مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی مهر و آبان 1399 شماره 62 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین مؤلفه های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس رویکرد تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مؤلفه های مدیریت عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان رویکرد تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 329 تعداد دانلود : 612
این پژوهش با هدف تعیین مؤلفه های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد که با استفاده از رویکرد مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد و میانی وزارت ورزش و جوانان بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و با توجه به اشباع نظری، درمجموع 14 نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدن. در مرحله بعد برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شد. به منظور کدگذاری مصاحبه از نرم افزار ان ویوو نسخه 10 استفاده شد. ممیزی این پژوهش نظر به ماهیت کیفی بودن آن با معیارهای اعتبار، انتقال، اعتماد، تأیید و اصالت بررسی شد. درنهایت یافته ها در 77 مقوله خرد، 26 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی دسته بندی شدند. براساس کدگذاری ها و نتایج به دست آمده، مقوله های اصلی شامل مدیریت مشارکتی، بهره وری، خلاقیت و نوآوری، ارتباطات، حاکمیت روابط، قانونی و سیاسی، برنامه ریزی، ارزیابی، توسعه، تقدیر از نتایج، آموزش، بلوغ سیستم و رقابت پذیری بود.
۲.

مطالعه موانع مؤثر بر شکل گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لجستیک معکوس محیط زیست رویداد ورزشی زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 577
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع مؤثر بر شکل گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی انجام شده است. این مطالعه از پژوهش های آمیخته بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش خبرگان حوزه مدیریت ورزشی بودند که درباره موضوع پژوهش تجربه و آگاهی لازم را داشتند. جامعه آماری در بخش کمّی پژوهش برخی مدیران رویدادهای ورزشی کشور، رؤسای فدراسیون های ورزشی فعال در برگزاری رویدادهای ورزشی و برخی اساتید دانشگاهی خبره و آگاه از موضوع پژوهش بودند. ابزارهای پژوهش مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه پژوهشگرساخته ای بودند که با توجه به اهداف و روش پژوهش طراحی شده بودند. تمامی تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اسمارت پی.ال.اس. و مکس کیودا انجام گرفت. نتایج نشان داد که موانع دانشی، مدیریتی، هماهنگی، تکنولوژیک و قانونی به عنوان موانع مؤثر بر شکل گیری لجستیک معکوس در رویدادهای ورزشی بودند. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری، مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. مطابق با پژوهش حاضر مشخص شد در میان موانع شناسایی شده، مانع قانونی و مدیریتی به دلیل برخورداری از اهمیت زیاد، نقش کلیدی در شکل گیری سایر موانع برخوردار دارد.
۳.

شناسایی و تحلیل ابعاد گرایش به خرافات در حوزه ورزش: رهیافت مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختاری خرافات رفتاری زمینه ای ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 116
امروزه پژوهشگران خرافه گرایی را به عنوان یکی از انحرافات اجتماعی نقد و بررسی کرده اند و ورزش نیز به عنوان یک پدیده درخور توجه با ماهیت پیش بینی نشدنی از رواج خرافات مصون نبوده است. خرافه گرایی یکی از معضلات رایج در ورزش امروزی محسوب می شود؛ بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد گرایش به خرافات در ورزش ایران انجام شد. پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی و روش داده بنیاد انجام شد. ابتدا با استفاده از مطالعه کتابخانه ای فهرست مقدماتی عوامل مؤثر بر گرایش به خرافات شناسایی شد و سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از کارشناسان آگاه از موضوع پژوهش اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش استقرای منطقی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. بعد از مصاحبه با کارشناسان، نتایج در کدگذاری باز نشان دهنده شناسایی 83 کد در گ را یش به خرافات در ورزش ایران بود. سپس در مرحله کدگذاری محوری، نشان ها در 22 مفهوم طبقه بندی شدند. درنهایت نیز سه مؤلفه شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی شامل مقوله ساختاری، زمینه ای و رفتاری طبقه بندی شدند. به نظر می رسد یک راهبرد قطعی برای مقابله با خرافه گری در ورزش وجود ندارد و علاوه بر آموزش در هر سه سطح کلان، میانی و خرد، به مکانیسم های اجتماعی، ایجاد مطلوبیت و بهره گیری از نمادهای غیرخرافی و درنهایت خودسازی های روانی و هیجانی ورزشکار نیاز است.
۴.

نقش گرایش کارآفرینانه، فرهنگ فرصت طلبانه و برون سپاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی در شرکت ورزشی کراس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش کارآفرینانه فرهنگ فرصت طلبانه برون سپاری منابع انسانی مزیت رقابتی سرمایه انسانی استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 12
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه، فرهنگ فرصت طلبانه و برون سپاری منابع انسانی با مزیت رقابتی، ضمن بررسی اثر تعدیل کننده سرمایه انسانی استراتژیک انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه 115 نفر از کارکنان شرکت ورزشی کراس بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه دو استفاده شد. به منظور سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و برای برازش پایایی آلفای کرونباخ به کار برده شد و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 بود. یافته ها نشان داد که گرایش کارآفرینانه بر برون سپاری منابع انسانی تأثیر مثبت و معنادار داشت و فرهنگ فرصت طلبانه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر برون سپاری منابع انسانی داشت. نتایج پژوهش اثر مثبت و معنادار برون سپاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی را تأیید کرد. برون سپاری منابع انسانی ارتباط میان گرایش کارآفرینانه و مزیت رقابتی را میانجی گری نمی کند، ولی ارتباط میان فرهنگ فرصت طلبانه و مزیت رقابتی را میانجی گری می کند؛ باوجوداین، سرمایه انسانی استراتژیک ارتباط بین برون سپاری منابع انسانی و مزیت رقابتی را تعدیل می کند.
۵.

میزان همخوانی اسناد بالادستی ملی با وظایف و اهداف سازمان های ورزشی و رسانه های جمعی در زمینه توسعه ورزش بانوان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش بانوان توسعه اسناد بالادستی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 527
اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور که مسئولان نظام آن ها را تهیه کرده اند، به منظور برنامه ریزی و تعیین خطوط اصلی و اتخاذ تصمیم ها در سازمان ها مبنای استناددهی است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همخوانی و تطابق محتوای اسناد بالادستی کشور با اهداف، وظایف و برنامه های مسئولان و سازمان های ورزشی در زمینه توسعه ورزش بانوان کشور، انجام شد. روش پژوهش، کیفی با استفاده  از روش اسنادی و تحلیل محتوا مبتنی بر روش تحلیل تماتیک بود. در بخش پژوهش اسنادی، تمام اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز بیست ساله و مجموعه برنامه های پنج ساله توسعه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند جامع علمی سلامت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح وظایف مدیران و سازمان های متولی ورزش بانوان و همچنین مصاحبه های رسانه ای با مسئولان درباره توسعه ورزش بانوان، به صورت تمام شمار بررسی شدند. یافته ها نشان داد بین سیاست های کلان مندرج در اسناد بالادستی با وظایف، اهداف و برنامه های سازمان های ورزشی همخوانی مطلوب وجود ندارد. اسناد بالادستی به ورزش بانوان در قالب ابزار سلامت و غنی سازی اوقات فراغت توجه دارند، اما در اهداف، وظایف و برنامه های سازمان های ورزشی، ورزش قهرمانی و حرفه ای بانوان بیش از سایر مؤلفه های ورزش در محور توجه است. از نظر مسئولان ، رسانه ها در توسعه ورزش بانوان نقش توسعه فرهنگی، بازاریابی و نمایش رویدادهای ورزشی  دارند که باید به آن بیشتر بپردازند. مسئولان سازمان های ورزشی، ورزش قهرمانی را ضرورتی در توسعه ورزش بانوان کشور می دانند؛ بنابراین، بازنگری اسناد بالادستی برای ایجاد نگرش جامع به توسعه ورزش بانوان ضرورت دارد.
۶.

ارائه الگوی توسعه کارآفرینی ورزش زنان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه کارآفرینی کارآفرینی زنان کارآفرینی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 454
این پژوهش با هدف ارائه الگوی پارادایمی توسعه کارآفرینی ورزش زنان ایران انجام شد. این پژوهش مبتنی بر پارادایم تفسیری-برساختی بود و از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های اکتشافی-بنیادی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد انجام شد. خبرگان دانشگاهی، صاحب نظران علمی در حوزه های کارآفرینی و به خصوص کارآفرینی زنان و کارآفرینی ورزشی، اقتصاد و مدیریت ورزشی، مدیران و مالکان کسب وکارهای ورزشی و نیز زنان کارآفرین در حوزه های گوناگون جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 21 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای (مرور کتب، مقالات، پایان نامه ها، اسناد و گزارش های رسمی و ...) و میدانی (مصاحبه با اعضای نمونه پژوهش) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس نظریه داده بنیاد و در سه گام شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و مرحله نظریه پردازی یا کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti انجام شد. براساس یافته های پژوهش، این موارد شناسایی شد: شرایط علّی (شامل ویژگی ها و مهارت های شخصیتی، ویژگی های کارآفرینانه، عوامل انگیزشی، مهارت های مدیریتی، مهارت های ارتباطی، توانمندی های مالی، توانایی های بازاریابی، مهارت های فناورانه و فنی-تخصصی، عوامل حمایتی و امکانات و ظرفیت ها، تجربه)، عوامل زمینه ای (شامل زیرساخت ها و بسترها، عوامل قانونی_نهادی، عوامل اقتصادی، زمینه شخصی و عوامل فرهنگی-اجتماعی)، عوامل مداخله گر (شامل عوامل جنسیتی، شرایط خانوادگی و فردی و شرایط محیطی)، راهبردها (شامل اقدامات مالی-اقتصادی، اقدامات تشویقی-ترغیبی و حمایتی، اقدامات سیاسی-قانونی و سیاست گذاری، آموزش و پژوهش، توسعه توسعه ارتباطات و فناوری) و پیامدهای توسعه کارآفرینی ورزش زنان ایران (شامل پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای ورزش و سلامت).
۷.

الگوی کارای مزیت رقابتی پایدار کسب وکارهای ورزشی کوچک و متوسط مجازی برمبنای مدل UTAUT: بررسی نقش مدیریت خلاقانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایده خلاقانه مزیت رقابتی مدیریت خلاقانه شبکه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 877
راه اندازی کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی از طریق توجه به ایجاد نوآوری و قابلیت های شبکه های اجتماعی در فرایندهای بازاریابی، سبب فعال شدن بسیاری از بنگاه های اقتصادی کارا در صنعت ورزش شده است؛ براین اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کارای مزیت رقابتی پایدار کسب وکارهای ورزشی کوچک و متوسط مجازی برمبنای مدل UTAUT با نقش میانجی مدیریت خلاقانه انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات آمیخته است که جامعه آماری آن در بخش کیفی، کارآفرینان فعال، راه اندازهای کسب وکارهای ورزشی و مدیر-مالکان (17 نفر) و در بخش کمّی، مدیران صفی و ستادی بنگاه های اقتصادی فعال ورزشی از سه حوزه خدماتی، تولیدی و آموزشی بودند که به روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش نسخه اصلاح شده پرسشنامه مزیت رقابتی (شوکر ی، 2016)، پرسشنامه مدیریت خلاقانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط (سی آیان، 2016) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته کارآفرینی ورزشی بود. پس از اطمینان از پایایی درونی پرسشنامه از طریق خبرگان، شاخص نکویی برازش مدل با استفاده از شاخص های سه گانه فورنل و لارکر (1981) تأیید شد. درنهایت داده های پژوهش به روش تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (اسمارت پی.ال.اس. نسخه دو) تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی داده ها و شاخص های دوگانه آزمون Z حاکی از تأثیر معنادار ابعاد چهارگانه مزیت رقابتی مجازی بر کارآفرینی ورزشی بود. همچنین براساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، نقش میانجی مدیریت خلاقانه در توسعه کسب وکارهای ورزشی تأیید شد؛ بنابراین، مدیران-مالکان بنگاه های فعال ورزشی می توانند با تدارک زیرساخت های مرتبط با استقرار فناوری فضای مجازی و به کاربستن آن در فرایندهای بازاریابی به همراه ذهنیت کارآفرینانه مدیران، فضاهای موافق با کارآفرینی پایدار را ایجاد کنند.
۸.

طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی و سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 620
این پژوهش با هدف طراحی الگوی مدیریت اخلاقی معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش انجام شد. این مطالعه به روش کیفی انجام شد و از نوع داده بنیاد بود. داده ها از طریق مصاحبه و بررسی پیش نگاشته ها گ ردآوری شدند. جامعه آماری پژوهش مدیران و معاونان حوزه تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش بودن د. بر پایه روش داده بنیاد، نمونه گیری به صورت نظری انجام شد و پس از 20 اجرای مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در کدگذاری باز 58 مقوله فرعی مشخص شدند و در مراحل کدگذاری محوری و انتخابی به 18 مقوله اصلی و درنهایت شش مقوله مرکزی شامل شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها تقلیل یافتند و دسته بندی شدند . در بخش شرایط علّی، شاخص های ویژگی های درون فردی، توانمندی حرفه ای، ویژگی های اخلاقی درون سازمانی، در بخش شرایط زمینه ای، شاخص های نظام قانونی و حقوقی و آینده نگری، در بخش راهبردها، شاخص های عدالت سازمانی، سیستم نظارت و ارزشیابی، نیروهای پیش برنده و مدیریت تغییر، در بخش شرایط مداخله گر، شاخص های رفتارهای ضداخلاق فردی و سازمانی و موانع شغلی و رفتاری و در بخش پیامدها، شاخص های عوامل دولتی و غیردولتی به عنوان نتایج استخراج شدند؛ درنتیجه، مدیران سازمانی باید در تدوین منشور اخلاقی همه ذی نفعان مرتبط با سازمان در این مقوله مهم را درگیر کنند .
۹.

طراحی الگوی توسعه فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه فرهنگ هواداری لیگ برتر فوتبال پژوهش کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 237
توسعه فرهنگ هواداری یکی از رویکردهای درآمدزایی و توسعه پایدار اقتصادی باشگاه ها در کشورهای صاحب فوتبال است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. این پژوهش از نوع کیفی بود که با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه از حوزه پژوهش بودند که نمونه گیری از آن ها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. داده ها بعد از اجرای 15 مصاحبه به مرحله اشباع نظری رسید. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نتایج پژوهش نشان دهنده ۷۹ کد اولیه دسته بندی شده از مصاحبه ها و استخراج ۲۳ مقوله بود که شامل شرایط علّی (ارزش های فردی، تخصص گرایی، وابستگی، هویت برند و هویت مشترک)، شرایط زمینه ای (مقوله های بسترهای فرهنگی، بسترهای اجتماعی، بسترهای رسانه ای، بسترهای زیرساختی و کیفیت)، شرایط مداخله ای (افراد مشهور، سیاسی، نگرش، اقتصادی و گرایش و علاقه مندی)، راهبردها (آسیب شناسی و ریشه یابی، شناخت، به کارگیری الگوهای بومی فرهنگ سازی، مهارت آموزی و یادگیری و حمایت و پشتیبانی) و پیامدها (پیامد رفتاری، پیامد فرهنگی و پیامد اجتماعی) بودند ؛  بنابراین، مدیران و مسئولان ورزش کشور باید به این متغیرها به عنوان عوامل مهم در توسعه فرهنگ هواداری توجه کنند.
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر همگام سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ورزش ویروس کووید-19 بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 438
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر همگام سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19 طراحی و اجرا شد. روش پژوهش آمیخته بود که به صورت کیفی و کمّی انجام شد. نمونه های پژوهش حاضر برخی مدیران کارگاه های تولیدی ورزشی، مدیران کسب وکارهای ورزشی و برخی خبرگان دانشگاهی آگاه از موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگرساخته بود. روایی و پایایی این ابزار با توجه به روش های رایج بررسی و تأیید شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش های کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمّی استفاده شد. همه روند تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در نرم افزارهای اس. پی.اس. اس. و پی.ال. اس. انجام شد. نتایج نشان داد که برای همگام سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19 توجه به عوامل فنی، مدیریتی، حمایتی و فروش مهم است. همچنین عوامل فنی مهم ترین عامل همگام سازی صنعت ورزش ایران با شیوع ویروس کوید-19 هستند.
۱۱.

پارادایم توسعه بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پارادایم بهبود فرهنگ ورزش در خانه ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 138
این پژوهش با هدف تدوین پارادایم توسعه بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا انجام شد. روش پژوهش کیفی بود. در این پژوهش با  بهره گیری  از  روش نمونه گیری  هدفمند  و تکنیک  اشباع  نظری،  14 نفر  برای شناسایی  مدل توسعه بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا ا نتخاب شدند  و  با  آن ها  مصاحبه  شد.  برای  شناسایی  عوامل  مدل توسعه بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا از مصاحبه  نیمه  ساختارمند ) با  گروه های  کانونی ( و  مطالعه  اسناد  استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا (2013) استفاده شد. مدل پارادایمی این پژوهش براساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (1997) طراحی شد. در این مدل، شرایط علّی، عوامل فردی، جذابیت ورزش خانگی و افرایش آگاهی فرایند توسعه بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا نشان داده می شود. همچنین شرایط زمینه ای، عوامل رقابت، انگیزه آمادگی جسمانی، و هیجان و احساس برای داشتن رویکرد بهبود فرهنگ ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا هستند؛ شرایطی که برای موفقیت بهتر در اجرای این فرایند باید بیشتر مدنظر قرارگیرند.
۱۲.

مدل سازی رفتار خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی در زمان شیوع ویروس کرونا (پیش آیندها و پس آیند ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویروس کرونا رفتار خرید مشتری فروشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 919
پژوهش حاضر با هدف مدل سازی رفتار خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی  در زمان شیوع ویروس کرونا (پیش آیندها و پس آیند ها) انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام شدن مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در بازاریابی ورزشی و صاحبان برجسته کسب و کارهای ورزشی بودند که این افراد در دو مرحله اولیه و ثانویه به ترتیب به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی درباره موضوع پژوهش انتخاب شدند. در بخش دوم (کمّی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، به ساخت پرسشنامه اقدام شد و این پرسشنامه ( 44 گویه در قالب دو مؤلفه کلی پیش آیندها و پس آیندهای رفتار خرید مشتریان   فروشگاه های ورزشی  در زمان شیوع ویروس کرونا) در بین مشتریان فروشگاه های آنلاین ورزشی  (384 نفر) توزیع شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های اثرگذار بر رفتار خرید (پیش آیندها) به ترتیب عبارت بودند از: علاقه به ورزش، عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی، عوامل جمعیت شناختی، عوامل روان شناختی، شبکه های اجتماعی، عوامل محیطی، عوامل دانشی، ویژگی های شخصیتی و عوامل موقعیتی. همچنین پس آیندهای مثبت اولویت بیشتری در مقایسه با پس آیندهای منفی داشتند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸