباوری و رقابت محوری مهم ترین عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ جهش تولید هستند. براین اساس، مدیران واحدهای صنعتی در حوزه مواد غذایی با بهره گیری از دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان خود، می توانند ارزش های محوری همچون آموزه های دینی مرتبط با کسب وکار، پرهیز از اسراف گرایی و .. را توسعه داده و بستر لازم جهت ارتقای کمّی و کیفی تولیدات خود را فراهم سازند.
۱۰.

طراحی الگوی جوان سازی برند با نقش استراتژی منابع انسانی برندمحور

تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
جوانسازی برند، مقوله ای مهم و حیاتی برای کسب و کارهایی است که عمری از آنها گذشته و در بازار رقابتی، قدم های اولیه را در راه تولید، بازاریابی و فروش تا حدی طی کرده اند و اکنون در میدانی قرار دارند که تولد برندهای جدید، حضور رقبا و تغییرات سریع بازار را بیش از پیش احساس می کنند. اهمیت این مقوله در تجارت روز سبب گردید تا هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی الگوی جوانسازی برند با تاکیدی بر نقش موثر منابع انسانی در سازمان باشد. این مطالعه از رویکرد تفسیرگرایی به منظور دستیابی به اهداف پژوهش بهره برده است. بدین منظور و در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش نیازمند حصول مجموعه داده هایی بوده که از طریق مصاحبه جمع آوری گردیده اند. مشارکت کنندگان در این مطالعه را اساتید بازاریابی و مدیریت برند و همچنین متخصصان بازاریابی فعال در شرکت های برندمحور تشکیل داده اند. در این بین پس از انجام مصاحبه با 15 نفر از مشارکت کنندگان با روش نمونه برداری هدفمند، اشباع نظری حاصل گردید. نتیجه تحلیل کدهای استخراج شده با روش داده بنیاد نشان داد که آگاهی از برند، عملکرد فروش، ادراکات مشتریان، عملکرد رقبا، ادراکات منابع انسانی، ادغام و مالکیت به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر جوانسازی برند مطرح می باشند. این مطالعه متناسب با روش داده بنیاد و الگوی طراحی شده، پیشنهادهایی ارائه نموده است.
۱۱.

تأثیر عوامل روانی، شخصیت، فشارکاری ادراک شده، اعمال ناایمن و رفتارهای شغلی کارکنان بر رویداد سوانح شغلی

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
سوانح، به ویژه سوانح شغلی، سالانه هزینه هایی هنگفت بر کشور تحمیل می نماید. عوامل فردی، از عوامل اصلی مؤثر بر ایجاد سوانح شغلی است. این پژوهش با بررسی تأثیر عوامل روانی، شخصیت، فشارکاری ادراک شده، اعمال ناایمن و رفتار شغلی کارکنان در ایجاد سوانح شغلی، درصدد تبیین نقش عوامل پیش گفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان شاغل در شرکت ملی گاز ایران است که در بازه زمانی مشخص، حادثه شغلی را تجربه کرده اند. نمونه ای بیش از 431 نفر با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای، از جامعه آماری تعیین شد. برای بررسی شیوه اثرگذاری متغیرهای مستقل این پژوهش بر سوانح شغلی و تبیین سهم آن ها در ایجاد سوانح شغلی، از آزمون رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد. یافته ها حکایت از تأثیرگذاری متغیرهای مورد پژوهش (به جز متغیردرگیری شغلی کارکنان به عنوان یکی از ابعاد تشکیل دهنده عوامل روانی)، بر بروز سوانح دارد که در این میان، سه مؤلفه اعمال ناایمن کارکنان، فراموش کاری و فشارکاری ادراک شده، سهمی بیش تر در تبیین سوانح شغلی دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان