مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی آذر و دی 1400 شماره 69 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تأمین مالی استارت آپ های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی صنعت ورزش استارت آپ ورزشی ظرفیت های بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 697 تعداد دانلود : 690
استارت آپ ها با چالش های بسیاری روبه رو هستند. توانایی تأمین مالی یکی از مهم ترین این چالش ها است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأمین مالی استارت آپ های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش همه صاحب نظران استارت آپ های ورزشی و تأمین مالی در ورزش بودند. تعداد نمونه 221 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. برای شناسایی عامل ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج نشان داد که ظرفیت های بازار استارت آپ ها و شبکه حمایت محیطی آن ها بر عملکرد تأمین مالی استارت آپ ها تأثیر معنا دار داشتند. قابلیت های کسب وکاری استارت آپ ها بر کارایی مدیریت مالی آن ها و کارایی مدیریت مالی استارت آپ ها بر عملکرد تأمین مالی آن ها تأثیر معنا دار داشتند، اما ظرفیت های بازار استارت آپ ها و شبکه حمایت محیطی آن ها بر کارایی مدیریت مالی تأثیر معنادار نداشت؛ درحالی که کارایی مدیریت مالی به عنوان متغیر واسطه بر عملکرد تأمین مالی تأثیر معنا دار داشت. با توجه به اینکه ظرفیت های بازار استارت آپ ها ورزشی شامل ظرفیت های ساختاری بازار و فرهنگ مشتریان معرفی شد، پیشنهاد می شود برنامه های بازاریابی شرکت های استارت آپ برای ظرفیت سازی بازار به منظور تأمین مالی بیشتر و متنوع تر انتخاب شود. علاوه براین، با توجه به اینکه کارایی مدیریت مالی استارت آپ های ورزشی شامل قابلیت های سیستم مالی و راهبرد مالی است، به نظر می رسد باید برنامه های مدیریت مالی و همچنین آموزش سواد مدیریت مالی در دستور کار شرکت های استارت آپی در ورزش قرار گیرد.
۲.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص اجتماعی شاخص اقتصادی شاخص زیست محیطی شاخص سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 364
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند و در بخش کمّی، کارشناسان و متخصصان حوزه ورزش قهرمانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی تهران بودند که به موضوع توسعه پایدار و ورزش قهرمانی اشراف کامل داشتند. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمّی اعضای نمونه 121 نفر بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن را 11 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی و با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ بیشتر از 0.7 محاسبه شد. روش آماری پژوهش با به کارگیری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. برای اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار از بارهای عاملی شاخص ها استفاده شد. همچنین از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 21 و اسمارت پی.ال.اس. در سطح معنا داری (0.05> P ) استفاده شد. نتایج نشان داد که گویه «جانمایی هارمونیک طبیعی میراث ورزشی» با ضریب استاندارد برابر با 0.881 بالاترین اولویت شاخص زیست محیطی، گویه های «توجه و برقراری عدالت جنسیتی در توسعه و پیشرفت در ورزش قهرمانی» و «اطمینان بخشی از برابری نژادی و قومی در فعالیت های ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 0.942 بالاترین اولویت شاخص اجتماعی و فرهنگی ، گویه «بازاریابی در قالب قوانین بازاریابی ورزشی در ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 0.923 بالاترین اولویت شاخص اقتصادی و گویه «حفظ وحدت ملی و افزایش سرمایه اجتماعی با مشارکت در رویدادهای ورزش قهرمانی» با ضریب استاندارد برابر با 0.945 بالاترین اولویت شاخص سیاسی توسعه پایدار در ورزش قهرمانی بودند.
۳.

طراحی مدل زمینه ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت پایدار نظریه زمینه ای وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 54
برای آنکه سازمان ها بتوانند در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه دهند، باید به نوآوری و خلاقیت روی آورند. هدف از پژوهش حاضرطراحی مدل زمینه ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد نظریه داده بنیاد انجام شد. بدین منظور، با 14 نفر از متخصصان حوزه مدیریت ورزشی به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی مصاحبه های عمیق انجام انجام شد و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از رویکرد گلیزری که شامل مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری استبه کمک نرم افزارهای مکس کیودا و میک مک تحلیل شدند. پس از تمامی مراحل کدگذاری، مدل نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی مدل عبارتند از: عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و اثرات. مؤلفه های مقوله ها به ترتیب شامل این موارد هستند: شخصیت، توانمندسازی روان شناختی، تعهد فردی؛ حمایت سازمانی، فرهنگ، ساختار، ارتباطات راهبردی سازمان، مدیریت و رهبری؛ زمینه، انگیزه؛ خلاقیت فردی، خلاقیت گروهی و خلاقیت سازمانی.با توجه به یافته ها استنباط می شود که خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان مبتنی بر ابعاد فردی، گروهی و سازمانی از طریق حمایت سازمانی، عوامل زمینه ای، عامل فرهنگ، عامل شخصیت، ساختار سازمانی و عامل انگیزه محقق شود.
۴.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب وکار در آکادمی ملی ژیمناستیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آکادمی ورزشی ارزش پیشنهادی کانال توزیع کسب وکار مدل پارادایمی مقایسه زوجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 321
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب وکار در آکادمی ملی ژیمناستیک انجام شد. پژوهش حاضر برمبنای پارادایم از نوع پژوهش های پراگماتیسم و به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی بود. رویکرد پژوهش آمیخته بود و نحوه گردآوری داده ها در بخش کیفی به صورت مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی به صورت توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش های کیفی و کمّی پژوهش، کارآفرینان، صاحبان کسب وکارهای ورزشی، مدیران آکادمی های ورزشی، رؤسای فدراسیون های ورزشی و مدیران آکادمی ملی المپیک بودند که 15 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در مرحله کیفی و درمجموع 25 نفر به همین روش در مرحله کمّی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و انتخابی به وسیله نرم افزار مکس کیودا نسخه 18 انجام شد. ضریب پایایی بازکدینگ در بخش کیفی پژوهش برابر با 0.90 محاسبه شد. سپس در بخش کمّی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به روش دستی به اولویت بندی مؤلفه های اصلی و مقوله های پیشنهادشده بخش قبلی پرداخته شد. نتایج بخش پژوهش کیفی نشان داد نُه مقوله و بعد با مجموع فراوانی 349 احصاء شد که شامل 212 کد باز در حوزه شناسایی ابعاد کسب وکار در آکامی های ورزشی بود. با استفاده از مقایسه زوجی و رتبه بندی به شیوه سلسله مراتبی، بعد ارزش پیشنهادی و بخش مشتریان از با اهمیت ترین و ابعاد شرکای کلیدی و ساختار هزینه به عنوان کم اهمیت ترین ابعاد شناخته شدند. ارائه خدمات به مشتری و نیز توجه مستمر به شناسایی فرصت های آینده می تواند به توسعه و رونق کسب وکارهای خدمات ورزشی منجر شود. این توسعه علاوه بر توسعه اقتصادی و مالی در جامعه می تواند بخش بیشتری از افراد را به ورزش و تندرستی علاقه مند کند و وضعیت کسب وکار  در آکادمی های ورزشی را به طور چشمگیری بهبود بخشد.
۵.

مدل توسعه هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوادار لیگ برتر فوتبال صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 195
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش، آمیخته کیفی-کمّی با رویکرد اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و در بخش کمّی، تماشاگران حاضر در ورزشگاه های لیگ برتر در فصل 1399-1398 بودند. نمونه آماری در بخش کیفی، 15 نفر از  خبرگان، اساتید، اعضای هیئت علمی مدیریت ورزشی، مربیان، داوران، مسئولان فدراسیون و افراد مطلع از فوتبال بودند و 400 نفر در بخش کمّی نمونه آماری را به روش در دسترس تشکیل دادند. در بخش کیفی، ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود که به روش گلوله برفی تا اشباع نظری ادامه یافت و  نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب یک پرسشنامه با 13 عامل اصلی در بخش کمّی استفاده شد. برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)، برای تعیین پایایی مدل از دو شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و از شاخص های روایی واگرا و همگرا و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 23 و پی.ال.اس. نسخه دو استفاده شد. شاخص برازش مدل به صورت 0.65 GOF=گزارش شد و نتایج پژوهش مدل نهایی را در 13 عامل شامل روابط عمومی، مکان و تسهیلات، کانال های توزیع، محصول، کیفیت و فرایند، اجرای قوانین، قیمت گذاری، مشوق ها، قدرت بازار، برنامه ریزی جذب، مدیریت هوادار، تعامل پرسنل و هواداران و ترویج تأیید کرد؛ بنابراین ضرورت دارد که توجه به این زمینه ها و سرمایه گذاری در آن ها صورت گیرد.
۶.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی بازاریاب ورزشی پرسشنامه شایستگی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 955 تعداد دانلود : 213
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمّی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد . در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده شد. در بخش کمّی بعد از تدوین پرسشنامه پژوهش برگرفته از بخش کیفی و توزیع آن بین نمونه های پژوهش، 244 پرسشنامه جمع آوری شد و سپس تجزیه و تحلیل شد. روایی محتوایی پرسشنامه 71 سؤالی با استفاده از نظرهای اساتید و نیز روایی همگرا و واگرا با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  تأیید شد. درمجموع، 682 کد اولیه به دست آمد که بعد از استخراج کدهای مشابه، 109 کد باز متمایز مشخص شد. این کدها در 23 گروه کدمحوری و چهار گروه کد انتخابی شامل شایستگی های پایه، هوشی، حرفه ای و انتخابی دسته بندی شدند. ضریب مسیر بین شایستگی های مدیران بازاریاب ورزشی و مؤلفه های شایستگی پایه، هوشی، حرفه ای و عملیاتی به ترتیب برابر با 0.404، 0.511، 0.247 و 0.524 بود. با توجه به مقدار شاخص (0.63=GOF) در بررسی برازش کلی، مدل اندازه گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. پرسشنامه ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای شناسایی شایستگی های مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه های فوتبال استفاده شود.
۷.

فراتحلیل مطالعات عوامل و موانع مؤثر بر حمایت از ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت مالی ورزشی موانع جذب صنعت ورزش مطالعه فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 296
پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل عوامل و موانع مؤثر بر حمایت از ورزش انجام شد. روش پژوهش از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری همه منابع علمی گزارش شده در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از سرمایه گذاری در ورزش در بازه زمانی 1385 تا 1399 بود. تعداد 10 پژوهش که ملاک های ورود به فراتحلیل را داشتند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. شصت وهشت عامل از پژوهش های نمونه مطالعه حاضر استخراج شدند. سپس در هشت طبقه عمده شامل عوامل رسانه، فروش-مشتری-رقابت، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، مدیریتی، تبلیغاتی، ساختاری و سایر عوامل دسته بندی شدند و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. شاخص D کوهن به عنوان شاخص اندازه اثر تعیین شد. برای بررسی وجود سوگیری انتشار از روش نمودار قیفی و آزمون ایمن از خطای اروین است فاده شد و نتی جه هر دو روش نشان دهنده نبود س وگیری انتشار بود. نت یجه آزمون Q کوکران (P<0.001, df=67، Q=1024.62) و مجذور I (93.46) نشان دهنده وجود ناهمگنی در اندازه اثر پژوهش ها بود؛ به همین دلیل، اندازه اثر ترکیبی برمبنای مدل اثرات تصادفی ملاک قرار گرفت که برابر با 0.89 بود و طبق طبقه بندی کوهن، اندازه اثر بزرگ محسوب می شود. همچنین با توجه به ناهمگنی موجود، محاسبه اندازه اثر براساس زیرگروه ها انجام شد و به ترتیب، عوامل مدیریتی (1.25) و عوامل اقتصادی (1.03) دارای بیشترین اندازه اثر بودند. مدیران ورزشی باید با توسعه پوشش رسانه ای و امکانات مناسب تبلیغاتی، در راستای رفع موانع جذب حامیان مالی ورزشی اقدام کنند تا حامیان با اطمینان بیشتری در صنعت ورزش سرمایه گذاری کنند.
۸.

تأثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه شده در آن ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی تصویر قیمتی قصد خرید کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 912
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارائه شده در آن ها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد. استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری پژوهش بودند. 857 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به سؤال های پرسشنامه استاندارد چهارسؤالی تصویر قیمتی (لمبرت و همکاران، 2016)، پرسشنامه یازده سؤالی رسانه های اجتماعی (کیم و کو، 2012) و پرسشنامه چهارسؤالی قصد خرید (اّل علوان، 2018) پاسخ دادند. برای روایی ترجمه از روش پیشرو-پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی پرسشنامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس. پی .اس. اس. انجام شد. نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی و همچنین تصویر قیمتی بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا تأثیر دارند؛ ازاین رو پیشنهاد می شود فروشندگان پوشاک ورزشی با گسترش رسانه های اجتماعی خود و همچنین ارائه تصویر قیمتی مناسب و منصفانه، میزان فروش محصولات خود را افزایش دهند.
۹.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) با رویکرد زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علی دایی گل زن ترین بازیکن فوتبال اسطوره ورزش نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 16
پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل کاربردی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان، علی دایی، از طریق طرح نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری متخصصان حوزه فوتبال و اساتید دانشگاه بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام گرفت و درنهایت پژوهشگر با 11 مصاحبه به اشباع نظری رسید. اعتبار یافته ها از طریق استفاده از افراد آگاه و منابع مکتوب، انتقال پذیری نتایج پژوهش، استخراج حداکثری و غیرتکراری داده ها انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار مکس .کیو.دی.ای. نسخه 18 استفاده شد. نتایج نشان داد که 140 کد مفهومی با هفت مقوله فرعی و دو مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه شامل عوامل علّی (پنج مقوله)، عوامل زمینه ای (سه مقوله)، مقوله مرکزی (سه مقوله)، راهبردها (هشت مقوله)، شرایط مداخله گر (پنج مقوله) و پیامدها (شش مقوله) استخراج شدند. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آن ها حول محور عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی، شکل دهنده مدل پارادایمی است و راهبردهایی نظیر عوامل درون فردی و عوامل برون فردی و پیامدهایی همچون ارتقای جایگاه اجتماعی، شهرت، محبوبیت و موفقیت را در پی دارد.
۱۰.

تدوین الگوی آمیخته بازاریابی اخلاقی فروشگاه های آنلاین ورزشی در دوران کرونا بر مبنای رویکرد برند-مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اخلاقی کووید-19 رابطه برند - مشتری شبکه های مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 709
شیوع بحران ویروس کرونا همه بخش های صنعت ورزش و به ویژه مالکان برندهای ورزشی را با چالش اساسی در بازاریابی مواجهه کرده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین مؤلفه های بازاریابی اخلاقی کسب وکارهای آنلاین ورزشی برمبنای رویکرد برند-مصرف کننده انجام شد. پس از شناسایی لینک های فروش اینترنتی فروشگاه های تجهیزات ورزشی، برمبنای حداقل نمونه آماری مورد نیاز در تحلیل مسیر، 400 مشتری به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. پس از اطمینان از پایایی مطلوب ابزار پژوهش به روش آلفای کرونباخ (0.7 ≤ α)، تحلیل برازش الگوی پژوهش با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس. سه انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی داده ها نشان داد که ارتقای اخلاقی محصول (دریافت نکردن هزینه اضافی برای تهیه سفارش) و قیمت گذاری اخلاقی (تعیین قیمت واقعی و منصفانه) بیشترین تأثیر را بر رابطه برند-مصرف کننده داشتند. همچنین کیفیت ادراکی محصول تأثیر مستقیمی بر الگوی رفتار خرید مشتریان داشت؛ بنابراین به عاملان فروش آنلاین محصولات ورزشی پیشنهاد می شود که با درج اطلاعات درست و واقعی محصولات و همچنین پیش بینی واحد خدمات در شبکه های مجازی برای ارائه مشاوره و ارائه خدماتی از قبیل جبران خسارت و بازپس گیری در صورت مطابقت نداشتن محصول ارسالی با محصول تبلیغ شده، خلأهای ناشی از ویژگی ناملموس بودن خرید اینترنتی را برطرف کنند.
۱۱.

شناسایی پیامدهای کوید-19 بر ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران صنعت ورزش قرنطینه کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 934
پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیامدهای کوید-19 بر ورزش ایران انجام شد. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش همه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی) و اجرایی (کارشناسان، مدیران و کارآفرینان ورزشی صاحب نظر) بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 12 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که به صورت ارتباط مستقیم و به صورت تماس تلفنی انجام شد. برای سنجش روایی و پایایی از مقبولیت، قابلیت انتقال، تأیید پذیری و بازآزمون استفاده شد. تحلیل مصاحبه ها به شیوه تحلیل مضمون انجام شد. از تجزیه و تحلیل داده ها، 72 مقوله فرعی به دست آمد که در 17 مقوله اصلی قرار گرفت. مقوله ها در نُه مفهوم پیامدهای اقتصادی، گردشگری، نیروی انسانی، زیرساختی، رسانه ای، سلامت، ارتباطی، رویدادی و پیامدهای پساکرونا خلاصه شدند. با توجه به خلأهای مطالعاتی این حوزه، نتایج این پژوهش می تواند به عنوان زیربنایی برای مطالعات آینده قرار گیرد. همچنین همه سازمان ها و مدیران ذی ربط می توانند با پیامد های حاضر و چالش های پیش رو آشنا شوند و در جهت مقابله با آن ها تدابیری را اتخاذ کنند.
۱۲.

تحلیل تماتیک شناسایی علل موفقیت قهرمانان ورزشی بندر انزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قهرمانان ورزشی بندر انزلی عوامل روان شناختی توانایی فنی و جسمی عوامل محیطی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 309
موفقیت ورزشی همواره مدنظر ورزشکاران، مربیان، مردم یا طرفدران ورزشی و پژوهشگران حوزه ورزش بوده است. به تبع آن، ورزش قهرمانی به عنوان یک پدیده اجتماعی و یکی از نظام های علمی و تخصصی دارای ارزش های فراوانی است. همراه با افزایش توجه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به کمک ورزشکاران آمده است تا راه های بهبود عملکرد و موفقیت را برای آن ها هموار کند. با توجه به ماهیت موضوع و نیز نبود مطالعه ژرف نگر در حوزه موفقیت ورزشی در کشور، رویکرد کیفی به عنوان روش پژوهش مطالعه حاضر انتخاب شد. این پژوهش با شیوه تحلیل تماتیک (مضامین)، روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختارمند انجام شد و پس از مصاحبه با 18 نفر از مشارکت کنندگان (قهرمانان) که ملاک انتخاب آن ها، کیفیت مدال های کسب شده در سطح جهانی و بازی های آسیایی بود، اشباع نظری حاصل شد. همچنین با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، داده ها تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل موفقیت ورزشی شامل 17 مقوله فرعی می شوند که در چهار مقوله اصلی شامل عوامل روان شناختی، توانایی فنی و جسمی، عوامل مادی و سازمانی و عوامل محیطی خلاصه می شوند. این مضامین به مشارکت کننده ها در مصاحبه ارائه شده و پس از بررسی های متوالی و مقایسه با پژوهش های مشابه درباره آن ها بحث شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶